چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی پاییز 1391 شماره 11

مقالات

۱.

تبیین هم راستایی عناصرسازمانی والگوی مسیرپیشرفت شغلی مدیران مبتنی برنقاط مرجع راهبردی

۲.

شناسایی،اولویت بندی سازوکارهاوابزارهای بازاریابی خط مشی های عمومی درایران: رویکردپژوهش آمیخته

۳.

تأثیرتصویرذهنی کشورمبدأبرشکل گیری ارزش ویژه نام تجاری (موردمطالعه: گوشی تلفن ورایانه همراه)

۵.

تشخیص فرصت های کارآفرینانه درصنعت بیمارستانی موردمطالعه: بیمارستان دکترشریعتی

۶.

بررسی اثرتعدیل کننده جنسیت برقصدخریداینترنتی

۷.

بررسی عوامل مؤثربرکشورگرایی مصرف کننده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵