روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی بهار 1389 شماره 53 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پیش بینی سبک های پردازش هویت نوجوانان بر اساس ابعاد فرزند پروری(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

فرا تحلیل تحقیقات انحام شده پیرامون میزان سلامت روانی خانواده های شاهد و ایثارگر(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران نشانگان روده تحریک پذیر با ریخت غلبه اسهال و درد(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳