روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی تابستان 1381 شماره 22

مقالات

۱.

بررسی تاثیر ارائه خدمات مشاوره ای در تغییر نظامهای ارزشی زنان مجرم

نویسنده:

کلید واژه ها: بزهکاری مشاوره نظامهای ارزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۴۶۹
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ارائه خدمات مشاوره ای در تغییر گرایش به مولفه های نظام ارزشی یعنی ارزش های نو و سنتی در گروههای بزهکاران پرداخته است. در این پژوهش 120 نفر از بزهکاران مستقر در بازداشتگاه اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند. 90 نفر این افراد شامل 3 گروه آزمایشی (سارقین، معتادین و منحرفین جنسی) بودند و 30 نفر در گروه گواه به نسبت مساوی از بین کل افراد، به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از آن به عنوان پیش آزمون «فهرست افتراقی ارزشهای پرینس» و «معیار ارزشهای راکیچ» را تکمیل کردند. سپس بمدت 3 ماه، هفته ای یک جلسه از خدمات مشاوره ای فردی و گروهی بهره مند شدند. پس از پایان 3 ماه، آزمودنیها مجددا به صورت گروهی توسط آزمون پرینس و راکیچ ارزیابی شدند. نتایج حاکی از آن بود که میانگین تفاوتهای پیش آزمون و پس آزمون در گروههای آزمایشی بنحو چشمگیری از گروه گواه بالاتر است. این امر تاکیدکننده این مطلب است که ارائه خدمات مشاوره ای در تغییر نظام ارزشی دختران بزهکار (سارق، معتاد و منحرفین جنسی) تاثیر داشته است. در مجموع یافته های پژوهش چشم انداز جدیدی در زمینه به کارگیری اقدامات خاص در برنامه های بازپروری جوانان بزهکار و همچنین تدبیر برنامه هایی را برای جلوگیری از بزهکاری جوانان نوید می دهد
۲.

بررسی نقش حمایت اجتماعی در رضایتمندی از زندگی، سلامت عمومی و احساس تنهایی در بین سالمندان بالاتر از 60 سال

کلید واژه ها: سلامت عمومی سالمندان حمایت اجتماعی احساس تنهایی حمایت عاطفی حمایت ابزاری رضایتمندی از زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۲۰
مطالعه حاضر به بررسی نقش حمایت اجتماعی بر اساس تنهایی، سلامت عمومی و رضایتمندی از زندگی در بین سالمندان می پردازد. علاوه بر آن با توجه به تفکیکی که در پیشینه پژوهشی نسبت به انواع حمایت اجتماعی، در دو شکل حمایت عاطفی و حمایت ابزاری شده است، تاثیر این دو نوع حمایت اجتماعی بر زنان و مردان سالمند نیز بررسی می شود. برای اجرای این مطالعه 200 نفر از سالمندان شهر شهرکرد (افراد بالاتر از 60 سال)، بطور تصادفی انتخاب و با توجه به هدف و فرضیات ارائه شده مورد آزمون قرار گرفتند. آزمونها عبارت بودند از: مقیاس رضایتمندی از زندگی از دینر و پاوت و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و ویلیامز، الگوی ایتاردورک. نتایج به دست آمده که با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسن و رگرسیون چندگانه نشان داد، اولا حمایت اجتماعی تاثیر معنی داری بر احساس تنهایی، سلامت عمومی و رضایتمندی سالمندان از زندگی دارد. ثانیا حمایت عاطفی نقش با اهمیت تری نسبت به حمایت ابزاری داشته و به ویژه نقش حمایت عاطفی بر احساس تنهایی، سلامت عمومی و رضایتمندی از زندگی به طور معنی داری بیش از حمایت ابزاری بر زنان سالمند موثر است.
۳.

روی آوردی جدید در تشخیص اختلال تنیدگی پس از ضربه (PTSD)

نویسنده:

کلید واژه ها: تهدید اختلال تنیدگی ضربه قدرت تحمل سندرم تقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۷ تعداد دانلود : ۷۳۵
اختلال تنیدگی پس از ضربه مجموعه واکنشهایی است که فرد در مواجهه با تنیدگی هایی که خارج از قدرت تحمل اوست از خود بروز می دهد. این واکنشها از صدها سال پیش مورد توجه پزشکان و روانشناسان بوده و تحت عناوین مختلفی از جمله هیستری، ضربه عصبی، موج انفجار، نوروز جنگ، درد دوری یار و دیار، سندرم تقلا، نوروز ناشی از ضربه و آسیب و اختلال تنیدگی پس از ضربه از آنها یاد شده است (سلیمی، 1377). اختلال تنیدگی پس از ضربه، به مثابه، زیر مجموعه اختلالات اضطرابی، اولین بار در 1980 در سومین مجموعه تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSMIII (1980)، مطرح شد. معیارهای تشخیص جاری این بیماری به صورتی که در سومین چاپ تجدیدنظر شده این مجموعه DSMIII-R (1987)، تنظیم شده است عبارتند از: الف) شخص یک تهدید جدی نسبت به زندگی و یا سلامت جسمی خود را تجربه کرده و یا شاهد آن باشد. به عبارت دیگر شخص یک رویداد آسیب زای شدید را که خارج از تحمل عادی انسان است تجربه نماید. ب) تجربه مجدد رویداد آسیب زا به صورتهای مختلف. ج) اجتناب مداوم از محرکهایی که در رابطه با رویداد، آسیب زا است و یا بی تفاوتی کلی (عدم پاسخ دهی کلی). د) تجربه مداوم علائم برانگیختگی فزاینده و افزایش تحریک پذیری ھ) علایم محورهای ب، ج و د حداقل یک ماه طول بکشد. لازم به ذکر است که برای تشخیص اختلال تنیدگی پس از ضربه بر اساس DSMIII و DSMIV وجود هر پنج معیار فوق ضروری است
۴.

مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان

کلید واژه ها: دانش آموز تنش عوامل تنیدگی زا شیوه های مقابله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۳ تعداد دانلود : ۸۳۰
این پژوهش به مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله ای در دانش آموزان پر تنش و کم تنش پرداخته است. سوالات و فرضیات مطرح شده به ارزیابی میزان تنش و نقش جنس در عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله ای می پردازد. نمونه مورد بررسی شامل 124 آزمودنی می باشد که 62 پسر پرتنش و کم تنش و 62 دختر پرتنش و کم تنش را در بر می گیرد. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه DASS برای سنجش میزان تنش، مقیاس رویدادهای زندگی نوجوانان و پرسشنامه روش رویارویی می باشند. روش تحقیق، از نوع علی – مقایسه ای است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t برای میانگینهای مستقل و آزمون t هتلینک استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این است که عوامل تنیدگی زا در دو گروه پرتنش و کم تنش تفاوت دارد. نقش جنس در نوع عوامل تنیدگی زا تاثیر ندارد. شیوه های مقابله ای در دو گروه پرتنش و کم تنش متفاوت است و نقش جنس در انتخاب شیوه های مقابله ای تاثیر دارد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳