روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی بهار 1379 شماره 13

مقالات

۳.

بررسی وضعیت اجتماعی نوجوانان نزد همسالان خود ارتباط آن با مشکلات رفتار ارتباطی و افسردگی

۴.

میزان اثربخشی روش مقابله با تنیدگی بر کاهش افسردگی جانبازان

۵.

رابطه ی تحولی توانش های سه گانه ی ذهنی با پیشرفت های تحصیلی دانش آموزان پایه دوم

۶.

رابطه ی شیوه های فرزند پروری با سلامت روانی و هماهنگی مؤلفه های خود پنداشت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳