مطالعات روان شناسی ورزشی

مطالعات روان شناسی ورزشی

مطالعات روان شناسی ورزشی پاییز 1398 شماره 29 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تاثیر آموزش آمایه انتقال توجه بر بهبود دقت و سرعت تیر اندازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمایه انتقال توجه تیر اندازی مغز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۵۳
هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش آمایه انتقال توجه بر بهبود دقت و سرعت تیر اندازی بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی بود. نمونه شامل 26 نفر از آن دانشجویان پسر دانشگاه سمنان در دو گروه 13 نفری کنترل و آزمایش بود. آموزش آمایه انتقال توجه شامل 8 تکلیف پیشروند و چند لایه از پژوهش های صورت گرفته در این حوزه بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل تفنگ بادی و سیبل های دارای امتیاز بندی بود. تحلیل داده ها به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد. نتایج نشان داد آموزش آمایه انتقال توجه به طور معناداری دقت در تیر اندازی (برخورد تیر ها به هدف)، سرعت عمل در تیراندازی، تیراندازی در شرایط حرکت تیر انداز و تیر اندازی در شرایط حرکت سیبل را در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش می دهد. بین دو گروه کنترل و آزمایش در دقت تیر اندازی در شرایط استتار هدف، اختلاف معناداری وجود نداشت. با توجه به نتایج پژوهش می توان در محیط های ورزشی و نظا می از تکالیف، مخصوصاً تکالیف و ورزش هایی جسمانی که در اجرای آنها کارکرد های اجرایی مغز نقش دارد برای بهبود ک می و کیفی تیراندازی و سایر عملکرد های مشابه بهره برد.
۲.

مقایسه رگه های تاریک شخصیت، تصمیم گیری شناختی و استحکام روانی در بدنسازان طبیعی، مکملی و استروئیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رگه های تاریک شخصیت تصمیم گیری شناختی استحکام روانی بدن سازان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۷۲
هدف از انجام این پژوهش، مقایسه رگه های تاریک شخصیت، تصمیم گیری شناختی و استحکام روانی در بدنسازان طبیعی، مکملی و استروئیدی بود.روش این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش را کلیه بدنسازان طبیعی، مکملی و استروئیدی شهر رشت در سال (1397) تشکیل دادند. از میان آن ها 150 نفر (50 بدنساز طبیعی، 50 بدنساز مکملی و50 بدنساز استروئیدی) به صورت در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس رگه های تاریک شخصیت جوناسون و وبستر، آزمون برد و باخت آیوا و مقیاس استحکام روانی ورزشی شرد و همکاران پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی ال.اس.دی استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد بین رگه های تاریک شخصیت، تصمیم گیری شناختی و استحکام روانی در سه گروه تفاوت معنا داری وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون تعقیبی ال.اس.دی مشخص کرد بدنسازان استروئیدی در مقایسه با بدنسازان مکملی و طبیعی از رگه های تاریک شخصیت و باخت بیشتر و از برد و استحکام روانی کمتری برخوردار بودند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت سوء مصرف داروهای استروئیدی تأثیرات مخربی بر روی ویژگی های شخصیتی و روان شناختی ورزشکاران به جای می گذارد. بنابراین لازم است مربیان توجه بیشتری به این مسائل داشته باشند.
۳.

بررسی روابط علّی هوش هیجانی و هوش معنوی با اثربخشی مربیان ورزشی: نقش واسطه ای خودکارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنبه‌های روان‌شناختی مربی ورزشی هیجان عملکرد ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۵۹
باتوجه به اهمیت اثربخشی مربیان در جهت هدایت و موفقیت ورزشکاران، مدنظر قرار دادن عوامل مؤثر و مرتبط روان شناختی در این راستا می تواند مؤثر واقع گردد. از این رو، هدف از این مطالعه بررسی روابط علّی هوش هیجانی و هوش معنوی با اثربخشی مربیان ورزشی با در نظر داشتن نقش واسطه ای خودکارآمدی است. 300 مربی ورزشی از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب شدند و مقیاس هوش هیجانی- اجتماعی بار-آن (2000)، پرسش نامه هوش معنوی جامع آمرام و درایر (2007)، خودکارآمدی شرر (1982) و اثربخشی مربیگری فیلتز و همکاران (1999) را تکمیل کردند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان از خودکارآمدی به عنوان نقش واسطه ای جزئی در مدل مفهومی پژوهش یاد کرد. علاوه بر این هوش هیجانی و هوش معنوی نیز بر اثربخشی مربیان ورزشی تأثیرگذار بودند. لذا داشتن هوش هیجانی و هوش معنوی لازمه رسیدن به اثربخشی مطلوب است و به عنوان دو متغیر مهم می توانند نقش مهمی در پیش بینی خودکارآمدی و اثربخشی مربیان ایفا کنند.
۴.

پیش بینی کمال گرایی و نیازهای روان شناختی با اعتیاد به ورزش در دانشجویان ورزشکار دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کمال گرایی نیازهای روان شناختی اعتیاد به ورزش دانشجویان ورزشکار دختر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۴۰۷
هدف کلی پژوهش حاضر تعیین پیش بینی کمال گرایی و نیازهای روان شناختی با اعتیاد به ورزش در دانشجویان ورزشکار دختر بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. از پرسش نامههای استاندارد چندبعدی کمال گرایی، نیازهای اساسی روانشناختی ورزشکاران و سیاهه اعتیاد به تمرین تری و همکاران استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می داد که بین کمال گرایی با اعتیاد به ورزش در دانشجویان ورزشکار دختررابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، بین کمال گرایی خویشتن دار و کمال گرایی دیگرمداربا اعتیاد به ورزش رابطه مثبت معناداری مشاهده شد.بین نیازهای روان شناختی و هر سه مولفه خودمختاری، شایستگی و ارتباطبا اعتیاد به ورزش رابطه معناداری مشاهده نگردید. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که تنها کما ل گرایی پیش بینی کننده معنا دار اعتیاد به ورزش می باشد.
۵.

ارتباط فعالیت در رسانه های اجتماعی با اضطراب اجتماعی، احساس تنهایی و کمرویی ورزشکاران تیم های ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه‌های اجتماعی اضطراب اجتماعی احساس تنهایی کمرویی ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۲۴۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط فعالیت در رسانه های اجتماعی با اضطراب اجتماعی، احساس تنهایی و کمرویی در ورزشکاران تیم های ملی طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران تیم های ملی در کشور ایران در رشته های ورزشی مختلف است که در نرم افزار اینستگرام دارای صحفه های شخصی بودند. با توجه به عدم دسترسی و یا دسترسی سخت و دشوار به این ورزشکاران، تعداد 200 ورزشکار تیم ملی، به صورت در دسترس، به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین نحوه فعالیت ورزشکاران در نرم افزار اینستگرام با اضطراب اجتماعی، احساس تنهایی و کمرویی رابطه معناداری وجود دارد. لذا رصد فعالیت های مربوط به رسانه اجتماعی در میان ورزشکاران می تواند بازگو کننده برخی مشکلات روان شناختی آنان باشد.
۶.

تأثیر روش های مختلف تمرین یک روتین قبل از اجرا بر بازنمایی ذهنی و سطوح اجرایی سرویس چکشی والیبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویرسازی روتین پیش از اجرا مشاهده بازنمایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۱۴
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر روش های مختلف تمرین روتین قبل از اجرا بر بازنمایی ذهنی و سطوح اجرایی سرویس چکشی والیبال بود. به این منظور 80 دختر (سن= 2/2±19) به صورت تصادفی به هشت گروه شامل جسمانی، ذهنی، مشاهده ای و ترکیب های مختلف این حالت ها تقسیم شدند. شرکت کنندگان به مدت یک هفته بر اساس گروه بندی انجام شده تکلیف موردنظر را تمرین کردند. یک هفته بعد آزمون یادداری انجام شد. دقت اجرا و ساختار بازنمایی ذهنی شرکت کنندگان به عنوان متغیر وابسته سنجیده شد. نتایج نشان داد در متغیر دقت حرکت گروهی که از ترکیب هر سه نوع اجرا استفاده کرده است بالاترین دقت را داشت و گروه تصویرسازی و مشاهده پایین ترین دقت را داشت. بااین حال در ساختار بازنمایی ذهنی گروه تصویرسازی بازنمایی قوی تری نسبت به سایر گروه ها داشت. این نتایج بر اساس دیدگاه سیستم های پویا و اهمیت بازخورد آنلاین در فرایند یادگیری توجیه شدند.
۷.

مقایسه تأثیر سه شیوه ماساژ، تمرینات منتخب یوگا و ترکیب ماساژ- یوگا بر عزت نفس زنان سالمند افسرده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افسرده ماساژ یوگا عزت‌نفس سالمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۴۹۲
هدف اینپژوهش، مقایسه تأثیر سه شیوه ماساژ، تمرینات منتخب یوگا و ترکیبی از ماساژ و یوگا بر عزت نفس زنان سالمند افسرده بود. بر اساس معیارهای پژوهش60 نمونه در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی ساده به سه گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. نمونه ها پرسش نامه افسردگی بک و عزت نفس روزنبرگ را قبل از مداخله، دو ماه بعد از شروع مداخلهو یکماهبعد از اتمام مداخله تکمیل کردند. هر یک از گروه های تجربی هشت هفته،هفته ایسه جلسه و هر جلسه 40 دقیقه یکی از مداخلات ماساژ، تمرینات منتخب یوگا، ترکیب ماساژ و یوگا را دریافت کرد. داده ها با روش تحلیل واریانس عاملی 4 (گروه) * 3 (اندازه گیری) تحلیل شدند. نتایج نشان داد هر سه شیوه مداخله ماساژ، تمرینات منتخب یوگا و ترکیب ماساژ و یوگا منجر به بهبود عزت نفس زنان سالمند افسرده شد ولی برنامه تمرین ترکیبی ماساژ و یوگا، بیشترین تأثیر را در بهبود عزت نفس زنان سالمندان افسرده داشت.
۸.

ارتباط احساس تعلق به مدرسه و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان ورزشکار: بررسی نقش میانجی گری سرسختی تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعلق به مدرسه موفقیت تحصیلی سرسختی تحصیلی ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۵۴
پژوهش حاضر با هدف ارتباط احساس تعلق به مدرسه و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان ورزشکاران با نقش میانجی گری سرسختی تحصیلی اجرا گردید. روش پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان شرکت کننده در سی و ششمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان کشور در شهر قم بود. گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بود. نتایج نشان داد احساس تعلق به مدرسه سبب بهبود موفقیت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار نمی گردد. نتایج همچنین نشان داد سرسختی تحصیلی نقش میانجی گری میان احساس تعلق به مدرسه و موفقیت تحصیلی دانش آموزان ورزشکاران را دارا است. با توجه به نتایج مشخص گردید موفقیت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار نیازمند بهبود سرسختی تحصیلی است. لذا متناسب سازی محیط ورزشی دانش آموزان جهت بهبود سرسختی تحصیلی آنان می تواند موفقیت تحصیلی را تسهیل نماید.
۹.

مدل نقش تنش اخلاقی بر تحلیل رفتگی ورزشکاران حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنش اخلاقی تحلیل رفتگی ورزشکاران محیط ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۵۲۵
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نقش تنش اخلاقی بر تحلیل رفتگی ورزشکاران حرفه ای طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران حرفه ای استان گلستان بودند که عضو تیم های ملی در رده های مختلف بودند. تعداد آنان شامل 185 ورزشکار بود. پژوهش حاضر بر مبنای مدل پژوهش ال شبایل و زالایلاه صالح (2018) طراحی گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد تنش اخلاقی بر تحلیل رفتگی ورزشکاران تاثیر معناداری در جهت مثبت دارد. بنابراین مشخص گردید تنش اخلاقی به واسطه بروز مشکلات در محیط ورزشی ورزشکاران حرفه ای باعث می شود تا ورزشکاران حرفه ای دچار تحلیل رفتگی شوند. این مسأله نشان دهنده این مهم است که تنش اخلاق به عنوان یک مسأله مهم می بایستی در باشگاه ها و تیم های ورزشی مورد توجه قرار گیرد. چرا که عدم مدیریت تنش اخلاقی سبب می شود تا تحلیل رفتگی در میان ورزشکاران شدت بیشتری داشته باشد.
۱۰.

پیش بینی تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روانشناختی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنظیم شناختی هیجان بهزیستی روانشناختی ورزشکاران حرفه ای ورزشکاران نیمه حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۵۹۳
هدف پژوهش مطالعه پیش بینی تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روانشناختی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای بود. پژوهش حاضر علی- مقایسه ای و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری شامل ورزشکاران دختر شهرستان تبریز با سطح مهارتی حرفه ای با سابقه 10 ساله (50 نفر) و با سطح مهارتی نیمه حرفه ای با سابقه 5 ساله (50 نفر)به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل 3 پرسشنامه بود: پرسشنامه عملکرد ورزشی چاربونیو (2001)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2001) و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی رایف (1989). جهت آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل رگرسیون خطی چند متغییره استفاده شد. یافته ها نشان داد عملکرد ورزشی ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای با تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روانشناختی قابل پیش بینی است. میزان تأثیر تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روانشناختی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای تفاوت معناداری ندارد.
۱۱.

ارائه مدل نقش سلامت معنوی بر کیفیت زندگی کاری و سازگاری روان شناختی ورزشکاران حرفه ای آسیب دیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ورزشکاران آسیب دیده آسیب شناسی روانی سلامتی ظرفیت های روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۴۱۷
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل نقش سلامت معنوی بر کیفیت زندگی کاری و سازگاری روان شناختی ورزشکاران حرفه ای آسیب دیده بود. روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه ورزشکاران حرفه ای مراجعه کننده به هیئت پزشکی ورزشی استان گلستان در سال 1397 با میانگین سنی 8/2±8/25 بود. گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفت. پرسش نامه استفاده شده در پژوهش حاضر دارای 68 سؤال بود که سه متغیر سلامت روان (12 سؤال)، سازگاری روانشناختی (29 سؤال) و کیفیت زندگی کاری (27 سؤال) را مورد سنجش قرار داد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد سلامت معنوی بر سازگاری روان شناختی و کیفیت زندگی کاری ورزشکاران آسیب دیده حرفه ای تأثیر معناداری دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد تا با کمک به ورزشکاران حرفه ای در شناخت خود و توانایی های خود، ضمن بهبود سلامت معنوی به ارتقأ سازگاری روان شناختی و کیفیت زندگی کاری کمک نمایند.
۱۲.

نقش رویکردهای شناختی در مقابله با استرس در داوران فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرس رویکردهای شناختی داوران فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۶۳
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش رویکردهای شناختی در مقابله با استرس در داوران فوتبال بود و با روش توصیفی – همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه 2900 داور فعال در کانال تلگرامی رسمی آکادمی داوران فوتبال ایران بودند که به صورت تصادفی تعداد 251 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسش نامه منابع استرس داوران و رویکردهای شناختی، و در تبیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد رویکرد شناختی بر استرس داوران تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین ابعاد رویکرد شناختی (رویکرد مثبت، رویکرد رفتاری و رویکرد منفی) به ترتیب بیشترین تأثرگذاری منفی را بر استرس در داوران فوتبال داشتند. بر این اساس مسئولین می بایست در ارائه راهکارها و برنامه های خود برای مهار، کاهش و مدیریت استرس داوران رشته فوتبال روی مباحث و محتوای رویکردهای شناختی و ابعاد آن در قالب، کارگاه ها، کلاس های توجیهی، دوره های آموزشی متمرکز نمایند تا موجب افزایش سطح آمادگی داوران رشته فوتبال برای مقابله با استرس شوند.
۱۳.

ارتباط فعالیت های اجتماعی و ورزش های گروهی با میزان اعتیاد به فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت‌های اجتماعی ورزش‌های گروهی اعتیاد به فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۳۳۸۴
هدف از این پژوهش بررسی ارتباط فعالیت های اجتماعی و ورزش های گروهی با میزان ابتلا به اعتیاد به فضای مجازی در دانشجویان است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 1397-1396 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 344 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها سه پرسش نامه فعالیت های اجتماعی، ورزش های گروهی و اعتیاد به فضای مجازی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره انجام شد. یافته ها نشان داد بین فعالیت های اجتماعی با میزان ابتلا به اعتیاد به فضای مجازی و همچنین بین ورزش های گروهی با میزان ابتلا به اعتیاد به فضای مجازی رابطه معنا دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره حاکی از آن است که فعالیت های اجتماعی و ورزش های گروهی نقش معنا داری در تبیین واریانس میزان ابتلا به اعتیاد به فضای مجازی در دانشجویان دارد.
۱۴.

ارتباط کمال گرایی و خودشفقتی در تکواندوکاران نخبه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تلاشهای کمالگرایانه حس مشترک انسانی کمال‏گرایی منفی تکواندوکاران نخبه ذهنآگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۹۴
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط کمال گرایی و خودشفقتی در تکواندوکاران نخبه بود. در این پژوهش یک طرح همبستگی مقطعی استفاده شد و جامعه آماری آن تمامی تکواندوکار نخبه حاضر در تیم ملی و مسابقات لیگ برتر بودند. 160 تکواندوکار (80 مرد و 80 زن) به صورت نمونه گیری هدفمند بررسی شدند و مقیاس های کمال گرایی و خودشفقتی را تکمیل نمودند. داده ها از طریق آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش هم زمان و آنوا تحلیل شد. نتایج نشان داد به طور معناداری تلاش های کمال گرایانه (کمال گرایی مثبت) با خودشفقتی همبستگی مستقیم دارد. درحالی که نگرانی های کمال گرایانه (کمال گرایی منفی) با خودشفقتی همبستگی معکوس دارد و این ابعاد می توانند تغییرات خودشفقتی را تبیین کنند. به علاوه، تحلیل داده ها نشان داد در مقایسه با گروه زنان، تکواندوکاران مرد کمال گرایی مثبت تری دارند و به میزان بیشتری از راهبردهای خودشفقتی استفاده می کنند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر بهنظر می رسد، ویژگی کمال گرایی نقش مؤثری در خودشفقتی تکواندوکاراننخبه ایفأ می کند و تقویت راهبردهای خودشفقت ورزی می تواند برای پی ریزی مداخلات جهت تعدیل اثرات منفی و تسهیل اثرات مثبت آن مورد توجه قرار گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴