رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال دوم تابستان 1388 شماره 4

مقالات

۱.

بررسی تاثیر اینترنت بر رفتار اطلاع یابی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه شیراز

کلید واژه ها: اینترنت کاربر رفتار اطلاع یابی غیرکاربر

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت رسانه ارتباطات جمعی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۲۴۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۴۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اینترنت بر رفتار اطلاع یابی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه شیراز انجام شده است. این تحقیق درصدد پاسخگویی به سئوالاتی در مورد رفتار اطلاع یابی در دو گروه کاربر و غیر کاربر و عوامل موثر برآن ،نحوه دستیابی دانشجویان به اطلاعات و بررسی و مقایسه میزان استفاده از اینترنت و بانکهای اطلاعاتی به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی ، ،هدف و مشکلات استفاده ،مقایسه میزان فعالیتهای پژوهشی در دو گروه کاربر و غیر کاربر .بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است که در این پژوهش500 دانشجو به روش نمونه گیری طبقه ای از بین 10 دانشکده مورد بررسی دانشگاه شیراز در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد انتخاب شد.ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه کتبی بود بدین منظور پرسشنامه حاوی 30سوال بسته شامل دو بخش تنظیم شد بخش اول پرسشهای مربوط به رفتار اطلاع یابی و بخش دوم پرسشهای مربوط به اینترنت را دربر می گیرد. بدین ترتیب دانشجویان کاربر اینترنت موظف به پاسخگویی هر دو بخش و غیر کابرها تنها به بخش اول آن پاسخ دادند. پرسشنامه های دریافتی متعلق به 430 کاربر و 70 غیر کاربر بود. یافته ها نشان داد که تعداد کاربران اینترنت بیش از غیرکاربران است. جنسیت و سطح تحصیلات کاربران در میزان استفاده از اینترنت تاًثیر نداشته است. هدف کاربران از انتخاب و استفاده اینترنت « سرعت و سهولت بازیابی اطلاعات » عنوان شده است.
۲.

بررسی رابطه سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در درس زبان انگلیسی شهر شیراز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۶۱
تحقیق حاضر به بررسی رابطه سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در درس زبان انگلیسی شهر شیراز پرداخته است. روش انجام پژوهش، توصیفی ازنوع پیمایشی می باشد.جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه های اول، دوم و سوم دوره متوسطه شهر شیراز به تعـداد 27000 نفرکه در سال تحـصیلی 88-87 در مدارس این شهر مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش را 392 نفر از دانش آموزان رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی و فیزیک پایه های اول، دوم و سوم دوره متوسطه ناحیه 2 شیراز بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه سبک یادگیری هانی و مامفورت و آزمون پیشرفت تحصیلی بود. و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، میانگین و فراوانی درصدی و از آمار استنباطی رگرسیون چند متغیره، تحلیل واریانس یک راهه و آزمونt مستقل استفاده شد یافته ها نشان داد که: بین سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنا داری وجود ندارد. بین سبکهای یادگیری و رشته های مختلف تحصیلی، تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. تفاوت معناداری بین سبکهای یادگیری دختران و پسران وجود ندارد. تفاوت معناداری در سبکهای یادگیری(عمل گرا ، اندیشه گرا) پایه های دوم و سوم وجود ندارد. اما بین سبکهای یادگیری فعالیت گرا و نظریه پرداز در پایه های تحصیلی دوم و سوم تفاوت وجود دارد.
۳.

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و بهداشت روانی آموزگاران با جو سازمانی مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز

کلید واژه ها: بهداشت روانی جو سازمانی تیپ های شخصیتی آموزگاران

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۲۹۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۴۲
هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و بهداشت روانی آموزگاران با جو سازمانی مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود ه است . جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه آموزگاران ناحیه یک شیراز(1119 زن و 301 مرد) بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و با مراجعه به جدول مورگان 310(210 زن و 100 مرد) نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه شخصیت آیزنک، پرسشنامه بهداشت روانی کلدبرگ و پرسشنامه جو سازمانی هاپلین و کرافت بوده است. داده های جمع آوری شده با ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t و رگرسیون چند گانه مورد تحلیل قرار گرفته اند که مهم ترین نتایج عبارت بوده اند از این که،بین تیپ های شخصیتی (درونگرا و برونگرا) و جو سازمانی رابطه معنی دار ی وجود ندارد. بین تیپ های شخصیتی (درونگرا و برونگرا) با بهداشت روانی رابطه معنی دار ی وجود ندارد. بین ابعاد بهداشت روانی (علائم جسمانی و افسردگی) با جو سازمانی مدارس رابطه معنی داری وجود دارد. بین تیپ های شخصیتی آموزگاران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد.
۴.

بررسی چگونگی ویژگی های کارآفرینی دانشجویان مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی داراب

کلید واژه ها: دانشجویان کار آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی داراب

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۱۶۹۸ تعداد دانلود : ۷۹۵
این تحقیق به منظور بررسی چگونگی ویژگی های کار افرینی دانشحویان دانشگاه آزاد اسلامی داراب انجام شد.روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی بوده است. به همین منظور نمونه آماری410 نفری از بین کلیه ی دانشجویان با روش نمونه گیری طبقه بندی شده ازگروه های آموزشی علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی وکشاورزی و علوم پزشکی انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه 30 سوالی محقق ساخته در مقیاس لیکرت بود که با توجه به ویژگی های نیاز به موفقیت، مرکز کنترل درونی، خلاقیت، تمایل به مخاطره پذیری و نیاز به استقلال تهیه شد. روایی، پرسشنامه با استفاده از نظر صاحب نظران وتحلیل گویه ها و پایایی آن با روش باز آزمایی و نیز آلفای کرنباخ تعیین گردید وداده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، آزمون رتبه ای فریدمن، تحلیل واریانس یک طرفه. ،آزمونt برای گروه های مستقل وضریب همبستگی پبرسون تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین روحیه ی کارآفرینی به طور کلی و نیز همه ی مولفه ها به جز مولفه مخا طره پذیری بالاتر ازحد متوسط است. نتایج تحقیق همچنین مشخص کرد که بین میانگین گروه های آموزشی در همه ی مولفه ها به جز خلاقیت تفاوت وجود دارد و میانگین های دانشحویان زن و مرد اگر چه درروحیه کارآفرینی، نیاز به موفقیت ونیاز به استقلال تفاوت نشان داد، اما در مولفه های مرکز کنترل درونی،خلاقیت و تمایل به مخاطره پذیری تفاوت معنی دار نداشتند.. علاوه بر این، بین پیشرفت تحصیلی وروحیه کارآفرینی و مولفه های آن به جز خلاقیت همبستگی مثبت به دست آمد ولی بین میانگین دانشجویان مقطع کارشناسی وکاردانی به جز درمولفه های نیاز به استقلال،تمایل به مخاطره پذیری ونیاز به موفقیت در سایر مولفه ها تفاوتی مشاهده نشد.
۵.

مطالعه تاثیر یادگیری مشارکتی(تفحص گروهی) بر رشد مولفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه 5 شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۲۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۱۱
هدف این پژوهش بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی با تاکید بر روش تفحص گروهی بر رشد مهارت های اجتماعی، از قبیل احترام گذاشتن به دیگران، مسئولیت پذیری، دوستیابی و مشارکت در فعالیت های گروهی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه 5 شهر اصفهان بوده است. این پژوهش به روش شبه تجربی و استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه صورت گرفت. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه 5 شهر اصفهان درسال تحصیلی 88-87 بوده اند که جمعا شامل 2287 دانش آموز دختر بوده است که حدود 320 نفر به عنوان نمونه تحقیق لحاظ گردیده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از آزمون رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی کرامتی(1382 ) استفاده شد.پایایی این آزمون با روش الفای کرونباخ 83 صدم بدست آمد. داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون T و استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج و یافته های پژوهش حاضر حاکی از تایید فرضیه کلی تحقیق می باشد. اگر چه در مطالعه مؤلفه های مهارتهای اجتماعی به صورت جداگانه که به عنوان فرضیه های ویژه در این پژوهش تلقی شده اند نتایج حاکی از تاثیر معنادار متغیر آزمایشی یعنی یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت های اجتماعی می باشد.
۶.

مقایسه ی سبک های یادگیری و شیوه های حل مساله دانشجویان دختر و پسر گرایش های علوم انسانی، علوم پایه و فنی- مهندسی

کلید واژه ها: سبک یادگیری شیوه حل مساله

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۲۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۳۳
هدف از اجرای این پژوهش، مقایسه ی سبک های یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال تحصیلی 87-86 بود..به این منظور 450 دانشجوی دختر و پسر از گرایش های علوم پایه ، فنی مهندسی و علوم انسانی(از هر گرایش 150 نفر ) با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.در این پژوهش از پرسشنامه های سبک های یادگیری فلدر- سولومان و شیوه های حل مساله هپنر استفاده گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ، t مستقل ،تحلیل واریانس دوطرفه، آزمون تعقیبی توکی و ضریب اتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش نشان داد که: الف)بین سبک های یادگیری و شیوه های حل مساله دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد. ب)بین سبک های یادگیری دانشجویان گرایش های علوم پایه،علوم انسانی و فنی- مهندسی تفاوت معنی دار وجود دارد.به این گونه که دانشجویان گرایش فنی- مهندسی بیشتر سبک یادگیری حسی،کلی،فعال و دیداری را ترجیح می دهند در حالی که دانشجویان گرایش علوم پایه بیشتر از سبک یادگیری کلامی،متوالی،شهودی و تاملی و دانشجویان گرایش علوم انسانی بیشتر از سبک یادگیری فعال استفاده می کنند. ج)بین سبک های یادگیری دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد به گونه ای که سبک یادگیری پسران از نوع کلامی،شهودی ، متوالی و تاملی است. در حالی که سبک یادگیری دختران از نوع حسی، کلی، فعال و دیداری است. د)بین شیوه های حل مساله دانشجویان گرایش های علوم پایه،علوم انسانی و فنی- مهندسی تفاوت معنی دار وجود دارد.به این صورت که دانشجویان گرایش فنی- مهندسی بیشتر شیوه حل مساله خلاقیت،اعتماد،اجتناب و روی آورد را ترجیح می دهند. در حالی که دانشجویان گرایش علوم پایه بیشتر از شیوه حل مساله درماندگی و دانشجویان گرایش علوم انسانی بیشتر از شیوه حل مساله خلاقیت و مهارگری استفاده می کنند.و) بین شیوه های حل مساله دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد.به گونه ای که شیوه حل مساله پسران از نوع درماندگی و روی آورد است. در حالی که شیوه حل مساله دختران از نوع اعتماد و اجتناب است.
۷.

بررسی تاثیر برنامه درسی ویژه ارتقاءخواندن ، بر سطح خواندن دانش آموزان نارسا خوان پایه سوم ابتدایی شهر یاسوج

کلید واژه ها: نارسا خوانی برنامه درسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۷ تعداد دانلود : ۷۹۸
هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر برنامه درسی ویژه ارتقاء در سطح خواندن دانش آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی بوده است. طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بوده است .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی شهر یاسوج تشکیل داده اند. نمونه مورد مطالعه این پژوهش 30 نفر از دانش آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی بوده است و آزمودنیها بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفته اند، تعداد آزمودنیها در هر گروه برابر 15 نفربوده است. برای تشخیص نارساخوانی آزمودنیها، از آزمون هوشی ریون، آزمون بندرگشتالت، چک لیست نارساخوانی و همچنین از آزمون تشخیصی سطح اصفهان بعنوان ابزاری جهت مقایسه نمرات خواندن دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردیده است. بطور کلی نتایج پژوهش نشان داده است که برنامه درسی ارتقاء سطح خواندن توانسته با آموزش مهارتهای مربوط به خواندن در کلیه این مهارتها موثر بوده و باعث کاهش معنیدار نمرات خطای دانش آموزان نارساخوان در کلیه مهارتهای خواندن مورد بررسی و افزایش مهارت خواندن آنها گردد. نتیجه کلی این که آموزش خرده مهارت های خواندن به روش تعاملی باعث تسهیل یادگیری خواندن می شود. زیرا خرده مهارت هایی که رشد نکرده اند مانع رشد مهارت های دیگر می شوند
۸.

بررسی رابطه بین مهارتهای فنی ،انسانی وادراکی مدیران

کلید واژه ها: اثر بخشی مهارت ادراکی مهارت انسانی مهارت فنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۳۴۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۵۵
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین مهارتهای سه گانه (فنی، انسانی و ادراکی) مدیران با میزان اثربخشی دبیرستانهای پسرانه،دخترانه ناحیه یک شهر شیراز بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است ، جامعه آماری تحقیق، تمامی مدیران و دبیران دبیرستانهای پسرانه،دخترانه عادی دولتی آموزش و پرورش ناحیه1 شهر شیراز در سال تحصیلی 87-1388بوده اند.نمونه آماری شامل 150 نفر از مدیران و دبیران بوده اند که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه آماری تحقیق انتخاب گردید. ابزار سنجشی در این تحقیق شامل دو پرسشنامه: مهارتهای مدیریتی و اثربخشی بوده است.برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید ، در سطح آمار توصیفی ( محاسبه ی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون تی تست مستقل ، همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. که پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار spss ،mos5 A نتایج زیر حاصل گردید: - بین مهارت فنی مدیران و اثربخشی سازمان رابطه معنادار وجود ندارد. - با افزایش میزان مهارت های انسانی مدیران، اثربخشی سازمان نیز افزایش می یابد. - با افزایش میزان مهارت های ادراکی مدیران، اثربخشی سازمان نیز افزایش می یابد. - بین میزان ادراک مدیران و معلمان از مهارتهای سه گانه مدیریتی، تفاوت معنادار وجود ندارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹