علی حسین زاده

علی حسین زاده

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
۱.

طراحی مدل نوآوری خدمات مبتنی بر هم آفرینی ارزش مشتری در صنعت هتلداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری خدمات هم آفرینی ارزش مشتری صنعت هتلداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 46 تعداد دانلود : 471
هدف: نوآوری، عامل مهمی است که بر تمایل مشتریان برای خلق ارزش مشترک تأثیر می گذارد. نوآوری می تواند انگیزه و علاقه سازمان (هتل) را در خلق ارزش مشترک با مشتری تحریک کند؛ از این رو نوآوری یک متغیر پیشایند است که بر تمایل مشتریان به خلق مشترک تجارب خدمت اثر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل نوآوری خدمات مبتنی بر هم آفرینی ارزش مشتری در صنعت هتلداری در ایران اجرا شده است. روش: پژوهش از نظر هدف، بنیادین و از نظر ماهیت، اکتشافی است. برای گردآوری داده ها، رویکرد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، در کنار مطالعات کتابخانه ای مدنظر قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان و کارشناسان بازاریابی و خدمات هتلداری و اساتید دانشگاهی بودند. برای شناسایی خبرگان، از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد که طی آن با توجه به کفایت داده ها با 14 خبره مصاحبه شد. یافته ها: بر اساس تحلیل مصاحبه های صورت گرفته، کدهای استخراج شده نهایی در قالب 87 مفهوم و 29 مقوله اصلی دسته بندی شدند. در نهایت با استناد به رهیافت سیستماتیک در نظریه داده بنیاد، کدهای شناسایی شده، در 6 طبقه هسته ای شامل پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مقوله های شرایط علّی عبارت اند از: توسعه زیرساخت های ارتباطی آنلاین؛ انطباق خدمات و فرایندهای هتل با سلایق و خواسته های مشتریان؛ نوآوری باز و پویایی رقابت. مقوله های محوری عبارت اند از: کسب دانش مولد؛ ادراک مشتریان از خدمات برتر؛ تجسم تجربه مشتری؛ پیشنهاد مشتری برای بهبود؛ تبلیغات شفاهی؛ تعامل مشتری با مشتری دیگر؛ تعامل مشتری با تأمین کننده خدمت و تعامل مشتری با محیط فیزیکی و اجتماعی خدمت. مقوله های راهبردی عبارت اند از: راه اندازی باشگاه مشتریان؛ ابتکاری بودن خدمات؛ بازارمحوری و توسعه تعاملات با مشتریان. مقوله های زمینه ای عبارت اند از: ساختار هتل؛ ساختار ارتباطی؛ سرمایه فرهنگی و تیم محوری. مقوله های مداخله گر عبارت اند از: عوامل سیاسی؛ عوامل اجتماعی فرهنگی؛ عوامل اقتصادی؛ موانع مدیریتی وعدم حمایت دولت و نهادهای حکومتی و در نهایت، مقوله های پیامدی عبارت اند از: بهبود کیفیت خدمات؛ کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها؛ نگهداشت مشتری و توسعه خدمات. نکته مهم این است که برای موفقیت در نوآوری خدمات مبتنی بر هم آفرینی ارزش مشتری، باید به این مقوله ها توجه ویژه ای شود.
۲.

Designing and validating an agile financial marketing capability model for the development of the health tourism industry after Covid-19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Financial Evaluation health tourism Agile Financial Marketing COVID-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 540 تعداد دانلود : 173
Today, health tourism is a growing phenomenon, especially in developing countries, which has been greatly affected by the Covid 19 crisis. After overcoming this crisis and re-competing in this industry, our country also needs to develop capabilities. Take your marketing step and move towards being financially agile. Agility, or the ability to adapt quickly and in a timely manner to changing international markets at low cost and high added value, is therefore cost-effective. The present study was conducted with the exploratory mixed research method and the purpose of designing and validating the agile financial marketing capability model in the health tourism industry in Iran. The statistical population includes health tourism industry experts and prominent professors in the field of finance who have worked in medical centers that provide health tourism services. The research findings led to the identification of 14 main concepts that were presented in the form of a paradigm model and the central category of agile financial marketing capabilities (specialized and structural capabilities) was empirically examined with real data and confirmed.
۳.

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری با محوریت شخصیت برند (مورد مطالعه: شعب بانک ملت اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی وفاداری مشتری شخصیت برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 828 تعداد دانلود : 68
برند را به عنوان یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت برشمرد. هرچه ارزش برند در ذهن مشتریان بیشتر باشد، شرکت می تواند در سایه آن منافع بیش تری را از مشتریان کسب کند . هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری با محوریت شخصیت برند (مورد مطالعه : شعب بانک ملت اصفهان ) بوده است. جامعه آماری این تحقیق را مشتری و کارکنان و مدیران بانک ملت تشکیل داده است .جامعه آماری در مرحله کمی حدود 384نفر بوده است. روابط بین متغیر های تحقیق با استفاده از نرم افزار smart.pls مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد مقوله های شناسایی شده شامل ارزش مشتری، اعتبار برند، اعتماد برند، بازاریابی برند، تجربه مشتری، تصویر ذهنی مشتری، تصویر شرکت، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، قدرت برند، مزیت رقابتی، مسئولیت اجتماعی برند، هویت برند، وفاداری مشتری، ویژگی خدمات از عوامل موثر بوده است.
۴.

The Agility Model of the Banking Industry in Digital Marketing(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Digital Marketing Agile Digital Marketing Agility

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 437 تعداد دانلود : 42
The developments of digital marketing in the banking industry have affected the speed of changing customer demands. Therefore, the ability to quickly and agilely adapt to changes plays a key role in creating competitive advantages. Despite the significant role of agility in responding to changes, so far there is no research that identifies the agility components of the banking industry in digital marketing. Thus, based on the designing methods of qualitative research, and investigating digital marketing experimentally and theoretically, this study presents a new model for digital marketing agility in the banking industry. In this research, the key theoretical dimensions of digital marketing agility are identified and some suggestions for facilitating the model implementation are provided. The findings of this study include important results for marketing managers in the banking industry and indicate what strategic measures are needed to establish agile practices in the structure, processes and communications of their digital marketing from a practical perspective in the context of agile digital marketing.
۵.

An Integrated Entropy/VIKOR Model for Customer Clustering in Targeted Marketing Model Design (Case Study: IoT Technology Services Companies)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Marketing Targeted Marketing Clustering Clients Internet of Things

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 790 تعداد دانلود : 117
Nowadays, marketing researchers are constantly striving to identify consumer behavior and therefore to find appropriate solutions for better and more effective sales and increase market share. In this regard, the purpose of the present study is the role of customer clustering in designing a targeted marketing model. The research method is applied and exploratory. The statistical population of the study was in the qualitative part of sales and marketing managers of IoT companies who were selected by non-random sampling method and 15 people were interviewed. The quantitative part also included all the customers of the companies surveyed. Due to the unlimited population of Morgan Table 384 persons were selected as the sample size. Data gathering tool was interview and questionnaire, which were used to assess the validity of the questionnaire by the opinions of marketing experts and Cronbach's alpha reliability. Content analysis approach was used to analyze the data in the qualitative part and PLS2 software in the structural part. The results showed that the dimensions of the model in the four main clusters were communication factors, behavioral factors, individual factors, and economic factors. Model performance is very high performance.
۶.

Designing an Ethical Targeted Marketing Model by Identifying Factors Affecting Customer Clustering(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 885 تعداد دانلود : 11
Background: The purpose of this study is to investigate the role of customer clustering in the design of an ethical and targeted marketing model in Internet of Things (IOT) Technology Services Companies. Method : The research method is applied, exploratory and mixed (qualitative-quantitative). Qualitative section: 15 people of sales and marketing managers of IOT companies, were selected for in-depth interviews by targeted and snowballs methods. In this phase used entropy and VIKOR decision-making techniques. The software used in this phase was Max QDE. Quantitative section : In this phase, all the customers of the studied companies were included, and due to the unlimited nature of the society with Morgan's table, 384 people were selected as the sample size by non-random and available methods. The data collection tool in this section was questionnaire, which used Cronbach's alpha to examine the validity of the questionnaire. In order to analyze the data, the exploratory factor analysis method and Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) with Smart-PLS2 and Liserl software were used. Results : Qualitative section: In this phase, four clusters were identified: communication factors, ethical and behavioral factors, individual factors and economic factors Quantitative section : In this phase, the model obtained in the first phase was quantitatively examined and validated and approved . Conclusion : The results showed that four main clusters: communication factors, ethical and behavioral factors, individual factors and economic factors are dimensions of targeted marketing and customers are classified according to their characteristics. So, these companies should pay attention to these items as methods for sales promotion.
۷.

Design and Fitting of E-Commerce Implementation Model in Knowledge-Based Companies Active in the Field of Information and Communication Technology(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: E-Commerce Knowledge-Based Companies Information and Communication Technology

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 317 تعداد دانلود : 513
The purpose of this study was to design and fit an e-commerce implementation model in knowledge-based companies active in the field of information and communication technology in Tehran province. In this research, the research policy of data foundation theory was used. The statistical population of the qualitative section consists of experts familiar with the subject of research (university professors and experts in the field of study). In order to determine the sample size, a purposeful method was used and until the new concepts were not enumerated, the interview process continued until the 15th person. The statistical population of a small part is all employees of knowledge-based companies active in the field of information and communication technology in Tehran that according to surveys, approximately 21,000 people work in these companies which 378 people were selected as the sample size by racemose or random classification and Morgan table. In this research, two questionnaires have been used to collect the data needed to measure the studied variables. Experts' opinions were used to evaluate the validity of the questionnaire and Cronbach's alpha reliability of 0.87 was obtained. To analyze the data, the grounded theory approach and structural equations have been used and the software is PLS. Findings showed that 81 sub-components constitute the dimensions of the model and the results of model fit also showed that the research model is valid for implementation and according to the analysis, it was found that at the 95% confidence level, all paths are significant, and as a result, the six main dimensions and subcomponents related to the model are approved.
۸.

مدل مطلوب ارزشی ائتلاف استراتژیک شرکتهای تولیدی در ایران (مطالعه موردی، شرکت تولیدکننده متانول)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ائتلاف استراتژیک شرکت های تولیدکننده متانول عوامل و معیارهای موفقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 966 تعداد دانلود : 957
امروزه با پیشرفت علوم و پیچیده تر شدن فرآیندهای فناورانه، همکاری فناورانه بین شرکت های مختلف، از ویژگی های مهم و استراتژیک برای شرکت ها محسوب شده و همکاری فناورانه بین شرکت ها، یک راهکار مهم و ارزشمند برای تقویت و اشاعه نوآوری محسوب می گردد. در صنعت متانول، برقراری ائتلاف بین شرکت های تولیدکننده متانول با سرعت به وضعیت و حالت غالب برای تجاری سازی نوآوری تبدیل شده است. مطالعه پیشرانه های برقراری ائتلاف استراتژیک بین شرکت های تولیدکننده متانول در ایران یکی از موضوعات مهم و قابل توجه است که در مقاله حاضر بدان پرداخته شده است برای این منظور مراحل تشکیل ائتلاف بررسی و عوامل مؤثر بر هر کدام از این مراحل شناسایی شده و ارزیابی گردید. در این پژوهش از دیدگاه 12 نفر از خبرگان شرکت های تولیدکننده متانول و روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شد. در این پژوهش از داده ها و اطلاعات اولیه و ثانویه استفاده گردید. براساس داده های اولیه گردآوری شده از طریق مصاحبه ها و مشاهدات و داده های ثانویه حاصل از مطالعات کتابخانه ای پرسشنامه مرحله اول تدوین گردید، نتایج حاصل از پرسشنامه اول امکان شناسایی عواملی که از نظر خبرگان بیشترین تأثیر را بر موفقیت ائتلاف شرکت های تولیدکننده متانول داشتند، فراهم آورد. در مرحله بعد براساس معیارهای بدست آمده از مبانی نظری تحقیق و مطالعات انجام شده در این زمینه، به ارائه مدل بهینه عوامل مذکور براساس میزان تأثیر آن ها بر موفقت ائتلاف اقدام گردید. مدل به دست آمده به تأثیر شاخص موفقیت در بازار، ماندگاری، موفقیت مالی و بهبود وضعیت رقابتی در موفقیت یا شکست ائتلاف های استراتژیک اشاره دارد.
۹.

مدل اتحاد استراتژیک بازاریابی شرکت های پتروشیمی تولید کننده متانول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحاد اتحاد بازاریابی شرکت پتروشیمی گراندد تئوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 150 تعداد دانلود : 454
اتحاد بازاریابی توافق رسمی بین دو یا چند شرکت است که بر فعالیت های زنجیره ارزش پایین دستی تمرکز دارد. صنعت پتروشیمی بخشی ارزش افزا در زنجیره صنایع نفت و گاز می باشد، که متانول یکی از محصولات آن است. احداث واحدهای تولیدی متانول در ایران و تقاضای رو به رشد آن در دنیا، شرکت های تولیدکننده ایرانی را براین داشت که با به کارگیری ابزار اتحاد بازاریابی، گامی در توسعه بازار این محصول بردارند. از آنجایی که اتحاد بازاریابی نیاز به درک نحوه تشکیل، عملکرد و انحلال دارد، این پژوهش با هدف طراحی مدل اتحاد بازاریابی شرکت های پتروشیمی تولید کننده متانول انجام شد. این پژوهش از نظر دستاورد، هدف و روش به ترتیب جزء پژوهش های توسعه ایی، اکتشافی و کیفی می باشد و ابزار گردآوری داده مصاحبه است. داده های حاصل از مصاحبه های عمیق با مدیران عامل ، بازرگانی و فروش نه شرکت تولید کننده متانول، با روش گراندد تئوری تحلیل شد و یک مدل نظری جدید مبتنی بر مدل آگاهی-انگیزش-توانایی تئوری پویایی رقابتی طراحی گردید، که می تواند پدیده های مرتبط با این اتحاد را توضیح و پیش بینی کند.
۱۰.

شناخت شخصیت امیرالمومنین علی(ع) بر مبنای خودپنداره ایشان در نهج البلاغه، استراتژی تئوری داده بنیاد متنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام علی (ع) نهج البلاغه خودپنداره شناخت شخصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 299 تعداد دانلود : 307
شناخت نگرشها و تصورات هر فرد درباره خود که با اصطلاح «خودپنداره» مطرح میشود، به عنوان سازهای روانشناختی و بنیادی در سبک زندگی، تاثیر زیادی در رشد و سازندگی فکری و اجتماعی انسان و تعلیم و تربیت او دارد. به نحوی که ریشه تمام افعال و رفتار انسان به خودپنداره وی برمیگردد و اگر هر اندازه خودپنداره انسان مثبت باشد، کمتر تحت نفوذ عوامل خارجی قرار میگیرد. هدف نوشتار پیش رو این است که با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با اتکا به راهبرد «نظریه داده بنیاد»، خطبه ها، نامه ها و حکمتهای نهج البلاغه را واکاوی نموده تا به چگونگی خودپنداره امام علی(ع) در رابطه با دیگران دست یابیم. به نظر می رسد می توان با تامل در سخنان ایشان در نهج البلاغه به معیاری دست یافت تا بتوان درستی و نادرستی دعاوی موافقان غلو کننده و مخالفان را ارزیابی نمود. این امر به فرد کمک می نماید تا با معرفی ابعاد ناشناخته شخصیت ایشان و ارائه الگو به عنوان موفق ترین و موثرترین روش تربیتی، بتواند با تمسک به راه و روش ایشان و با آگاهی از ماهیت و شخصیت خود، در زندگی خلّاق، کارآمد وخودشکوفا شود.
۱۱.

طراحی مدل برندسازی اجتماعی در صنعت بانکداری در شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی اجتماعی شبکه های اجتماعی نظریه داده بنیاد دیمتل فازی صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 520 تعداد دانلود : 649
امروزه بانک ها با چالشی جدی در ارتباط با فعالیت های برندسازی اجتماعی در شبکه های اجتماعی روبرو شده اند، زیرا از یک سو مشتریان نسبت به فعالیت های برندسازی در شبکه های اجتماعی بدبین شده اند و از سوی دیگر، رقابت شدید باعث شده تا بانک ها به دنبال ابزاری برای پایداری مزیت رقابتی خود باشند. اگرچه برخی از پژوهش ها به اهمیت مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای اجتماعی غالب در فعالیت های برندسازی در شبکه های اجتماعی اشاره کرده اند، اما پژوهش های اندکی در خصوص اینکه چگونه یک برند اجتماعی با کمک این سیاست ها در شبکه های اجتماعی ساخته می شود انجام گرفته است؛ لذا هدف اصلی اینپژوهش طراحی مدل برندسازی اجتماعی در صنعت بانکداری در شبکه های اجتماعی است. پژوهش حاضر در قالب یک پژوهش کاربردی، آمیخته و مقطعی و با رویکرد استقرایی است.جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی مدیران بانک ها و استادان دانشگاه ها و در بخش کمی 384 نفر از مشتریان بانک سپه که در شبکه های اجتماعی عضو هستند، در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا با استفاده از روش نظریه داده بنیاد به شناسایی عوامل عمده اصلی و فرعی در برندسازی پرداخته شده است. سپس جهت رتبه بندی و ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر برندسازی، از مدل تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک دیمتل فازی استفاده شده است. نتایج روش نظریه داده بنیاد نشان داد عوامل ساختاری، رفتاری، محیطی، فرآیندها، خروجی، پیامد و اثر و زیر مؤلفه های مربوط به هر عامل عنوان عوامل اصلی بر برندسازی است. در ادامه نتایج مدل تلفیقی جهت اولویت بندی، تعیین شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و ترسیم نمودار علی- معلولی میان مؤلفه ها پژوهش نشان داد در میان عوامل اصلی پژوهش عامل رفتاری بالاترین رتبه را کسب کرده است. عامل رفتاری که در وزن دهی رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی دارای رتبه اول است در روش دیمتل فازی نیز بیشترین وزن را دارد و با سایر معیارها در تعامل حداکثری قرار دارد؛ لذا به دلیل اثرپذیری بیشتر معیاری معلول محسوب می شود. نتیجه نهایی اولویت بندی نشان داد که عامل اثر به عنوان کم اهمیت ترین عامل در برندسازی است و از سوی دیگر عوامل رفتاری به عنوان مهم ترین عامل در برندسازی تعیین شده است. این یافته بر این نکته تأکید دارد که بانک ها باید قبل از هر اقدامی عوامل رفتاری را به درستی شناسایی و به آن توجه ویژه ای کنند.
۱۲.

بررسی تاثیر نگرش اخلاقی استراتژی های بازاریابی دیجیتالی بر عملکرد صنعت هتلداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش اخلاقی استراتژی های بازاریابی دیجیتال صنعت هتلداری بازاریابی شبکه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 254
اخلاق کاری مهمترین عامل در موفقیت صنعت هتلداری می باشد. جهان معاصر با سرعتی شگفت انگیز در حال تحول است. سازمان ها، به عنوان یکی از بارزترین مشخصه های جوامع امروزی نیز به سرعت در حال تغییر و تحول هستند و در نظام کنونی ارتقاء عملکرد یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال محسوب می گردد. بنابراین واضح است که بررسی متغیر های اثرگذار بر آن تا چه اندازه می تواند راهنمای مدیران در بهبود شرکت باشد. در این راستا در این تحقیق بدنبال بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی دیجیتال بر عملکرد صنعت هتلداری هستیم. این تحقیق از حیث نوع و ماهیت، تحقیقی توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات نیز میدانی و پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) و از نوع فرضیه آزمایی است. در این تحقیق، مدل معرفی شده با استفاده از نمونه ای 125 تایی و با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها بیانگر تاثیر مثبت و معنادار بازاریابی ایمیلی و بازاریابی شبکه ای ، بازاریابی محتوا بر ابعاد عملکرد هتل ها (از هر 4 منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و اخلاقی) است. اما تاثیر بازاریابی ویروسی بر عملکرد مورد تایید قرار نگرفت. این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن می سازد که آنها با سرمایه گذاری بر روی استراتژی های بازاریابی دیجیتال نه تنها ضرر نمی کنند بلکه به یک مزیت رقابتی از طریق بهبود عملکرد نیز دست می یابند.
۱۳.

ویژگی ها و رفتار مصرف کننده و تاثیر آن بر خرید آنی (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده رفتار خرید آنی فروشگاه های زنجیره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 724 تعداد دانلود : 468
بررسی رفتار مصرف کننده در هنگام خرید از فروشگاه های زنجیره ای نشان داده است که بخش قابل توجهی از حجم خرید مشتریان بصورت آنی و برنامه ریزی نشده می باشد از این جهت این پژوهش به دنبال آن است که ویژگی ها و رفتار مصرف کننده و تاثیر آن بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد از منظر بازاریابی اخلاقی را مورد بر ر سی قر ا ر دهد. تحقیق حا ضر ا ز لحا ظ ر و ش ، تحقیقی پیما یشی و ا ز لحا ظ هد ف ، تحقیقی کا ر بر د ی -تو سعه ا ی ا ست . جامعه آماری این تحقیق مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد می باشند. روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری خوشه ای بوده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد و برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. بر اساس این تجزیه و تحلیل عوامل موثر شامل ویژگی های فردی، ویژگی های موقعیتی، ویژگی های انگیزشی و ویژگی های محصول شناسایی شده و نتایج حاصله نشان دهنده تاثیر همه عوامل فوق بر رفتار خرید آنی مشتریان از فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد مبتنی بر ویژگی ها و رفتار مصرف کننده می باشند که در این میان ویژگی ها و عوامل فردی و موقعیتی بیشترین تاثیر را بر رفتار خرید آنی مشتریان از فروشگاه های زنجیره ای دارند.
۱۴.

طراحی مدل فرهنگ یادگیری الکترونیکی درجهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار SCRM (مورد مطالعه: کارکنان شرکت سیمان شرق)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ یادگیری الکترونیکی پذیرش فناوری اطلاعات مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری (SCRM) کارکنان سیمان شرق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 494 تعداد دانلود : 132
این پژوهش با هدف طراحی مدل فرهنگ یادگیری الکترونیکی درجهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی[1] انجام شده است. در این پژوهش، از روش پژوهش آمیخته (اکتشافی متوالی) استفاده شد. برای این منظور، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل تم به تحلیل های کیفی پرداخته شد و پس از دست یابی به شاخص های اصلی، به هریک از مؤلفه های مربوطه، مبتنی بر داده های نرم مستخرج از نظر خبرگان این حوزه پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از هفت تم اصلی است که عبارت اند از عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل محیطی، فرایندها، خروجی، اثر و پیامد. در بخش کمّی پژوهش با استفاده از فرمول کوکران از میان 922 نفر جامعه آماری کارکنان سیمان شرق، 271 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. پرسشنامه حاصل از مقوله های کیفی با استفاده از طیف لیکرت کمّی سازی شد و با استفاده از نرم افزار لیزرل تجزیه وتحلیل شد. ابتدا اطلاعاتْ تحلیل عاملی اکتشافی شد. سپس در مرحله بعدی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار سازه ای پژوهش آزمون شد و رابطه آماری بین متغیرها با شاخص های آن با میانگین پاسخ های بین ۱۹/۲ تا ۳۵/۴ تأیید شد. این اعداد نشان می دهد پاسخ ها در دامنه مناسبی قرار دارند و بین عوامل اصلی و زیرمؤلفه های آن رابطه وجود دارد.همچنین، برای آزمون فرضیه های آماری از آزمون t استیودنت برای استنباط تأیید و یا رد فرضیه های آماری پژوهش استفاده شد. درنتیجه، ابعاد اصلی سه گانه فرایندها، عوامل و نتایج و مؤلفه های مرتبط با مدل در سطح اطمینان 95درصد تأیید شد. باتوجه به شکل مدل نهایی پژوهش، می توان بیان کرد که مدل ارائه شده دارای روابط علّی بین ابعاد مدل در شرایط استاندارد و معناداری است و می توان به نتایج به دست آمده استناد کرد
۱۵.

طراحی و اعتبارسنجی کیفیت خدمات آموزشی مبتنی بر رضایت دانشجویان برمبنای الگوی خان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: الگوی خان کیفیت خدمات آموزش الکترونیک رضایت دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 385 تعداد دانلود : 74
هدف پژوهش حاضر طراحی الگو، ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت خدمات آموزش الکترونیک مبتنی بر رضایت دانشجویان بود . روش پژوهش از نوع کیفی و کمّی و جامعه آماری برای بخش کیفی اعضای هیات علمی و خبرگان دانشگاه آزاد اسلامی  به تعداد 20 نفر و در بخش کمی کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به تعداد 32000 نفر بودند که طبق فرمول کوکران تعداد 384 نفر به روش  تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه 57 سوالی محقّق ساخته طبق الگوی خان تنظیم شده بود. و بعد از تأئید روایی(قضاوت صاحب نظران و اساتید) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ 92/0) در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.در آمار توصیفی از شاخص مرکزی و پراکندگی مثل میانگین، انحراف معیار و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأئیدی در سطح اطمینان 95% با نرم افزارهای اس پی اس اس 18 و پی ال اس نسخه 3 انجام گرفت. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های عمیق و اکتشافی و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبه ها و در عین حال مطابقت آن ها با مبانی نظری، نتایج پژوهش نشان داد بعد سازمانی با بار عاملی 589/0 در جهت عوامل شناسایی شده مؤثر در رضایت دانشجویان بیشترین اهمیت را دارد و بعد از فناوری با بار عاملی 511/0 کمترین اهمیت را دارد و دیگر ابعاد در درجات بعدی قرار گرفتند.  
۱۶.

مکونات مؤشر التنمیه البشریه المؤثره على التقدم ااتقتصادی القائم على التعالیم العلویه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الإمام علی (ع) مؤشر التنمیه البشریه التقدم الاقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 31 تعداد دانلود : 826
اعتقد الاقتصادیون لفتره طویله من الزمن أن رأس المال المادی کعنصر من العناصر المکونه لثروه الدوله. ولکن الیوم یعتقدون، إن افتقار الاستثمار فی القوى العامله عامل رئیسی فی تدنی مستوى التنمیه الاقتصادیه فی البلدان النامیه؛ لن یکون رأس المال المادی أکثر إنتاجیه إلا عندما تمتلک الدوله القیم اللازمه لتطویر مؤشر التنمیه البشریه. منذ عام ۱۹۹۰، دخل مؤشر التنمیه البشریه فی الاقتصاد التقلیدی حیث یقاس هذا المؤشر حسب المتغیرات الثلاثیه یعنی طول العمر والمعرفه ومستوى المعیشه اللائق. بالنظر إلى أن مؤشر التنمیه البشریه فی معظم البلدان الإسلامیه، أقل بکثیر من معظم دول العالم، لذلک من خلال الاعتماد على المعاییر المستنده إلى کلمات الإمام علی (ع) یمکن مقارنه هذا المؤشر بالتعالیم العلویه. فالسؤال الذی یجیب عنه هذا البحث هو: ما هی مکونات مؤشر التنمیه البشریه الفعال فی التنمیه الاقتصادیه القائمه على التعالیم العلویه؟ تحاول الدراسه الحالیه البحث عن مؤشر التنمیه البشریه ومطابقته بالتعالیم العلویه من خلال المنهج الوصفی التحلیلی. أظهرت نتائج الدراسه أن التعالیم العلویه تسهل تحقیق التنمیه البشریه وهناک توافق بین مکونات التنمیه البشریه مع التعالیم العلویه والسیاسات العامه فی المجالات الثلاثه للصحه والتعلیم والرعایه الاجتماعیه فی المجتمع لها علاقه إیجابیه وهامه بالتقدم الاقتصادی وتؤدی إلى تحسین التنمیه البشریه. ومن ثم، عند مراجعه مؤشر التنمیه البشریه من منظور أمیر المؤمنین علی (ع)، تم النظر فی مکونات العباده، والأخلاق، والصحه البدنیه والعقلیه، والعلم والبصیره، ومستوى المعیشه اللائق الذی یجب أن تؤخذ فی الاعتبار.
۱۷.

تطابق مصادیقی از حقوق در نهج البلاغه با موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: علی (ع) نهج البلاغه اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 522 تعداد دانلود : 739
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ یک ﺳﻠﺴﻠﻪ از حقوق ﻃﺒیﻌی اﺳﺖ کﻪ همه افراد بشر از آن جهت که انسان هستند دارای آن می باشند. به منظور حفظ این حقوق، پدیدآورندگان اﻋﻼﻣیﻪ ی ﺟﻬﺎﻧی ﺣﻘﻮق بشر، مواد اعلامیه مذکور را تنظیم و به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رساندند. درباره ی حقوق بشر در منابع اسلامی نکات گوناگونی وجود دارد. در این مقاله دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه محور کار قرار گرفت؛ زیرا هم می توان در آن مبانی حقوق بشر در اسلام را یافت و هم چگونگی اجرای آن را مشاهده کرد. در این پژوهش سعی بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر کتاب شریف نهج البلاغه دیدگاه حقوق بشر امام علی (ع) با موادی از حقوق مطرح شده در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مورد مقایسه قرار گیرد. ﻧﺘیﺠ ﻪ ی این ﻣﻘﺎیﺴﻪ ایﻦ اﺳﺖ کﻪ بین ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و اﻋﻼﻣیﻪ ی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺑﺮﺧی از ﺣﻘﻮق اﺷﺘﺮاکاتی وﺟﻮد دارد؛ اﻣ ﺎ به دلیل ﺗﻔﺎوت در ﻣﺒﺎﻧی ﺣﻘﻮﻗی ﻫﺮ یک، در ﺑﺮﺧی از ﺣﻘﻮق نیز ﺗﻔﺎوت ﻫﺎیی وﺟ ﻮد دارد. هدف این تحقیق تطبیق گزاره های از حقوق بشر نهج البلاغه با موادی از حقوق مطرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است تا از این رهگذر نقاط ضعف و قوت اعلامیه حقوق بشر روشن شود.
۱۸.

Designing Optimal Banking Model Based on Customer Service(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Customer Satisfaction Reclaim loyalty brand Staff Skills Interior design grounded theory

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 270 تعداد دانلود : 958
Today, businesses need to manage their customer experience to succeed. Therefore, they must first have a clear understanding of the meaning of the customer experience. Customer experience management is a process-focused strategy around the needs of each customer that seeks to find a win-win strategy for both parties. The banking industry that provides financial services to customers requires special attention to the customer. Banking experiences for managers in this area are challenging because they are influenced by some elements that are within the control of managers and employees, as well as some elements that are beyond the control of managers. The purpose of this study was to design a desirable model of banking services based on customer experience. The data were collected from the bank branches by applying the data-based theory and performing in-depth interviews using the protocol based on multiple targeted sampling (Snowball Sampling). Moreover, using the open coding, axial coding and selective coding using ATLAS.ti software, the categories and themes are identified. The results show that bank interior design, brand equity, verbal advertising and bank staff skills have an effect on the loyalty, return and customer satisfaction.
۱۹.

شناسایی و ارزیابی عوامل موثر فرهنگ یادگیری الکترونیکی در جهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار SCRM (مورد مطالعه: شرکت سیمان شرق)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ یادگیری الکترونیکی پذیرش فناوری اطلاعات مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی (SCRM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 601 تعداد دانلود : 471
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل موثر فرهنگ یادگیری الکترونیکی در جهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار SCRM در شرکت سیمان شرق انجام شده است. رویکرد پژوهش کیفی و به لحاظ هدف، پژوهشی اکتشافی با روش تحلیل تم است که در آن با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته تعداد 25 نفر از مدیران شرکت سیمان شرق و خبرگان و صاحبنظران در این حوزه به روش انتخاب نمونه تصادفی ساده انتخاب شده اند یافته های تحقیق حاکی از هفت تم اصلی یا همان عوامل موثر در فرهنگ یادگیری الکترونیکی در جهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار SCRM می باشد. این هفت تم عبارتند از عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل محیطی، فرآیند ها، خروجی، اثر و پیامد که کدهای شناسایی شده از این تم های اصلی در متن حاصل از مصاحبه ها، تعداد 146 کد استخراج گردید سپس بر اساس میزان تشابه مفهومی، دسته بندی و ترکیب شده تعداد 75 مفهوم استخراج شد. سپس نقش هر یک از زیر مقوله ها در ایجاد یک فرهنگ یادگیری الکترونیکی در جهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار SCRM بررسی شد.
۲۰.

یررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی و نگرش به هنجار پوشش اسلامی (حجاب)؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش پوشش اسلامی حجاب گروه های مرجع ناهمنوایی با هنجارها شیوه های تربیتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در اسلام حجاب و عفاف
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ مطالعات فرهنگی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
تعداد بازدید : 642 تعداد دانلود : 445
از آنجایی که رعایت و متقابلاً عدم رعایت حجاب می تواند از نحوه نگرش افراد ناشی شود، شناخت نگرش افراد نسبت به پوشش اسلامی و عوامل مرتبط در شکل گیری آن ضروری و بااهمیت است. در این مطالعه از رویکرد تلفیقی، از مجموعه نظریه های جامعه پذیری، یادگیری اجتماعی و قضیه ارزش هومنز به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است. بر این مبنا، هدف اصلی این مقاله بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش اسلامی (حجاب) و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن می باشد. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. اعتبار و روایی مقیاس های تحقیق با توجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392 می باشند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 398 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش سهمیه ای و به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، تجربه مثبت گذشته از رعایت حجاب با 65 درصد اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم دارای بیشترین اثر مثبت بر نگرش دانشجویان نسبت به حجاب می باشد. متغیر عملکرد خانواده در ارتباط با حجاب با 0.21، ناهمنوایی با هنجارهای جامعه با 17/0-، نگرش به برابری جنسیتی با 16/0- و شیوه تربیتی استبدادگرایانه با 13/0- در رتبه های بعدی اثرگذاری قرار گرفته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان