رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 1388 شماره 3

مقالات

۱.

بررسی و مقایسه ی مهارت های زندگی دانش آموزان دختر و پسر شاخه های نظری، فنی حرفه ای و کاردانش دوره ی متوسطه ی شهرستان گرمسار بر اساس الگوی وایلز و باندی

کلید واژه ها: مهارت های زندگی دوره ی متوسطه الگوی وایلز و باندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 883
۲.

بررسی عامل های مؤثربرتمایل اعضای سازمان های فرهنگی- آموزشی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

۳.

بررسی رابطه ادراک از رفتار معلم با خودپنداره ی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ی راهنمایی شهر شیراز

کلید واژه ها: عملکرد تحصیلی ادراک از رفتار معلم خود پنداره ی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 440 تعداد دانلود : 57
۴.

بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثربخشی مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان

۵.

ارزشیابی برنامه ی درسی اجرا شدهی درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه ی نظری، با استفاده از مدل سه بعدی روبیتایل

۶.

بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دوره ی راهنمایی مدارس دخترانه ی شهر مرودشت در سال 87- تحصیلی 88

۷.

بررسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه دانشگاه شهید بهشتی)

۸.

ارتباط مؤلفه های اصلی استراتژی های مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸