ناصر صنوبر

ناصر صنوبر

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
۱.

بررسی تأثیر چابکی استراتژیک بر موفقیت بین المللی شرکت های کوچک و متوسط با نقش میانجی رشد شبکه محور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چابکی استراتژیک رشد شبکه محور موفقیت بین المللی شرکت های کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۹
امروزه شرکت هایی که در محیط های مختلف نهادی و فرهنگی فعالیت می کنند، با چالش های راهبردی بین المللی روبرو هستند. در این راستا، پاسخگویی به این چالش ها مستلزم توانایی چابکی و انعطاف پذیر بودن در پاسخ به خواسته های بین المللی دارد که یادگیری سریع از تجربیات قبلی را می طلبد. دراین بین، رشد شبکه محور می تواند عامل کلیدی جهت تقویت موفقیت بین المللی خصوصاً برای شرکت های کوچک و متوسط باشد. ازاین رو، هدف این مطالعه بررسی نقش میانجی رشد شبکه محور در تأثیر چابکی استراتژیک بر موفقیت بین المللی شرکت های کوچک و متوسط در استان آذربایجان شرقی است. این پژوهش به صورت کمی و از انواع مطالعات کاربردی است. نمونه گیری این مطالعه به روش طبقه ای تصادفی و برآورد حجم نمونه نیز از طریق فرمول کوکران صورت پذیرفته است. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام شده است و روابط بین متغیرها با روش مدل سازی معادلات ساختاری به کمک ابزارهای SPSS و SmartPLS تحلیل شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که چابکی استراتژیک بر رشد شبکه محور و موفقیت بین المللی اثر مستقیم دارد. همچنین، رشد شبکه محور بر موفقیت بین المللی اثر مثبت دارد. درنهایت، نقش میانجی رشد شبکه محور در رابطه بین چابکی استراتژیک و موفقیت بین المللی شرکت های کوچک و متوسط معنادار حاصل شد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل ها می توان بیان کرد که چابکی استراتژیک عامل کلیدی در پیشبرد گام های بین المللی شدن است که در این میان، شبکه سازی و رشد از طریق آن دستیابی به عملکرد مطلوب بین المللی را برای شرکت های کوچک و متوسط آسان تر می کند.
۲.

نقش تعدیل کنندگی استرس حاصل از کرونا در رابطه بین کیفیت ایمنی و مدیریت بحران منابع انسانی در آژانس های طبیعت گردی و بوم گردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بحران کرونا مدیریت بحران منابع انسانی کیفیت ایمنی استرس آژانس های طبیعت گردی و بوم گردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۵
شرایط بحرانی حاصل از ویروس کرونا باعث شده است تا کسب وکارهای مختلف به ویژه در حوزه گردشگری، بوم گردی و طبیعت گردی دستخوش مشکلات زیادی شوند. از سوی دیگر، بوم گردی یا طبیعت گردی که ترجمه اکوتوریسم است در سال های اخیر رواج زیادی پیداکرده و در سال های گذشته طبیعت گردی در گروه های کوچک و واحدهای اقامتگاهی بوم گردی در استان های مختلف کشورمان تأسیس شدند و فرصت های شغلی زیادی ایجادشده است، لکن بحران کرونا ضربات سختی بر این حوزه وارد کرده است. ازاین رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عواملی چون کیفیت ایمنی، استرس و آشنایی با رویه ها بر مدیریت بحران منابع انسانی در آژانس های طبیعت گردی و بوم گردی استان آذربایجان شرقی است. این مطالعه به صورت کمی و از نوع کاربردی است. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه صورت گرفته است که از نظرات مدیران آژانس های طبیعت گردی و بوم گردی برای بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است. در این مطالعه، برای تحلیل فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج نرم افزارها نشان می دهد که بین متغیرهای پژوهش روابط معناداری وجود دارد. به طوری که، کیفیت ایمنی و آشنایی با رویه های مدیریت بحران تأثیر منفی و معنادار بر بحران منابع انسانی دارند. از سوی دیگر، نقش تعدیل گری میزان استرس در رابطه بین کیفیت ایمنی و بحران منابع انسانی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که وقتی یک آژانس از کیفیت ایمنی بالایی برخوردار بوده و با رویه های مدیریت بحران آشنا است، بهتر می تواند بحران منابع انسانی را در زمان بحران کنترل کند. همچنین، کنترل میزان استرس منجر می شود که تا از طریق کیفیت ایمنی بر شدت کاهش بحران منابع انسانی آژانس های طبیعت گردی و بوم گردی افزود
۳.

تاثیر گرایش کارآفرینانه بین المللی بر عملکرد بین المللی با نقش میانجی شبکه های بین المللی (مورد مطالعه: سازمان های دانش محور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گرایش کارآفرینانه بین المللی شبکه های بین المللی عملکرد بین المللی سازمان های دانش محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۹
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بین المللی بر عملکرد بین المللی سازمان های دانش محور با نقش میانجی شبکه های بین المللی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان سازمان های دانش محور با اندازه کوچک و متوسط تشکیل می دهند که برای این منظور نمونه ای به تعداد 146 نفر انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد که روایی صوری آن از سوی خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. برای تحلیل توصیفی داده ها از نرم افزار SPSS 24 و برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS 3 بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که گرایش کارآفرینانه بین المللی و شبکه های بین المللی تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد بین المللی سازمان های دانش محور دارند. همچنین شبکه های بین المللی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه بین المللی و عملکرد بین المللی نقش میانجی دارد. بر اساس نتایج به دست آمده توجه به منابع داخلی بسیار مهم بوده و از عوامل اصلی بین المللی شدن شرکت ها و بهبود عملکرد آنان در بازارهای بین المللی است.
۴.

تأثیر کیفیت رابطه آنلاین بر مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه درکسب وکارهای آنلاین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت رابطه آنلاین مشارکت مشتری چرخه عمر رابطه کسب و کارهای آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
هدف مقاله حاضر بررسی کیفیت رابطه در کسب و کارهای آنلاین بر مشارکت مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه می باشد. به این منظور استفاده کنندگان از خدمات حمل و نقل آنلاین در شهر ارومیه به عنوان جامعه آماری انتخاب شد و تعداد 600 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که کیفیت رابطه آنلاین بر هر چهار بعد ارزش مشارکت مشتری (ارزش طول عمر، ارزش تأثیرگذاری، ارزش دانش مشتری و ارزش ارجاع مشتری) تأثیر مثبت دارد. همچنین تأثیر کیفیت رابطه آنلاین بر ارزش طول عمر مشتری و ارزش تأثیرگذاری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه متفاوت است.
۵.

اثر مناسبت های اسلامی بر شاخص قیمت طلا و حجم معاملات بازار آتی سکه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مناسبت های اسلامی قیمت سکه طلا حجم معاملات بورس آتی سکه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۰
ﻣﻄﺎﻟﻌه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی اﺛﺮ مناسبت های اسلامی (شاد و غیرشاد) بر شاخص قیمت طلا و حجم معاملات بورس آتی سکه به صورت سری زمانی روزانه از سال 1392 تا 1396 می پردازد. این پژوهش به روش تحلیل رگرسیون خطی کلاسیک دو مرحله ای، با ورود متغیرهای مجازی مناسبت ها و سپس اضافه کردن قیمت جهانی طلا و نرخ ارز ﺻﻮرت ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘ ﮋوﻫﺶ ﻧﺸ ﺎن ﻣ یدﻫ ﺪ، اﮔﺮﭼ ﻪ پس از کنترل اثر قیمت جهانی طلا و نرخ ارز، برخی از مناسبت های اسلامی شاد و غیر شاد اثر معناداری بر قیمت سکه طلا و حجم معاملات بورس آتی سکه نشان می دهند اما نمی توان این رفتار جهت دار را به ﺻﻮرت یک ﻗﺎﻋﺪه یﺎ رﻓﺘﺎر کﻠی ﺑﻪ مجموع مناسبت های اسلامی نسبت داد. ﺑﻪ ﺑیﺎن دیﮕﺮ، روﻧﺪ ﻏیﺮﻋﺎدی مشترکی در مناسبت های اسلامی بر قیمت سکه طلا و حجم معاملات بورس آتی سکه دیده نمی شود و ﺗﻔک ﺮ ﻣﺒﻨ ی ﺑ ﺮ ناهنجاری های تقویمی همسو با محتوای مناسبت های اسلامی به ﺗﺄییﺪ ﻧﻤی رﺳﺪ.
۶.

Designing the Model of International Networking Capability(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: International Networking Networking Systematic review

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۱۹۷
The aim of this paper is to develop the model of international networking. Based on purpose, this is a basic research. This study used a systematic review method to gather data for identifying, collecting and analyzing the different dimensions and components and the propositions related to international networking. The statistical population is all the research in the area of international networking, which covered by the Scopus database in the period of "open start date (not specified the start date) until the end of January 2021". The search date in this database is January 30, 2021. This research used keywords related to international networking terms in the "Title" and in the subject area of ​​"Business, Management, and Accounting" and document type, limited to "Article" to identify the research on international networking. This search yielded 112 articles. In the following step, after reviewing the abstract of the above-mentioned articles and, applying other indicators, 47 articles remained. This research coded the components and dimensions of international networking in these articles, and classified them into three categories of antecedents, processes and consequences, and, finally, identified the gaps of the previous research on the concept of international networking as well as provided research suggestions for future researchers.
۷.

اقدامات CSR شرکت ها در بحران کرونا و ارزش ویژه برند: نقش اعتبار برند و دلبستگی عاطفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دلبستگی عاطفی مشتری به برند مدیریت برندهای جهانی اعتبار برند مسئولیت اجتماعی ارزش ویژه برندهای شبکه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۴۹۸
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دلبستگی عاطفی مشتری به برند بر ارزش ویژه برندهای شبکههای اجتماعی با نقش میانجی اعتبار برند و نقش تعدیلگر مسئولیت اجتماعی شرکت در زمان کرونا است. جامعه آماری منتخب برای این تحقیق، کاربران شبکههای اجتماعی در ایران بودند. با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی در دسترس تعداد 520 عدد پرسشنامه به صورت الکترونیکی با مقیاس پنج گزینهای لیکرت جمعآوری گردید. برای آزمون فرضیههای تحقیق و تحلیل دادهها از مدل سازی معادلات ساختاری SEM و نرمافزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است. نتایج دادههای آماری و مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که دلبستگی عاطفی مشتری به برند به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برندهای شبکههای اجتماعی تاثیر ندارد. همچنین نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکتها رابطه بین دلبستگی عاطفی مشتری به برند بر ارزش ویژه برند و همچنین رابطه بین اعتبار برند و ارزش ویژه برندهای شبکههای اجتماعی را تعدیل میکند. شبکههای اجتماعی باید سرمایهگذاریهایی را انجام دهند که به ایجاد ارتباط عاطفی با یک برند شبکه اجتماعی کمک کند و همچنین به مسئولیت اجتماعی خود توجه نمایند.
۸.

نقش رابطه گرایی مشتری در ادراک منافع رابطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رابطه گرایی منافع رابطه منافع اجتماعی بازاریابی رابطه مند اثربخشی بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۲۱
هدف: پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است که آیا مشتریان با سطوح مختلف رابطه گرایی، ادراک یکسانی از منافع رابطه دارند؟ روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی قرار می گیرد. مشتریان خدمات، جامعه آماری این پژوهش بودند و اعضای نمونه، به روش غیراحتمالی و نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به کمک پرسش نامه الکترونیکی، از 543 نفر نظرسنجی به عمل آمد. روایی ابزارهای اندازه گیری، به سه روش روایی محتوا، هم گرا و واگرا تأیید شد و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و میانگین واریانس تبیین شده، به اثبات رسید. مدل سازی به روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار AMOS انجام گرفت و فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS آزمون شد. به منظور اطمینان از کفایت داده ها، برای انجام تحلیل عاملی، از شاخص کایزر میر الکین و آزمون بارتلت استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها به روش تحلیل واریانس یک طرفه، نشان داد که انواع چهارگانه منافع رابطه در سطوح مختلف رابطه گرایی مشتری یکسان نیست و تفاوت آنها از نظر آماری معنادار است. بر همین اساس، تفاوت مشتریان در ادراک منافع اعتماد در سطح معناداری 05/0 و در ادراک منافع اجتماعی، منافع رفتار خاص و منافع احترام در سطح معناداری 001/0 تأیید شد. نتیجه گیری: همه مشتریان منافع رابطه را به طور یکسان درک نمی کنند. هرچه رابطه گرایی مشتری بیشتر باشد، منافع اعتماد، منافع اجتماعی، منافع رفتار خاص و منافع احترام ادراک شده از رابطه بیشتر خواهد بود.
۹.

تأثیر حس جمعی بر وفاداری گردشگران جشنواره ها با نقش میانجی تجربه احساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حس جمعی رضایت گردشگران وفاداری تجربه احساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۱۹
جشنواره های فرهنگی سهم مهمی در صنعت گردشگری دارند و شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت آن ها دارای اهمیت است؛ بنابراین در این پژوهش، تأثیر متغیرهای حس جمعی، تجربه احساسی و برون گرایی در تحقق رضایت و وفاداری گردشگران رویدادهای فرهنگی بررسی شده است. برای این منظور، تعداد 394 پرسشنامه در بین گردشگران جشنواره نوروزی برج میلاد تهران توزیع و موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد حس جمعی یک پیش بینی کننده مستقیم وفاداری است و رضایت هم چنان بیش ترین تأثیر را بر وفاداری دارد. همچنین رابطه بین برون گرایی و تجربه احساسی مثبت تأیید شد. در مسیرهای غیرمستقیم نیز تجربه احساسی مثبت از طریق رضایت بیش ترین تأثیر را بر وفاداری دارد. نتایج این مطالعه می تواند مدیران بازاریابی و متولیان برگزاری جشنواره ها را در مدیریت بهتر رویدادها و کسب رضایت و وفاداری بیشتر گردشگران یاری رساند.
۱۰.

رابطه رهبری تحول گرا و سرمایه روان شناختی با رضایت شغلی : نقش میانجی مشارکت کاری در پرستاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری تحول گرا سرمایه روان شناختی مشارکت کاری رضایت شغلی پرستار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۴۹۳
هدف این پژوهش، تعیین رابطه رهبری تحول گرا و سرمایه روان شناختی با رضایت شغلی باتوجه به اثرات میانجی مشارکت کاری در پرستاران بیمارستان های شهر تبریز بود. این پژوهش، باتوجه به اهداف از نوع پژوهش های بنیادی همبستگی بود. درراستای هدف پژوهش، از جامعه پرستاران بیمارستان های شهر تبریز، تعداد 302 نفر به شیوه هدفمند انتخاب شدتد. برای اندازه گیری رهبری تحول گرا از پرسشنامه بویل و همکاران (2018)  و برای سنجش مشارکت کاری از پرسشنامه دای و همکاران (2019) و برای سنجش سرمایه روان شناختی از پرسشنامه کیم و همکاران (2018) و برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه ینسِن و همکاران (2017) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها نشان داد مشارکت کاری قادر است رابطه رهبری تحول گرا و سرمایه روان شناختی با رضایت شغلی را بطور معنی دار میانجیگری کند، به نحوی که رهبری تحول گرا سرمایه روان شناختی با مشارکت کاری رابطه مثبت داشته و این متغیر نیز با رضایت شغلی دارای رابطه مثبت بود. این یافته ها دارای تلویحات عملی بوده مه به تفصیل مورد بحث واقع شده اند.    
۱۱.

اثر فعالیت های منابع انسانی عملکرد بالا بر تعهد و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شاغل در بخش دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانی فعالیت های منابع انسانی عملکرد بالا انگیزه کار در بخش عمومی تعهد سازمانی رفتار شهروندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
بهره گیری از کارکنان متعهد و افرادی که در قبال سازمان خود احساس مسئولیت می کنند و حاضرند به ایفای نقشی فراتر از آنچه که در قراردادهای منعقد شده با آنان آمده عمل نمایند همواره جزء اولویت-های مهم هر سازمانی بوده است. در این میان، خصوصیات و ویژگی های منحصربفرد افراد شاغل در نهادهای دولتی در مقایسه با همتایان آن ها در دیگر بخش ها، به ایجاد تمایزی منجر می گردد که می-تواند راه سازمان را در رسیدن به اهدافش هموار نماید. در این پژوهش با بررسی 581 پرسشنامه جمع-آوری شده از میان کارکنان بخش دولتی و با استفاده از روش مدل یابی بر مبنای معادلات ساختاری، مشخص گردید که فعالیت های منابع انسانی عملکرد بالا اثر مثبت و معناداری بر انگیزه کارکنان شاغل در بخش عمومی دارد؛ همچنین اثر این فعالیت ها بر تعهد عاطفی و رفتار شهروندی کارکنان تایید شد. بعلاوه، نتایج نشان می دهد که عنصر ارتباطات در میان سایر اقدامات مدیریت منابع انسانی از بیشترین تاثیر بر پیامدهای نگرشی و رفتاری در کارکنان برخوردار می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند توسط مدیران در تدوین سیاست های بخش عمومی و در حوزه مدیریت منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۲.

تبیین مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد مزیت رقابتی پایدار نظریه منبع محور صنعت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۵۱
این پژوهش با هدف ارائه استراتژی کاربردی برای کسب  مزیت رقابتی پایدار بر اساس مدیریت استعداد در صنعت بیمه، به مطالعه و کاوش پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی و از لحاظ ارتباط بین متغیرهای پژوهش، از نوع علّی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مدیریت استعداد و پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان و نمایندگان 11 شرکت بیمه در سطح استان آذربایجان شرقی به تعداد 1493 نفر تشکیل می دهند. نمونه های آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 305 نفر تعیین شده است. نتایج حاصل از  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد، مدیریت استعداد متغیری مهم در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار است. لذا پیشنهاد می شود مدیریت استعداد به عنوان یک استراتژی حیاتی برای کسب مزیت رقابتی پایدار، در برنامه عملیاتی شرکت های بیمه گنجانده شود.
۱۳.

تأثیر ازدحام ادراک شده در رضایت گردشگران با نقش میانجی رفتارهای مقابله ای (مطالعه موردی بازار تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ازدحام ادراک شده ظرفیت تحمل رفتار مقابله ای رضایت مشتری برنامه سفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۶
در ادبیات تحقیق از ازدحام به عنوان پدیده ای پیچیده یاد می شود که یکسو دارای آثار منفی است و از سوی دیگر از طریق متغیر حس جمعی موجب شادمانی شده و بر رضایت و وفاداری بازدیدکنندگان و درنتیجه عملکرد کسب وکارهای گردشگری تأثیر می گذارد. نوع واکنش گردشگران به ازدحام نیز ممکن است در رفتار متغیرهای نهایی موثر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ازدحام بر رضایت گردشگران با نقش میانجی رفتارهای مقابله ای است. این تحقیق در بازار تاریخی تبریز انجام شده است. تعداد 384 نفر گردشگر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری و نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ازدحام ادراک شده منجر به اتخاذ استراتژی های رفتارهای مقابله ای از سوی بازدیدکنندگان می شود. ازجمله رفتارهای مقابله ای می توان به تغییر مقصد، تغییر برنامه زمانی، تغییر فصل سفر و تغییر در جزییات پیش بینی شده اشاره کرد. نتایج هم چنین حاکی است رفتارهای مقابله ای به نوبه خود بر رضایت بازدیدکنندگان تأثیر می گذارد و لازم است در برنامه ریزی بسته های سفر و مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد. یافته های تحقیق می تواند مدیران را در شناخت عوامل اثرگذار بر کیفیت تجربه تفریحی بازدیدکنندگان یاری نماید.
۱۴.

از دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تا عملکرد سازمانی: تأثیرات مدیریت استعداد و فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی مدیریت استعداد فناوری اطلاعات عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۰
زمینه و هدف: ارتقای عملکرد سازمانی جزو اولویت های همیشگی مدیران است و منابع انسانی در این زمینه نقشی بی بدیل دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیل کنندگی فناوری اطلاعات و میانجی گری مدیریت استعداد است. روش شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی همبستگی است. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه و از نظرات 281 نفر از مدیران واحدهای صنعتی انجام پذیرفته است. داده های پژوهش به روش مدل سازی معادلات ساختاری از طریق حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها: دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. همچنین، نقش میانجی مدیریت استعداد در رابطه بین دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی تأیید شد. فناوری اطلاعات نیز رابطه بین دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی و مدیریت استعداد را تعدیل می کند. نتیجه گیری: در واحدهای صنعتی مورد مطالعه، اجرای سیاست های فناوری اطلاعات در روابط بین دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی و مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار خواهد بود.
۱۵.

تاثیر برنامه های تشویقی صادرات بر عملکرد صادراتی: نقش جذابیت های بازارهای خارجی و قابلیت های صادراتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه های تشویقی صادرات بازاریابی در مدیریت کسب و کار بین المللی عملکرد صادراتی جذابیتهای بازارهای خارجی قابلیتهای صادراتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۲۳
نظریه تجارت نوین که بر پایه نظریه نظریه رشد نوین توسعه یافته است، به تجارت بینالملل و رشد اقتصادی طی دهههای 1990 میپردازد و بر پیشرفت تکنولوژیکی و پیامدهای خارجی آن و نیز استفاده از دانش جدید به عنوان متغیر آشکار توجه دارد. برنامههای تشویق صادرات (EPPS) اطلاعات و دانش مدیران را در حوزه صادرات تکمیل میکند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر برنامههای تشویقی صادرات بر عملکرد صادراتی شرکتهای بازرگانی بینالمللی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با نقش میانجی جذابیتهای بازارهای خارجی و قابلیتهای صادراتی شرکت است. با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی در دسترس تعداد 240 پرسشنامه از شرکتهای بازرگانی فعال ایران جمعآوری گردیده و برای آزمون فرضیههای تحقیق و تحلیل دادهها از مدل سازی معادلات ساختاری SEM استفاده شد. نتایج دادههای آماری و مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که برنامههای تشویقی صادرات بر عملکرد صادراتی شرکت تاثیر مستقیم ندارد و تاثیر آن از طریق ادراک جذابیتهای بازارهای خارجی و همچنین توسعه قابلیتهای صادراتی شرکت بر عملکرد صادراتی شرکت اتفاق میافتد. همچنین بررسی نتایج نشان میدهد که متغیر برنامههای تشویقی صادرات به صورت مستقیم و غیرمستقیم، 66 درصد از تغییرات متغیر عملکرد صادراتی را تبیین میکند که نشان دهنده اهمیت برنامههای تشویقی صادرات در رسیدن به عملکرد صادراتی برتر است. براساس نتایج این تحقیق، توصیه میشود در برنامههای مربوط به تشویق شرکتهای بازرگانی به مباحث آموزشی بیش از پیش اهمیت داده شود. همچنین مدیران شرکتها نیز بایستی توجه نمایند که عوامل ارتباطاتی به عنوان مهمترین عامل در ایجاد قابلیتهای صادراتی برای شرکتها مطرح است
۱۶.

تعهد استراتژیک مدیران میانی: بررسی تأثیر عدالت سازمانی، حمایت مدیریت ارشد از تغییر و مشارکت در تصمیم گیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط با کیفیت بالا تعهد استراتژیک مدیران میانی حمایت مدیریت ارشد عدالت سازمانی مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۴۲۲
یکی از مسایل مهم  سازمان های دولتی اجرای صحیح استراتژی تغییر و برنامه های بهبود سازمانی است و مدیران میانی و به ویژه کیفیت روابط بین آن ها، نقش کلیدی در اجرای استراتژی دارد.  پژوهش حاضر در نظر دارد تأثیر عدالت سازمانی، حمایت مدیریت ارشد از تغییر و مشارکت در تصمیم گیری را بر تعهد استراتژیک مدیران میانی بررسی کند.در این پژوهش با جمع آوری پرسشنامه از میان 77 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی به روش تصادفی در دسترس و  پردازش و بررسی فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون توسط نرم افزارهای SPSS ، MOS 21  استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد بین عدالت سازمانی و روابط با کیفیت بالا رابطه مثبتی وجود داشته و حضور عدالت سازمانی درک شده باعث ایجاد روابط با کیفیت بالا می شود، تعهد به اهداف سازمانی نیز افزایش می یابد. همچنین طبق نتایج این تحقیق، ارتباط خاصی بین مدیریت مدیران ارشد و تعهد به تغییر بدون در نظر گرفتن نقش مستمر روابط با کیفیت بالا اثبات نشد.
۱۷.

طراحی و اعتبارسنجی مدل رهبری اخلاقی در سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های اخلاقی رهبری رهبری اخلاقی سازمان صداوسیما شاخص های رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۸
امروزه در تجزیه و تحلیل سازمان های دولتی، پرداختن به اخلاق و ارزش های اخلاقی یکی از الزام هایی است که رهبران سازمان برای آن که بتوانندکارکنان شان را برای دستیابی به هدفی مشترک متقاعدسازند، بایدبدون استثنا به اصول پذیرفته شده آن پایبندباشند. هدف این پژوهش، طراحی و تبیین مدل رهبری اخلاقی در صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی است. پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. نمونه گیری بخش کیفی پژوهش، با تکنیک گلوله برفی و با ابزار مصاحبه انجام شده است که بر مبنای آن، از میان مدیران ارشدصداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی و استادان مدیریت، 10 نفر برای مصاحبه انتخاب شده اند. در بخش کمّی، از میان 320 نفر از کارکنان این مرکز، 230 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. داده های کیفی پژوهش با تکنیک تحلیل تم و داده های کمّی با نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شده اند. در بخش کمّی، روایی محتوا و پایایی با محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ تاییدشده اند. در بخش کیفی، تصدیق پذیری با راهبردممیزی بیرونی و اتکاپذیری با شیوه پایایی بین دو کدگذار موردتاییدقرار گرفته است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 54 ویژگی و شاخص رهبری اخلاقی، در دو بُعدو پنج مولفه شده است که ابعادشامل بعدفردی و موقعیتی هستندو مولفه ها نیز عبارتنداز اخلاقی، رفتاری، اعتقادی، مدیریتی، و اجتماعی.
۱۸.

تأثیر کیفیت روابط بر ارزش ویژه برند در همکاریهای مبتنی بر فرانشیز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت روابط برند رفتار شهروندی برند ارزش ویژه برند ارزش ارتباط تصویر برند وفاداری برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۸۰
همکاری مبتنی بر فرانشیز، شکل غالب روابط تجاری به ویژه در همکاریهای بین المللی بین شرکتها محسوب میشود و برند نقش کلیدی در ورود طرفین در قراردادهای همکاری دارد. بهویژه در شرایط سخت رقابتی موجود، برند فرانشیزدهنده عامل کلیدی در تصمیم انتخاب علاقهمندان به تأسیس نمایندگی است. ابعاد مختلفی در این میان اهمیت دارد و در این مقاله تلاش شده است بر سه متغیر کیفیت روابط برند، ارزش ویژه برند و رفتار شهروندی برند تأکید شود. جامعه آماری، شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی تحت قرارداد همکاری بین المللی است که تعداد 266 شرکت از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. نتایج نشان میدهد که کیفیت روابط بر رفتار شهروندی نمایندگیها تأثیر میگذارد، بدین معنی که نمایندگیهایی که رضایت بیشتری از روابط خود با شرکت دارند، فعالیتهای اختیاری مازاد بر مسئولیتهای خود انجام میدهند تا نسبت به شرکت وفاداری خود را نشان دهند، ارزش ارتباط خود را بالا برده و آن را حفظ کنند و با تصویر مطلوبی که از برند شرکت در ذهنیت نمایندگی ایجاد شده، همین تصویر را به مشتریان خود القاء کنند تا درنهایت به اهداف مشترک خود با شرکت دست یابند.
۱۹.

تأثیر تناسب شخص- شغل بر تمایل به ترک خدمت و بهبود کیفیت شغلی با تأکید بر نقش دلبستگی شغلی: شواهدی از صنعت کارگزاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهبود کیفیت شغلی تمایل به ترک خدمت تناسب شغلی دلبستگی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۴۷
تمایل کارکنان به ترک خدمت، یکی از مهم ترین نگرانی های مدیران منابع انسانی و تلاش برای بهبود کیفیت شغلی از مهم ترین اهداف آنان است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر این دو متغیر، تناسب شغلی است، و هدف این پژوهش، بررسی تأثیر این متغیر بر تمایل به ترک خدمت و بهبود کیفیت شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی است. پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ نحوة گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری شرکت های کارگزاری بورس تهران و برای آزمون مدل مفهومی مدل سازی معادلات ساختاری به کار گرفته شد. نتایج تحلیل 357 پرسشنامه نشان داد تناسب شخص- شغل تأثیر منفی و معنادار بر تمایل به ترک خدمت کارکنان دارد، اما بین تناسب شخص- شغل با دلبستگی شغلی و تناسب شخص- شغل با بهبود کیفیت شغلی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، دلبستگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان تأثیر منفی و معنادار می گذارد، در حالی که تأثیر دلبستگی شغلی بر بهبود کیفیت شغلی مثبت و معنادار نیست.
۲۰.

کاربرد روشهای تحلیل رابطه خاکستری و آنتروپی در رتبه بندی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها: شواهدی از شرکتهای دارویی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری چند معیاره روش آنتروپی تحلیل رابطه خاکستری مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۵ تعداد دانلود : ۴۱۲
تصمیمگیری در خصوص ارزیابی مسئولیتپذیری اجتماعی بنگاهها یک مسئله چند معیاره است. این مقاله با معرفی تحلیل رابطه خاکستری و روش وزندهی آنتروپی به دنبال راه حلی بمنظور تحلیل و رتبهبندی شرکتها از این منظر میباشد. تکنیک اتخاذ شده با ترکیب این دو روش، به معیار قابل اعتمادتری برای تصمیمگیری تبدیل خواهد شد. همچنین از آنجایی که برای مسئولیتپذیری اجتماعی ابعاد گوناگونی مطرح میشود میتوان از روش آنتروپی استفاده کرد و اهمیت نسبی هر یک از معیارها را مشخص نمود. برای سنجش مسئولیتپذیری اجتماعی از پرسشنامه استاندارد افزایش خودآگاهی سازمانی تهیه شده توسط واحد مسئولیتپذیری اجتماعی کمیسیون اروپا استفاده گردید. با بکارگیری روش- های مذکور 11 شرکت فعال تولیدکننده مواد و محصولات دارویی مورد بررسی قرار گرفتند که از میان آنها شرکت پارس دارو از لحاظ پایبندی به مسئولیتهای اجتماعی در رتبه نخست قرار گرفت. این امر به شرکتها کمک میکند تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف به همراه آگاهی از رتبه خود نسبت به رقبا، تصمیمات بهتری را در جهت ارتقاء جایگاه سازمان در حوزه مسئولیتپذیری اجتماعی اتخاذ نمایند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان