روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی بهار 1390 شماره 57 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

دلبستگی بزرگسالان و کیفیت ارتباط زوجین بر اساس مشاهده تعاملات آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

رواسازی، اعتباریابی و تحلیل عاملی سیاهه تمایلات تفکر انتقادی کالیفرنیا در نوجوانان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

پنج عامل شخصیت و هوش هیجانی در مردان معتاد و غیر معتادعلی خدایی،(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تأثیر خودکارآمدی رایانه و لذت ادراک شده از آن بر سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

رابطه باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در دانش آموزان دبیرستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸