رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال هشتم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 30) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اعتباریابی کیفی مدل مفهومی مدرسه سالم با تاکید بر سلامت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتباریابی کیفی مدرسه سالم سلامت سازمانی تحلیل مضمون تکنیک دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 868 تعداد دانلود : 344
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تشکیل دهنده، ارائه مدل مفهومی و اعتباریابی کیفی مدرسه سالم با تاکید بر بعد سلامت سازمانی صورت گرفت. راهبرد این پژوهش کیفی برای شناسایی عوامل ایجاد مدرسه سالم از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل اسناد، مدارک، متون و صاحب نظران حوزه مدیریت آموزشی به ویژه در مدارس بود. برای نمونه گیری از روش هدفمند استفاده گردید؛ بدین معنی که منابعی انتخاب گردیدند که بیشترین اطلاعات و داده را برای پاسخ به سوال تحقیق فراهم نمودند. نمونه گیری تا نقطه رسیدن به حداکثر اطلاعات، یا نقطه اشباع صورت گرفت. بر این اساس از 51 متن و 15 مصاحبه تخصصی برای گردآوری داده ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که مضامینی همچون مدیر آموزشی، رهبری آموزشی، ویژگی های دموگرافیک مدرسه، ویژگی های معلمان، فرهنگ مدرسه، تعهد سازمانی معلم، رفتار شهروندی، خشنودی شغلی معلم، پیشرفت تحصیلی و سلامت دانش آموزان از مهم ترین عوامل تشکیل دهنده ی مدرسه سالم می باشند. جهت اعتباریابی الگوی مفهومی مدرسه سالم از تکنیک دلفی استفاده شده است. مقدار ضریب توافق در راند اول تکنیک دلفی 624/0 و در راند دوم 703/0 و در راند سوم 765/0 به دست آمد که وحدت نظر بالایی میان دیدگاه صاحبنظران را نشان داد. همچنین مقدار معناداری در هر دو دور  نیز 000/0 بدست آمد بنابراین فرضیه هماهنگی بین نظرات مورد پذیرش قرار گرفت.  بدین ترتیب 9 عامل که میانگین بالای 7 را کسب نمودند، مورد توافق قرار گرفتند.
۲.

ارائه مدل فرهنگ مشتری مداری مبتنی بر آموزه های اسلام در آموزش و پرورش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ مشتری مداری مدیریت خدمت به مشتریان خشنودسازی مشتریان آموزه های اسلام آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 205 تعداد دانلود : 248
هدف پژوهش حاضر ارایه مدل فرهنگ مشتری مداری مبتنی بر آموزه های اسلام در آموزش و پرورش کشور بود. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی بود و در سال تحصیلی 95 – 1394 انجام شد. ابتدا مضامین فرهنگ مشتری مداری در آموزش و پرورش با استفاده از روش تحلیل مضمون استقرایی و بر اساس کل حوزه ی پژوهش که شامل 51 مورد مقولات مندرج در پایگاه های داده از سال 2000 تا 2015 بود، شناسایی گردید. سپس مضامین فرهنگ مشتری مداری با توجه به آموزه های اسلام و با استفاده از روش تحلیل مضمون استقرایی و مطالعه تفاسیر قرآن کریم و نهج البلاغه، شناسایی گردید. در هر دو مرحله جهت بدست آوردن پایایی از روش هولستی استفاده گردید. در ادامه با استفاده از تکنیک بردی مضامین شناسایی شده در دو مرحله که ذکر گردید، مورد همجواری و مقایسه قرار گرفتند و در نهایت 2 دسته مضمون فراگیر با عنوان 1- مدیریت خدمت به مشتریان با مضامین سازمان دهنده: دیدگاه استراتژیک به مشتریان، معیارهای انتخاب کارکنان، استصواب (طلب انجام درست کار)، انضباط مداری، حق محوری، حق پذیری، دادورزی، اخلاق و نگرش مدیران، ایجاد دانش سازمانی و 2- خشنودسازی مشتریان با مضامین سازمان دهنده اخلاق مداری، ارزش گذاری به مشتریان، اعتمادسازی در مشتریان، ترغیب، مهارت آموزی، بهبود خدمت و عوامل ملموس که در مجموع شامل 73 مضمون پایه و 15 مضمون سازمان دهنده بود، شناسایی گردید. در ادامه با توجه به مضامین شناسایی شده پرسشنامه ایی جهت اعتباریابی مدل با 210 گویه طراحی گردید و با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی آن 89/0 به دست آمد. جامعه ی پژوهش در بخش کمی کلیه ی مدیران مدارس پنج استان آذربایجان شرقی، بوشهر، تهران، خراسان رضوی و فارس با تعداد 30156 نفر بود. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ایی بود که تعداد 379 نفر نمونه تعیین گردید. جهت اعتباریابی مدل از روش تحلیل عاملی استفاده گردید. همه ی مضامین با بار عاملی بالا مورد تایید قرار گرفتند که نشان از اعتبار بالای مدل بود.
۳.

تأثیر بلوغ سازمانی بر آمادگی الکترونیک سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلوغ سازمانی آمادگی الکترونیک سازمانی تکنیک تحلیل مسیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 846 تعداد دانلود : 759
هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی بلوغ سازمانی موثر در آمادگی الکترونیک سازمان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت) می باشد که به روش توصیفی- همبستگی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش، اعضاء هیأت علمی، مدیران و رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت بودند که 77 نفر آنان براساس جدول تعیین حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران و به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن با کسب نظرات صاحبنظران و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. در این پژوهش، یادگیری سازمانی براساس پرسشنامه نیف، فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون، تعهد سازمانی براساس مدل آلن و مایر، ساختار سازمانی براساس پرسشنامه رابینز و دو عامل مدیریت و منابع انسانی سازمان و همچنین متغیر وابسته آمادگی الکترونیک سازمان با استفاده از گویه های انتخابی بر پایه مرور ادبیات، مورد بررسی قرار گرفتند. برای شناسایی مهمترین عوامل موثر بر آمادگی الکترونیک از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار  AMOSاستفاده گردید. نتایج حاصل از تکنیک تحلیل مسیر نشان می دهد که شش عامل بلوغ سازمانی مورد مطالعه 80 درصد از مجموع تغییرات متغیر وابسته پژوهش(آمادگی الکترونیک دانشگاه) را تبیین نمودند و دو متغیر فرهنگ و ساختار سازمانی دارای اثر مستقیم بر متغیر وابسته پژوهش بوده و چهار متغیر دیگر به طور غیرمستقیم بر متغیر وابسته موثر می باشند.
۴.

نقش واسطه گری امنیت شغلی در رابطه بین هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شهر مرودشت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت شغلی هویت سازمانی توانمندسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 976
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری امنیت شغلی در رابطه بین هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان می باشد. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 110 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مرودشت بوده که در سال 92-91 مشغول به کار می باشند. در این پژوهش از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از 3 پرسشنامه؛ 1- مقیاس توانمندسازی روانشناختی اسپریتز، 2- پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و 3- پرسشنامه هویت سازمانی میل استفاده شده است که روایی و پایایی آن ها مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها در دو  سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از آمارهایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شده است. بین هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد، بین ابعاد امنیت شغلی(تمرکز بر شغل، جابجایی کمتر در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، دفاع از سازمان) با توانمندسازی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، مولفه های امنیت شغلی(تمرکز بر شغل، جابجایی کمتر در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، دفاع از سازمان) می تواند توانمندسازی را پیش بینی کند و همچنین نتایج حاکی از نقش واسطه ای بعدهای رضایت شغلی، احساس آرامش و تعهد سازمانی بین متغیرهای هویت سازمانی و توانمندسازی می باشد.
۵.

بررسی و مقایسه همبستگی شاخه های مختلف تحصیلی با مهارت های اینترنتی و مؤلفه های حرفه ای معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخه تحصیلی کار و دانش فنی و حرفه ای نظری مهارت اینترنتی مهارت حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 884 تعداد دانلود : 647
چکیده این پژوهش، با هدف بررسی و مقایسه همبستگی بین شاخه های تحصیلی با مهارت های اینترنتی و مؤلفه های مهارت های حرفه ای معلمان مدارس مازندران انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس متوسطه دوم تشکیل داده که از بین آنها 384 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش ترکیبی خوشه ای، طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از آزمون تستی چهارگزینه ای حاوی 10 سؤال برای سنجش مهارت های اینترنتی که ضریب دشواری آن برابر با 46/0 و پرسش نامه ای شامل 20 سؤال برای سنجش مؤلفه های مهارت های حرفه ای معلمان با ضریب پایایی 85/0 استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد، بین مهارت های اینترنتی با مؤلفه های مهارت های حرفه ای معلمان در شاخه ی کار- دانش و شاخه ی فنی و حرفه ای رابطه معناداری وجود دارد. اما بین مهارت های اینترنتی با مؤلفه های مهارت های حرفه ای معلمان در شاخه ی نظری در هیج یک از متغیرها رابطه معنادار وجود ندارد. بدین معنی که، مهارت های اینترنتی و مهارت های حرفه ای معلمان در شاخه ی کار- دانش و شاخه ی فنی و حرفه ای به ترتیب از بیشترین، و معلمان شاخه ی علوم نظری از کمترین مهارت اینترنتی و مهارت های حرفه ای در بین شاخه های تحصیلی برخوردار است.
۶.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش و رابطه آن با مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش مزیت رقابتی عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 226 تعداد دانلود : 535
تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش و رابطه آن با مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در شرکت ملی انتقال گاز منطقه یک انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را کلیه پرسنل لیسانس به بالا با سابقه کار حداقل پنج سال تشکیل می دهند که تعداد آن ها برابر با سیصد نفر است. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 169 نفر در نظر گرفته شد که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پایایی پرسش نامه بوسیله آلفای کرونباخ و روایی آن توسط تکنیک روایی محتوایی-ظاهری، تشخیصی و روایی سازه-همگرا تأیید شده است. آزمون شاپیرو ویلک جهت تست نرمالیتی متغیرهای پژوهش و تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری به منظور آزمون فرضیه ها پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش با مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود​ دارد. همچنین بین عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش، منابع انسانی، استراتژی و اهداف، فرهنگ سازمانی، ساختارسازمانی و زیرساخت ها بیشترین تأثیر را بر مزیت رقابتی داشته و بین عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت مدیریت دانش، زیرساخت ها، منابع انسانی، استراتژی و اهداف، فرهنگ سازمانی و ساختارسازمانی بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمانی داشتند. همچنین بین عوامل مزیت رقابتی به ترتیب زمان، هزینه، انعطاف پذیری بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمانی داشتند. در میان عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش، منابع انسانی، زیرساخت ها، استراتژی و اهداف، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی به ترتیب حائز رتبه بندی شدند.
۷.

بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروهای انسانی(کارشناسان) شرکت بیمه معلم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل فردی عوامل سازمانی عوامل شغلی بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 85 تعداد دانلود : 16
نیروی انسانی در نقش یکی از ارکان اساسی شرکت های بیمه، نقش مهمی در بهبود بهره وری دارد، لذا شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری این نهاد، می تواند نقش مؤثری در افزایش بهره وری شرکت های بیمه ایفا نماید و در هدفمند نمودن برنامه های مختلف توسعه نقش بسزایی داشته باشد .در این رابطه پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروهای انسانی(کارشناسان)شرکت سهامی بیمه معلم پرداخته است. پژوهش حاضر با توجه به هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان شرکت بیمه معلم شهر تهران یعنی300 نفر، در سال1393 است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده50 نفر از آن ها انتخاب شدند برای سنجش عوامل موثر بر بهره وری نیروهای انسانی(کارشناسان) از ابزار محقق ساخته، استفاده شده است که این ابزار شامل 64 سوال که از این میان عوامل فردی 14سوال، عوامل شغلی 13سوال و عوامل سازمانی 23 سوال بود. عمده ترین یافته های پژوهش عبارتند از: آزمون فریدمن که اولویت بندی عوامل فردی مورد بررسی را به ترتیب شامل؛ رضایت شغلی، شایستگی، توان و مهارت نشان داد.  نتایج آزمون حاکی از معناداری رتبه بندی مذکور می باشد. آزمون فریدمن ضمن معنادار نشان دادن اظهارات پاسخگویان، اولویت بندی عوامل سازمانی مورد بررسی را به ترتیب شامل؛ آموزش، مدیریت، مشارکت، تکنولوژی، انگیزش، ارتباطات و بازخورد عملکرد نشان داد. رتبه بندی اظهارات پاسخ گویان در خصوص عوامل شغلی موثر بر بهره وری کارشناسان به ترتیب شامل؛ کار با معنی و چالش برانگیز، آزادی، استقلال عمل و وضوح نقش می باشد. نتایج آزمون حاکی از معناداری رتبه بندی مذکور می باشد. در آخر با استفاده از آزمون فریدمن به رتبه بندی عوامل کلی موثر بر بهره وری پرداخته شد که آزمون فریدمن ضمن معنادار نشان دادن اظهارات پاسخگویان، اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروهای انسانی(کارشناسان) شرکت بیمه معلم را به ترتیب شامل؛ عوامل فردی، شغلی و سازمانی نشان داد.
۸.

چالش های آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زبان انگلیسی زبان دوم عوامل چالش زا نظام آموزشی ایران برنامه ریزی درسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 868 تعداد دانلود : 664
هدف از این پژوهش، کمک به ارتقای کیفیت آموزش زبان انگلیسی در نظام آمورشی ایران از راه بررسی و معرفی عوامل چالش زای مهم آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران می باشد. به این منظور مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام شد. برای این کار از مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی شهر تهران که از دیدگاه مسئولین آموزش و پرورش، دبیران دیگر، دانش آموزان و اولیای آنها، شایسته ترین افراد گروه آموزشی خود بودند و شناخت کافی از چالش های فرایند یاددهی یادگیری زبان خارجی داشتند، در نمونه پژوهش قرار گرفتند. در این مقاله جهت تحقق اهداف آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران تلاش شد تا با استفاده از نظرات دبیران زبان انگلیسی و مدیران آموزشی به عنوان متخصصان درگیر در آموزش و مهم ترین افراد دخیل در میزان موفقیت آموزش و یادگیری زبان انگلیسی و همچنین شواهد و تحقیقات علمی ارائه شده، چالش های موجود در نظام آموزشی ایران را در حیطه عناصر برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در ایران، عوامل تعدیل کننده یادگیری زبان خارجی شامل(موانع، مزیت ها و عوامل تسهیل)، پیامدها( منفی و مثبت)، ویژگی های زمینه ای (تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ساختاری) که باید در آموزش زبان مورد توجه قرار بگیرد و جزء عوامل درونی و بیرونی تاثیرگذار در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی می باشند، به دقت مورد مطالعه و بررسی و نتیجه گیری قرار دهند. جامعه آماری این تحقیق 380 نفر بودند که جهت دستیابی به اطلاعات عمیق، با 15 نفر از مدیران مراکز آموزش زبان انگلیسی و مدیران مراکز آموزشی آموزش و پرورش و 15 نفر از دبیران آموزش زبان انگلیسی در سطح مدارس شهر تهران مصاحبه انجام گرفت. سپس برای اعتبارسنجی داده های بدست آمده از مصاحبه ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بر مبنای مضامین بدست آمده از مصاحبه ها تهیه و در اختیار 350 نفر از معلمان، مدیران ، متخصصان زبانشناسی، روانشناسی و برنامه درسی جهت تایید یا رد مضامین قرار گرفت که نهایتا حجم نمونه آماری در این تحقیق 380 نفر می باشد. در بخش کیفی متخصصان، مدیران  و دبیران با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی این افراد به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. جمع آوری اطلاعات ابتدا از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته، و سپس پرسشنامه صورت گرفت. روایی سوالات با بهره گیری از نظر متخصصان برآورد شد و  داده های حاصل از مصاحبه با روش تحلیل مضمون مقوله بندی و تجزیه و تحلیل داده های کمی در 2 مرحله اصلی انجام شد : (1) تجزیه و تحلیل اکتشافی داده ها (2) تجزیه و تحلیل همبستگی چند متغیره داده ها شامل تحلیل عاملی تأییدی است. نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که"در نظام آموزشی ایران تمامی عوامل در حیطه عناصر برنامه درسی، عوامل تعدیل کننده یادگیری زبان خارجی، پیامدها و ویژگی های زمینه ای تاثیر گذار بر کار معلم و دانش آموز با چالش روبرو است و نقش این عوامل جهت تحقق اهداف آموزش زبان انگلیسی بیش از سطح متوسط است که در صورت کم توجهی و یا عدم اصلاح و بروز رسانی می توانند از عوامل چالش زای مهم در راستای رسیدن به اهداف آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران باشند
۹.

رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین در بین کارکنان اداره کل زندان های فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین فرهنگ طایفه ای فرهنگ ویژه سالاری فرهنگ بازاری فرهنگ سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 600
هدف این تحقیق، توصیف رابطه بین چهار نوع فرهنگ سازمانی(سلسله مراتبی، بازاری، طایفه ای و ویژه سالاری) و رهبری تحول آفرین در اداره کل زندان های فارس بوده است. در این تحقیق از روش میدانی و از پرسشنامه استفاده شده است. همچنین جامعه هدف در تحقیق تمامی مدیران، معاونان و کارکنان اداره کل زندان های فارس که جمعا420 نفر بوده، که از این تعداد40 نفر مدیر، معاون و380 نفر کارکنان بوده و تعداد 207 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ابزار سنجش فرهنگ سازمانی و وجوه چند عاملی رهبری استفاده شد و بین دو گروه رهبران و پیروان استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. در تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و برای تعیین تاثیر هریک از انواع فرهنگ سازمانی بر رهبری تحول آفرین از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که نوع فرهنگ غالب از دیدگاه رهبران و پیروان، فرهنگ سلسله بوده و رهبران خود را تحول آفرین می دانند و پیروان نیز عنوان کرده اند، رهبرانشان رهبری تحول آفرین را به کار می گیرند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین انواع فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین از نظر رهبران رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد، در حالی که از نظر پیروان این رابطه مثبت و معنادار می باشد. از نتایج رگرسیون چندگانه نیز برداشت می شود که از نظر رهبران و پیروان به ترتیب فرهنگ سلسله مراتبی، بازاری، ویژه سالاری و طایفه ای بیشترین تاثیر را بر رهبری تحول آفرین دارند. بنابراین هر چهار نوع فرهنگ بر رهبری تحول آفرین تاثیرگذار بوده است.
۱۰.

رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش اخلاقی تعهد سازمانی اعتماد سازمانی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 960 تعداد دانلود : 431
این پژوهش با هدف توصیف رابطه بین هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به تعداد170 نفر که 115 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه براساس جدول مورگان انتخاب شدند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری تصادفی بوده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های هوش اخلاقی لینک و کیل(2005،Lennick & Kiel)، تعهد سازمانی آلن و میر(1991، Allen&Meyer) و پرسشنامه اعتماد سازمانی دکتر بیه (2002،Bayh) بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روش های آماری میانگین، انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین هوش اخلاقی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. اما درخصوص رابطه هوش اخلاقی با اعتماد سازمانی نتایج بیانگرآن بود که رابطه مستقیم و معناداری بین این دو متغیر وجود دارد.
۱۱.

بررسی شاخص های بهسازی منابع انسانی و تأثیر آن بر اثربخشی عملکرد کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهسازی منابع انسانی اثربخشی عملکرد کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 266
پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص های بهسازی منابع انسانی و تاثیر آن بر اثربخشی عملکرد کارکنان اداره کل اوقاف و امورخیریه استان فارس انجام شد. پژوهش از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه ی جمع آوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری شامل285نفر از کارکنان اداره کل اوقاف و امورخیریه استان فارس می باشد که با استفاده از جدول مورگان 164نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش 2پرسشنامه استاندارد بهسازی منابع انسانی ابراهام (Raeo and Abraham.1990 و پرسش نامه استاندارد اثربخشی ارزیابی عملکرد لاری(Lari & Other partners.2004) می باشد. که روایی آن مورد تأیید متخصصان قرارگرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 73/. و 76/. محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش های آمارتوصیفی(فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، میانه و مد) و روش های آم اراستنباطی(رگرسیون و فریدمن)، انجام شد. نتایج این پژوهش به طور کلی نشان داد، شاخص های بهسازی منابع انسانی بر اثربخشی عملکرد کارکنان تأثیر دارد. همچنین بین مؤلفه های مشارکت، نیازسنجی، اجرا و ارزیابی با اثربخشی عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
۱۲.

ارائه مدلی برای تبیین رفتار شهروندی سازمانی براساس رضایت شغلی و عدالت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی عدالت سازمانی رضایت شغلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 98 تعداد دانلود : 795
هدف این پژوهش ارائه مدلی برای تبیین رفتار شهروندی سازمانی براساس رضایت شغلی و عدالت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، بود. بدین منظور، از بین کلیه پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان اعم از کارکنان رسمی و اعضای هیات علمی، با استفاده از فرمول کوکران 125 نفر (96 نفر مرد و 29 نفر زن)، به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به روش سیستماتیک، انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، سنجش رفتار سازمانی پودساکف و شاخص توصیف شغل (JDI)، مورد آزمون و داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مسیر، مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. یافته ها نشان داد ابعاد عدالت توزیعی، تعاملی و رویه ای قادر به پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی می باشند. رضایت شغلی نیز قادر به پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی می باشد. همچنین ترکیبی خطی از ابعاد عدالت سازمانی و رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی می نمایند. یافته ها همچنین نقش واسطه گری رضایت شغلی را در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار داد. با توجه به یافته های به دست آمده نتیجه گرفته می شود که مدیران سازمان مورد مطالعه و همچنین سازمان های دیگر نسبت به اعمال رفتارهای عادلانه در مورد کارکنان اهتمام بیشتری ورزند که این هم موجب رضایت شغلی کارکنان و هم موجب افزایش عملکرد سازمان خواهد شد و در نتیجه رضایت افرادی که گیرنده خدمت از سازمان هستند را در پی خواهد داشت.
۱۳.

شناسایی و ارزشیابی میزان مطلوب بودن سامانه ی مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان از دیدگاه کارکنان ستادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان سیستم مدیریت یادگیری معماری سیستم فناوری یادگیری ایزو15-100

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 454 تعداد دانلود : 802
هدف اصلی از مقاله تحلیل ساختار سامانه مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان و ارزشیابی میزان مطلوب بودن آن از دیدگاه کارکنان حوزه ستادی بود. روش تحقیق ترکیبی با رویکرد اکتشافی بوده و داده های کیفی از طریق مصاحبه با چهار نفر از کارشناسان خبره مرکز آموزش نیروی انسانی، جمع آوری شد. ابزار محقق ساخته با 44 گویه در طیف 5 تایی لیکرت از درجه بسیارمطلوب تا بسیار نامطلوب برای بخش کمی مورد استفاده قرار گرفت. روایی ابزار با تایید استادان علوم-تربیتی و 7 نفر از دانشجویان دکتری مدیریت آموزشی تامین شد. پایایی ابزار با اجرای مطالعه موردی بین 30 نفر از کارکنان ستادی و محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0.98درصد تایید شد.882 نفر از کارکنان فعال در حوزه ستادی جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادند که با ارسال پرسشنامه به صورت دستی و از طریق سیستم اتوماسیون 16 درصد یا 142 نفر پاسخ دادند. یافته های کیفی حاکی از کاربرد محدود معماری سیستم فناوری یادگیری (ال.تی.اس.ای) و استاندارد ایزو25-100در طراحی سامانه بود. ارزشیابی میزان مطلوب بودن سامانه نشان داد با افزایش همکاری پذیری، پاسخگویی، مبادله پذیری، تکلیف و سنجش وارزیابی، تعاملات یادگیری، صحت و اصالت فرآیند آموزش و کاربر پسندبودن، مطلوب بودن سامانه و نیز کیفیت کل سامانه افزایش خواهد یافت. ماندگاری، دسترس پذیری، توسعه پذیری، مدیریت محتوا و یادگیری، مدیریت اخبار واطلاع رسانی و سیستم های اطلاعاتی و مدیریتی، سامانه را در وضعیت مناسب و مطلوبی از دیدگاه کارکنان و مدیران قرار خواهد داد.
۱۴.

مطالعه تطبیقی وضعیت سیستم کیفیت خدمات در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به منظور ارائه مدل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیر تحول کیفیت الزامات کیفیت نگرش های کیفیت ابعاد کیفیت خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 397
این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی وضعیت سیستم کیفیت خدمات در دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس به منظور ارائه مدل انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارکنان و نیز مشتریان واحدهای دانشگاهی بوده است. با استغاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 30 نفر از خبرگان و روش تصادفی طبقه ای تعداد 415 نفر از مدیران و کارکنان و نیز تعداد 464 نفر از مشتریان  انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه سیر تحول کیفیت، الزامات کیفیت، نگرش های کیفیت و ابعاد کیفیت خدمات بود که توسط محقق پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساخته شد و روایی و پایایی آن برآورد و مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازt  تک نمونه ای و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارAMOS استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که وضعیت الزامات کیفیت(57/3 = M)،  وضعیت سیر تحول کیفیت خدمات (09/3 = M)، وضعیت نگرش های کیفیت(40/3 = M) و وضعیت ابعاد کیفیت خدمات(19/3 = M) در طیف نسبتاً مطلوب قرار دارد. با عنایت به شاخص های برازندگی مدل، نتایج نشان داد که مدل تحلیل عاملی برای سؤال موردنظر دارای برازش مناسبی می باشد. به عبارت دیگر با توجه به مناسب بودن شاخص های برازندگی می توان این مدل را به عنوان مدل کیفیت در دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس معرفی کرد.
۱۵.

طراحی الگوی مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته های گروه فنی و مهندسی بر اساس تجارب زیسته اساتید و دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارب زیسته ارزشیابی پیشرفت تحصیلی طراحی الگو پدیدار شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 770 تعداد دانلود : 568
هدف کلی از انجام این پژوهش طراحی الگوی مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته های گروه فنی و مهندسی براساس تجارب زیسته اساتید و دانشجویان می باشد. از این رو در مقاله حاضر مبتنی بر پژوهش پدیدار شناختی به توصیف، تبیین و تفسیر تجارب زیسته اساتید رشته های فنی و مهندسی درخصوص ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در جهت ارائه الگو اقدام گردید. شرکت کنندگان در این پژوهش اساتید رشته های فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب بودند که با روش نمونه گیری هدفمند طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات روش کدگذاری موضوعی و استفاده از روش هفت مرحله- ای کلایزی بود، برای تعیین اعتبار یافته از روش سه سوسازی و روایی بازسازی واقعیت و برای افزایش پایایی پژوهش مصاحبه ها با یک برنامه قبلی در یک فضای مناسب و رعایت شرایط مصاحبه با راهنمایی های لازم و به دور از سوگیری و اعمال نظر خاصی انجام می گرفت. نتایج براساس تجارب زیسته اساتید و دانشجویان نتایج نشان داد که اساتید نقش بی بدیل آزمون میان ترم در ارزشیابی عملکرد تحصیلی، الزامی بودن آزمون های کوتاه کلاسی، ارزشیابی کنش متقابل، صریح نبودن معیارهای ارزشیابی، رهایی از حصار ارزشیابی پایانی، ارزشیابی مستمر شرط تحقق ارزشیابی جامع، ارزشیابی مهارتی، تنوع و تعدد در ارزشیابی، ارتباط ارزشیابی با حجم محتوا و غیره جزو تجارب خود قلمداد نمودند. درنهایت براساس تجارب زیسته اساتید ودانشجویان الگوی اختصاصی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته های فنی و مهندسی ارائه شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸