رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال هشتم پاییز 1396 شماره 3 (پیاپی 31) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

واکاوی، رتبه بندی و ارائه الگوی مولفه های شناسایی مدیران مستعد مدارس غیردولتی شهر تهران (با روش آمیخته)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعداد شایستگی مدیریت استعداد موسس مدیر مدارس غیردولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 636 تعداد دانلود : 991
هدف از این پژوهش، مطالعه مفاهیمِ استعداد و شایستگی به منظور شناسایی و رتبه بندی نشانگان استعداد و همچنین طراحی الگوی شناسایی مدیران مستعد مدارس بود. پژوهش حاضر، به روش آمیخته، مبتنی بر تحلیل زمینه، با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسش نامه انجام شد. در این راستا، از رویکرد نمونه گیری هدفمند و بهره وری از فن گلوله برفی و به کارگیری معیار اشباع نظری، در مصاحبه ها استفاده شد. مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با 14 خبرهِ موسس، مدارس غیردولتی معروف شهر تهران صورت گرفت. پایایی مصاحبه، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار ( ارزیاب )، با مشارکت دو عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی برابر 3/87 درصد حاصل شد. برای تحلی ل مت ون مصاحبه جه ت ت دوین و طبقه بندی مولفه های شناسایی مدیران مستعد از نرم افزار maxqda و کدگذاری باز استفاده شد. جامع ه بخش کمی، تمامی موسسان و مدیران مدارس متوسطه غیردولتی تهران در سال تحصیلی 96- 95 (510  عضو ) بود، به کمک فرمول کوکران تعداد 218 مدیر یا موسس به عنوان نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. اج رای بخش کمی ب ا ابزار پرسشنامه محقق ساخته حاصل از نتایج بخش کیفی بود روایی و پایایی ابزارهای پژوهش در حد مطلوب بدست آمد. نتایج حاصل از پرسشنامه با استفاده ازروش های تحلیل آماری کمی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و الگویابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که از 13 مولفه شناسایی مدیران مستعد مدارس غیردولتی « مهارت ظرفیت سازی » ، « ویژگی های اخلاقی» ، « اشتیاق » ، « مهارت های فردی و مهارت بین فردی » در رتبه های اول اهمیت قرار دارد، همچنین از ابعاد و مؤلفه های مدل شناسایی مدیران با استعداد، شایستگی با ضریب 93/0  و اشتیاق با ضریب 16/0 در تبیین واریانس سازه شناسایی سهم دارند.
۲.

بازنمایی های چندگانه در آموزش و یادگیری: انعکاس تجربیات عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازنمایی چندگانه مطالب چندرسانه ای تصویرپردازی آموزش و یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 380
روند کاربرد چندرسانه در محیط های یادگیری الکترونیکی به عنوان بستر مطلوب آموزش (بوی ژه در آموزش از راه دور) در طی چند سال گذشته از افزایش چشمگیری برخوردار گردیده است. مقاله حاضر به ارائه گزارشی از یک پروژه تحقیقاتی جدید با موضوع توسعه نسخه چندرسانه ای یک دوره رسمی مکتوب اختصاص دارد که در دانشگاه کوئینزلند جنوبی مورد اجرا قرار گرفت. نوشتار حاضر به طور دقیق تر، به تحلیل مسائل مرتبط با طراحی آموزشی، انعکاس مفاهیم مرتبط با پاسخگویی به مشتریان چندسواده، شیوه ارتقای فرصت های یادگیری دانش پژوهان- عمدتاً دانش جویان مقطع کارشناسی- با کاربرد بازنمایی های چندگانه می پردازد. از این روی، در گام نخست، نقش سبک های یادگیری در فرآیند یادگیری و ملاحظات ضروری در تهیه و تدوین مطالب آموزشی با بررسی دقیق اهمیت تصویرپردازی در بازنمایی مفاهیم و درک افزایی مضمون سودمندی در فرهنگ آکنده از عناصر بصری مورد واکاوی قرار می گیرد. سپس مشاهده می گردد ادراک معطوف به این مفاهیم بنیادین در شکل گیری رویکرد شخصی نسبت به آموزش و یادگیری – بویژه در صورت کاربرد بازنمایی های چندگانه و یا دیداری در محیط های چندرسانه ای و الکترونیکی – از نقش مهمی برخوردار می باشد. در گام دوم، محدودیت های شناختی معطوف به یادگیرندگان در هنگام ارائه اطلاعات به شیوه های چندگانه در محیط چندرسانه ای و اثربخشی شناختی ارائه سطحی از گزینش تعاملی به یادگیرندگان مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان، مجموعه ای از توصیه های طراحی آموزشی با محوریت قالب بندی مناسب و ظرفیت های بالقوه ارائه مطالب آموزشی چندرسانه ای و یادگیری الکترونیکی پیشنهاد می گردد.
۳.

تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت سازمانی فرهنگ سازمانی رفتارشهروندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 427 تعداد دانلود : 852
این پژوهش با هدف بررسی، تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان تهران انجام شده است. روش پژوهش  توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری آن را مدیران، معاونین، رئیسان و کارشناسان اداره کل آموزش پرورش استان تهران در سال تحصیلی 1393-1394 به تعداد 500 نفر بودند، تشکیل داد. حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران و مطابق با جدول کرجسی و مورگان 217 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای بود. برای گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای و میدانی است. در روش میدانی از پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی بیوگری، فرهنگ سازمانی رابینز و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف استفاده شد است. برای انجام آماره های توصیفی از نرم افزار  SPSSو برای انجام تحلیل های استنباطی از نرم افزار Smart PLS استفاده می شود. در پژوهش حاضر، ضریب اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان داد که  بین عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنی داری دارد. در یافته های پژوهش تاثیر هر یک از مولفه ها عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی به طور جداگانه بررسی شده است، بیشترین تاثیر را عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی بر بعد وظیفه شناسی و کمترین تاثیر را هر دو متغیر بر بعد احترام در رفتار شهروندی سازمانی دارد.
۴.

تحلیل روش های تدریس هنر به منظور ارائه الگوی مطلوب در دوره ابتدایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش های تدریس هنر دوره ابتدایی طراحی الگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 596 تعداد دانلود : 777
این پژوهش با هدف بررسی روش های تدریس برنامه درسی هنر به منظور ارائه الگوی مطلوب در دوره ابتدایی ایران انجام گرفت. پژوهش در دو سطح انجام پذیرفت که در هر دو سطح از روش پژوهش کیفی استفاده شد. در سطح اول به منظور بررسی روش های تدریس برنامه درسی هنر  و دسته بندی آن ها از روش پژوهش تلفیقی ( سنتز پژوهی ) استفاده شد. حوزه پژوهش در این سطح کلیه منابع در دسترس پایگاه های اطلاع رسانی و ابزار جمع آوری اطلاعات فیش برداری از کلیه منابع مکتوب و دیجیتال در دسترس بود. در سطح دوم پژوهش به منظور بررسی تجارب زیسته آموزگاران دوره ابتدایی از روش پدیدار شناسی استفاده شد. در این سطح، حوزه پژوهش آموزگاران زن دوره ابتدایی شهر شیراز و مرودشت و انتخاب شرکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند ملاک محور و تعداد شرکت کنندگان در مصاحبه 12 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات در این سطح مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در هر دو سطح از طریق کد گذاری موضوعی صورت پذیرفت. این الگو بر پایه روش های تدریس درس هنر، در برگیرنده دو دسته روش های تدریس گروهی و روش های تدریس انفرادی و همچنین فرصت ها و دستاوردهای مثبت است.
۵.

ابعاد و مؤلفه های اثر گذار در کیفیّت خدمات آموزش عالی از دیدگاه مشتریان داخلی و خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات آموزش عالی مشتریان داخلی مشتریان خارجی الزامات رقابتی الزامات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 506 تعداد دانلود : 674
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های اثرگذار بر کیفیّت خدمات آموزش عالی با تأکید بر مشتری مداری در دانشگاه فرهنگیان انجام شد. این تحقیق، یک پژوهش آمیخته اکتشافی، با الگوی کیفّی- کمّی بود. جامعه آماری آن متشکل از مشتریان درونی ( اساتید و کارکنان ) و مشتریان بیرونی ( دانشجویان ) دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود. نمونه های این پژوهش، 364 نفر از جامعه مذکور بود که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب و در تحقیق شرکت کردند. داده ها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. پس از اجرای فرآیندهای مرتبط با طراحی پرسشنامه و بررسی روایی و پایایی (96/0) آن، پرسشنامه ها توسط مشتریان دانشگاه ( اساتید، کارکنان و دانشجویان ) تکمیل گردید. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته های به دست آمده از تحلیل عاملی، شاخص ها را در قالب 2 بعد و 9 مؤلفه به این ترتیب شناسایی کرد: بُعد اول الزامات ساختاری، شامل 6 مؤلفه سازمان و مدیریت، برنامه درسی و آموزشی، ملموسات، قابلیت و اطمینان، رشد و توسعه اجتماعی، اعتبار و بُعد دوم الزامات رقابتی، شامل 3 مؤلفه شایستگی و صلاحیت، ارتقاء و بهبود، و همدلی.
۶.

پیش بینی سبک مدیریت کلاسی معلمان زن بر اساس ذهن آگاهی و خوش بینی تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک مدیریت کلاسی ذهن آگاهی خوش بینی تحصیلی معلمان زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 274 تعداد دانلود : 153
هدف پژوهش حاضر « پیش بینی سبک مدیریت کلاسی معلمان زن بر اساس ذهن آگاهی و خوش بینی تحصیلی » بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان زن مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 21110 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 385 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه سبک مدیریت کلاسی (مارتین و همکاران، 1998)، خوش بینی تحصیلی (هوی و همکاران، 2008) و ذهن آگاهی (لانگر، 2004) استفاده شد که روایی آن ها با روش صوری با ارجاع به نظر کارشناسان زیربط و روایی سازه به روش تحلیل عامل مناسب تعیین شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 69/0، 82/0 و 75/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون لوجستیک استفاده شد. نتایج حاکی از همبستگی معکوس مولفه آگاهی از پیرامون با سبک مدیریت غیرمداخله ای (099/0= 2R ) و سبک مدیریت تعاملی (138/0=2R) در سطح (05/0p<)، همچنین همبستگی مستقیم مولفه تاکید تحصیلی با سبک مدیریت مداخله ای (106/0=2R) و سبک مدیریت تعاملی (087/0=2R) در سطح (05/0p<) می باشد. در نهایت، نتیجه گرفته می شود بین ابعاد ذهن آگاهی، مولفه آگاهی از پیرامون و بین ابعاد خوش بینی تحصیلی، مولفه تاکید تحصیلی نقش معناداری در پیش بینی سبک مدیریت کلاس معلمان دارند.
۷.

رابطه هوش و اعتماد سازمانی با اثربخشی و سلامت روان در مدیران مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش سازمانی اعتماد سازمانی اثربخشی سلامت روان مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 264 تعداد دانلود : 670
هدف این تحقیق، بررسی رابطه هوش و اعتماد سازمانی با اثربخشی و سلامت روان در مدیران مدارس می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی مدیران مدارس متوسطه شهر کرمانشاه تشکیل می دادند که از بین آنها 74 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه هوش سازمانی، پرسشنامه اعتماد سازمانی، پرسشنامه اثربخشی، و پرسشنامه سلامت روان. روش تحقیق حاضر، از نوع توصیفی _ همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های تحقیق نشان دادند که همبستگی مثبت و معنا داری بین اعتماد و سلامت روان وجود دارد، یعنی هر چه اعتماد کارکنان به سازمانشان افزایش یابد، سلامت روان بیشتری دارند. همچنین ارتباط مثبت معنا داری بین « سرنوشت مشترک » و « روحیه » با « اثربخشی» وجود دارد. بدین ترتیب که با افزایش « سرنوشت مشترک »، « روحیه » و « اثربخشی » نیز افزایش می یابد و با کاهش آن ها، « اثربخشی» نیز کاهش می یابد.
۸.

تعیین عوامل مؤثر بر اثربخشی اخلاق حرفه ای ازدیدگاه معلمان استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای عوامل فردی ساختارسازمانی تکنولوژیکی فرهنگی - اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 662 تعداد دانلود : 179
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی اخلاق حرفه ای از دیدگاه معلمان مقاطع سه گانه تحصیلی استان قم انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا  توصیفی از نوع شیوه پیمایشی بوده است. از بین 10000 نفر جامعه آماری معلمان، بر اساس جدول مورگان، تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای- نسبتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته شامل 48 گویه بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی شد که روایی محتوای آن توسط متخصصان تایید و پایایی آن، با استفاده از روش آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در آمار توصیفی ازمیانگین، انحراف معیار و درآمار استنباطی از آزمون t تک متغیره به کمک نرم افزار  SPSSاستفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد شش عامل فردی، ساختار سازمانی، تکنولوژیکی، رهبری خدمتگزار، مذهبی و فرهنگی – اجتماعی بر اثربخشی اخلاق حرفه ای معلمان تاثیرگذارند. همچنین طبق نظر معلمان در این پژوهش عامل فردی بیشترین تأثیر و عامل تکنولوژیکی کمترین تأثیر را در اثربخشی اخلاق حرفه ای داشته است. با توجه به اهمیت اخلاق حرفه ای در توسعه سازمان، لازم است در تعیین اثربخشی و هدایت منابع از جمله منابع انسانی به میزان آموزش اخلاق حرفه ای در سازمان ها و موسسات آموزشی توجه شود.
۹.

شناسایی شاخص های موثر جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات آموزشی روایی محتوا غربالگری فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 812 تعداد دانلود : 484
نظام آموزشی را می توان یکی از پیچیده ترین زیر نظام های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانست و با توجه به گسترش وسیع فعالیت های نظام آموزشی، ارزیابی سازمان های آموزشی، برنامه ها، کارکنان و ارزیابی خدمات ارائه شده از طرف آنها می تواند نقش موثری در فراهم آوردن کیفیت آموزشی داشته باشد. با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص های موثر در اندازه گیری کیفیت خدمات آموزشی می باشد، لذا ابتدا با بررسی گسترده پیشینه پژوهش، شاخص های موثر، استخراج و بر اساس راهبرد پژوهشی روایی محتوا، شاخص هایی که بیشترین فراوانی را در پژوهش های پیشین داشته اند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که نتیجه آن، استخراج 66 شاخص می باشد. سپس با استفاده از روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و انتخاب و نظرخواهی از 12 نفر از اساتید آشنا با موضوع پژوهش با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند در دانشگاه شیراز، شاخص های موثر با استفاده از تکنیک غربالگری فازی مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده پژوهشگران، مسئولان و دست اندرکاران نظام آموزش عالی قرار گیرد.
۱۰.

الگوی ساختاری روابط باورهای معرفت شناختی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی: نقش واسطه ای خود کارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باورهای معرفت شناختی اهداف پیشرفت خودکارآمدی تحصیلی راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 104 تعداد دانلود : 234
هدف پژوهش حاضر، بررسی روابط بین متغیرهای باورهای معرفت شناختی و انگیزشی ( خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت) با یکدیگر و نیز نقش آن ها بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ( راهبردهای شناختی و فراشناختی) دانشجویان دانشگاه پیام نور در قالب مدل علّی و به روش تحلیل مسیر می باشد. به منظور آزمون سوالات پژوهش، نمونه ای 600 نفری از دانشجویان مراکز دانشگاه پیام نور، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و روش نمونه گیری طبقه ای، به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه خودگزارشی متشکل از مقیاس باورهای معرفت شناختی (Schommer, 1990)، مقیاس اهداف پیشرفت (Middleton & Midgley, 1997)، مقیاس خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (Pintrich & De Groot, 1990) پاسخ دادند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل علّی مفروض پس از اصلاح از برازش مناسبی برخوردار بوده و متغیرهای پژوهش در مجموع و به ترتیب، 29 و 35 درصد از کل واریانس راهبردهای شناختی و فراشناختی را تبیین نمودند. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داد که باورهای معرفت شناختی علاوه بر تاثیر مستقیم، به واسطه اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ( راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی) دانشجویان، تاثیر غیرمستقیمی نیز دارند. لذا، ضروری است که زمینه لازم جهت ارتقاء این باورها از طریق غنی تر کردن محیط زندگی و فضای یادگیری و آموزش فراهم شود.
۱۱.

بررسی رابطه صلاحیت های حرفه ای و انگیزش شغلی با میزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت های حرفه ای انگیزش شغلی برنامه درسی مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 745 تعداد دانلود : 542
این پژوهش به منظور بررسی رابطه صلاحیت های حرفه ای و انگیزش شغلی با میزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسیانجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری 726 نفر از معلمان مقطع ابتدایی سال تحصیلی 94-93 شهرستان تربت حیدریه بودند. 267 نفر از طریق فرمول کرجسی و مورگان با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مشارکت معلمان در تدوین برنامه درسی، صلاحیت های حرفه ای معلمان و انگیزش شغلی هکمن و الدهام صورت گرفت. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی بررسی شد. پایایی پرسشنامه صلاحیت های حرفه ای معلمان با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0، انگیزش شغلی81/0، میزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسی79/0 به دست آمد. از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد، بین صلاحیت های حرفه ای و انگیزش شغلی معلمان با میزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه درسی رابطه معناداری وجود داشت (05/0 p <).بین صلاحیت های حرفه ای معلمان با انگیزش شغلی رابطه معناداری وجود داشت(05/0 p <). صلاحیت های حرفه ای و انگیزش شغلی معلمان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه درسی را پیش بینی می کند.
۱۲.

رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی هوش هیجانی فرسودگی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 97 تعداد دانلود : 685
رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان داراب هدف از اجرای این تحقیق، تبیین رابطه بین ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی دبیران دوره متوسطه شهرستان داراب بود که با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. نمونه آماری230 نفر از دبیران شهرستان داراب بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از بین582  نفر از دبیران مقطع متوسطه این شهرستان انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه، فرهنگ سازمانی کامرون (Cameron, 1999)، هوش هیجانی تراویس، برادبری و گریوز (2004 Bradberri, &, Travis  Greave) و فرسودگی شغلی گلدارد (Geldard, 2000) پس از بررسی و محاسبه روایی و پایایی آن ها استفاده شد. در نهایت داده ها با بهره گیری از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند گانه، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون t  مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین فرهنگ سازمانی کلان یا قبیله ای، شایسته سالاری و بازاری با فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد. (05/0>P ) ولی بین فرهنگ سازمانی دیوان سالاری و فرسودگی شغلی ارتباط معنی دار به دست نیامد، در عین حال بین هوش هیجانی و مؤلفه های خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه با فرسودگی شغلی رابطه معنی دار وجود داشت. از نتایج دیگر تحقیق آن است که هوش هیجانی نقش بیشتری در پیش بینی فرسودگی شغلی در مقایسه با نوع فرهنگ سازمانی دارد. همچنین نتایج این پژوهش مشخص کرد که بین فرسودگی شغلی دبیران با توجه به گروه آموزشی، سابقه خدمت و جنسیت تفاوت معنی دار وجود ندارد. (05/0<P )
۱۳.

تأثیر وزنی تاکتیک های مدیریت برداشت بر نفوذ سازمانی و مهارت های سیاسی(مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت برداشت نفوذ سازمانی مهارت سیاسی و تکنیک اهمیت نسبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 385 تعداد دانلود : 72
هدف اصلی تحقیق، شناخت اثرات وزنی ابعاد مدیریت برداشت بر نفوذ سازمانی و مهارت سیاسی از دیدگاه کارکنان و اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد استان اردبیل می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اعم از هیات علمی و کارکنان می باشد. مطابق فرمول حجم نمونه کوکران، از بین کلیه کارکنان این واحدهای دانشگاهی 246 نفر از میان 1076 نفر انتخاب گردید و پاسخ دهندگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای گزینش شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد که در نهایت بعد از توزیع پرسشنامه به تعداد 235 پرسشنامه تکمیلی جهت تجزیه و تحلیل در اختیار محقق قرار گرفت. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره از اعضای هیات علمی متخصص در این زمینه تقویت و پایایی پرسشنامه مدیریت برداشت، نفوذ سازمانی و مهارت سیاسی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط بین متغیرها و از تکنیک اهمیت نسبی برای یافتن اثرات وزنی ابعاد مدیریت برداشت بر روی متغیرهای ملاک استفاده شد.یافته ها نشان می دهد بین مؤلفه های مدیریت برداشت با نفوذ سازمانی و مهارت سیاسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بعد خودترویجی بیشترین اثر وزنی را بر روی نفوذ سازمانی داشته و هر یک از مولفه های مدیریت برداشت با ضرایب متفاوت بر روی مهارت سیاسی تاثیر گذار هستند.
۱۴.

انتقال یافته های تحقیقات کشاورزی با تاکید بر مولفه های خلق دانش و فناوری آموزش از دور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری های آموزش از دور انتقال یافته ها خلق دانش مدیریت دانش تحقیقات کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 445
هدف پژوهش طراحی مدل مطلوب مدیریت دانش با تاکید بر مولفه خلق دانش و فناوری آموزش از دور که با بکارگیری مدل سازی ساختاری تفسیری در کنار مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. روش انجام پژوهش ترکیبی می باشد. در مرحله اول جمع آوری اطلاعات از روش دلفی از متخصصین انتقال دانش، شاخص های اصلی استخراج و روایی آن تعیین گردید و در مرحله کمی پس از تعیین پایایی ، پرسشنامه در اختیار آزمون شوندگان قرار گرفت. جامعه آماری1930 نفر شامل اعضای هیات علمی 325 نفر، مروّجان1300نفر و مربیان آموزشی 305 نفر از شاغلین موسسه ها و مراکز تحقیقات کشاورزی بوده اند که بر پایه جدول مورگان حجم نمونه به تفکیک گروه ها به نسبت جمعیت شان به شماره 641 نفر برآورد شد و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی گزینش شده اند. به منظور بسط مفهوم مدیریت دانش از طریق آموزش از دور، پرسش پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ بررسی و استاندارد گردید در نتیجه یافته های تحقیق، نشان می دهد که 8 مولفه در انتقال دانش از طریق آموزش از راه دور اثر گزارند که خلق دانش و فناوری آموزش از دور را به عنوان دو شاخص اصلی معرفی که نقش بسزایی در انتقال یافته های پژوهشی از طریق از راه دور دارند و مدیران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی  باید به این دو مولفه نسبت به سایر مولفه ها، اهمیتی ویژه داشته باشند. پیشنهاد می شود ضمن مشارکت دادن کشاورزان در خلق دانش برای انتقال سریع یافته های تحقیقات به بهره برداران از فناوری های آموزش از راه دور استفاده شود.
۱۵.

رابطه سبک تفکر (قانون گذار، اجرایی و قضاوت گرا) و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک های تفکر کارآفرینی مدیران سلامت سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 85 تعداد دانلود : 738
هدف این پژوهش تعیین رابطه بین سبکهای تفکر ( قانون گذاری، اجرایی و قضاوت گرا ) و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1391می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان واحد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 623 نفر (145 نفر مدیر - 478 نفر کارمند) است که با روش نمونه گیری طبقه ای 240 ﻧﻔﺮ از کارکنان و 60 نفر از مدیران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل: پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI) هوی و فیلدمن (1996)، پرسشنامه های سبک تفکر استرنبرگ (1991) و پرسشنامه کارآفرینی  رابینز و کولتار (1989) است. داده ها توسط برنامه SPSS  تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت سازمانی و کارآفرینی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و از بین سبک های تفکر مدیران، سبک تفکر اجرایی با سلامت سازمانی رابطه معنادار دارد. همچنین کارآفرینی با سبک تفکر اجرایی و سبک تفکر قانون گذار مدیران رابطه معنادار دارد اما بین سبک تفکر قضاوت گرا و سلامت سازمانی کارکنان و همچنین سبک تفکر قضاوت گرایی مدیران و کارآفرینی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان داد که کارآفرینی نقش واسطه گری در ارتباط سبک تفکر اجرایی مدیران و سلامت سازمانی کارکنان را دارد. نتایج این پژوهش اهمیت سبک های تفکر و کارآفرینی مدیران در میزان سلامت سازمانی کارکنان را نشان داد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸