مدیریت نوآوری

مدیریت نوآوری

مدیریت نوآوری سال نهم پاییز 1399 شماره 3 (پیاپی 33) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل لایه ای علت های شکست نظام نوآوری: فناوری تولید همزمان برق و حرارت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام نوآوری فناورانه تحلیل لایه ای علت ها تولید همزمان برق و حرارت سیاست گذاری فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
باتوجه به محوریت انرژی درتوسعه اقتصادی کشورها، سیاست گذاری فناوریهای حوزه انرژی ضروری است. گام اول برای سیاستگذاری فناوری، تبیین موانع ومسائل موجوددرمسیرتوسعه وبه دنبال آن ارائه سیاست های مناسب د جهت رفع این موانع میباشد.براین اساس، هدف این مقاله، ارائه مدلی برای تحلیل فرآیندتوسعه فناوری برپایه نظام نوآوری فناورانه است.باتوجه به اینکه تحلیل نظام نوآوری عوامل کارکردی وساختاری رادربرمی گیرد، چارچوب تحلیل لایه ای علت ها با هدف دنظرگرفتن لایه های تحلیلی عمیقتر وتبیین مسائل و موانع ریشه ای درمسیرانتشارفناوری مورداستفاده قرارگرفته است.نوع تحقیق از منظر هدف کاربردی و از منظر روش پیمایشی است. قلمرو زمانی تحقیق نیز از سال 1388 که اولین بهره برداری از نیروگاه های chpدر کشور انجام شد تا زمان کنونی است. هم چنین قلمرو مکانی تحقیق کشور ایران است. نمونه آماری نیز خبرگان مطلع از فناوری مورد بررسی، در سه لایه دانشگاهی، صنعتی و سیاست گذاری بوده اند. در مرحله اول بر اساس مدل مفهومی تحقیق، مسائل نظام نوآوری تولید همزمان برق و حرارت در پنج دسته مسائل کارکردی، ساختاری، زمینه ای، گفتمانی و چشم اندازی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و گروه کانونی استخراج شده و سپس شدت هر یک از آن ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. در حالیکه نتیجه اکثر مطالعات مشابه شامل تحریک عناصر ساختاری و کارکردی نظام نوآوری فناورانه بوده است، نتایج تحقیق حاضر تأثیر بالای موانع زمینه ای، گفتمانی و همچنین چشم اندازی را بر نظام نوآوری فناوری مورد مطالعه نشان میدهد.
۲.

شناسایی و مدل سازی شاخص های مؤثر در طراحی فرایند توسعه محصولات پیچیده هوافضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک های فرایند توسعه محصولات پیچیده خصوصیات فرایند توسعه محصولات پیچیده محصولات پیچیده دلفی فازی دیمتل فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۷۳
یکی از رموز موفقیت در توسعه محصول، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری زمان و هزینه در مراحل اولیه است تا در آینده ناگزیر به انجام تغییرات پر هزینه نشویم. از این روی این مقاله با هدف شناسایی و مدلسازی پارامتر های تاثیر گذار در طراحی فرایند توسعه محصولات پیچیده هوافضایی صورت پذیرفته است، این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی، رویکرد ترکیبی می باشد. در بخش رویکرد کیفی از طریق مصاحبه و نظرسنجی دلفی فازی از مدیران و مهندسین سیستم، این عوامل در فرایند توسعه محصولات پیچیده هوافضایی، شناسایی شدند. در بخش کمی نیز با رویکرد دیمتل فازی، روابط علی و معلولی این عوامل تحلیل شد. یافته ها و نتایج نشان می دهد، ریسک های فرایند توسعه محصولات پیچیده در شش دسته اصلی و 32 محرک ریسک، ویژگی های محصولات پیچیده در نه دسته و خصوصیات فرایند توسعه محصولات پیچیده در سه دسته شناسایی شدند، تعیین مهندسی سیستم بعنوان خصوصیت قرایند توسعه محصولات پیچیده از نوآوری های این مقاله می باشد. در نهایت با یک چارچوب علی با محوریت ریسک زمانبندی، روابط نظری بین این عوامل ارائه گردید. می توان بیان کرد این چارچوب علاوه براینکه عوامل کلیدی را در نظر می گیرد، بلکه فرضیه یا روابط نظری بین فرضیه ها را نیز نشان می دهد.
۳.

ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم جهت توزیع منافع حاصل از نوآوری باز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری باز مالکیت معنوی سیستم پشتیبانی تصمیم فرآیند تحلیل تم روش کیفی و کمّی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۹۰
امروزه توسعه زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی سبب شده است که استفاده از توانمندی های خارج از سازمان به عنوان یکی از نقاط قوت شرکتها در بازار رقابتی باشد. از سوی دیگر، این امر سبب بروز مشکلاتی در زمینه شفاف نبودن مالکیت معنوی دانش دریافتی از خارج سازمان گردیده است. بنابراین در این پژوهش، مدلی جهت بررسی مالکیت معنوی طرح های نوآورانه با توجه به عوامل موثر بر تعیین نوع آن ارائه شده است. هدف اصلی این مدل، ارائه یک بستر مناسب تصمیم گیری جهت بهره مندی سازمان ها و افراد خارج از سازمان از نتایج فرآیند نوآوری باز می باشد. در واقع به کمک این مدل و پس از تعیین عوامل موثر بر تعیین نوع مدل مالکیت معنوی، مناسب ترین مدل به سازمان ها پیشنهاد می گردد. از همین رو، در این پژوهش به کمک مصاحبه با خبرگان و با استفاده از فرآیند تحلیل تم، 6 نوع مدل مالکیت معنوی به همراه 11عامل تاثیرگذار بر آن استخراج گردید. نتایج نشان داد مطرح بودن برند سازمان، بسته بودن فضای نوآوری، بالا بودن میزان مشارکت شرکت کنندگان و پایین بودن میزان پختگی دانش دریافتی از جمله عواملی است که سازمان را قادر می سازد تا مالکیت معنوی دانش دریافتی را برعهده بگیرد. همچنین، کاهش قابل توجه هزینه های سازمان، پایین بودن دوره عمر محصول و پایین بودن میزان پیچیدگی اجرای ایده توانایی سازمان را در برعهده گرفتن مالکیت معنوی دانش دریافتی کاهش می دهد.
۴.

مدل مفهومی تجاری سازی شرکت های کوچک نرم افزاری؛ مطالعه موردی توسعه دهندگان برنامه های کاربردی تلفن همراه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجاری سازی نوآوری شرکت های کوچک صنعت نرم افزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۵
شرکت های کوچک صنعت برنامه های کاربردی که زیرمجموعه صنعت نرم افزار است، می تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد؛ اما علی رغم وجود توانمندی های فنی، توسعه دهندگان این برنامه ها نمی توانند در تجاری سازی محصولات و کسب درآمد کافی موفق عمل کنند. هدف از این مطالعه، شناسایی مدل مفهومی تجاری سازی محصولات این شرکت هاست. در این مطالعه، با استفاده از روش تحقیق مطالعه موردی بسط یافته، عملکرد 12 شرکت توسعه دهنده برنامه کاربردی مستقر در تهران که در دوره زمانی بهمن 96 تا بهمن 97 حداقل یک برنامه کاربردی در پایگاه کافه بازار منتشر کرده اند، مطالعه شد. با بررسی و تبیین ابعاد فعالیت ها، محرک ها، ظرفیت-های درون سازمانی و برون سازمانی و عملکرد تجاری سازی و شناخت روابط آنها، مدل مفهومی تجاری سازی در این شرکت ها ارائه شد. سپس، با تطبیق یافته ها با چهار مورد از این موارد، مدل به دست آمده تحت آزمون قرار گرفت. شناسایی ظرفیت های درون و برون سازمانی، توجه به پورتفوی پروژه های تجاری سازی و تأکید بر تغییر مسیر تجاری سازی بر اساس فرصت های جدید یا چالش ها و مسائل رخ داده در طول زمان، از نوآوری های این مطالعه است.
۵.

ارائه یک مدل تأمین مالی برای شرکت های کوچک و متوسط در زنجیره تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی ریاضی غیرقطعی تامین مالی شرکت کوچک و متوسط زنجیره تامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۳
به علت محدود بودن روشهای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط، انتخاب روش تامین مالی این نوع شرکتها جهت تامین نقدینگی و سودآوری از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا این تحقیق به ارائه یک مدل برای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط مبتنی بر عاملیت حسابهای دریافتنی با در نظر گرفتن جریانات مالی و فیزیکی شرکت با اجزای زنجیره تامین شامل بانک و خریداران محصولاتش پرداخته است. در این پژوهش بر خلاف روشهای تامین مالی سنتی که بدون در نظر گرفتن موقعیت شرکت در زنجیره تامین بوده تلاش شده است که یک مدل برنامه ریزی ریاضی به منظور تامین مالی شرکت کوچک و متوسط در زنجیره تامین با در نظرگرفتن هم زمان ابعاد فیزیکی و مالی و در چارچوب یک نگرش کل گرا و سیستمی ارائه گردد. در این تحقیق مبتنی بر رویکرد توسعه ای-کاربردی مدل ارائه و به منظور حل آن از برنامه ریزی آرمانی و جهت پوشش شرایط عدم قطعیت از برنامه ریزی بازه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که روش تامین مالی پیشنهادی از لحاظ ایجاد سود و رسیدن به نقدینگی مطلوب نسبت به روش سنتی تامین مالی مبتنی بر وام برتری دارد.
۶.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تعامل بانک ها و فناوری های نوین مالی (فین تک ها) با رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعامل فناوری مالی(فین تک ها) بانک رویکرد ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۴
امروزه ارائه دهندگان خدمات فناوری مالی سعی در ارائه خدمات نوین بانکی مطابق با نیازهای روز مشتریان دارند، لذا بانک ها درصدد برقراری تعامل با آن ها می باشند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثربر تعامل بانک ها و فناوری های نوین مالی به روش ترکیبی اکتشافی متوالی انجام شده است. بدین منظور داده ها در دو مرحله جمع آوری شده اند. در بخش کیفی از طریق مصاحبه با 11 تن از مدیران بانک ها و ارائه دهندگان خدمات فناورانه مالی که به صورت نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند، داده ها جمع آوری و کدگذاری گردید. چهار دسته عوامل شامل ویژگی های ذینفعان، عوامل محیطی، عوامل سازمانی و عوامل مالی شناسایی شدند. سپس در مرحله کمّی به شیوه توصیفی پیمایشی، بر مبنای یافته های حاصل از مرحله کیفی، پرسشنامه ای طراحی و پس از سنجش روایی و پایایی بین83 نفر از مدیران بانک ها و ارائه دهندگان خدمات فناوری مالی که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند، توزیع گردید، برای بررسی عوامل و رتبه بندی آن ها از آزمون های ناپارامتریک دوجمله ای و فریدمن استفاده شده است یافته ها نشان می دهد که کلیه عوامل شناسایی شده در حد مطلوبی بر این ارتباط اثر گذارند همچنین، ویژگی های ذینفعان بالاترین رتبه و عوامل محیطی، عوامل مالی و عوامل سازمانی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴