روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی بهار 1390 شماره 57

مقالات

۱.

دلبستگی بزرگسالان و کیفیت ارتباط زوجین بر اساس مشاهده تعاملات آنها

۳.

پنج عامل شخصیت و هوش هیجانی در مردان معتاد و غیر معتادعلی خدایی،

۴.

تأثیر خودکارآمدی رایانه و لذت ادراک شده از آن بر سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس

۶.

رابطه باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در دانش آموزان دبیرستانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳