رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال هفتم زمستان 1395 شماره 4 (پیاپی 28)

مقالات

۱.

کاوش بالندگی مدیران مدارس، نظریه ای داده بنیاد

کلید واژه ها: بالندگی مدارس ابتدایی الگوی مفهومی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رهبری
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۶
بالندگی مدیران مدارس و اجرای برنامه های مرتبط با آن یکی از ابزارهای مهم ایجاد تغییر و تحول در نظام آموزشی است که به گونه مستقیم و غیر مستقیم منجر به بالا رفتن بهره وری و توسعه نیروی انسانی می شود. هدف این پژوهش تدوین الگویی مفهومی برای بالندگی مدیران مدارس ابتدایی استان فارس بود. این پژوهش پژوهشی کیفی بود که با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با 21 نفر از مدیران مدارس ابتدایی استان فارس انجام شد، برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری نظری و کدگذاری انتخابی حاکی از 16 مقوله کلی است که این مقاله یافته های مطالعه را در چارچوب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی ( نیاز به بهبود مستمر، تغییر در دانش و داده های بنیادی، مسایل مالی و رفاهی)، پدیده محوری (برنامه بالندگی مشارکتی)، راهبردها (ایجاد مراکز بالندگی در ادارات آموزش و پرورش، روش های اجرایی مستقیم و غیر مستقیم)، زمینه ( جو باز و حمایتی، فرهنگ مشارکتی، فناوری های نوین)، شرایط مداخله گر (قوانین و مقررات تسهیل کننده، شایستگی مدرسان) و پیامدها ( بالندگی فردی و حرفه ای مدیران، موفقیت تحصیلی دانش آموزان، توسعه مدرسه به عنوان سازمان یادگیرنده و تربیت شهروند بالنده) تحلیل کرده است.
۲.

اثر بخشی طرح مثلث موفقیت در افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان

کلید واژه ها: عملکرد تحصیلی مشارکت والدین مشارکت معلمان مشارکت دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۴۵۷
این پژوهش با هدف تبیین اثر بخشی مشارکت والدین، معلم و دانش آموزان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه انجام گرفت. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. متغییر مستقل در این پژوهش برنامه آموزشی برای مشارکت والدین، معلم و دانش آموزان با عنوان مثلث موفقیت می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دوره دوم، سال سوم متوسطه استان فارس می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از بین شهرستان ها انتخاب شدند. حجم نمونه شامل 781 نفر می باشد که در شیراز از ناحیه چهار مدرسه شاهد پسرانه سیزده و از ناحیه دو مدرسه شاهددخترانه پانزده و دبیرستان دخترانه و پسرانه فسا به عنوان گروه آزمایش و دبیرستان دخترانه علامه امینی ناحیه یک و دبیرستان پسرانه سید احمد خمینی ناحیه سه و دبیرستان دخترانه و پسرانه کازرون به عنوان کنترل انتخاب گردید. داده ها از راه گردآوری کارنامه دانش آموزان در سال های تحصیلی 93-92 و 94-93 مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از روش آماری تحلیل کووارایانس استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان دادند که اجرای برنامه مثلث موفقیت، باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان شده است. هم چنین، اجرای این برنامه باعث بهبود عملکرد دانش آموزان پسر گردید، اما در مورد دختران تفاوتی معنادار مشاهده نشد.
۳.

اثر ساختاری رهبری اخلاقی بر رفتار سکوت سازمانی با نقش واسطه ای جو سکوت

کلید واژه ها: رهبری اخلاقی سکوت سازمانی رفتار سکوت جو سکوت

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی روابط فرد و سازمان
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رهبری
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
هدف این پژوهش بررسی اثر ساختاری رهبری اخلاقی بر رفتار سکوت کارمندان با نقش واسطه ای جو سکوت بود.پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری تمامی کارمندان ادارات آموزش و پرورش شهر مشهد در سال 93-92 بودند. نمونه ای به حجم 171 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. شرکت کنندگان پرسش نامه رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی را تکمیل کردند. داده ها با مدل معادله های ساختاری و با نرم افزار LISREL تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که نیرومندترین نشانگر سازه نهفته رهبری اخلاقی احترام و ساختن جامعه است. افزون بر آن، نیرومندترین نشانگر سازه نهفته جو سکوت سازه نگرش سرپرستان است. در مدل ساختاری تدوین شده، یافته ها نشان می دهند که رهبری اخلاقی بر جو سکوت اثر ساختاری منفی دارد (69/. - = GA). اثر غیرمستقیم رهبری اخلاقی بر رفتار سکوت منفی (171/0-) است. هم چنین، جو سکوت سازمان بر رفتار سکوت کارمندان اثر ساختاری مستقیم (25/.= BE) دارد. در نتیجه برای مقابله با رفتار سکوت سازمانی و بهره گیری از تجربیات کارکنان باید جو سکوت سازمانی را از میان برداشت. عاملی بسیار مؤثر در این زمینه رهبری اخلاقی است. استفاده از این نوع رهبری با کمرنگ شدن جو سکوت همراه است که در پی آن می توان انتظار داشت رفتار سکوت سازمانی کاهش یابد.
۴.

الگوی ساختاری عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتارهای انحرافی دبیران شهر اصفهان

کلید واژه ها: رضایت شغلی تعهد سازمانی عدالت سازمانی رفتارهای انحرافی معادله های ساختاری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۰۴
این پژوهش با هدف الگویابی مدل معادله های ساختاری روابط بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتارهای انحرافی دبیران شهر اصفهان به اجرا درآمد. روش پژوهش علی- همبستگی و جامعه آماری آن تمام دبیران مرد و زن شهر اصفهان به تعداد 4604 نفر بود. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای که در آن نسبت سهمی شرکت کنندگان نیز در نظر گرفته شده بود و با استفاده از جدول کوهن 357 نفر (150 نفر مرد و 207 نفر زن ) انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های عدالت سازمانی (مورمن و نیهوف، 1996)، رضایت شغلی(اسمیت و همکاران، 1969)، تعهد سازمانی(آلن و مایر،1990) و رفتارهای انحرافی (بنت و رابینسون ،2000) است که روایی سازه آن ها با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی هر کدام بر حسب آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 82/0، 86/0 و 76/0 بدست آمد. در راستای بررسی فرضیه های پژوهش داده های بدست آمده برای تحلیل به صفحات داده های خام نرم افزار بسته آماری علوم اجتماعی منتقل شد و برای برازش مدل معادله های ساختاری از نرم افزار اموس استفاده شد. یافته های بدست آمده از تحلیل آماری نشان داد که عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی به گونه مستقیم و غیر مستقیم بر رفتارهای انحرافی تأثیر دارند. عدالت سازمانی نیز تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد. نتایج مدل یابی معادله ساختاری نیز نشان داد که رضایت شغلی بیش ترین تأثیر را بر رفتارهای انحرافی دارد. هم چنین، مدل علی طراحی شده در پژوهش بر اساس الگوی معادله های ساختاری برازش گردید. شاخص نیکویی برازش (GIF) 905/0، شاخص برازش تطبیقی مقصد(PGIF) 696/0 و جذر واریانس (RSMEA) 802/0 بدست آمد. بنابراین، مدل دارای برازش نسبتا خوبی بوده است. در مجموع تمام شاخص ها مدل پیشنهادی پژوهش را تأیید کردند.
۵.

رابطه بین عارضه های سازمانی و کیفیت زندگی کاری با اثر بخشی مدیریت سازمان

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری عارضه های سازمانی اثربخشی مدیریت سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین عارضه های سازمانی و کیفیت زندگی کاری با اثربخشی مدیریت سازمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بوده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به تعداد  346 نفر است. حجم نمونه با استفاده از روش تصادفی طبقه ای نسبی و از جدول کرجسی و مرگان به تعداد 186 آزمودنی انتخاب شده است.برای تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده و آزمون پرسش ها از روش های توصیفی در حد، فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و از روش های آمار استنباطی در حد ضریب همبستگی پیرسون و آزمونt  برای گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک سویه، تحلیل رگرسیون با روش هم زمان و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آنند که میانگین عارضه های سازمانی ،کیفیت زندگی کاری و اثر بخشی مدیریت سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بالاتر از حد میانگین 3 است. بین عارضه های سازمانی و کیفیت محیط کاری، هم چنین، بین عارضه های سازمانی و اثربخشی مدیریت سازمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان رابطه منفی و معناداردر سطح 01/0 وجود دارد. تفاوت عارضه های سازمانی، کیفیت زندگی کاری و اثربخشی مدیریت براساس تحصیلات معنادار است.
۶.

تأثیر تدریس علوم تجربی با الگوی مدیریت آموزش، بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان سال سوم راهنمایی

کلید واژه ها: الگوهای تدریس یادگیری خودراهبر الگوی مدیریت آموزش تدریس علوم تجربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۰
هدف این پژوهش بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش، بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان سال سوم راهنمایی است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و با استفاده از طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. در این پژوهش دو کلاس شامل 68 دانش آموز از مدرسه راهنمایی پسرانه فردوسی نسیم شهر (واقع در شهرستان بهارستان از توابع استان تهران) به عنوان نمونه در دسترس مشارکت داشتند. از این دو کلاس، یک کلاس 34 نفری به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس 34 نفری به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. گروه آزمایش با استفاده از الگوی مدیریت آموزش و گروه گواه از روش سنتی در 12 جلسه ی 75 دقیقه ای آموزش دیدند. مدت این دوره شش هفته و محتوای آن فصل 6 کتاب علوم تجربی بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی سنجش خودراهبری فیشر و همکاران (2001) شامل 41 گویه بود که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (82/0) مورد تأیید قرار گرفت. جهت تحلیل داده های آماری از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی مستقل و تحلیل کواریانس) استفاده شد و نتایج پژوهش نشان دادند که بین مقدار خودراهبری دانش آموزان دو گروه آزمایش و گواه در یادگیری علوم تجربی تفاوتی معنادار وجود دارد. بنابراین، استفاده از الگوی مدیریت آموزش به دلیل ایجاد محیط یادگیری جذاب، تعاملی و مشارکتی می تواند نتایجی بهتر را نسبت به الگوهای متداول در رسیدن به هدف مهم خودراهبری دانش آموزان در یادگیری داشته باشد.
۷.

بررسی تاثیردوره های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی و بهره وری مدیران و کارکنان ( اداره کل ورزش و جوانان استان فارس)

کلید واژه ها: آموزش بهره وری توانمندسازی دوره های آموزش ضمن خدمت ورزش و جوانان فارس

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۹۸
هدف از این پژوهش تبیین تاثیر دوره های آموزش های ضمن خدمت بر توانمند سازی و بهره وری مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس می باشد. روش پژوهش از نوع  توصیفی - پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش 320 نفر از مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان در سطح استان می باشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 175 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسش نامه آموزش های ضمن خدمت، توانمند سازی و بهره وری استفاده شد. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از روش نرم افزارSPSS  انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهند که از بین مولفه های آموزش ضمن خدمت، ابعاد یادگیری و مهارت ورزی توانایی پیش بینی قوی تری برای توانمندسازی و ابعاد ذهنیت مثبت، دانش افزایی و مهارت ورزی توانایی پیش بینی قوی تری برای بهره وری را دارند. روی هم رفته، نتایج پژوهش نشان می دهند آموزش ضمن خدمت بر توانمند سازی و بهره وری جمعیت مورد مطالعه موثر بوده و با توجه به اهمیت مسئله توانمندسازی و بهره وری در ارتقای ورزش و جوانان پیشنهاد می شود توجهی بیش تر به آن مبذول گردد.
۸.

رابطه بین رهبری فکورانه با اثربخشی مدارس ابتدایی شهر قدس بر اساس الگوی پارسونز

کلید واژه ها: دوره ابتدایی اثربخشی مدارس رهبری فکورانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۱۸
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رهبری فکورانه با اثربخشی مدارس ابتدایی شهر قدس بر اساس الگوی پارسونز انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. از بین مدارس ابتدایی شهر قدس 24 مدرسه به روش نمونه گیری تصادفی ساده  و از هر مدرسه 12 معلم  به عنوان نمونه پژوهش  به تصادف انتخاب شدند و با تکمیل پرسش نامه محقق ساخته رهبری فکورانه و اثربخشی مدارس در این پژوهش شرکت کردند. روایی محتوایی هر دو پرسش نامه به وسیله اساتید صاحبنظر تأیید شد و برای تأیید پایایی، آلفای کرونباخ پرسش نامه رهبری فکورانه96/0 و پرسش نامه اثربخشی مدارس86/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون هم زمان و رگرسیون گام به گام انجام گرفت. نتایج ضریب همبستگی و رگرسیون هم زمان نشان دادند که رهبری فکورانه و مؤلفه های آن با اثربخشی مدارس ابتدایی شهر قدس رابطه ای معنادار دارند. هم چنین، نتایج رگرسیون گام به گام نشان دادند که بهترین پیش بینی کننده   اثربخشی مدارس از میان مؤلفه های رهبری فکورانه، مؤلفه بازخورد است.
۹.

رابطه بین مدیریت دانش با خودکارآمدی و خلاقیت معلمان مراکز پیش دبستانی

کلید واژه ها: خلاقیت خودکارآمدی معلمان مدیریت دانش پیش دبستانی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت دانش
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۷
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خودکارآمدی و خلاقیت معلمان مراکز پیش دبستانی ناحیه دو شهر شیراز در سال تحصیلی 1393-1392 بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان مراکز پیش دبستانی ناحیه دو آموزش و پرورش شهر شیراز به تعداد 78 نفر بود و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 66 نفر به عنوان اعضای نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار های گردآوری داده ها شامل پرسش نامه مدیریت دانش جاشپارا (2004) که پایایی آن بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 89/0 بود، پرسش نامه خودکارآمدی معلمان شوارتزر و همکاران (1991) که پایایی آن بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 82/0 بود و پرسش نامه خلاقیت رندسیپ با آلفای کرونباخ 76/0 می باشد. برای بررسی رابطه بین ابعاد گوناگون مدیریت دانش شامل خلق، سازماندهی، بکارگیری و تبادل دانش با خودکارآمدی و خلاقیت معلمان از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. هم چنین، برای تعیین قدرت پیش بینی ابعاد مدیریت دانش برای خودکارآمدی و خلاقیت معلمان از تحلیل رگرسیون هم زمان استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین تمام ابعاد مدیریت دانش با خودکارآمدی و خلاقیت معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، از بین ابعاد مدیریت دانش بعدسازماندهی دانش از قدرت پیش بینی معناداری برای خودکارآمدی معلمان و ابعاد سازماندهی و بکارگیری دانش از قدرت پیش بینی معناداری برای خلاقیت معلمان برخوردار بودند.
۱۰.

ارایه مدل ارزیابی شایستگی های هیئت علمی در نظام دانشگاه آزاد اسلامی (مورد: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس)

کلید واژه ها: ارزیابی شایستگی هیئت علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۴۰
امروزه ثابت شده است که توفیق یک کشور در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست. برنامه های آموزشی برای ارتقاء کیفیت و داشتن پویایی نیاز به ارزشیابی و بررسی های کیفی وکمی دارند. این پژوهش با هدف ارایه مدل ارزیابی شایستگی های هیئت علمی بمنظور ارتقاءکیفی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی و از لحاظ نوع هدف کاربردی می باشد که با انجام بررسی های جامع در ادبیات و پیشینه موضوع، چارچوب نظری و مدل مفهومی این پژوهش ترسیم گردید. جامعه پژوهش، نظرات ذینفعان آموزشی {اعضاء هیئت علمی (ارزیابی شونده)، سرپرستان (مافوق ها)، دانشجویان (مشتریان) } واحدهای گوناگون دانشگاه آزاد استان فارس تشکیل می دهد که با بررسی پژوهشگر در 24 واحد فعال در استان فارس، حدود 125000هزار نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 380 نفر (فرمول کرجسی و مورگان ) حجم نمونه انتخاب شدند. بمنظور گردآوری داده ها از یک پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 84/. محاسبه شد. پرسش نامه محقق ساخته شامل مولفه موثر در شایستگی در پنج محور کلی به گردآوری داده ها می پردازد. سپس با روش ارزیابی360 درجه مورد اجرا قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل عاملی،ویلکاکسون وفریدمن ) استفاده شد که نتایج پژوهش:1. ترسیم مدل ارزیابی شایستگی های هیئت علمی (ابعاد اصلی و مولفه های ابعاد شایستگی و تعیین شاخص های ارزیابی شایستگی های هیئت علمی) بوده و 2.در زمینه ارزیابی وضعیت موجود از دیدگاه ذینفعان، اساتید از لحاظ ابعاد و مولفه های صلاحیت های مهارتی، ارزشی، نقشی و فردی وضعیت مطلوب وجود دارد، اما در بعد کارکردی و زیرمؤلفه های آن وضعیت نامطلوب و پایین حد متوسط(3) ارزیابی شده است و نتایج رتبه بندی ارزیابی ابعاد شایستگی های هیئت به ترتیب بیش ترین اولویت مربوط به بعد مهارتی و کم ترین اولویت مربوط به بعد کارکردی می باشد.
۱۱.

شناسایی عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابری در دانشگاه های دولتی به روش تحلیل عاملی

کلید واژه ها: روش تحلیل عاملی رایانش ابری دانشگاههای دولتی شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۴۹۴
هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابری در دانشگاههای دولتی شهر تهران بود. این مطالعه با توجه به روش و چگونگی بدست آوردن داده ها، از نوع توصیفی- اکتشافی با روش پیمایشی بشمار می رود. جامعه آماری مورد مطالعه را تمامی مدیران و کارشناسان آشنا با فناوری داده ها و ارتباطات دانشگاههای دولتی شهر تهران تشکیل داده اند که شامل 217 نفر است. روش نمونه گیری بکار رفته در مطالعه، نمونه گیری تمام شمار است. برای گرد آوری داده های مربوط به عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابری، از پرسش نامه بهره گرفته شد. روایی پرسش نامه به وسیله اساتید و کارشناسان حوزه فناوری داده ها و ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 917/. در سطح خوبی محاسبه گردید. بر اساس یافته های پژوهش، 30 متغیر اثرگذار در بکارگیری رایانش ابری در 5 دسته کلی قرار گرفتند. در گام بعد و در تحلیل عوامل پنج گانه اثرگذار بر کاربرد رایانش ابری، مشخص گردید. عامل نخست با برخورداری 4 متغیر (عوامل ارزیابی ذهنی فناوری، تفکر به برآورده شدن انتظار، اعتبار از ارایه دهنده خدمات ابر و اعتبار از نوآوری) از 30 متغیر،در کل 546/27 درصد از واریانس کل را تبیین می کند که بیانگر اهمیت بیش تر این عوامل از دیگر عوامل پنج گانه است .
۱۲.

اعتبار سنجی مولفه های آموزش چند فرهنگی برای طرح در برنامه درسی دوره ابتدایی

کلید واژه ها: آموزش چند فرهنگی برنامه درسی دوره ابتدایی مولفه های چند فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۲۸۹
این پژوهش با هدف بررسی و تدوین مولفه های موثر بر آموزش چند فرهنگی در دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان انجام گرفته که از نظر مقصد و هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و شیوه اجرا، روش پژوهش توصیفی - پیمایشی را بکار برده است. جامعه آماری پژوهش را معلمان و کارشناسان دوره  ابتدایی قزوین در سال تحصیلی 94-93، تشکیل می دهند که با بهره گیری از فرمول نمونه گیری کوکران و به روش تصادفی طبقه ای تعداد 323 نفر به عنوان نمونه آماری مورد نظر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته ای مشتمل بر 47 پرسش است که پایایی پرسش نامه با روش آزمون دوباره (89/0  Re =) و همسانی درونی آن با محاسبه ضریب آلفای کرانباخ ( 92/0 ) بدست آمد. اعتبار محتوا نیز با کسب نظرات پانزده نفر از استادان رشته های ادبیات فارسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی دانشگاه و هم چنین، نظرات استادان راهنما و مشاور و اصلاح جزئی بخش هایی از پرسش نامه، تامین شد. اعتبار سازه پرسش نامه نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی( تحلیل مولفه های اصلی) انجام گرفت که پس از تحلیل عاملی اکتشافی به 33 پرسش کاهش یافت. یافته های تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر آن است که محتوای ترکیبی و یکپارچه، چگونگی خلق دانش و فهم تاثیر پذیری از ویژگی های قومی، کاهش تعصب، عدالت و برابری آموزشی، تقویت و اعطای قدرت به فرهنگ مدارس و پرداختن به حقوق اقلیت های دینی و قومی، به ترتیب مهم ترین مولفه های موثر در آموزش چند فرهنگی بودند که عامل محتوای ترکیبی و یکپارچه، از اهمیتی بیش تر نسبت به سایر عوامل برخوردار بود.
۱۳.

پیش بینی ارزش های معطوف به توسعه دانشجویان بر اساس سرمایه فرهنگی و اجتماعی

نویسنده:

کلید واژه ها: علم توسعه رضایت از زندگی سرمایه اجتماعی عام گرایی اعتماد ارزش اجتماعی سرمایه فرهنگی جهانی گرایی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
هدف این مقاله بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و فرهنگی با ارزش ها ی معطوف به توسعه است. با توجه به  این که پژوهش ها و نظریه ها نشان می دهند که مشارکت اجتماعی و عضویت در انجمن ها و روی هم رفته، سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در توسعه یک جامعه نقش دارد پرسش اصلی این مقاله این است که آیا دست یابی دانشجویان به سرمایه اجتماعی و فرهنگی جهت گیری آنان را به سمت ارزش های توسعه پیش بینی می کند؟ روش پژوهش پیمایش، با استفاده از پرسش نامه بود. جامعه آماری دانشجویان منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی است که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و حجم نمونه 326 نفر بوده است. پرسش نامه دارای روایی صوری و روایی سازه است و برای پایایی آن نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان می دهند که بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با ارزش های علم گرایی، رضایت از زندگی، عام گرایی و اعتماد رابطه مستقیم معنی دار وجود دارد، اما بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با جهانی شدن رابطه ای معنی دار وجود ندارد. سرمایه اجتماعی و فرهنگی برای تمامی ارزش ها مرتبط پیش بینی کننده ای معنی دار است. به بیان دیگر، ارتقای سرمایه فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در ارتقای ارزش های معطوف به توسعه نقش بسزایی دارد، به بیان دیگر، سرمایه ها یک متغییر تعیین کننده در تجهیز شناختی دانشجویان نسبت به ارزش های معطوف به توسعه است.
۱۴.

مقایسه استفاده از فناوری آموزشی در روش های تدریس آموزش زبان انگلیسی در دانشگاههای دولتی و آزاد شیراز

کلید واژه ها: روش تدریس فناوری آموزشی روش تدرسی هوش چند گانه

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۴
این پژوهش با هدف بررسی فناوری آموزشی در روش های تدریس آموزش زبان انگلیسی انجام گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش شبه آزمایشی بود. جامعه آماری شامل 385 دانشجو (91 نفر مرد و 294 زن، 165 نفر در دانشگاه دولتی شیراز و 220 نفر دانشگاه آزاد اسلامی  شیراز - که از این تعداد 193 نفر با گرایش آموزش زبان انگلیسی، 127 نفر مترجمی و 65 نفر تاریخ ادبیات انگلیسی- 37 نفر کارشناسی ارشدو 348 در دوره کارشناسی) بود که به عنوان نمونه و با روش تصادفی طبقه ای از دو دانشگاه انتخاب شدند. داده های مورد نیاز این پژوهش از یک پرسش نامه محقق ساخته که از دو بخش روش های تدریس و فناوری آموزشی با پایایی مناسب (آلفای کرونباخ 97 صدم ) گرد آوری شدند. داده های بدست آمده از روش های آماری توصیفی- آزمون تی مستقل و تی وابسته و آزمون کای اسکوور پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که روش تدریس هوش چند گانه در دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد بیش ترین استفاده و روش تدریس شنیداری کم ترین کاربرد را در هر دو دانشگاه داشته است. نتایج نشان دادند که  تفاوتی معنادار میان بکارگیری روش های تدریس در کلاس های درس دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد وجود دارد. همان گونه که آمار توصیفی نشان می دهد، تفاوت معنا دار بیش تری در دانشگاه آزاد در استفاده از روش های تدریس مستقیم- شنیداری- جمعی-فیزیکی-تلفیق زدایی نسبت به دانشگاه دولتی وجود دارد. در حالی که تدریس زبان انگلیسی با استفاده از فناوری آموزشی در انگیزه دانشجویان نسبت به یادگیری موثر بود و تفاوتی معنادار بین استفاده از فناوری آموزشی در دانشگاه دولتی و آزاد وجود دارد. دانشگاه آزاد در کلاس های درس زبان انگلیسی بیش تر از سی دی- اینترنت – آزمایشگاه زبان –دستگاه چاپگر و اسکنر استفاده می کند تا دانشگاه دولتی. در پایان نتایج نشان دادند که دانشگاه آزاد بیش تر فناوری آموزشی را در تدریس زبان انگلیسی بکار گرفته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶