میر حمید صالحیان

میر حمید صالحیان

مدرک تحصیلی: استادیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

Effects of Teaching Style on Prosocial and Antisocial Behaviors among Children

کلید واژه ها: Antisocial Behavior children Needs support Needs thwarting Prosocial Behavior

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۴
The aim of this study was to investigate the effects of teaching style in physical education on prosocial and antisocial behaviors of children. We used a descriptive-correlational method for this study. The participates of the present study included 384 primary school students (mean age of 9.17 years old), including 192 boys and 192 girls which were selected by using a convenience sampling method. For collecting data, teacher as social context (TASC) Questionnaire, sport climate questionnaire (SCQ) and prosocial and antisocial behavior in sport scale (PABSS) were used. Correlation test and structural equation method were used for da analysis.  The results showed that perceived need support directly affected prosocial behaviors. In addition, perceived need thwarting indirectly affected prosocial behaviors. Moreover, perceived need support indirectly affected antisocial behaviors. Finally, perceived need thwarting directly affected antisocial behaviors. These findings demonstrate that needs supportive teaching style would lead to increase the prosocial behaviors and decrease antisocial behaviors in the physical education class among children.  
۲.

نقش مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی: نقش میانجی گری حمایت همسالان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت حمایت همسالان سرمایه روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی نقش مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی با نقش میانجی گری حمایت همسالان طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کودکان دارای آسیب اقتصادی بودند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش نامه استاندارد بود. مطابق با نتایج پژوهش مشخص شد مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی (445/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. نتایج نشان داد مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر حمایت همسالان کودکان دارای آسیب اقتصادی (582/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. نتایج همچنین نشان داد حمایت همسالان بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی (423/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. به عبارتی حمایت همسالان نقش میانجی گری بر رابطه بین مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی و سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی دارد.
۳.

The Association between Physical Activity with Mental and Social Wellbeing among Employees of Police Guard

کلید واژه ها: Mental wellbeing Physical activity Police guard Social wellbeing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۱
The purpose of the current research was to determine the level of physical activity of the male employees of the police guard and also to investigate the relationships between physical activity and mental and social wellbeing in the male employees of the police guard. The current research was descriptive-correlation research. The statistical population of this research included all the male employees of police guard of Tehran in 2021. The statistical sample of the current research included 146 men who were selected through convenience sampling. Physical activity was measured using the international physical activity questionnaire (IPAQ), mental health was measured using depression anxiety and stress scale 21 (DASS-21), and social health was measured using the Keyes's social well-being questionnaire (KSWBQ). Pearson’s correlation test and structural equations were used for data analysis. Results showed that the research subjects had a body mass index with an average of 24.40 which is at an average level, but close to overweight. Also, a total of 52% of the subjects had moderate-to-vigorous physical activity. In addition, the mental and social health scores were in the average range. Moreover, physical activity had significant relationships with mental health and social health. The results of the model fit showed that the research model had a good fit. Our findings indicated the positive effects of physical activity on psycho-social health components in the male employees of police guard. These findings show that the use of strategies and interventions to improve the physical activity status of the staff of police guard is of special importance.
۴.

ارتباط سبک های مقابله ای و استرس شغلی با بلوغ هیجانی دانشجویان ورزشکار

کلید واژه ها: سبک مقابله ای مسئله مدار سبک مقابله ای هیجان مدار دانشجویان ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۴
مقدمه: بررسی نقش متغیرها و عوامل روانشناختی بر سلامت روان و بلوغ هیجانی افراد می تواند تأثیرات شگرفی در بهبود سلامت روانشناختی افراد و جامعه ایجاد نماید. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سبک های مقابله ای و استرس شغلی با بلوغ هیجانی در دانشجویان ورزشکار انجام شد. روش: روش این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ تشکیل دادند که تعداد ۲۰۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه های سبک های مقابله ای، استرس شغلی و بلوغ هیجانی را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ تحلیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین بلوغ هیجانی با سبک مقابله مسئله مدار ارتباط مثبت معنا دار (۰/۳۱) و با سبک مقابله هیجانی مدار (۰/۱۶-) و استرس شغلی (۰/۳۷-) ارتباط منفی معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد بلوغ هیجانی می تواند سبک مقابله ای مسأله مدار را به طور مثبت و سبک مقابله ای هیجان مدار و استرس شغلی را به طور منفی در دانشجویان ورزشکار پیش بینی کند (۰/۰۵>P). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد بلوغ هیجانی در دانشجویان ورزشکار می تواند تبیین کننده مناسبی برای سبک های مقابله ای و استرس شغلی در آن ها باشد؛ لذا به محققان و مسئولین نظام سلامت پیشنهاد می شود این مؤلفه های روانشناختی را مدنظر قرار دهند.
۵.

The Effect of Cerebellar Transcranial Direct Current Stimulation (ctDCS) on Postural Control Strategies in Elderly Population

کلید واژه ها: Cerebellar Stimulation Elderly Stroke aging Postural control strategies

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۵
Loss of balance and postural control are the main reasons for falls among the elderly adults that are considered as serious elderly health challenges with high impacts on the quality of life. The cerebellum is involved in postural control as one of the key neural structures that receives many inputs from the sensory systems. Cerebellar transcranial direct current stimulation (ctDCS) is a popular noninvasive and safe method enabling the adjustment of cerebellar activity. Therefore, we investigated the effect of ctDCS on postural control variables among elderly population with a history of stroke. Thirty elderly individuals (60-75 years) participated in this study. After preliminary assessments of postural control strategies by post urography at six sensory conditions, they received five 20-min sessions of active ctDCS at 2mA (intervention, n = 15) or sham stimulation (control, n = 15) in a random manner. At the end of the stimulation process, postural control strategies were reassessed. After adjustment for pre-test values using the ANCOVA test, an improvement of the subjects' performance in the first four conditions was observed in the intervention group compared with the control group (P < 0.05). However, in the fifth (P = 0.24) and sixth (P = 0.58) conditions, there were no significant differences between the groups. The results of this study showed the significant effect of ctDCS on the postural control strategies. These improvements were reflected by normalization of strategy of postural control in elderly adults.
۶.

The Effects of Mental Imagery and Physical Practice on Learning Dart-Throwing in Children with ADHD

کلید واژه ها: ADHD Dart throw Motor imagery physical practice

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۶
The effects of motor imagery and physical practice on motor learning in individuals with ADHD received very little attention. Therefore, in the present study, we aimed to examine the effects of motor imagery and physical practice on motor performance and learning dart-throwing in adolescents with ADHD. The current research was based on a causal-comparative approach. The participants included 60 adolescents with ADHD (with the age range of 12 to 17 years) randomly and equally assigned into four groups: 1) motor imagery, 2) physical practice, 3) combination of motor imagery and physical practice, and 4) control. The motor task involved dart-throwing, in which the accurate throw score was measured as the dependent variable. The participants performed the pre-test (ten throws) and the retention test (ten throws). ANOVA was run to analyze the throwing accuracy. Results showed that all groups had similar throwing scores in the pretest, however, in the retention test, the results indicated that combination group had significantly better throwing scores than all other groups (in all groups, P=0.000). In addition, physical practice group had significantly better throwing scores than motor imagery and control groups (both P=0.000). Finally, motor imagery group had significantly better throwing scores than control group (P=0.000). Individuals with ADHD benefit from motor imagery, indicating that they have the necessary mechanisms to learn new skills through motor imagery. Moreover, a combination of motor imagery and physical practice would be a better strategy for learning new motor skills.
۷.

The Effects of Model’s Skill Level on Learning a Basketball Skill in Children with Autism

کلید واژه ها: Autism Basketball throw skill level Video model

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۴۴
One of the disabilities that has rarely been studied in the field of observational learning is autism. the purpose of this study is to investigate the effects of watching a video model with different skill levels on learning a basketball skill in adolescents with autism. The current study is descriptive and causal-comparative. The subjects of this study consisted of 60 adolescents with autism with an age range of 13 to 18 years, and they were randomly and equally divided into three groups: skilled model, novice model, and control. The motor task involved a basketball throwing, in which the accuracy score was measured as the dependent variable. The subjects performed the pre-test (including ten throws), the acquisition stage (including 5 10-throws training blocks), and the retention test (including ten throws). Subjects in the observation groups watched their respective models for five times before each training block. Analysis of variance (ANOVA) was used to analyze the throwing accuracy. The results showed that novice video group had significantly better throwing scores than skilled video model and control groups in the acquisition phase and retention test. In addition, skilled group had significantly better throwing scores than control group in the acquisition phase and retention test. The results of this study show that people with autism benefit from watching a video model to learn a basketball throwing skill. This result may indicate that these people have the necessary mechanisms to learn new skills through video observation.
۸.

نقش مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی: نقش میانجی گری حمایت همسالان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت حمایت همسالان سرمایه روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی نقش مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی با نقش میانجی گری حمایت همسالان طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کودکان دارای آسیب اقتصادی بودند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش نامه استاندارد بود. مطابق با نتایج پژوهش مشخص شد مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی (445/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. نتایج نشان داد مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر حمایت همسالان کودکان دارای آسیب اقتصادی (582/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. نتایج همچنین نشان داد حمایت همسالان بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی (423/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. به عبارتی حمایت همسالان نقش میانجی گری بر رابطه بین مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی و سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی دارد.
۹.

تأثیر تجارب ناگوار دوران کودکی، پریشانی روانشناختی و تاب آوری بر افسردگی ورزشکاران آماتور

کلید واژه ها: افسردگی تاب آوری پریشانی روانشناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
مقدمه: افسردگی به عنوان یکی از مسائل شایع در میان ورزشکاران مشهود است که توانسته است تا آسیب های فکری و جسمانی را برای آنان ایجاد نماید. هدف: پژوهش حاضر با هدف تأثیر تجارب ناگوار دوران کودکی، پریشانی روانشناختی و تاب آوری بر افسردگی ورزشکاران آماتور طراحی و اجرا گردید. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری شامل ورزشکاران آماتور کشور ایران در سال ۱۴۰۰ بود. تعداد ۳۸۴ نفر براساس روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه های افسردگی بک (۱۹۹۶)، تاب آوری کونور و دیویدسون (۲۰۰۳)، تجارب ناگوار دوران کودکی پورنقاش و امینی (۲۰۱۹) و همچنین پریشانی روانشناختی کسلر (۲۰۰۰) بود. جهت تحلیل داده های پژوهش از روش آماری معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ و PLS نسخه ۲ استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که تجارب ناگوار دوران کودکی بر افسردگی دارای تأثیری به میزان ۰/۳۸۰، همچنین تاب آوری بر افسردگی دارای تأثیری به میزان ۰/۳۶۰- و پریشانی روانشناختی بر افسردگی دارای تأثیری به میزان ۰/۲۶۴ بود. نتیجه گیری: در مسیر کاهش میزان فرسودگی ورزشکاران، نیاز است تا ضمن مدیریت تجارب ناگوار دوران کودکی و پریشانی روانشناختی شرایطی جهت بهبود تاب آوری ورزشکاران نیز فراهم گردد. در مجموع با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می گردد تا با برگزاری دوره های آموزشی، شرایطی جهت توانمندسازی ذهنی و روانی ورزشکاران فراهم نمود.
۱۰.

The relationship between coaching leadership behaviors and burnout of male athletes

کلید واژه ها: Coaching Leadership Behaviors Athletes Burnout

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
The purpose of this study was to investigate relationship between coaching leadership behaviors and burnout (physical and emotional exhaustion, feeling of progression and feeling of unworthy) in male athletes. This was an applied and descriptive study. The statistical population of this research was all male athletes in age range of 18-23 (young). A total of 196 athletes were selected by simple random sampling. The instrument of study included two questionnaires: Raedeke & Smith (2001) Athletes 'Burnout Questionnaire and Chelladurai (1998) Coaching Leadership Report. Their internal consistency with Cronbach's alpha for athletes' burnout questionnaire was 0.765 and leadership behaviors of coaches 0.784. Pearson correlation coefficient and regression analysis and SPSS-22 software were used to investigate the hypotheses. A linear model (structural equation) was used to present the model. According to findings of research, coaches are more likely to use behavioral training and less than arbitrary behavior. There was a significant relationship between behavioral training behavior and all scales (physical exhaustion, feelings of depreciation and reduction of progress), between the authoritarian behavior and physical-emotional exhaustion scales, and feeling of progression reduction in scorpion between democratic behavior and a significant positive correlation scale of progress reduction feeling and bu.
۱۱.

تأثیر اعتقاد به آخرت گرایی و دنیاگرایی بر سلامت روان ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت روان آخرت گرایی دنیاگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
پژوهش حاضر با هدف تأثیر اعتقاد به آخرت گرایی و دنیاگرایی بر سلامت روان در ورزشکاران طراحی و اجرا شد. روش پژوهش حاضر پیمایشی است که به صورت میدانی انجام گردید. پژوهش حاضر از جمله مطالعات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران حرفه ای بودند که تعداد دقیقی از آنان در دسترس نبود. بر حسب انتخاب در دسترس با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص بودن جامعه، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در نهایت پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه های پژوهش، تعداد 354 پرسش نامه مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش نامه 28 سئوالی سلامت عمومی (4 مؤلفه نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی، نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی)، پرسش نامه محقق ساخته 7 سئوالی اعتقاد به آخرت گرایی و پرسش نامه محقق ساخته 10 سئوالی اعتقاد به دنیاگرایی بود. در پژوهش حاضر جهت تحلیل داده های پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه روند تحلیل داده های پژوهش حاضر در نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس انجام شد. مطابق با نتایج مدل پژوهش مشخص شد با توجه به میزان تی به دست آمده، اعتقاد به دنیاگرایی بر سلامت روان تأثیری به میزان 267/0- دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد اعتقاد به آخرت گرایی بر سلامت روان تأثیری به میزان 603/0 دارد.
۱۲.

ارزیابی تحلیل رفتگی مربیان نخبه کشور و ارتباط آن با سلامت روانشناختی

کلید واژه ها: سلامت مربیان تحلیل رفتگی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
مقدمه: در طول چند دهه اخیر، علاقه به ارزیابی، پیگیری و بهبود سلامت جسمانی و روانشناختی افراد افزایش چشمگیری یافته، به طوری که بهبود کارکرد بدنی و روانی افراد به عنوان هدفی مهم در دنیا مطرح شده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تحلیل رفتگی مربیان نخبه کشور و ارتباط آن با سلامت روانشناختی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مربیان مرد حرفه ای لیگ های برتر بسکتبال، هندبال، والیبال، فوتسال و کشتی در سال ۱۴۰۰ تشکیل دادند که براساس آمار فدراسیون های مربوطه شامل ۲۴۷ مربی و سرمربی بودند. همچنین پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه های تحقیق مشخص شد ۲۴۱ نفر به طور کامل به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. جهت جمع آوری داده های تحقیق از مقیاس بهزی ستی روانشناختی ری ف (نسخه ۱۸ سؤالی) و پرسشنامه تحلیل رفتگی ورزشی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین میزان تحلیل رفتگی ورزشی با سلامت روانشناختی مربیان ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره رابطه معکوس بین مؤلفه های تحلیل رفتگی ورزشی با سلامت روانشناختی را تأیید نمود. اطلاعات مرتبط با نیکویی برازش مدل نشان داد میزان ضریب همبستگی (۰/۳۶۱) و ضریب تعیین (۰/۱۳۰) بیانگر متناسب بودن مدل ارزیابی شده است. به بیان دیگر میزان رابطه بین متغیرهای پیش بین و ملاک ۳۶/۱ درصد بود. نتیجه گیری: با توجه به اثرات منفی تحلیل رفتگی ورزشی بر سلامت روانشناختی به مربیان پیشنهاد می شود آسیب های روانشناختی که ناشی از فشار تمرین و مسابقات است را مد نظر قرار داده و به آن ها به عنوان عوامل مرتبط با کاهش سلامت روانشناختی توجه ویژه ای داشته باشند.
۱۳.

The Effects of Autonomy Support on Observational Motor Learning(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: autonomy model observation OPTIMAL theory Self-Efficacy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۳۹۲
Previous studies have shown that autonomy support (AS) can foster a person’s motivation and facilitate motor learning. However, the effects of AS on observational motor learning are not well understood. The present study investigated this issue by manipulating to-be-observed-model. Forty-eight male students were assigned into autonomy, yoked, and no-demonstration control groups. Three male Baseball coaches acted as models A, B, and C. Model A was instructor of students of AU group and acted as a model with high social status for AU group. Models B and C were not familiar for all participants and acted as low social status models. Participants were asked to perform a Baseball-pitch into a target during pretest (10 trials), acquisition phase (5 blocks of 10 trials), and retention test (10 trials). Prior to each acquisition block, the participants of AU and YO groups observed a model three times. Participants of AU group were free to choose model A, B, or C for any single observation. Participants in YO group were matched with those in AU group. Movement outcome, movement form, self-efficacy (SE), perceived learning effect (PLE), and perceived model attractiveness (PMA) were measured as dependent variables. Results showed that AS, relative to yoked and control conditions, led to better movement outcome during acquisition and retention. Action observation enhanced movement form during acquisition and retention. AS increased SE, PLE, and PMA compared with yoked and control conditions. Results provide support for the OPTIMAL theory and indicate that AS facilitates observational motor learning.
۱۴.

پیش بینی تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روانشناختی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنظیم شناختی هیجان بهزیستی روانشناختی ورزشکاران حرفه ای ورزشکاران نیمه حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۶۰۳
هدف پژوهش مطالعه پیش بینی تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روانشناختی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای بود. پژوهش حاضر علی- مقایسه ای و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری شامل ورزشکاران دختر شهرستان تبریز با سطح مهارتی حرفه ای با سابقه 10 ساله (50 نفر) و با سطح مهارتی نیمه حرفه ای با سابقه 5 ساله (50 نفر)به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل 3 پرسشنامه بود: پرسشنامه عملکرد ورزشی چاربونیو (2001)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2001) و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی رایف (1989). جهت آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل رگرسیون خطی چند متغییره استفاده شد. یافته ها نشان داد عملکرد ورزشی ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای با تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روانشناختی قابل پیش بینی است. میزان تأثیر تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روانشناختی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای تفاوت معناداری ندارد.
۱۵.

تأثیر خستگی محیطی بر ویژگی های زمانی تصویرسازی ذهنی در شناگران غیرماهر و ماهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویرسازی ذهنی زمان بندی شنا خستگی سطح تبحر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۴۵۸
هدف این پژوهش تعیین تأثیر خستگی محیطیبر ویژگی های زمانی تصویرسازی ذهنی در شناگران ماهر و غیرماهر بود. تعداد 30 شناگر مرد (15 غیرماهر و 15 ماهر) در دامنه سنی 18 تا 24 سال به صورت تصادفی انتخاب شدند و مدت زمان تصویرسازی آن ها (بینایی درونی، بینایی بیرونی و حرکتی) در شنای کرال سینه 100 متر، قبل و بعد از خستگی محیطی (تمرین شنای آزاد با شدت 70 درصد ضربان قلب بیشینه تاحد واماندگی) اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. براساس نتایج، دقت تصویرسازی ورزشکاران ماهر بیشتر از غیرماهر است و خطای زمان بندی در تصویرسازی حرکتی بیشتر از تصویرسازی بینایی است. خستگی، خطای زمان بندی را برای هر سه نوع تصویرسازی و هر دو گروه غیرماهر و ماهر افزایش می دهد. نتیجه اینکه کنترل زمان بندی تصویرسازی در شرایط خستگی برای اثربخشی مداخلات ضروری است.
۱۶.

زمان سنجی تصویرسازی ذهنی در شناگران ماهر و غیرماهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویرسازی ذهنی زمان بندی شنا تبحر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۲۰
هدف این پژوهش زمان سنجی انواع تصویرسازی ذهنی در شناگران ماهر و غیرماهر بود. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح دو گروهی سری های زمانی بود. شرکت کننده ها شامل 30 شناگر مرد بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و خطای آنها در تخمین زمان تصویرسازی شنای کرال سینه 100 متر اندازه گیری و با استفاده از تحلیل واریانس عاملی با اندازه گیری مکرر در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شد. براساس نتایج، شناگران ماهر در زمان بندی تصویرسازی با بیش تخمینی و شناگران غیرماهر با کم تخمینی روبرو بودند. گروه ماهر در مقایسه با همتایان غیرماهر از دقت تصویرسازی بالاتری برخوردار بودند. هر دو گروه شناگران ماهر و غیرماهر، در استفاده از تصویرسازی بصری درونی و بیرونی زمان مشابهی صرف کردند، اما مدت زمان تصویرسازی حرکتی بالاتر از زمان تصویرسازی بصری بود. براساس یافته ها، نیاز به کنترل خطای زمان بندی در مداخلات تصویرسازی ذهنی برای بهینه سازی اجرای شناگران مورد بحث است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان