روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی زمستان 1383 شماره 32 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

اثربخشی آموزش انگیزش پیشرفت و تمرین حرمت خود برتحول نظام خود در دو سطح تحول شناختی عینی و انتزاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مقایسة ارتباط نگرش مذهبی و رابطة پدر فرزندی با سازگاری اجتماعی در فرزندان جانباز و عادی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۴۹۶
۶.

بررسی رابطة باورهای انگیزشی و راهبردهای خود نظم ده دانشجویان در درس ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳