مطالعات روان شناسی ورزشی

مطالعات روان شناسی ورزشی

مطالعات روان شناسی ورزشی بهار 1397 شماره 23 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر مهارت های روان شناختی بر عملکردهای منتخب ورزشی بازیکنان فوتسال زن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های روان شناختی عملکرد ورزشی بازیکنان فوتسال زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۹۵
هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر مهارت های روان شناختی بر عملکرد ورزشی بازیکنان بود. از هشت تیم لیگ برتر فوتسال تهران در سال 1391، دو تیم به روش نمونه گیری تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. پیش آزمون به روش مشاهده (فیلم) و تجزیه و تحلیل براساس چک لیست سنجش عملکرد ورزشی تلول و همکاران (2006) از ورزشکاران گرفته شد. برنامه مهارت های روان شناختی در 30 جلسه به گروه آزمایشی آموزش داده شد که شامل راهبردهای هدف گزینی، آرام سازی، تصویرسازی، کنترل توجه و خودگفتاری بود. پس آزمون، بعد از چهار ماه مداخله و آزمون پیگیری، دو ماه بعد برگزار شد. داده ها با آزمون یک راهه آنکوا بررسی شدند. نتایج نشان داد که تمرین مهارت های روان شناختی به طور معناداری باعث بهبود سطح کیفی اجرا در عملکرد ورزشی پاس، شوت، گرفتن، حفظ و کنترل توپ در بازیکنان فوتسال زن می شود و اثر مداخله های روان شناختی نه تنها در پس آزمون، بلکه در آزمون پیگیری نیز معنادار است.
۲.

مقایسه مهارت های روانی ورزشکاران مرد نخبه رشته های کیک بوکسینگ و ووشو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های روانی نخبه کیک بوکسینگ ووشو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۳۵۹
هدف از انجام این پژوهش، مقایسه مهارت های روانی ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال رشته های کیک بوکسینگ و ووشو بود. نمونه آماری متشکل از 20 کیک بوکسر جوان، 20 کیک بوکسر بزرگسال، 20 ووشوکار جوان و 20 ووشوکار بزرگسال بود. نتایج نشان داد که مهارت های روان تنی و واکنش به استرس بزرگسالان ووشو برتر از سه گروه دیگر است. همچنین، میانگین مهارت های شناختی و تمرکز بزرگسالان کیک بوکسینگ برتر از سه گروه دیگر است. نتایج این پژوهش نشان داد که در مقایسه مهارت های روانی ورزشکاران نخبه رزمی، رده سنی با نوع رشته ورزشی تعامل دارد و این تفاوت ها بیشتر در مهارت های شناختی و روان تنی بارز است. این یافته ها به مربیان و ورزشکاران کمک می کنند که عملکرد رقابتی خود را بهبود دهند و استفاده از مهارت های موردنیاز برای هر رقابت در هنرهای رزمی متفاوت را تثبیت کنند.
۳.

نقش اضطراب رقابتی و اعتمادبه نفس در پیش بینی تحلیل رفتگی ووشوکاران نخبه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اضطراب رقابتی تحلیل رفتگی اعتمادبه نفس ورزشکار نخبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۵۶۷
هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی نقش اضطراب رقابتی و اعتمادبه نفس در پیش بینی تحلیل رفتگی ووشوکاران نخبه بود. طرح پژوهش توصیفی-همبستگی بود. ووشوکاران تعداد 141 پرسش نامه را تکمیل کردند. در این پژوهش، از نسخه فارسی سیاهه اضطراب حالتی رقابتی-دو برای اندازه گیری اضطراب شناختی، اضطراب جسمانی و اعتمادبه نفس استفاده شد. همچنین، نسخه فارسی پرسش نامه تحلیل رفتگی ورزشکار برای ارزیابی تحلیل رفتگی استفاده گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که همبستگی بین اضطراب شناختی-جسمانی و اعتمادبه نفس با عوامل تحلیل رفتگی معنادار بود. به علاوه، تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل اضطراب رقابتی و اعتمادبه نفس، 32 درصد از واریانس احساس کاهش پیشرفت، 48 درصد از واریانس فرسودگی جسمی-هیجانی و 51 درصد از واریانس احساس بی ارزشی را پیش بینی می کنند. براساس نتایج، اعتمادبه نفس می تواند میزان تحلیل رفتگی را کاهش دهد؛ اما اضطراب رقابتی اثر معکوسی دارد؛ درنتیجه، برای کاهش تحلیل رفتگی ووشوکاران نخبه، آموزش راهبردهایی مبتنی بر افزایش اعتمادبه نفس و کاهش اضطراب رقابتی می تواند پیشنهاد شود.
۴.

توصیف محیط پرورش استعداد نوجوانان بسکتبالیست نخبه و ارتباط آن با مهارت های روانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های روانی محیط پرورش استعداد بسکتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۴۷۱
هدف پژوهش حاضر توصیف محیط پرورش استعداد نوجوانان بسکتبالیست نخبه و بررسی ارتباط محیط پرورش استعداد با مهارت های روانی بود. تعداد 29 نوجوان پسر دعوت شده به تیم ملی نوجوانان به صورت دردسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محیط پرورش استعداد مارتیندال و همکاران و پرسش نامه مهارت های روانی امست-سه جمع آوری شد و با استفاده از آزمون های تی تک نمونه و رگرسیون تحلیل شدند. میانگین محیط پرورش استعداد و مهارت های روانی بیشتر از حد متوسط به دست آمد. علاوه براین، متغیر محیط پرورش استعداد درحد بسیار ضعیفی توان تبیین متغیر مهارت های روانی را داشت. ارتباط ضعیف محیط پرورش استعداد با مهارت های روانی از جنبه های مختلف تبیین شده است.
۵.

ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه هوش هیجانی در مصرف کنندگان ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی روایی پایایی ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه هوش هیجانی در مصرف کنندگان ورزش همگانی انجام شد. تعداد 380 زن و مرد پرسش نامه را تکمیل کردند. بعد از اجرای تکنیک ترجمه- بازترجمه و اینکه هفت متخصص روایی صوری پرسش نامه را تأیید کردند، بررسی مقدماتی اولیه پرسش نامه برای رفع اشکلات جزئی انجام شد. برای تعیین روایی سازه پرسش نامه از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی درونی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین پایایی زمانی آن از ضریب همبستگی درون طبقه ای با استفاده از آزمون– آزمون مجدد استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل با شش عامل تأیید شد. همچنین، پرسش نامه از شاخص برازندگی مطلق، همسانی درونی و پایایی زمانی قابل قبولی برخوردار شد که بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی پرسش نامه با 33 سؤال است؛ درنتیجه، پیشنهاد می شود که از نسخه فارسی پرسش نامه هوش هیجانی در ورزش برای سنجش هوش هیجانی در ورزشکاران ورزش همگانی استفاده شود.
۶.

اثر هویت یابی هواداران فوتبال بر عزت نفس جمعی آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: هویت یابی عزت نفس جمعی هوادار فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۹۲
هدف این پژوهش بررسی اثر هویت یابی هواداران فوتبال بر عزت نفس جمعی آن ها بود. جامعه آماری شامل هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بود که تعداد 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که برایند شاخص های برازش بر تأیید مدل ساختاری دلالت دارند. یافته ها نشان داد که هویت یابی هواداران فوتبال بر عزت نفس جمعی آن ها تأثیرگذار است. همچنین، هویت یابی هواداران به ترتیب بر ابعاد عزت نفس جمعی عمومی، عزت نفس جمعی خصوصی، عزت نفس جمعی عضویت و عزت نفس جمعی هویت تأثیر می گذارد. می توان نتیجه گرفت که هویت یابی هواداران با تیم موردعلاقه می تواند نقشی اساسی در ارتقای عزت نفس جمعی هواداران تیم های فوتبال داشته باشد و ابعاد عزت نفس جمعی را تحت تأثیر قرار دهد.
۷.

تأثیر مداخلات فعالیت بدنی ازطریق برنامه تلگرام با رویکرد خودمختاری بر متغیرهای روان شناختی و فعالیت بدنی نوجوانان با تحرک بدنی ناکافی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مداخلات ازطریق تلگرام رویکرد خودمختاری فعالیت بدنی کم تحرکی بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۴۲۹
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مداخلات فعالیت بدنی ازطریق برنامه تلگرام با رویکرد خودمختاری بر انگیزش درونی، نیازهای روان شناختی اساسی و میزان فعالیت بدنی نوجوانان با تحرک بدنی ناکافی بود. تعداد 60 پسر (15 تا 17 ساله) با تحرک بدنی ناکافی انتخاب شدند و در دو گروه مداخله مبتنی بر وب و مداخله مبتنی بر وب با رویکرد خودمختاری قرار گرفتند. مداخلات شامل 24 برنامه منتخب فعالیت بدنی درمدت هشت هفته، ازطریق نرم افزار تلگرام اجرا شد. شرکت کنندگان قبل و بعد از مداخله پرسش نامه هایی را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که مداخله فعالیت بدنی ازطریق تلگرام با رویکرد خودمختاری بر افزایش انگیزش درونی و رضایتمندی از نیازهای روان شناختی تأثیر معناداری دارد؛ اما بر میزان فعالیت بدنی تأثیر معناداری ندارد. درمجموع، یافته ها بیانگر این است که استفاده از رویکرد خودمختاری در مداخلات فعالیت بدنی مبتنی بر وب، می تواند در بهبود متغیرهای روان شناختی مرتبط با فعالیت بدنی نوجوانان کم تحرک مفید باشد.
۸.

ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه تصویرسازی حرکتی کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پایایی تصویرسازی حرکتی کودکان تصویرسازی دیداری بیرونی تصویرسازی دیداری درونی روایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۸۲
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه تصویرسازی حرکتی کودکان بود. بدین منظور، 250 نفر که در دامنه سنی هفت تا 12 سال بودند، به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و نسخه فارسی پرسش نامه تصویرسازی حرکتی کودکان را تکمیل کردند. برای تعیین روایی سازه از روش تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی همسانی درونی و پایایی زمانی به ترتیب از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درون طبقه ای و همچنین، برای تعیین روایی هم زمان از پرسش نامه تصویرسازی حرکتی-سه استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های سی.اف.آی و جی.اف.آی بیشتر از 90/0 و شاخص رمزی کمتر از 08/0، ضرایب آلفای کرونباخ و همبستگی درون طبقه ای بیشتر از 70/0 و در نتیجه این شاخص ها و ضرایب، روایی و پایایی پرسش نامه را در جامعه ایرانی تأیید می کند.
۹.

نقش جهت گیری علّی تمرین و خودکارآمدی بر قصد و رفتار تمرینی مردان و زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهت گیری استقلالی تمرین جهت گیری کنترلی تمرین خودکارآمدی قصد تمرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۶۳
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش جهت گیری علّی تمرین و خودکارآمدی بر قصد و رفتار تمرینی مردان و زنان چاق، نرمال و لاغر بود. تعداد 230 دانشجو از دانشگاه دامغان انتخاب شدند. پرسش نامه جهت گیری علّی تمرین روز و همکاران (2001)، پرسش نامه خودکارآمدی شوارتز (1999)، روش گودین (1995) (ارزیابی قصد تمرین) و ابزار گودین و شفر (1985) (سنجش میزان رفتار ورزشی) استفاده شدند. نتایج نشان داد که بین قصد تمرین و رفتار ورزشی ارتباط ضعیف، اما معناداری وجود دارد. همچنین، ارتباط بین قصد تمرین و هر دو متغیر خودکارآمدی و جهت گیری استقلالی تمرین و نیز ارتباط بین میزان رفتار ورزشی و جهت گیری استقلالی تمرین، معنادار است. جهت گیری استقلالی تمرین و خودکارآمدی به طور معناداری قصد تمرین و میزان رفتار ورزشی را پیش بینی می کنند. مدل جهت گیری استقلالی و خودکارآمدی در رفتار ورزشی فقط در مردان معنادار است. نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت جهت گیری علّی افراد و خودکارآمدی در اشتغال به رفتار تمرینی تأکید می کند.
۱۰.

نوع شناسی رفتارهای انحرافی در دبیران تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انحراف شخصی انحراف کاری سوء رفتار معلم تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۶۴
هدف این پژوهش شناسایی رفتارهای انحرافی دبیران تربیت بدنی، با روش آمیخته بود. داده های کیفی از مصاحبه عمیق با 17 نفر خبره جمع آوری شده و با فن تحلیل محتوای جهت دار تجزیه وتحلیل شدند. تعداد 38 کد تولیدشده در 17 خانواده، 12 خانواده بزرگ و چهار بعد براساس نوع شناسی رفتارهای انحرافی رابینسون و بننت (1995) طبقه بندی شدند. چهار بعد شامل انحراف از تعهد حرفه ای، انحراف دارایی، انحراف شخصی و انحراف سیاسی بودند. در مرحله کمی، 97 معلم تربیت بدنی پرسش نامه پژوهشگرساخته را به صورت آنلاین تکمیل کردند. نتایج آزمون تی یک نمونه ای در سطح خانواده بزرگ نشان داد که نُه مورد از 12 تم، میانگین بیشتر از سه دارند و تنها سه تم میانگین کمتر از سه دارند. همچنین، وضعیت دو بعد انحراف از تعهد حرفه ای و انحراف دارایی درحد متوسط است و انحراف شخصی و سیاسی بالاتر از متوسط هستند. یافته های پژوهش می تواند در اقدامات اصلاحی با رفتارهای انحرافی معلمان تربیت بدنی کاربرد داشته باشد.
۱۱.

تأثیر خستگی محیطی بر ویژگی های زمانی تصویرسازی ذهنی در شناگران غیرماهر و ماهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویرسازی ذهنی زمان بندی شنا خستگی سطح تبحر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۴۵۷
هدف این پژوهش تعیین تأثیر خستگی محیطیبر ویژگی های زمانی تصویرسازی ذهنی در شناگران ماهر و غیرماهر بود. تعداد 30 شناگر مرد (15 غیرماهر و 15 ماهر) در دامنه سنی 18 تا 24 سال به صورت تصادفی انتخاب شدند و مدت زمان تصویرسازی آن ها (بینایی درونی، بینایی بیرونی و حرکتی) در شنای کرال سینه 100 متر، قبل و بعد از خستگی محیطی (تمرین شنای آزاد با شدت 70 درصد ضربان قلب بیشینه تاحد واماندگی) اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. براساس نتایج، دقت تصویرسازی ورزشکاران ماهر بیشتر از غیرماهر است و خطای زمان بندی در تصویرسازی حرکتی بیشتر از تصویرسازی بینایی است. خستگی، خطای زمان بندی را برای هر سه نوع تصویرسازی و هر دو گروه غیرماهر و ماهر افزایش می دهد. نتیجه اینکه کنترل زمان بندی تصویرسازی در شرایط خستگی برای اثربخشی مداخلات ضروری است.
۱۲.

نقش واسطه ای عزت نفس درتأثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت سرویس بدمینتون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اکتساب بازخورد هنجاری سرویس بدمینتون عزت نفس یادداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۴۰
بازخورد هنجاری درنتیجه یادگیری بهتر باعث افزایش خودکارآمدی، خودواکنشی مثبت و علاقه به تکلیف می شود. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر بازخورد هنجاری در افراد با عزت نفس بالا و پایین در یادگیری سرویس بلند بدمینتون انجام شد. تعداد 60 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور دلفان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای همگن کردن شرکت کنندگان، یک مرحله پیش آزمون 10 کوششی اجرا شد و براساس امتیاز به دست آمده و پرسش نامه عزت نفس کوپر، شرکت کنندگان در چهار گروه 15 نفری به صورت تصادفی قرار گرفتند و به مدت 12 جلسه تمرین کردند. 48 ساعت پس از آزمون اکتساب، آزمون یادداری اجرا شد و نتایج ثبت گردید. نتایج نشان داد که ارائه بازخورد هنجاری مثبت در افراد با عزت نفس بالا، اثر تسهیل کننده تری بر یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون در مراحل اکتساب و یادداری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴