روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی تابستان 1383 شماره 30 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی ساخت خانواده دختران فراری و اثربخشی خانواده درمانی و درمانگری حمایتی در تغییر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مقایسه رفتارهای خودگردان جامعه پسند درکودکان تیزهوش ، عادی و نابینا(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تأثیر دانش فراشناختی و آموزش روش خودپرسشگری هدایت شده بر عملکرد حل مسئلی کودکان : یک رویکرد فرایند گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۸ تعداد دانلود : ۸۳۵
۴.

بررسی رابطه کیفیت دلبستگی و هوش هیجانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳