رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال سیزدهم خرداد و تیر 1401 شماره 2 (پیاپی 54) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدلی برای ارتقای برنامه ها و فعالیت های انجمن اولیا و مربیان بر اساس سبک زندگی ایرانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل ارتقاء اولیا و مربیان سبک زندگی ایرانی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 45 تعداد دانلود : 903
مقدمه و هدف : هدف از پژوهش حاضر طراحی مدلی برای ارتقای برنامه ها و فعالیت های انجمن اولیا و مربیان براساس سبک زندگی ایرانی اسلامی است. روش شناسی پژوهش : پژوهش از نوع کیفی با روش تحلیل مضمون است. برای طراحی مدل از روش داده بنیاد بر اساس رویکرد استراوس و کوربین استفاده شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان و شامل همه ی اعضای هیأت علمی رشته فلسفه تعلیم و تربیت در دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 بود. از مصاحبه عمیق به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد که برای دستیابی به هدف پژوهش خبرگان به صورت هدفمند انتخاب گردیدند و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت لذا تعداد 14 نفر در مصاحبه شرکت نمودند. از مصاحبه های صورت گرفته متون متناسب با موضوع پژوهش استخراج شدند و به صورت کدگذاری باز مورد کدگذاری قرار گرفتند سپس مفاهیم به صورت محوری کدگذاری گردید در ادامه با کدگذاری گزینشی الگوی برنامه ها و فعالیت های انجمن اولیا و مربیان طراحی شد. یافته ها : یافته ها نشان داد که سبک زندگی اسلامی ایرانی شامل ابعاد اخلاقی- اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و خانوادگی می باشد. همچنین بررسی مدل نشان داد که «مدیریت مشارکتی برنامه ها و فعالیت های انجمن اولیا و مربیان، کنترل و نظارت و ارزیابی برنامه ها و فعالیت های انجمن اولیا و مربیان» به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علی و از طریق راهبردها محقق می شود و منجر به تحقق پیامدهای "مشارکت اولیای دانش آموزان، ارتقای فعالیت های آموزش و پرورش و گسترش ارتباط دو کانون خانه و مدرسه" می گردد. بحث و نتیجه گیری: نتایج بیانگر اتخاذ سیاست های انجمن اولیا و مربیان و استقرار نظام توانمندساز راهبرد ها و تعاملات رفتارها و فعالیتهای هدف داری هستند که در پاسخ به مقوله محوری و تحت تاثیر شرایط مداخله گر، اتخاذ می شوند. این راهبردها عبارتند از: اتخاذ سیاست های انجمن اولیا و مربیان، برقراری عدالت در آموزش و استقرار نظام توانمندسازی.
۲.

طراحی چارچوب نظری مدارس امن در آموزش و پرورش ایران: یک پژوهش کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدرسه امن آموزش و پرورش مولفه های روانشناختی - جسمانی مولفه های آموزشی - درسی تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 774 تعداد دانلود : 473
مقدمه و هدف : هدف از این پژوهش، بررسی و شناسایی مؤلفه های مدارس امن بود که به عنوان یک راهنما برای مدیران مدارس و تصمیم گیرندگان حوزه آموزش و پرورش قابل استفاده باشد. ر وش شناسی پژوهش : پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. گردآوری داده ها و استخراج مضامین مرتبط با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با آگاهی دهندگان کلیدی در این حوزه صورت گرفت. انتخاب مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری بود که بر اساس آن تعداد 15 نفر از اساتید و متخصصان حوزه آموزش و پرورش و متخصصان معماری انتخاب شدند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. داده ها به روش تحلیل مضمون بررسی شدند. یافته ها : مدلی برای مدارس امن با دو دسته مولفه ی اصلی تحت عنوان 1- مولفه های روانشناختی- جسمانی با مضامین سازمان دهنده: امنیت روانی، امنیت جسمی، امنیت رفتاری، امنیت اجتماعی؛ با  17 مضمون پایه و 4  مضمون سازمان دهنده و 2- مولفه های آموزشی- درسی با مضامین سازمان دهنده: امنیت فیزیکی، امنیت رفاهی و امنیت آموزشی  با 3 مضمون سازمان دهنده و 8 مضمون پایه شناسایی و ماتریس مضامین مرتبط ترسیم گردید بحث و نتیجه گیری: . با کاربرد مؤلفه های مدارس امن، دانش آموزان می توانند به دور از دغدغه های جسمی، روانی و... و هم چنین مشکلات رفاهی و دشواری های ناشی از امکانات و تجهیزات، درگیر در بحث و یادگیری باشند.  
۳.

شناسایی ابعاد مهارت های رهبران آموزشی مدارس: مطالعه ای آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری آموزشی مهارت های فردی و رفتاری مهارت های بین فردی مهارت های حرفه ای - تخصصی مهارت های سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 322 تعداد دانلود : 63
مقدمه و هدف: در قرن بیست و یکم، توسعه ی مهارت های رهبری مدارس از بزرگ ترین و مهم ترین جنبه های  حیات مدرسه در تعالی مدرسه و توسعه دستاوردهای فراگیران آن، از الزامات است. از این لحاظ ارتقای کیفی و ایجاد تحولات بنیادین در مدارس، نه تنها به کیفیت و صلاحیت های مدیریتی و تخصّصی مدیران بستگی دارد، بلکه به میزان بسیار زیادی نیز متاثر از مهارت های رهبری آن ها نیز هست. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین ابعاد مهارت های رهبران آموزشی در مدارس است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر، با روش آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی دارای دستاورد علمی در حوزه رهبری و مدیریت آموزشی؛ و در بخش کمّی، تعداد 200 نفر از مدیران با سابقه مدارس متوسطه شهرستان گرمسار در سال تحصیلی 99-98 بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع گلوله برفی و حجم نمونه با اشباع نظری، 15 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمّی، پرسشنامه ساختارمند بود که اعتبار آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (82/0) تائید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش کیفی از روش های کدگذاری باز، محوری و گزینشی و در بخش کمّی با استفاده از آزمون فریدمن انجام شد. یافته ها: از میان ابعاد مهارت های رهبران آموزشی، مهارت های بین فردی بترتیب دارای بیشترین اولویت و مهارت های فردی و رفتاری، سازمانی و حرفه ای-تخصصی به ترتیب در رتبه های بعدی طبقه بندی شدند. در نهایت، توجه به ابعاد مهارت های رهبری آموزشی و اولویت آن ها در انتخاب، انتصاب و حتی ارزیابی عملکرد، همچنین تدوین برنامه ها و محتوای آموزشی مرتبط با پودمان های مهارت افزایی رهبران مدارس، پیشنهاد گردید. بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد در میان ابعاد مهارت های رهبران آموزشی در مدارس، نقش مهارت های بین فردی رهبران آموزشی از طریق ایجاد تغییر، کارآفرینی، جلب مشارکت، مدیریت و اجرای سیاست ها، به بهترین وجه می تواند منجر به ایجاد تغییرات مطلوب بر عوامل کلیدی اثرگذار بر فرایندهای یاددهی و یادگیری در بافت نظام آموزشی از طریق اثر بر عواملی چون انگیزه های بیرونی معلمان، جو حاکم بر مدرسه و خودکارآمدی و مثبت اندیشی کادر آموزشی در مدرسه عمل کند.
۴.

شناسایی و رتبه بندی مولفه های وضعی و شخصی موثر بر رفتار مدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رتبه بندی مدیریت تصویرپردازی ذهنی پیش بینی کننده وضعی پیش بینی کننده شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 493 تعداد دانلود : 616
مقدمه و هدف: بی تردید، عدم وجود یک تصویر مشترک، تبعات و عواقبی را، هم از نظر فردی و هم از لحاظ کار تیمی و سازمانی به دنبال خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی مولفه های وضعی وشخصی موثر بر رفتارمدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران بوده است. روش شناسی پژوهش: پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش، توصیفی- پیمایشی و بصورت مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران در بهار 1398 در 33 شعبه این اداره، به تعداد 39220 نفر بودند که از این میان با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند داده ا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با 72 گویه (شرایط موقعیتی 42 و شرایط شخصی 30 گویه)، جمع آوری و از طریق نرم افزارهایSPSS  و AMOS مورد تحلیل قرارگرفت. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی وتأییدی نشان دادمولفه های ارزیابی عملکرد، شرایط و جایگاه شغلی، ابهام نقش(عوامل استرس زای شغلی)، مبادله رهبر-عضو،  فرهنگ سازمانی، مهارت های سیاسی، سلسله مراتب پاسخگوئی، تبیین کننده شرایط موقعیتی (وضعیتی) و مولفه ها ، خودکنترلی(خود ارزیابی)، جذابیت شخصی، اعتماد به نفس، نیاز به قدرت و وجدان(وظیفه شناسی) تبیین کننده شرایط شخصی موثر بر مدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران، بوده اند. بحث و نتیجه گیری: یافته های حاصل از آزمون فریدمن در بحث رتبه بندی مولفه ها نشان داد که در میان کلیه ابعاد، بالاترین اولویت مربوط به مولفه خودکنترلی با میانگین رتبه 17/8 و پائین ترین اولویت (دوازدهم) مربوط به مولفه سلسله مراتب پاسخگوئی با میانگین رتبه 31/4 بوده است.
۵.

تاثیر تمرین با مدل آموزشی بازی های تاکتیکی بر مهارت های شناختی و حرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل آموزشی مهارت های شناختی کارکرد اجرایی عملکرد حرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 634
مقدمه و هدف: در دهه های اخیر چشم اندازی مبتنی بر مدل آموزشی برای تربیت بدنی مد نظر قرار گرفته که مربیان را برای یادگیری، انتخاب و تمرین طرح های جامع تدریس یاری نموده است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین مدل آموزشی  بازی های تاکتیکی بر مهارت های شناختی و حرکتی بود. روش شناسی پژوهش: در این مطالعه نیمه تجربی، نمونه پژوهش حاضر (n=12) دانشجوی دختر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بودند که واحد درسی بسکتبال را اخذ نموده بودند. به همین منظور نمونه آماری پژوهش در یک گروه با مدل آموزشی بازی های تاکتیکی آموزش داده شدند.  برنامه تمرینی شامل 8 هفته تمرین، هفته ای 2 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه بود.  این پژوهش شامل سه مرحله پیش آزمون، تمرین و پس آزمون بود. برای بررسی مهارت های شناختی با استفاده از آزمون عملکردی  پیوسته و آزمون استروپ، کارکرد اجرایی مورد سنجش قرار گرفت. هم چنین برای بررسی مهارت های حرکتی از ابزار عملکرد حرکتی بازی ها (GPA) استفاده گردید. برای تحلیل داده ها  از روش های آمار توصیفی و آزمون تی همبسته استفاده شد.  یافته ها: نتایج نشان داد که نمرات کارکرد اجرایی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون، تفاوت معناداری (P<0/ 05) ندارند. در حالی که در آزمون عملکرد حرکتی، مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش معناداری (P<0/ 0001) را نشان می دهد. بحث و نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج پژوهش نشان می دهد که آموزش با مدل تاکتیکی باعث بهبود کارکرد اجرایی نمی شود ولی موجب توسعه عملکرد حرکتی بازیکنان بسکتبال می شود.
۶.

طراحی الگوی موانع توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی مدارس بر اساس مدل یابی ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران دبیران تربیت بدنی مدارس مدل ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 785
هدف تحقیق، طراحی الگوی موانع توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی مدارس کشور، بر اساس مدل یابی ساختاری تفسیری بود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که به صورت میدانی و به روش تحقیق آمیخته انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولین و کارشناسان دفتر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، مسئولین اداره تربیت بدنی و رئیس گروه تربیت بدنی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، برابر با 80 نفر و در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدودیت اعضا، جامعه آماری با نمونه برابر شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 18 مانع توسعه دبیران بود که روایی آن توسط 7 تن از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد (85/0=α). برای سطح بندی موانع از نظرات خبرگان، درصد فراوانی و روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج نشان داد که 18 مانع، فراروی توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی مدارس ایران وجود دارد. همچنین موانع کم توجهی مدیران به اهداف و راهبردهای علمی جهت ارتقای دبیران و سیستم و برنامه های آموزشی نا کارآمد در سطح زیربنایی قرار گرفتند. بنابراین مسئولان بایستی با تمرکز بر راهبردهای علمی توسعه دبیران و تغییر در سیستم و محتوای آموزشی، نسبت به توسعه حرفه ای مهارت های دبیران اقدام کنند.
۷.

شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران های حکمرانی خوب در آموزش و پرورش ایران با استفاده از رویکرد تحلیل تأثیر متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی خوب تحلیل اثرات متقابل اعتماد اجتماعی نظام آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 748 تعداد دانلود : 257
مقدمه و هدف : اداره نظام های آموزشی در اواخر قرن بیستم دچار تحولی اساسی شد و عواملی مانند پیشرفت های فناوری اطلاعات، اقتصاد دانش بنیان و جهانی شدن باعث شدند که گرایش به الگو ی مطلوب اداره سازمان، شدت بیشتری پیدا کند. حکمرانی خوب یکی از این رهیافت هاست که تصور می شود راه حل مناسبی برای حل مسائل پیچیده سازمان های آموزشی قرن بیست و یکم می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی پیشران های حکمرانی خوب در آموزش و پرورش ایران با استفاده از رویکرد تحلیل تأثیر متقابل، که از روش های رایج در آینده پژوهی است، بود. روش شناسی پژوهش : جامعه پژوهش اندیشمندان و خبرگان حوزه تعلیم و تربیت بودند که به شیوه هدفمند و با استفاده از الگوی موارد مطلوب، 21 نفر برای مشارکت در پژوهش انتخاب شدند. در این فرایند براساس مطالعات پیشین ملی و بین المللی، پیشران های حکمرانی خوب در قالب 6 حوزه اصلی و 30 عامل استخراج و با استفاده از تکنیک دلفی، به 18عامل به نام پیشران های حکمرانی خوب در آموزش و پرورش تلخیص شدند. براساس لیست خروجی دلفی، ماتریس نهایی اثرات متقابل تشکیل گردید و پس از نمره دهی مجدد  مشارکت کنندگان، با استفاده از نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شد.   یافته ها : بر اساس نتایج پژوهش، نحوه چینش پراکندگی متغیرها در نمودار تأثیرگذاری- تأثیرپذیری، نشان دهنده ناپایداری نظام آموزشی جهت تحقق حکمرانی خوب است. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد اجتماعی کلیدی ترین عامل ایجاد حکمرانی خوب در آموزش و پرورش ایران است. هم چنین براساس نتایج، هشت عامل اعتماد اجتماعی، قوانین شفاف، پایبندی به قواعد دموکراتیک، مدیریت فناوری اطلاعات، مشارکت جمعی، نظارت ذینفعان بر مدارس، نفوذ شبکه های مجازی و اعطای حق انتخاب به ذی نفعان، به نام پیشران های کلیدی حکمرانی خوب در آموزش و پرورش معرفی شدند. بحث و نتیجه گیری: عوامل هشتگانه در اثرات مستقیم و اثرات غیر مستقیم دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری بودند. به عبارتی با ایجاد و استفاده بهینه از این عوامل، می توان امیدوار بود حکمرانی خوب در آموزش و پرورش اجرا و نهادینه شود.  
۸.

تعیین شایستگی های معلمان در تدریس آنلاین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شایستگی ها تدریس آنلاین نظریه فعالیت فرایند تدریس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 302
پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی های تدریس آنلاین و ارتباط آن ها با عوامل جمعیت شناختی معلمان انجام شد. برای این منظور از روش پژوهش آمیخته، طرح اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی استفاده گردید. پژوهش در دو بخش کیفی و کمی به صورت متوالی به اجرا در آمد. در بخش کیفی روش پژوهش تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی کلیه معلمان دوره اول و دوم متوسطه شهر تهران و منابع نظری و پژوهشی در حوزه آموزش آنلاین و شایستگی های حرفه ای معلمان بود. در انتخاب نمونه معلمان، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نظری، معلمان دوره اول و دوم متوسطه با تجربه تدریس و یادگیری آنلاین و منابع مرتبط با تدریس آنلاین به عنوان نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس اصل اشباع نظری مشخص شد. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با معلمان و برای استخراج عوامل از کدگذاری مصاحبه ها و منابع نظری و پژوهشی و همسوسازی داده ها استفاده شد. در گام بعد پرسشنامه شایستگی های تدریس آنلاین با استفاده از عامل های استخراج شده و بر مبنای نظریه فعالیت تدوین گشت. در بخش کمی، روش پیمایش مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره اول و دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی (1399-1400) بود که از میان آن ها 261 نفر بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی مجازی بر مبنای جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. همه اعضای نمونه تجربه تدریس و یادگیری آنلاین داشتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد پرسشنامه شایستگی های تدریس آنلاین مبتنی بر نظریه فعالیت به خوبی با تمرین ها و تکالیف کلاسی سازگار است و ازنظرویژگی های روان سنجی روا و معتبرمی باشدوشایستگی های تدریس آنلاین معلمان به ویژه درانتخاب ابزارهای مناسب وارزیابی مناسب از یادگیری دانش آموزان نیازمندتقویت است.دربررسی ویژگی های جمعیت شناختی نیز جنس، سن و سطح تحصیلات معلمان تأثیر معنی داری بر شایستگی های تدریس آنلاین نداشت اما تأثیر تجربه تدریس و یادگیری آنلاین معنی دار بود. یافته های پژوهش حاضر می تواند در تدارک هدفمند برنامه های جذب و آماده سازی دانشجومعلمان مبتنی برموضوعات کنشگری تدریس آنلاین و طراحی برنامه های آموزشی جهت توانمندسازی معلمان دربرنامه های ضمن خدمت درحوزه شایستگی های تدریس آنلاین مورداستفاده قرارگیرد.
۹.

نقش واسطه ای درگیری تحصیلی در رابطه بین جهت گیری هدف تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهر اقلید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درگیری تحصیلی جهت گیری هدف تحصیلی فرسودگی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 70 تعداد دانلود : 123
هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه ای درگیری تحصیلی در رابطه بین جهت گیری هدف تحصیلی و فرسودگی تحصیلی است. روش پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه ی دانش آموزان متوسطه دوم شهر اقلید بوده است. برای تعیین حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای 120 دانش آموز انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل 3 پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو(2013) ، فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران(1997)، جهت گیری هدف (AGQ) الیوت و مک گریگور(2003) بود که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون ساده خطی و رگرسیون سلسله مراتبی حاکی از آن بود که: فرسودگی تحصیلی توسط جهت گیری هدف تحصیلی در جهت معکوس قابل پیش بینی است؛ فرسودگی تحصیلی توسط درگیری هدف تحصیلی در جهت معکوس قابل پیش بینی است؛ درگیری تحصیلی توسط جهت گیری هدف تحصیلی در جهت مستقیم قابل پیش بینی است؛ نقش واسطه گری معنی دار درگیری تحصیلی در رابطه بین جهت گیری هدف تحصیلی و فرسودگی تحصیلی مورد تایید قرار گرفت.
۱۰.

ارائه الگوی ساختاری - تفسیری تعالی فردی معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعالی فردی کیفیت توسعه حرفه ای معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 982 تعداد دانلود : 255
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ساختاری - تفسیری تعالی فردی معلمان انجام گرفت. این پژوهش از نگاه هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها اکتشافی آمیخته (کیفی- کمی) که در بخش کیفی، تحلیل محتوا و در بخش کمی، پیمایشی لحاظ گردیده است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی، 19 نفر از مدیران و معاونان ممتاز و در قسمت کمی، 15 نفر از اعضای هیئت علمی رشته مدیریت آموزشی استان خراسان رضوی با روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی انتخاب شده اند. روش تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه، کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2018 و در بخش کمی رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری با استفاده از تحلیل MICMAC لحاظ گردیده است. یافته های بخش کیفی شامل 134 کد باز، 13 کد محوری و یک کد انتنخابی بود و نتایج بخش کمی نشان داد که سه عامل هوشمندی، قابلیت های فکری و خودآگاهی با میزان قدرت نفوذ 9 بیشترین تأثیر و عامل اشتیاق شغلی با میزان قدرت نفوذ 3 کمترین تأثیر را در تعالی فردی معلمان دارند. توسعه قابلیت های شکل دهنده تعالی فردی می تواند زمینه مناسبی برای بهبود کیفیت عملکرد معلمان و تعالی آموزش و پرورش در نقش آفرینی هر چه موثرتر در مسیر توسعه همه جانبه جامعه ایفا کند، درنتیجه برای هرگونه برنامه و اقدام در جهت ارزیابی و ارتقای تعالی فردی معلمان باید به نقش کلیدی و پایه ای این عوامل توجه کرد.
۱۱.

الگوی توسعه آموزش های فنی حرفه ای برای نظام آموزش و پرورش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش فنی - حرفه ای الگوی آموزش آموزش و پرورش نظام آموزش فنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 944
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی توسعه آموزش های فنی حرفه ای برای نظام آموزش و پرورش ایران بود بر این اساس تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران آموزشی مدارس فنی و هنرستان های سراسر کشور بود که جهت نمونه گیری بر اساس شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 5 استان انتخاب و از این تعداد بر اساس جدول کرجسی و مورگان(1970) تعداد377 نفر به عنوان نمونه نهایی تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس مطالعه ادبیات پژوهش و نظرخواهی از متخصصان بدست آمد که روایی آن با روش محتوایی و صوری مورد تائید قرار گرفت، همچنین پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه عدد بالاتر از 7/0 بدست آمده که نشان از دقت بالای ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش دارد. جهت تحلیل داده ها نیز باتوجه به اهداف پژوهش از نرم افزارهای SPSS23 و AMOS23 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.طبق نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی الگوی پژوهش، روابط میان متغیرهای آشکار(گویه ها) با متغیرهای پنهان (ابعاد توسعه آموزش های فنی حرفه ای در آموزش و پرورش) و ضرائب استاندارد (بارهای عاملی) هر یک از سوالات تأئید شد، به عبارت دیگر الگوی پیشنهادی برای توسعه آموزشهای فنی حرفه ای برای نظام آموزش و پرورش ایران در پژوهش حاضر شامل 7 بعد تعاملی(ارتباطی)، حمایتی، آموزشی، اقتصادی، مدیریتی، نگرشی و پژوهشی به همراه خرده مؤلفه های مذکور می باشد.
۱۲.

آسیب شناسی مدارس تیزهوشان با توجه به مولفه های (روانی،اجتماعی و عملکردی) از نظر کارشناسان و دبیران مدارس استان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی مدارس تیزهوشان دبیران کارشناسان سلامت روان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 578 تعداد دانلود : 117
این پژوهش با هدف آسیب شناسی مدارس تیزهوشان از دیدگاه کارشناسان استان البرز، انجام شده است. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی،از لحاظ روش، توصیفی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، میدانی می باشد. جامعه آماری، کارشناسان اداره کل و تمامی نواحی1 و2 و3 و4 ساوجبلاغ ،نظراباد و هشتگرد آموزش و پرورش استان البرز و نمونه آماری،تعدادی از کارشناسان اداره کل و نواحی مختلف آموزش و پرورش استان البرز و دبیران مدارس تیزهوشان دخترانه و پسرانه استان البرز با استفاده از جدول مورگان جمعا 150 نفر، می باشند. روش نمونه گیری تصادفی می باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه می باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها از طریق مشورت با اساتید راهنما و مشاور و افراد متخصص تایید شد. نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد بین نظ رات اعضای نمونه آماری در خصوص وجود آسیب در عملکرد مدارس تیزهوشان تفاوت معناداری مشاهده نشد . و با اطمینان 95 درصد بین نظ رات اعضای نمونه آماری در خصوص وجود آسیب در مؤلفه های رضایت عمومی، عواطف مثبت، رابطه با معلم، فرصت، پیشرفت، ماجراجویی، انسجام اجتماعی از متغیر کیفیت زندگی در مدارس تیزهوشان تفاوت معناداری گزارش گردید. و با اطمینان 95 درصد بین نظ رات اعضای نمونه آماری در خصوص وجود آسیب در تمامی مؤلفه های فیزیکی، آموزشی، اجتماعی فرهنگی، فردی به جز مؤلفه ی سازمانی از متغیر عملکرد مدارس تیزهوشان تفاوت معناداری گزارش گردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸