محسن فتحی

محسن فتحی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

Clarifying The Indicators of City Development S trategy with Approach Urban Good Governance (Case S tudy: Mallard City)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: City development strategy Mallard City Sustainable Development Strategic Planning

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۵
S trategic planning, as the las t s tage of the development of urban planning, s trives to create consensus among citizens regarding urban development adaptability and participative techniques. Urban residents are recognized as s takeholders in the planning process and will take part in its final formulation. In addition to discussing issues like reducing poverty, city planning, and environmental problems, the CDS prioritizes increasing economic competitiveness. This s tudy measured good urban governance, livability, bankability, and competitiveness indicators for Mallard. A descriptive-analytical approach has been used to accomplish this. The mos t crucial feature of this s trategy is that it views cities as the engine of economic growth and directly affects governance, local economic growth, and poverty alleviation.The purpose of this article is to review and evaluate the components of the city development s trategy in Mallard. The data were processed using SPSS and AMOS software, one-sample T-tes ts, and other tools. The results show that while the components of bankability (2.20) and competitiveness (2.42) are in a somewhat better position than the other components, the components of livability (1.70) and good urban governance (18.82) are in a much poorer position.
۲.

نقش فعالیت های خیرخواهانه باشگاه های فوتبال بر هم هویتی تیمی، هم هویتی سازمانی و قصد خرید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت خیرخواهانه باشگاه های فوتبال هم هویتی تیمی هم هویتی سازمانی قصد خرید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اخلاق در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۳۳
همواره یکی از برنامه های باشگاه های ورزشی، پرداختن به فعالیت های خیرخواهانه بوده است؛ به طوری که کارکردهای اجتماعی خاصی در میان جامعه به همراه داشته اند. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش، نقش فعالیت های خیرخواهانه بر هم هویتی تیمی و سازمانی و قصد خرید هواداران باشگاه های فوتبال بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی همبستگی بود. جامعة آماری شامل دانشجویان دانشگاه های کردستان و علوم پزشکی شهر سنندج بودند. تعداد 250 نفر که نسبت به طرفداری از تیم مورد علاقة خود پاسخ مثبت داده بودند، به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی برای تحلیل آماری در نظر گرفته شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه ای برگرفته از پژوهش لی (2009) با ابعاد هم هویتی تیمی، سازمانی و قصد خرید، و همچنین پرسش نامه محقق ساخته فعالیت های خیرخواهانه با استفاده از فعالیت های خیرخواهانة مندرج در سایت های رسمی باشگاه ها بود. برای بررسی پایایی و روایی ابزار پژوهش، از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که فعالیت های خیرخواهانه بر هم هویتی تیمی (20/0)، هم هویتی سازمانی (25/0) و قصد خرید (11/0) تأثیر دارند. مطابق با نتایج می توان گفت باشگاه هایی که به رفع مشکلات جامعه کمک می کنند، نوعی از هویت تیمی و سازمانی را در بین هواداران ترویج می دهند که منجر به مشارکت گروهی و خرید محصولات ورزشی باشگاه می شود. این اقدامات موجب افزایش حس انسان دوستانه در جامعه و تأثیرگذاری در آیندة باشگاه ها می گردد.
۳.

جایگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکردر پیشگیری از عدم رعایت حجاب شرعی با مطالعه موردی شهرستان همدان

کلید واژه ها: امر به معروف و نهی از منکر پیشگیری از جرم جرم شناسی پیشگیرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۷۸
هدف: پژوهش حاضر بررسی سیاست تقنینی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش جرم بدحجابی با مطالعه موردی شهرستان همدان است. روش پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع علمی مقایسه ای و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی صاحب نظران در عرصه فرهنگی و متولیان قضایی در سال 94 بوده که از این افراد، تعداد 144 نفر (90 نفر مردو 54 نفر زن) به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه با طیف لیکرت، جمع آوری گردید و در تعداد 144 پرسشنامه در قالب 30 گویه در اختیار جامعه آماری در دسترس قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و نیز نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصله در بین 4 طیف (قضات، دانشجویان، روحانیون، ضابطین) سطح معنا داری را با توجه به ضرایب حاصله نشان داد که عدم وجود سیاست تقنینی مناسب 72/0، تهاجم فرهنگی 65/0، و فقدان تعمیق ارزش ها و آموزه های دینی 59/0، به ترتیب مهم ترین عوامل گرایش به عدم رعایت حجاب شرعی در نتیجه مغفول ماندن این تأسیس فقهی و حقوقی در جامعه است.
۴.

برآورد تابع تقاضای بیمه های مسئولیت در ایران

کلید واژه ها: بیمه مسئولین مدنی تقاضای بیمه روش ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۸۸
در این تحقیق،تابع تقاضای بیمه های مسئولیت در ایران براورده شده است و میزان اهمیت و تاثیر گذاری متغیرهایی همچون درامد ملی سرانه ،نرخ تورم و خسارت پرداختی سرانه بیمه های مسئولیت بر تقاضای بیمه های مسئولیت در کشور اندازه گیری شده است.قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی شامل کل کشور و قلمرو زمانی تحقیق 1357-1386 می باشد.نتایج تحقیق مشخص می کند که بین درامد ملی سرانه و تقاضای بیمه های مسئولیت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و با افزایش یک درصد درامد ملی سرانه،تقاضای بیمه های مسئولیت 1.60درصد افزایش می یابد به عبارتی بیمه مسئولیت یک کالای لوکس می باشد.بین خسارت پرداختی سرانه بیمه های مسئولیت و تقاضای بیمه های مسئولیت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و اگر میزان خسارت پرداختی سرانه بیمه های مسئولیت یک درصد افزایش یابد تقاضای بیمه های مسئولیت 0.24 درصد افزایش می یابد.بین نرخ تورم و تقاضای بیمه های مسئولیت رابطه منفی وجود دارد که به لحاظ اماری معنادار نیست.      

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان