آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱

چکیده

  هدف: هدف اصلی این پژوهش، مقایسه اثربخشی کتاب درمانی و رفتار درمانی شناختی بر افسردگی دانشجویان کارشناسی دچار شکست عاطفی است. روش: این پژوهش به روش نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل انجام گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویانی است که به مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی مراجعه کردند و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 20 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی که دچار شکست عاطفی شده بودند، به عنوان نمونه بررسی شدند. یافته ها و نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که هم روش کتاب درمانی و هم رفتار درمانی شناختی در کاهش افسردگی دانشجویان گرفتار شکست عاطفی مؤثرند. همچنین بین اثربخشی روش های کتاب درمانی و رفتاردرمانی شناختی در کاهش افسردگی دانشجویان دچار شکست عاطفی تفاوت معناداری مشاهده نشد.  

Comparing the effectiveness of bibliotherapy and cognitive behavior therapy on the depression of undergraduate students with emotional breakdown

Objective: To compare the effectiveness of bibliotherapy and cognitive behavioral therapy on depression of students with emotional breakdown. Method: This is a quasi-experimental pretest-posttest against a control group. The population includes all referred students to Kharazmi University Counselling center; 20 samples were selected using a convenience sampling method.  Findings: The results confirmed the effect of bibliotherapy and cognitive behavioral therapy on reduction of depression in students with emotional breakdown. There was no significant difference found between the effectiveness of bibliotherapy and cognitive behavioral therapy in reducing the depression of students with emotional breakdown.  

تبلیغات