روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی پاییز 1384 شماره 35 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه سبک دلبستگی دانشجویان دارای جهت گیری مذهبی درونی و بیرون(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

نقش مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی در تبیین سلامت روان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی تغییرات جریان خون ناحیه ای مغز، هنگام دستیابی به تجربه مذهبی با استفاده از روش مقطع نگاری یا فوتون گاما(SPECT)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

اثر روزه داری بر سلامت روان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳