پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

مدرس علوم انسانی -پژوهش های مدیریت پاییز در ایران 1382 شماره 30

مقالات

۳.

بر بقای سازمان تولیدی CAD/CAM/CAE مدلی برای تعیین میزان تأثیر یکپارچه سازی مجازی

۴.

ارزیابی روشهای پیش بینی پذیری قیمت سهام و تعیین میزان قابلیت پیش بینی در بازار بورس تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳