آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷

چکیده

هدف از این پژوهش آسیب شناسی رضایت مؤلفه های رضایتمندی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی از کیفیت آموزش های مهارتی در مازندران بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه جمع آوری اطلاعات آمیخته (کیفی /کمی) بود. جامعه آماری در مرحله کیفی 18 دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته فنی و در مرحله کمی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به تعداد 1500 نفرند. این افراد در سال 1394 از این آموزش ها در مراکز ثابت آموزشی برخوردار شده اند. حجم نمونه آماری 300 نفر بر اساس فرمول کوکران محاسبه شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای با در نظر گرفتن نسبت کارآموزان در رشته موردعلاقه بود؛ ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه های عمیق و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی و ساختاری تأیید و پایایی آن بر اساس روش همبستگی درونی مؤلفه ها مشخص شد. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر اساس آمار توصیفی و آمار استنباطی بود. در آمار توصیفی از شاخص های گرایش مرکزی استفاده شد و در آمار استنباطی از تحلیل عاملی تأییدی و شاخص t استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد. 4 مقوله و 12 زیرمقوله و 50 شاخص در کیفیت آموزش های مهارتی ویژه دانشجویان دخیلند. مهم ترین آسیب های که کیفیت این آموزش ها را تحت تأثیر قرار می دهند. در مؤلفه کیفیت محتوا، شکاف بین محتوای آموزشی در حصول به دستیابی وشغل پایدار؛ در مؤلفه مربیان نقص در بازخوردهای لازم برای افزایش انگیزه های کارآموزان، در مؤلفه زیرساخت ها فقدان زیرساخت مطمئن برای توسعه دستاوردها با فنّاوری بالا و در مؤلفه ساختارها ناکارآمدی سیستم اداری در پاسخ به نیازهای دانشجویان است. با ترمیم عارضه های مشخص شده آموزش های مهارتی ویژه دانشجویان و دانش آموختگان اثربخش تر خواهد بود.