روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی تابستان 1379 شماره 14

مقالات

۲.

بررسی اثربخشی روش های درمان شناختی-رفتاری بک و درمان رفتاری مبتنی بر الگوی لوینسن و تعامل آن با مکان کنترل در کاهش افسردگی

۳.

مقایسه ی اثر بخشی روان درمانگری های شناختی-رفتاری و ترکیبی در دو سطح هوشی در کودکان مبتلا به فزون کنشی همراه با کمبود توجه

۴.

بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا و شیوه های رویارویی در نجوانان مراکز شبانه روزی و نوجوانان دارای والدین

۵.

بررسی نقش ساخت شخصیت در جهت گیری مذهبی دانشجویان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳