مطالعات روان شناسی ورزشی

مطالعات روان شناسی ورزشی

مطالعات روان شناسی ورزشی پاییز 1400 شماره 37 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

روابط علّی فرآیندهای شناختی و عاطفی تمایل به تغییر با مؤلفه های مدل تعهد ورزشی در ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریف شناختی ایدههای غیرمنطقی هیجانات تمایل/مقاومت به تغییر مدل تعهد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
هدف این پژوهش تعیین روابط علّی فرآیندهای شناختی و عاطفی تمایل به تغییر با مؤلفه های مدل تعهد ورزشی در ورزشکاران بود. به این منظور، 370 ورزشکار دانشجوی رشته تربیت بدنی (184 مرد و 186 زن) با روش تصادفی طبقه ای ساده از دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران نمونه گیری شدند و پرسش نامه های پژوهش را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. نتایج نشان داد ادراک تغییر با افزایش ایده های غیرمنطقی و متعاقباً افزایش هیجانات منفی، بر کاهش تمایل به تغییر اثرگذار است. همچنین، تمایل به تغییر به طور مستقیم و نیز از مسیر کاهش لذت ورزشی و فرصت های مشارکت و نیز افزایش جایگزین های مشارکت اثر معناداری بر تعهد ورزشی داشتند. یافته ها با تأکید بر ساز و کار شکل گیری تعهد ورزشی در موقعیت های متقتضی تغییر مورد بحث قرار می گیرد. 
۲.

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر اهمال کاری تحصیلی و خودشفقت ورزی دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبردهای یادگیری خودتنظیم اهمال کاری تحصیلی خودشفقت ورزی دانش آموزان ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر اهمال کاری تحصیلی و خودشفقت ورزی دانش آموزان المپیاد ورزشی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. از بین 388 نفر از دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد ورزشی استان گلستان، با روش نمونه گیری تصادفی، 185 نفر برای غربال گری انتخاب شدند. چهل و پنج نفر دارای اهمال کاری تحصیلی بالا و خودشفقت ورزی پایین بودند که از میان آنها 30 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه به صورت هفتگی تحت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد بین میانگین های پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل تفاوتی معنا دار وجود دارد. بدین معنا که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم سبب کاهش میزان اهمال کاری تحصیلی و افزایش خودشفقت ورزی دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد ورزشی می شود.
۳.

ارائه مدل نقش سلفی، استفاده از شبکه های اجتماعی و تعداد عکس های هم رسانی شده در شبکه های اجتماعی بر شادکامی ورزشکاران تیم های ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلفی شبکه های اجتماعی عکس های هم رسانی شده شادکامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۸۸
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نقش سلفی، استفاده از شبکه های اجتماعی و تعداد عکس های هم رسانی شده در شبکه های اجتماعی بر شادکامی ورزشکاران تیم های ملی طراحی و اجرا شد. روش تحقیق حاضر به صورت پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران تیم های ملی ایران در رشته های ورزشی مختلف بود. با توجه به دسترسی دشوار به این ورزشکاران، تعداد 200 ورزشکار تیم ملی به صورت در دسترس، به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. نتایج این پژوهش نشان داد، تعداد عکس های هم رسانی شده در شبکه های اجتماعی بر میزان شادکامی تأثیری معنادار در جهت مثبت دارد. با توجه به نتایج، مشخص شد مدل ارائه شده در پژوهش حاضر از برازش مناسبی برخوردار است
۴.

بررسی نقش استفاده از رسانه اجتماعی و درگیری تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه اجتماعی درگیری تحصیلی عملکرد تحصیلی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش استفاده از رسانه اجتماعی و درگیری تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکار طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش بازیکنان تیم های ملی دانش آموزی منتخب (فوتبال، فوتسال، هندبال، والیبال و کشتی) بودند. جهت بررسی متغیرهای پژوهش حاضر از مدل مفهومی الشویایبی و همکاران (2018) استفاده گردید. به منظور تحلیل داده های پژوهش حاضر از آزمون رگرسیون استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد استفاده از رسانه اجتماعی بر عملکرد تحصیلی تأثیری معنادار به میزان 894/0- دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که در میان مؤلفه های درگیری تحصیلی، درگیری عاطفی بیشترین نقش را بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکاران دارد. بدین صورت که در گام اول رگرسیون درگیری عاطفی توانایی پیش بینی 28 درصد عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکاران را داشت.
۵.

خشونت ورزشی در هواداران فوتبال: نقش هیجان خواهی و هوش فرهنگی با میانجی گری آستانه تحمل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هیجان خواهی هوش فرهنگی آستانه تحمل خشونت ورزشی هواداران فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هیجان خواهی و هوش فرهنگی با میانجی گری آستانه تحمل در خشونت ورزشی در هواداران فوتبال انجام شد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. از بین کلیه هواداران تیم های سپیدرود رشت و نساجی مازندران در لیگ برتر 98-1397، 380 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها با پرسش نامه های هیجان خواهی زاکرمن، هوش فرهنگی، تحمل پریشانی و خشونت ورزشی جمع آوری شد و با روش های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل گردید. نتایج نشان داد بین هیجان خواهی و خشونت ورزشی رابطه مثبت و بین هوش فرهنگی و آستانه تحمل با خشونت ورزشی رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که آستانه تحمل در رابطه هیجان خواهی و هوش فرهنگی با خشونت ورزشی نقش میانجی دارد. بر اساس نتایج می توان گفت که خشونت ورزشی در هواداران فوتبال متأثر از عوامل روان شناختی چون هیجان خواهی بالای افراد و میزان هوش فرهنگی آنها است که از طریق میزان آستانه تحمل و تحریک پذیری آنها میانجی می گردد
۶.

بررسی وضعیت باور و عمل ورزشکاران حرفه ای نسبت به تعهد به نسل آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد به نسل آینده باور عمل ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
اهمیت تعهد به نسل آینده در میان تمامی گروه ها سبب گردیده است تا امروزه ضرورت تعهد به نسل آینده در میان ورزشکاران درک گردد. این مسئله سبب گردیده است تا پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت باور و عمل ورزشکاران حرفه ای به تعهد به نسل آینده طراحی گردید. روش پژوهش از توصیفی از نوع پیمایشی بود. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه ای محقق ساخته با 20 سئوال بود. سئوالات آن در طیف پنج ارزشی لیکرت طراحی گردید. روایی این پرسش نامه پس از بررسی نظرات خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و میزان پایایی پرسش نامه نیز میزان 89/0 مشخص گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه ورزشکاران مرد تیم های ملی در رشته های ورزشی منتخب به تعداد 207 نفر بود که بر حسب انتخاب تصادفی تعداد 132 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد باور به تعهد به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفه ای در سطح مطلوبی (میانگین=15/3) و عمل به آنان (میانگین=92/1) در وضعیت نامطلوبی قرار دارد
۷.

بررسی نقش احساس نوستالژی ورزشی بر تمایل هواداران تیم ملی فوتبال به حضور در ورزشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوستالژی حضور تمایل هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش احساس نوستالژی ورزشی بر تمایل هواداران تیم ملی فوتبال به حضور در ورزشگاه طراحی و اجرا گردید. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش اجرا میدانی و به لحاظ نوع تحلیل، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی هواداران تیم ملی فوتبال ایران بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در متغیر احساس نوستالژیکی ورزشی، برانگیختگی، تأثیرپذیری و آشنایی به طور معناداری تبیین کننده این متغیر بودند. بنابراین احساس نوستالژی ورزشی بر تمایل هواداران تیم ملی فوتبال به حضور در ورزشگاه تأثیر معناداری در جهت مثبت دارد. از این رو با بهبود احساس نوستالژی ورزشی می توان، به بهبود تمایل هواداران جهت حضور در ورزشگاه اقدام نمود.
۸.

مطالعه نقش وفاداری هواداران بر سرسختی ذهنی بازیکنان لیگ برتر فوتسال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وفاداری هواداران سرسختی ذهنی بازیکنان لیگ برتر فوتسال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش وفاداری هواداران بر سرسختی ذهنی بازیکنان لیگ برتر فوتسال است. پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بوده و روش انجام پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه بازیکنان باشگاه های لیگ برتر فوتسال تشکیل می دهند (14 تیم). تمامی بازیکنان تیم های مس سونگون، گیتی پسند، سوهان محمدسیما قم، حفاری اهواز، آذرخش بندرعباس و شاهین کرمانشاه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که از این بین، 129 پرسش نامه به صورت صحیح عودت داده شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه سرسختی ذهنی کوباسا (1984) و پرسش نامه وفاداری هواداران از دیدگاه بازکنان: برگرفته از پرسش نامه وفاداری مشتریان ابوالحسنی (2015) با پایایی (79/0 ≤ α) استفاده شد. برای تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی برای بیان ویژگی های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده ها (طبیعی و یا غیر طبیعی بودن) استفاده و برای بررسی و پاسخ به سئوالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 20 و پی ال اس نسخه 0/2 ( به دلیل تعداد کم نمونه های پژوهش) استفاده شد. نتایج نشان داد در سطح 95/0 وفاداری هواداران (وفاداری نگرشی و رفتاری) بر سرسختی ذهنی ورزشکاران تأثیرگذار است؛ لذا افزایش وفاداری و حمایت هواداران می تواند به بهبود فاکتورهای روان شناختی و در نتیجه بهبود عملکرد ورزشی ورزشکاران منجر شود. 
۹.

بررسی وضعیت بهزیستی معنوی بازیکنان والیبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهزیستی معنوی ورزش معنویت خداشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت بهزیستی معنوی بازیکنان والیبال لیگ برتر ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی بازیکنان تیم های لیگ برتر والیبال ایران بود. تعداد آنان بر اساس گزارش های کسب شده 220 نفر است. بر اساس جدول حجم نمونه مورگان، بر حسب انتخاب در دسترس تعداد 136 نفر به عنوان پژوهش مشخص شد. ابزار گردآوری پژوهش حاضر شامل پرسش نامه استاندارد بهزیستی معنوی بود. در پژوهش حاضر جهت تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای، تی مستقل و تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد وضعیت بهزیستی معنوی در شرایط نامطلوبی قرار دارد. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد میانگین بهزیستی معنوی در میان نمونه های پژوهش بر حسب وضعیت تأهل، رده سنی، سطح تحصیلات و سطح اقتصادی تفاوت معناداری دارد
۱۰.

ارتباط علائم روان شناختی با پرستش سلبریتی در قهرمانان تکواندو کشور: نقش میانجی گر رؤیاپردازی ناسازگار و تمایل به شهرت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرستش سلبریتی تکواندوکاران تمایل به شهرت رؤیاپردازی ناسازگار علائم روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط علائم روان شناختی با پرستش سلبریتی با میانجی گری تمایل به شهرت و رؤیاپردازی ناسازگار در قهرمانان تکواندو کشور انجام شد. جامعه آماری از تکواندوکاران دارای مقام قهرمانی کشور و سابقه عضویت در تیم ملی تشکیل شد. نمونه آماری 336 نفری (296 دختر و 40 پسر) با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه پرستش سلبریتی، علائم روان شناختی، تمایل به شهرت و رؤیاپردازی ناسازگار انجام شد. به منظور تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی با رویکرد تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد علائم روان شناختی (پریشانی، افسردگی، نگرانی، علائم جسمانی) با پرستش سلبریتی از طریق میانجی تمایل به شهرت و رؤیاپردازی ناسازگار بر قهرمانان تکواندو کشور ارتباط مثبت و معنا دار دارد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود با توجه به مهارت های ضعیف اجتماعی پرستش کنندگان سلبریتی که موجب بروز علائم نگرانی و افسردگی در آنان می شود، مجموعه اقدامات آموزش مهارت های روانی توسط فدراسیون تکواندو در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های ذهنی و مشاوره روان شناختی صورت گیرد تا نوجوانان به ماهیت وجودی خود پی ببرند تا بدین ترتیب اتکابه نفس در آنان تقویت شود
۱۱.

بررسی نقش باورهای دینی بر تمایل به استفاده از مواد نیروزا در ورزشکاران حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: باورهای دینی مواد نیروزا ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش باورهای دینی بر تمایل به استفاده از مواد نیروزا در ورزشکاران حرفه ای انجام گردید. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کاربردی است که به صورت میدانی انجام گردید. روش پژوهش حاضر به صورت پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران حرفه ای کشور در رشته ها و لیگ های مختلف بودند که در سطوح عالی ورزش در حال فعالیت بودند. با توجه به نامشخص بودن حجم جامعه، بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص بودن جامعه، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. پس از پخش و جمع آوری پرسش نامه ها تعداد 361 پرسش نامه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد باورهای دینی شامل تعلق به اصول دین و تعهد به فروع دین سبب کاهش میزان تمایل به استفاده از مواد نیروزا توسط ورزشکاران حرفه ای می گردد.
۱۲.

بررسی تأثیر پویایی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی پویایی اجتماعی مشارکت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر پویایی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی کارکنان طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از روش علی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان بود که بر اساس اطلاعات کسب شده تعداد آنان 400 نفر بود. برحسب انتخاب تصادفی و با توجه به جدول حجم نمونه مورگان تعداد 351 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمع آوری پرسش نامه های پژوهش، تعداد 322 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، شامل پرسش نامه های استاندارد بود. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل روش معادلات ساختاری بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده گردید. نتایج نشان داد پویایی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی تأثیری به میزان 947/0 دارد. نتایج پژوهش همچنین نشان داد پویایی اجتماعی بر مشارکت ورزشی تأثیری به میزان 948/0 دارد.
۱۳.

الگوی توسعه نگرش زیست محیطی در دانش آموزان با تأکید بر ورزش سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش سبز نگرش زیست محیطی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۹۰
پژوهش حاضر با هدف الگوی توسعه نگرش زیست محیطی در دانش آموزان با تأکید بر ورزش سبز انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بود که 14 نفر به عنوان نمونه پژوهش در بخش کیفی مشخص شدند.  جامعه آماری در بخش کمی شامل تمامی معلمان ورزش مدارس دخترانه شهر تهران در مقطع ابتدایی بود که اطلاعات جامع در خصوص تعداد این افراد در دسترس نبود. 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه های پژوهش تعداد 357 پرسش نامه مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه محقق ساخته بود. نتایج نشان داد که در مجموع 22 گویه به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه نگرش زیست محیطی در دانش آموزان با تأکید بر ورزش سبز مشخص گردید و در چهار بخش شامل عوامل مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی دسته بندی شدند.
۱۴.

ارتباط فعالیت بدنی با درگیری تحصیلی و عوامل روان شناختی دانشجویان در دوران قرنطینه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت بدنی فاکتور های روان شناختی درگیری تحصیلی دانشجویان کووید-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۷۵
 هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی، درگیری تحصیلی در آموزش مجازی، استرس، اضطراب و افسردگی در دانشجویان در دوران قرنطینه بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود که با استفاده از پرسش نامه به صورت مقطعی انجام شد. جامعه موردنظر پژوهش دانشجویانی بودند که از طریق آموزش مجازی در منزل مشغول به تحصیل بودند.287 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش شرکت داشتند که از روش نمونه گیری گلوله برفی برای انتخاب نمونه ها استفاده شد. بررسی نتایج به صورت ترکیبی از روش های کمی و کیفی بود در روش کیفی از راهنمای تفسیر پرسش نامه های فعالیت بدنی و استرس، اضطراب و افسردگی به بررسی فردبه فرد افراد به صورت رتبه ای پرداخته شد. در روش کمی از دو دسته آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای آمار توصیفی از شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی و برای آمار استنباطی با توجه به عدم نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج این پژوهش در بررسی های کیفی نشان داد که 68 درصد دانشجویان ازنظر فعالیت بدنی غیرفعال هستند و 23 درصد از حالت نرمال استرس، 81 درصد از حالت نرمال اضطراب و 49 درصد از حالت نرمال افسردگی خارج شده اند. در بررسی های کمی آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که درگیری تحصیلی دانشجویان در آموزش مجازی دانشگاه با فعالیت بدنی و سن دارای ارتباط معنادار و مثبت و با افسردگی و اضطراب دارای همبستگی معنادار معکوس بود. همچنین فعالیت بدنی با استرس، اضطراب و افسردگی همبستگی معنادار معکوس داشت. 
۱۵.

مقایسه سلامت روانی زنان و مردان فعال و غیرفعال حرکتی در شرایط پاندمی کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرس افسردگی بیماری کرونا سلامت روان فعالیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
شیوع این ویروس و اتخاذ روش هایی جهت مقابله با انتشار آن، اثرات مختلفی بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد جامعه گذاشته است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه سلامت روانی زنان و مردان فعال و غیرفعال حرکتی در شرایط پاندمی کووید-19 بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 332 زن و مرد از دو کلان شهر تهران و اصفهان بودند. داده های موردنظر با استفاده از پرسش نامه استرس، اضطراب و افسردگی، پرسش نامه سلامت عمومی و پرسش نامه فعالیت بدنی بک جمع آوری شد. بر اساس نمره پرسش نامه فعالیت بدنی بک آزمودنی ها به دو گروه زنان و مردان فعال و غیرفعال تقسیم شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین زنان و مردان فعال و غیرفعال در مؤلفه های سلامت روان و خرده مقیاس های آن، مؤلفه های استرس، اضطراب و افسردگی تفاوت معنادار وجود دارد (05/0≥p). به طور کلی به نظر می رسد که از فعالیت بدنی می توان به عنوان ابزاری جهت ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی افراد برای مقابله با این بیماری و عوارض ناشی از شیوع آن استفاده کرد.
۱۶.

بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی به شیوه مجازی بر کاهش علائم وسواس فکری-عملی کارکنان ورزشکار بیمارستان شریعتی در بحران کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش مجازی ذهن آگاهی وسواس فکری وسواس عملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۹۱
ماهیت شغلی حرفه های بهداشتی به گونه ا ی است که کارکنان این مشاغل در معرض عوامل استرس زا و وسواس فکری- عملی گوناگونی قرار می دهد. هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی به شیوه مجازی بر کاهش علائم وسواس فکری- عملی بود. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان ورزشکار بیمارستان شریعتی تهران در سال 99-98 بود. حجم نمونه شامل 30 نفر از این جامعه بود، که به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. برای سنجش افکار وسواس فکری- عملی، پرسشنامه مادزلی به کار برده شد. که پس از انتخاب گروه آزمایش و گواه، مداخله آزمایشی(ذهن آگاهی) بر روی گروه آزمایش به مدت 11 جلسه ی 60 دقیقه ای (هر جلسه در 2 وقت 30 دقیقه ای) اجرا گردید، و پس از اتمام برنامه ی آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS نسخه (24) با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد و سطح معنی داری 05/0 p≤در نظر گرفته شد. آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نمره کل وسواس فکری- عملی و زیر مقیاس های آن (بازبینی، شستن و تمیز کردن، کندی -تکرار و تردید-دقت) در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است (05/0p<). به نظر می-رسد آموزش ذهن آگاهی به روش مجازی یک روش موثر برای کاهش وسواس فکری- عملی و ارتقای رفتار خودآگاهی است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴