روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی بهار 1385 شماره 37 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی رابطه باورهای انگیزشی و استفاده از راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی در بین دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تأثیرموقعیت های موفقیت و شکست بر تغییرات شاخص های فیزیولوژیک فعالیت نظام های مغزی / رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اثربخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی - کلامی بر سلامت عمومی و انگیزش تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی ارتباط هوش هیجانی با بروز و مهار خشم در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

رابطه خود نظم دهی انگیزش با راهبردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳