روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی پاییز 1383 شماره 31 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی ، مسند مهارگذاری با موفقیت تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ساخت و هنجاریابی پرسشنامه رغبت سنج ازدواج ، نسخه دانشجویی(پرساد)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی اثربخشی آموزش خانواده به عنوان درمان مداخله ای مکمل ، در کاهش عود بیماران وابسته به مواد(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

رابطه پیشرفت تحصیلی با فعالیت های بعد از مدرسه(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳