نسرین رستمی

نسرین رستمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

تاثیر رقابت پذیری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو WEF)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۴
  محققان زیادی بر اهمیت رقابت پذیری یک اقتصاد در بهبود روند رشد اقتصادی تاکید کرده اند؛ با این وجود، مطالعاتی که به صورت کمی به تحلیل ارکان مختلف رقابتپذیری در یک اقتصاد و تاثیر آن بر افزایش رشد اقتصادی پرداخته باشند، بسیار محدود است. بنابراین،، هدف مطالعه حاضر، پر کردن شکاف موجود در ادبیات رشد اقتصادی و نیز بررسی تاثیر متغیر رقابت پذیری بر رشد اقتصادی در مراحل مختلف توسعه یافتگی کشورها است. در این راستا با استفاده از داده های 81 کشور عضو مجمع جهانی اقتصاد در سه گروه کشورهای منبع محور، کارایی محور و نوآوری محور برای سال های 2017- 2008 و از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، تاثیر ارکان رقابتپذیری ملی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نتایج بیانگر این است که تاثیر نهادها، زیرساخت ها، آموزش عالی، پیچیدگی کسب و کار و نوآوری در هر سه گروه کشورها بر روند رشد اقتصادی مثبت و معنا دار است. همچنین تاثیر ارکان کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی و محیط اقتصاد کلان تنها در کشورهای کارایی محور و نوآوری محور معنادار شده است و رکن آموزش ابتدایی و بهداشت فقط در کشورهای منبع محور معنادار بوده است. همچنین تاثیر ارکان کارایی بازار کالا و اندازه بازار فقط در کشورهای نوآوری محور بر روند رشد اقتصادی معنا دار بوده است و در رکن آمادگی در فناوری تنها برای کشورهای نوآوری محور معنا دار نبوده است. به طور خلاصه نتایج ناشی از تخمین مدل بیانگر این است که تاثیر عوامل رقابت پذیری بر سطح رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با توجه به میزان شاخص های توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.
۲.

بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار در استان گلستان (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP))

تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۹۳
وجود فضای کسب وکار مناسب و نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار به منظور بهبود روند تولید ملی و ایجاد ظرفیت های اقتصادی جدید امری انکارناپذیر است. پژوهش حاضر باهدف اولویت بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در استان گلستان صورت گرفته است. به همین دلیل، یک پرسشنامه در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در اختیار اعضای نمونه قرار گرفت و از طریق نرم افزار تحلیل های سلسله مراتبی Expert Choiceوزن هریک از معیارها به دست آمده است. همچنین روش پژوهش کیفی مورداستفاده در این مقاله، تحلیل محتوای کیفی است. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل ملی و استانی ازجمله کاهش اندازه دولت، کاهش محدودیت های مربوط به مقررات جذب سرمایه ی خارجی و ضمانت اجرای قوانین و مقررات اولویت های اول تا سوم و دیگر عوامل نیز، اولویت های بعدی را به دست آورده اند. همچنین معیار سهولت در انجام فرآیند کسب و کار بیشترین اولویت را نسبت به حداقل سازی هزینه ها و سرعت در انجام فرآیند کسب و کار دارد. نتایج تحقیق می تواند بر توجه و اقدام سریع برنامه ریزان و سیاست گذاران به اولویت های اساسی فضای کسب و کار در حوزه ملی و استانی تأثیرگذار باشد.
۳.

بررسی تأثیر رقابت پذیری بر سطح فعالیت های کارآفرینانه(مطالعه موردی کشورهای منبع محور، کارایی محور و نوآوری محور)

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۵
رقابت پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها در ایجاد اشتغال، بهبود محیط کسب وکار و شکل گیری فعالیت های کارآفرینانه است. میزان رقابت پذیری در این مطالعه بر اساس اطلاعات مجمع جهانی اقتصاد و میزان کارآفرینی با استفاده از شاخص کارآفرینی جهانی (GEI) در دوره زمانی 2016- 2012 اندازه گیری شده است. نتایج تجربی از طریق تکنیک داده های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که ارکان رقابت پذیری شامل آمادگی در فناوری، آموزش عالی، زیرساختارها و نهادها به صورت منفی و اندازه بازار و نوآوری به صورت مثبت بر روند کارآفرینی در کشورهای منبع محور تأثیر داشته اند. در کشورهای کارایی محور، تنها رکن اندازه بازار تأثیر معنی دار نداشته است و از میان سایر ارکان صرفاً کارایی بازار کار و زیرساختارها بر روند کارآفرینی در این کشورها تأثیر منفی داشته اند و تأثیر سایر ارکان مثبت بوده است. نهایتاً، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، نهادها، اندازه بازار، آمادگی در فناوری، آموزش عالی و نوآوری بر روند کارآفرینی در کشورهای نوآوری محور تأثیر گذار بوده اند. به طورکلی می توان گفت که نتایج ناشی از تخمین مدل بیانگر این است که تأثیر عوامل رقابت پذیری بر سطح فعالیت های کارآفرینی در کشورهای مختلف، با توجه به مرحله توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.
۴.

Investigating the Asymmetric Effects of Banking Sector Development and Stock Market Development on Economic Growth in Iran Using Smooth Transition Regression (STR) Model

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۰
The purpose of this paper is to examine the asymmetric effects of banking sector and stock market development on economic growth in Iran. For this purpose, Smooth Transition Regression (STR) model used based on seasonal time series data during 1989-2017. The results indicate that the impact of financial and banking development indices on economic growth is different for economic growth rates above and below 6%. Therefore, if the economic growth rate is higher than 6%, then we have a regression and when economic growth is lower than 6% will have another regression in order to effect of financial development of economic growth. In addition, results show that that the relationship between private sector credit and economic growth is much stronger than the relationship between stock market and economic growth.
۵.

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقای چابکی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی موفقیت سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی (مورد مطالعه: یکی از سازمان های صنعتی حوزه دفاعی)

تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
سازمان چابک برای درک و پیش بینی تغییرات محیط کسب و کار طراحی شده و به ساختاربندی خود می پردازد. چابکی یعنی شناسایی موفق مبانی رقابت، انسجام منابع و اقدامات مناسب در محیط کار . این تحقیق با هدف تحلیل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر چابکی سازمانی با نقش میانجی سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی در یکی از سازمان های صنعتی حوزه دفاعی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر نتیجه، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و از نظر شیوه تحلیل داده ها از نوع معادلات ساختاری است. روایی محتوای ابزار اندازه گیری به وسیله خبرگان تأیید شد و ضریب آلفای کرونباخ کلیه متغیرها در پرسش نامه نیز بیش از 70/0 درصد به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل 330  نفر از کارشناسان شاغل در یکی از سازمان های صنعتی حوزه دفاعی بود که 255 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل ضرایب مسیر مدل ساختاری، نشان دهنده تأثیر معنی دار و مثبت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر موفقیت سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی و تأثیر معنی دار موفقیت سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی بر مؤلفه های قابلیت چابکی سازمانی(شامل پاسخگویی به تغییرات، شایستگی، انعطاف و سرعت عمل) است. بر اساس نتایج تحقیق، مدیران سازمان های دفاعی، جهت تقویت قابلیت چابکی سازمانی، باید علاوه بر توجه به رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان به ارتقای سطح سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی نیز توجه نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان