کلید واژه ها: هویت ملی فرهنگی تاریخی جغرافیایی سیاسی تهاجم فرهنگی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۳ - ۱۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۷۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۶

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین رابطه ابعاد مختلف هویت ملی و پاسخ به تهاجم فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری 800 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) و نمونه گیری به روش تصادفی ساده به تعداد260 نفر براساس جدول کرجسی و مورگان بود. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده که داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره آزمون شدند. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه بین بعد جغرافیایی هویت ملی با پاسخ به تهاجم فرهنگی دشمن است، ولی این رابطه از نوع ضعیف است و بین بُعد فرهنگی تاریخی و بعد سیاسی هویت ملی و تهاجم فرهنگی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. هم چنین بُعد فرهنگی تاریخی هویت ملی پیش بینی کننده ی قوی تری نسبت به بعد سیاسی هویت ملی در پاسخ به تهاجم فرهنگی است.

تبلیغات