غلامحسین خورشیدی

غلامحسین خورشیدی

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
۱.

طراحی و تبیین الگوی صادرات پایدار شرکت های کاشی و سرامیک (موردمطالعه: شرکت های عضو بورس اوراق بهادار)

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۴
صنعت کاشی و سرامیک ایران در زمره بزرگ ترین صنایع صادراتی کشور و دارای ظرفیت های بالایی جهت توسعه صادرات است. به دلیل ورود کشورهای نوظهور در صنعت کاشی و سرامیک، رقابت صادراتی برای تولیدکنندگان ایران چالش برانگیزتر از قبل شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر صادرات پایدار شرکت های کاشی و سرامیک است. از روش پژوهش کمی-کیفی جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. در مرحله اول  با انجام مصاحبه عمیق باده نفر از خبرگان کاشی و سرامیک، سه بعد اصلی قابلیت های صادراتی، قابلیت های بازاریابی و عوامل بین الملل در قالب 14 بعد فرعی شناسایی شد. در مرحله دوم از پرسشنامه 55 سؤالی در نمونه ای 134 نفرِ با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل نیروهای فروش، پژوهش و توسعه، صادرات و بازاریابی شرکت های عضو سازمان  بورس  و اوراق بهادار است. تحلیل داده ها  با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 وAMOS انجام شد. نتایج نشان می دهد که سه عامل قابلیت صادراتی ، عوامل بین الملل و  قابلیت های سازمانی به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین تأثیر بر صادرات پایدار هستند . هم چنین در بین ابعاد مربوط به قابلیت های صادراتی  شاخص تنوع و از قابلیت های سازمانی،کیفیت و در بین شاخص های مربوط به عوامل بین الملل بعد تحریم بیشترین تأثیرگذاری رادارند.
۲.

طراحی و تبیین مدل رفتار مصرف کنندگان کالاهای تقلبی (محصولات موردمطالعه: کفش ورزشی، عطر و ادکلن، عینک آفتابی و قطعات یدکی خودرو)

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۳۷
با توجه به این که قوانین و مقررات محکم و مدونی در زمینه مبارزه با تولید و عرضه محصولات تقلبی وجود ندارد، تقریباً می توان ادعا کرد که جلوگیری و مبارزه با تولید و عرضه محصولات تقلبی در ایران کاری بسیار دشوار است. تنها راهی که برای مبارزه با محصولات تقلبی باقی می ماند، جلوگیری از مصرف محصولات تقلبی توسط مشتریان این محصولات است. بر این اساس در مطالعه حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار خرید محصولات تقلبی پرداخته می شود. روش پژوهش حاضر از نوع توسعه ای است. در پژوهش از روش کیفی جهت توسعه مدل مفهومی استفاده شد. نمونه آماری پژوهش را 15 نفر از مصرف کنندگان پرمصرف چهار گروه کالاهای تقلبی تشکیل می دهند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از تحلیل تم و مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. یافته های پژوهش منتج به ارائه مدل مفهومی پژوهش شد. در مدل مفهومی متغیرهای ویژگی های فردی، ویژگی های مبتنی بر محصول، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و شرایط و حالات خرید به عنوان متغیرهای پیش بین، متغیر های نگرش و تمایل به خرید محصول تقلبی به عنوان متغیر میانجی، متغیر تداوم خرید محصول تقلبی به عنوان متغیر وابسته و متغیر ادراک نسبت به کالای تقلبی نقش متغیر تعدیل گر را ایفا می کنند.
۳.

طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران

تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۱
هدف: تحقیق حاضر با عنوان طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران بخشى از یک گزارش پژوهشى است که درصدد سنجش اثرات مستقیم و غیرمستقیم برنامه های توسعه صادرات-که توسط دولت وضع می شود- و عوامل محیطی درونی و بیرونی بر عملکرد صادراتی بنگاه های صادرکننده است. روش: در این پژوهش برای شناسایی و تبین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری از رویکرد ترکیبی – اکتشافی استفاده شد. پس از مصاحبه عمیق با ۱۴ نفر از خبرگان صادرات در مناطق آزاد تجاری و به کارگیری فن تحلیل محتوا کیفی و استفاده از فنون کدگذاری باز و محوری، عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری به همراه عوامل و شاخص های مربوط به هرکدام از آن ها استخراج گردید. سپس پرسشنامه از لحاظ روایی و پایایی از طریق تکنیک های آماری مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه نهایی در اختیار ۲۱۰ بنگاه اقتصادی فعال در این مناطق قرار گرفت. مدل نهایی توسط نرم افزار LISREL8.54 مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها: از مدل پیشنهادی تحقیق 79شاخص در ۸ عامل فرعی و ۲ عامل اصلی برای توسعه صادرات استخراج و گزارش گردید. لذا محقق به یک الگوی نظری آزمون شده- با ویژگی های جامع بومی – دست یافت. در این مدل به عواملی ازجمله ویژگی های محیط خرد، ویژگی های محیط کلان، ساختار صادراتی مناطق آزاد تجاری، منابع، قابلیت های سازمانی، قابلیت ها و شایستگی های مدیریت، استراتژی رقابتی و استراتژی های بازاریابی صادراتی ، ارزش صادراتی، رشد حجم صادراتی و سهم بازار صادراتی در دو عامل اصلی محیط و شرکت توجه شده است.
۴.

جایگاه یابی حسابداری در فرآیند تصمیم گیری های مدیریتی

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۲۸
تصمیم گیری برای آینده سازمان بدون تجزیه و تحلیل و ارزیابی صحیح و منطقی راهکارهای گوناگون، پیامدی جز اتلاف وقت و تحمل زیان های سنگین نخواهد داشت. تاکید اصول حسابداری مالی و وجود محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی سبب می گردد تا اطلاعات صورت های مالی با وجود قابل اتکا بودن به تنهایی برای برنامه ریزی مفید نباشد. ضرورت استفاده از گزارش های مبتنی بر حسابداری مدیریت در چنین مواقعی بیش از پیش نمایان است. در این مقاله، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در حوزه حسابداری مدیریت، با هدف پاسخ به این سئوال که "عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در حوزه حسابداری مدیریت چیست؟" دنبال شده است. بدین منظور ابتدا گزاره ها و موانع مهم تصمیم گیری در حوزه حسابداری مدیریت مبتنی بر ادبیات و مبانی نظری، استخراج و تجزیه و تحلیل و سپس با اتکاء بر نتایج به دست آمده از جامعه آماری و تحلیل داده با استفاده از نرم افزار SPSS، ویژگی های کلیدی و مهم مشخص و تعیین شده اند که این معیارها، پشتوانه نظری خوبی برای رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در حوزه حسابداری مدیریت است. در نهایت با توجه به نظر خبرگان و متخصصان در این حوزه و با استفاده از روش AHPو نرم افزار Expert choice عوامل مستخرج از مرحله قبل، رتبه بندی شده است.
۵.

تأثیر ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد توسعه محصول جدید با نقش تعدیلی رکود دانش

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۵۹
پژوهش حاضر با رویکردی کمّی سعی دارد تأثیر مؤلفه های سرمایه فکری بر قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری به عنوان متغیر میانجی و سپس ارتباط آن با عملکرد توسعه محصول جدید به عنوان متغیر وابسته اصلی پژوهش را آزمون کند؛ همچنین در این پژوهش بر تأثیر تعدیلی متغیر ایستایی دانش تأکید می شود. 10 فرضیه، تبیین کننده روابط این متغیرها است. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS19 و SmartPLS2 استفاده شده است. جامعه موردمطالعه، شرکت های فعال در مراکز رشد واحدهای فناوری تهران است که نمونه ای 124 تایی به روش تصادفی انتخاب شد. پرسشنامه ای با طیف پنج گانه لیکرت که از منابع معتبر برای طراحی آن استفاده شده و روایی آن با نظر اساتید به تأیید رسید در این مؤسسه ها توزیع و به روش خود گزارشی تکمیل شد. پایایی ابزار مورداستفاده با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای بخش سرمایه فکری 910/0، قابلیت یادگیری سازمانی 916/0، نوآوری 896/0 عملکرد توسعه محصول جدید 881/0 و رکود دانش 517/0 به دست آمد که نشان دهنده مطلوبیت مناسب ابزار است. الگوی پژوهش با استفاده از روش الگوی معادلات ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات جزئی آزمون شد. نتایج، ضمن برازش خوب الگو، همه فرضیه های پژوهش به جز یک مورد را تأیید کرد.
۶.

تبیین و اعتباریابی راهبرد توسعه صادرات سنگ کشور ایران

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۶۰
هدف این مقاله ارائه الگویی مطلوب برای صادرات سنگ های تزئینی به چین است. در ابتدا با استفاده از روش کیفی مصاحبه با 15 نفر از نخبگان صنعت سنگ های تزئینی، 64 شاخص مؤثر بر توسعه صادرات در قالب 5 عامل اصلی و 12 عامل فرعی شناسایی شد. با استفاده از روش کمی پیمایشی، پرسشنامه ای در جهت سنجش اهمیّت و تأثیر هر یک از عامل های کشف شده، تنظیم شده و به جامعه آماری به حجم 42 بنگاه صادرکننده داده شد. برای سنجش عملکرد صادراتی این بنگاه ها، از داده های حقیقی رشد ارزش دلاری و حجم وزنی صادرات و رشد سهم بازار چین طی سال 1390 تا 1392 استفاده شد؛ بنابراین، 42 شرکت صادرکننده مستمر طی این سه سال به چین، انتخاب شده و داده های آنها تحلیل شد. مطابق نتایج  قابلیت و شایستگی مدیریت، قابلیت های بازاریابی صادراتی، دانش صادراتی، مالکیت معادن و حقوق و عوارض گمرکی به ترتیب بیش ترین تا کمترین اهمیّت را در توسعه صادرات سنگ های تزئینی به کشور چین داشته اند. بر اساس نتایج تحلیل معادلات ساختاری و متغیرهای معنادار قابلیت های بازاریابی صادراتی، قابلیت و شایستگی مدیریت، دانش صادراتی، مالکیت معادن و حقوق و عوارض گمرکی به ترتیب بیش ترین تا کمترین تأثیر را بر عملکرد صادراتی شرکت های مذکور داشته است.
۷.

الگوی راهبردی جاذبه توانباره صادراتی ایران در گروه D-8

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۱
هدف این تحقیق شناخت الگوی راهبردی جاذبه توانباره صادراتی ایران در آن است. تحقیق رویکرد اسنادی دارد که مبتنی بر پایگاه داده های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و انکتاد است و از نوع تحقیقات پس رویدادی که مبنای اقتصادسنجی است و بر پایه نظریه جاذبه، به داده های عینی واقعی کشورهای مورد نظر می پردازد. برازش الگوی راهبردی توانباره صادرات کالایی ایران با استفاده از مدل جاذبه صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از معنا دار بودن رابطه متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص داخلی، میزان واردات، اندازه جمعیت، متغیر مشابهت، شاخص توسعه انسانی، سهم نیروی کار در صنعت، عضویت در WOT و تولید سرانه با میزان توانباره صادراتی ایران است و بی تأثیر بودن سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی، هزینه آموزش عمومی و فاصله میان کشورهای گروه D-8 در این همگرایی است.  
۸.

عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر برند و نقش تعدیل کنندگی نیاز به منحصربه فرد بودن و ظاهربینی مشتریان

تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۶۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر برند مبلمان لوکس و همچنین ارزیابی نقش تعدیل کنندگی نیاز به منحصربه فرد بودن و ظاهربینی مشتریان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی افرادی که برای بازدید یا خرید از بازار مبل ایران (یافت آباد)، محدوده خیابان ولیعصر و میرداماد به این اماکن مراجعه کرده اند تشکیل می دهند. داده های لازم از طریق پرسشنامه استاندارد 32 سؤالی از 337 نفر از افراد که به روش غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند، گردآوری گردید. برای آزمون الگوی از روش رگرسیون چندگانه تعدیل شده استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها منجر به تأیید هر هشت فرضیه پژوهش گردید. بر این اساس مشخص شد که اثرهای بین فردی هنجاری، مبدأ برند، نیاز به منحصربه فرد بودن و تمایل به ظاهربینی به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش بر شکل گیری تصویر برند مبلمان لوکس اثر مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این هر دو متغیر نیاز به منحصر بفرد بودن و تمایل به ظاهربینی بر ارتباط بین اثرهای بین فردی هنجاری و مبدأ برند با متغیر وابسته تصویر برند کالای لوکس، اثر تعدیل گر مثبت دارند. در انتها با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها، پیشنهادات کاربردی به منظور توسعه صنعت مبلمان (به ویژه مبلمان لوکس) در ایران ارائه شده است. t Current research is aimed to investigate and identify influential factors on development of brand image for luxury furniture and investigate moderation role of need for uniqueness and vanity of customers. Statistical population of this research is all the customers who have visited or purchased from Iran furniture market, Valiasr and Mirdamad Street. Data has been gathered from standard 32-question questionnaire from 337 samples which were selected by non-probability convenience sampling. For analyzing the model, moderated multiple-regression were used. All eight hypotheses were supported. Results shows that normative interpersonal influences, brand origin, need for uniqueness and vanity which are independent variables have positive significant effect on development of brand image of luxury furniture. Moreover, both need for uniqueness and vanity had positive moderating effect on the relationship of normative interpersonal influences and brand origin with brand origin as a dependent variable. At the end, regarding the results from data analysis, practical recommendations for development of furniture industry (particularly luxury furniture) in Iran has been presented. Keywords: Brand Image; Brand Origin; Normative Interpersonal Influences; Need for Uniqueness; Vanity
۹.

ارزیابی و تحلیل شکاف کیفیت خدمات بر اساس الگوی کیفیت خدمت سلسله مراتبی در بانک کشاورزی

کلید واژه ها: کیفیت خدمت شکاف کیفیت خدمت الگوی کیفیت خدمت سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۳۸۸
امروزه موضوع کیفیت خدمات برای سازمان های خدماتی بخصوص بانک ها، اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. سازمان های خدماتی مخصوصاً بانک ها (بویژه بانک های دولتی)، به ضرورت دستیابی به رضایت مندی مشتری و نیز سنجش کیفیت خدمات واقفند. در این مقاله، شکاف بین وضعیت مورد انتظار مشتری از خدمات بانکی و وضعیت موجود بر اساس الگوی کیفیت خدمت سلسله مراتبی یا HSQM که توسط بردی و کرونین در سال 2001 ارائه شد، سنجیده شده است. جامعه مورد بررسی، شامل مشتریان شعبه های بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد و نمونه آماری در نظر گرفته شده براساس جدول کرجسی مورگان و فرمول کوکران 384 عدد است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تنها در دو بعد «زمان انتظار» و «ارزش خروجی»، بین وضعیت مورد انتظار و وضعیت موجود تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ اما در بقیه ابعاد الگوی HSQM بین انتظارات و ادراکات شکاف وجود دارد.
۱۲.

پیش نیازها و موانع تحقق توسعه علوم انسانی میان رشته ای

کلید واژه ها: میان رشته ای توسعه علوم انسانی پیش نیازها و موانع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم انسانی روش شناسی علوم انسانی و طبیعی روش شناسی های حوزه علوم انسانی در مقایسه با دیگر منابع تولید داده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم انسانی آسیب شناسی علوم انسانی موانع پژوهشی
تعداد بازدید : ۱۳۵۱ تعداد دانلود : ۷۱۵
توسعه علوم میان رشته ای، مساله ای چند بعدی است. از این رو، پرداختن به ساز و کارها، ظرفیت ها، و موانع تحقق توسعه این علوم در ایران کار پیچیده ای است. در این رابطه نمی توان به کلی گویی کرد و تنها به ذکر عناوینی بسنده نمود زیرا همه آنچه در این رابطه مطرح است برای همه حوزه های علم مشترک نمی باشد و حتی در یک حوزه خاص هم گرچه مشترکات فزونی می گیرند ولی مورد به مورد تفاوت ها نیز رخ می نمایند. این پیچیدگی ها آنگاه که میان رشته ها حاصل ازدواج دو یا چند حوزه متفاوت باشند، عمق و وسعت بیشتری می یابند. در این مقاله کوشیده ایم تا موضوع را تنها در حوزه علوم انسانی مورد بررسی قرار دهیم. اصطلاح میان رشته ای اغلب، با مسامحه به کار می رود و معمولاً، همراه با واژه های مشابه، از جمله چندرشته گرایی و فرارشته گرایی، استفاده یا جایگزین آنها می شود که در این مقاله تلاش ما پرهیختن از این مسامحه نیز می باشد. چندین دهه است که درمحیط دانشگاهی جهانی رشته مداری حاکم شده است که تأکید فزاینده ای بر تخصص و مزایای آن دارد و تنها به متخصصان یاصاحب نظران یک رشته خاص اجازه داده می شود به پژوهش و ارائه نظریه در آن رشته بپردازند. در سال های اخیر، به دلیل پیچیدگی جوامع و گستردگی و تنوع مسائل، ناکارآمدی این شیوه بیش از پیش آشکار شده است و این امر مهم ترین پایه رواج مطالعات بین رشته ای به حساب می آید؛ البته درک عمیق تر موضوعات و شناخت بیشترو کامل تر پدیده ها نیز انگیزه دیگر رواج این نوع تحقیقات می باشد. منظور از مطالعات بین رشته ای، فرایند درگیر شدن رشته های مختلف علمی در پاسخ گویی به یک سؤال، حل یک مسأله یا طرح موضوعی است که به علت پیچیدگی و وسعت زیاد آن قابل بررسی با استفاده از یک رشته واحد نیست. در مطالعات میان رشته ای کارآمد از هر رشته علمی به عنوان یک منبع معتبر اطلاعاتی به تناسب استفاده می شود و این در واقع نوعی رویکرد ماتریسی در سامانه بهره برداری از دانش های متنوع بشری است؛ بنابراین، چنین مطالعاتی، نه تنها با ترکیب اطلاعات به دانش جدیدی دست می یابند، بلکه درک کامل تری از تشابهات و تمایزات بین رشته ها نیزایجاد می کنند. تفاوت در مفروضات، دیدگاه ها، روش ها، زبان و اصطلاحات فنی هر رشته و موانع شناختی دیگر در انسان ها از جمله مشکلاتی هستند که استفاده از مطالعات میان رشته ای را محدود می سازند. دراین مقاله، ابتدا به اهمیت و ضرورت گسترش تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و دانشگاه هااشاره می شود، پس ازآن به مفهوم تحقیقات میان رشته ای و شرایط انجام آن پرداخته می شود. موانع انجام این گونه تحقیقات و راه های غلبه بر این موانع مطرح خواهند شد.
۱۴.

برداشت ادراکی از لوازم خانگی ایرانی و کره­ای

کلید واژه ها: برند جایگاه لوازم خانگی نقشه ادراکی محصول یخچال فریزر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۱۴
در بازار­های کنونی که مشتریان برای تنظیم قوانین بازی رقابتی دارای قدرت کافی­اند می باشند، لزوم توجه به کلیه اصول بازاریابی از سوی شرکت­ها به منظور بقا و موفقیت در هر کسب و کاری بیش از پیش احساس می­شود. در سالهای اخیر، افزایش انواع محصولات وارداتی در بازار لوازم خانگی از یک سو و سیاست دولت در حمایت از محصولات مشابه ساخت داخل از سوی دیگر، باعث ایجاد فضای رفابتی جدیدی در این کسب وکار شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع­آوری اطلاعات، پیمایشی و ابزار جمع­آوری اطلاعات آن، پرسشنامه است. طی این تحقیق، جایگاه برند محصول یخچال فریزر شرکت­های مذکور از دیدگاه مشتریان آنها با استفاده از فن نقشه ادراکی ترسیم شد و در­نهایت بر اساس نتایج به­دست آمده، نقاط قوت و ضعف برند محصولات مزبور­، در قالب چهار متغیرآمیخته بازاریابی شناسایی شد که بر­این­اساس، به غیر از متغیر قیمت، شرکت ال جی از حیث سایر متغیرها در موقعیت و جایگاه بهتری نسبت به شرکت امرسان قرار دارد.
۱۵.

شناسایی تأثیر متقابل فرهنگ و راهبرد در شرکتهای سرمایه گذاری صنعت ساختمان

کلید واژه ها: فرهنگ نوآوری فرهنگ بوروکراتیک فرهنگ حمایتی راهبرد در سطح کسب وکار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت استراتژیک اجرای استراتژی
تعداد بازدید : ۱۵۴۰ تعداد دانلود : ۷۱۲
تدوین راهبرد در شرکتها نیازمند شناختی است که از وضعیت محیط درونی و بیرونی شرکت صورت می پذیرد. این راهبرد عموماً از فرهنگ سازمان تأثیر می پذیرد و شرایطی که بر سازمانها حاکم است ایجاب می کند که یکی، راهبرد پیشرو را اتخاذ کند و دیگری راهبرد از نوع مدافع را برگزیند. گاهی نیز شرکتها، راهبردی را انتخاب می کنند که کارکنان سازمان را ناچار به پذیرش عادت¬ها و رویه¬هایی می کند که تا قبلاً به صورت دیگری بوده است. به عبارت دیگر، ممکن است راهبرد برخی از سازمانها، فرهنگ آنان را تغییر دهد و در برخی نیز فرهنگ، به سازمان حکم کند که راهبردی را اتخاذ کند. این پژوهش به تعیین روابط میان راهبرد و فرهنگ سازمانی می¬پردازد و با توجه به این که عوامل مؤثر بین متغیرهای مذکور را در سطح سازمان¬ها بررسی می¬کند، یک پژوهش بنیادی به شمار می¬رود. هم¬چنین از نظر نحوة گردآوری داده¬ها، این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت¬هایی است که در صنعت ساختمان در کشور مشغول به فعالیت و سرمایه گذاری هستند. از آن جا که این تحقیق به صورت کمی به بررسی رابطه میان متغیرها می پردازد، نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه هستند. با توجه به داده های گردآوری شده از 89 نمونه آماری، می توان گفت که راهبرد در سطح کسب و کار و فرهنگ سازمانی، با هم ارتباط متقابل دارند و وجود هر کدام از انواع فرهنگ در سازمان، سبب می شود که نوع خاصی از راهبرد در سازمان تدوین شود و بر عکس، هنگامی که راهبرد، طبق نوع شناسی اسنو-مایلز، از نوع خاصی در سازمان تدوین شود، می¬تواند بر تغییر شرایط فرهنگی سازمان تأثیر بگذارد و احتمال تغییر در نوع شناسی فرهنگ را در پی خواهد داشت. این پژوهش از نظر اینکه اولین مرتبه است که در شرکتهای سرمایه گذاری صنعت ساختمان در ایران، به شناسایی راهبرد و شرایط فرهنگی پرداخته است در نوع خود بی نظیر است و می توان این را جزو نوآوری تحقیق به شمار آورد.
۱۶.

بررسی استراتژی قیمت گذاری صنعت بیمه با مقایسه نرخ بازدهی بیمه مسئولیت و نرخ بهره بانکی در کشور

تعداد بازدید : ۱۴۲۶ تعداد دانلود : ۹۸۴
براساس نظر برخی از کارشناسان در صنعت بیمه کشور، به دلیل عدم وجود شرایط رقابتی، استراتژی قیمت گذاری به درستی صورت نمی پذیرد. این نظر، نقطه آغازی شد برای اینکه عوامل تعیین کننده استراتژی قیمت گذاری در این صنعت بررسی شود. لذا برای تصمیم گیری صحیح در مورد قیمت گذاری خدمات بیمه ای، رابطه نرخ بازدهی بیمه مسئولیت با میزان مخاطره (ریسک) آن در سال های گذشته ارزیابی شد. سپس این نرخ بازدهی با نرخ بهره بانکی در کشور مقایسه شد تا تحلیل شود که آیا قیمت گذاری توسط شرکت های بیمه، مطابق با نوسانات بازار پولی است؟ برای دست یابی به پاسخ مناسب به این سؤال، دو هدف عمده در این تحقیق دنبال می شود: - تعیین رابطه بین بازدهی بیمه مسئولیت و میزان مخاطره آن در کشور؛ - مقایسه نرخ بازدهی بیمه مسئولیت با نرخ بهره بانکی. براساس این اهداف، یک فرضیه اصلی در خصوص رابطه بین بازده و ریسک و سه فرضیه فرعی مطرح شد که به مقایسه نرخ بهره بانکی برای سپرده های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که قیمت گذاری در این شاخه از صنعت بیمه در کشور به صورت منطقی انجام نمی شود و متناسب با میزان مخاطره نیست. به نظرمی رسد که تعیین حق بیمه مسئولیت به صورت تأخیری، یک سال پس از مشخص شدن ریسک سرمایه گذاری انجام می گیرد و ازاین رو، مخاطره و بازدهی با هم رابطه ای ندارند. عدم اتخاذ سیاست های درست قیمت گذاری می تواند بر استقبال مشتریان و سرمایه گذاران این صنعت تأثیر بگذارد. این مسئله ازنظر اینکه در آینده بخوا هیم به سمت خصوصی سازی صنعت بیمه حرکت کنیم مخاطراتی را ایجاد خواهد کرد و خصوصی سازی ممکن است با استقبال سرما یه گذاران روبه رو نشود.
۱۹.

آن­چه قیمت را منصفانه یا نا منصفانه جلوه می­دهد زمینه­ها، عوامل، مقدمات و پیامدهای نامنصفانه، درک شدن قیمت و روش­های مدیریت آن

کلید واژه ها: قیمت منصفانه انصاف درک شده از قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۲ تعداد دانلود : ۶۲۳
تحقیقات انجام شده، از "اهمیت منصفانه بودن قیمت" حکایت می کنند؛ گرچه تاکنون تحقیقات اندکی در مورد منصفانه بودن قیمت انجام شده است. با توجه به جدید بودن نسبی موضوع و اهمیت آن، در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم. ابتدا مبانی نظری نامنصفانه درک شدن قیمت (عدم انصاف درک شده از قیمت) تشریح می شوند و پس از بررسی عوامل مؤثر بر نامنصفانه درک شدن قیمت، پیامد های ناشی از آن توضیح داده می شود. در پایان نیز، دستورالعمل هایی را برای مدیران در ارتباط با نامنصفانه درک شدن قیمت ارائه می کنیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان