مطالعات روان شناسی ورزشی

مطالعات روان شناسی ورزشی

مطالعات روان شناسی ورزشی پاییز 1399 شماره 33 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه مهارت های روانی ورزشکاران تیم ملی ایران در بازی های آسیایی سال 2006 و 2018(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های روانی تیم های ملی پرسش نامه اتاوا (امست-3) بازی های آسیایی جاکارتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۲۲۱
این پژوهش به مقایسه مهارت های روانی بازیکنان تیم ملی در رشته های مختلف و در بازه زمانی دوازده سال می پردازد. پس پژوهش سال 2006 به عنوان مرجع منظور گردید. نمونه ها ورزشکاران تیم ملی هستند که در اردوهای بازی های آسیایی 2018 حضور داشتند. تعداد نمونه ها 148 مرد و 31 زن بود. برای سنجش مهارت های ذهنی از پرسش نامه اتاوا (امست-3) استفاده شد. نتایج آزمون تی یک نمونه ای نشان داد میانگین مهارت های آرمیدگی، تصویرسازی و تمرین ذهنی نسبت به سال 2006 افزایش یافته و آگاهی و استفاده ورزشکاران از این مهارت های روانی بیشتر بوده است. میانگین مهارت های روانی تمرکز، تمرکز مجدد، کنترل ترس، واکنش به استرس و اعتماد به نفس نسبت به سال 2006 کاهش یافته است. همچنین بین میانگین مهارت های هدف گزینی، تعهد، نیروبخشی و طرح ریزی مسابقه در سال 2006 و 2018 تفاوت معناداری مشاهده نشد. این نتایج برای روان شناسان و برنامه ریزان ورزشی مهم است و نیاز به توجه بیشتر به این مهارت ها را نشان می دهد.
۲.

بررسی عوامل مؤثر بر هویت حرفه ای ورزشکاران تیم های ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت حرفه ای هویت اجتماعی ورزشکاران فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۹۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر هویت حرفه ای ورزشکاران تیم های ملی طراحی و اجرا شد. پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل 13 نفر از صاحب نظران حیطه پژوهش و جامعه آماری بخش کمّی تمامی ورزشکاران تیم های ملی ایران در رشته های ورزشی مختلف بودند که اطلاعات دقیقی در خصوص تعداد آنان در دسترس نبود. بدین صورت 200 نفر از این افراد به صورت در دسترس، به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسش نامه بود. در بخش کیفی پژوهش 24 عامل از طریق مصاحبه های انجام شده استخراج شد. این عوامل در چهار دسته عوامل تیمی، فنی، فردی و خانوادگی-دوستان تقسیم بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد تمامی عوامل شناسایی شده بر هویت حرفه ای ورزشکاران تیم های ملی تأثیری معنادار دارد. در این میان، میزان تأثیر عوامل فردی در جهت هویت حرفه ای ورزشکاران تیم های ملی بیش از سایر عوامل است.
۳.

بررسی چهار مدل مشارکت فعالیت بدنی اوقات فراغت در سالمندان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت موانع انتقال انگیزش سالمندی سالمندان فعالیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۹۹
پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل مختلف دخیل در مشارکت فعالیت بدنی اوقات فراغت افراد بالای 60 سال ایرانی بود. برای دستیابی به این هدف، چهار مدل مشارکت در فعالیت بدنی هوبارد و منل مورد تحلیل قرار گرفتند. در ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 600 نفر در تحقیق شرکت داشتند. در نهایت 552 نفر از سالمندان به چهار پرسش نامه موانع، راهبردهای انتقال، انگیزش و میزان فعالیت بدنی سالمندان به طور کامل پاسخ دادند. برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه ها بین سالمندان نُه استان کشور توزیع شد. از روش تحلیل مسیر برای یافتن رابطه بین متغیرها و همچنین یافتن مدل مناسب در جامعه سالمندان ایرانی استفاده شد. سه پرسش نامه موانع، راهبردهای انتقال، مشارکت دارای پایایی آلفای کرونباخ به ترتیب 73/0، 93/0 و 93/0 بودند. تحلیل مسیر مدل ها در جامعه ایران نشان داد مدل اول (مدل مستقل) و سوم (مدل کاهش اثرات موانع) برای جامعه ایران مناسب هستند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می توان اذعان کرد موانع به طور مستقیم باعث کاهش مشارکت می شود. بعد از عامل موانع، عامل انگیزش می تواند باعث افزایش مشارکت سالمندان شود
۴.

تأثیر سلامت معنوی بر منش ورزشی دانشجویان ورزشکار با تأکید بر نقش میانجی پرخاشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منش ورزشی پرخاشگری سلامت معنوی دانشجویان ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۷۵
هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر سلامت معنوی بر منش ورزشی با توجه به نقش میانجی پرخاشگری در دانشجویان ورزشکار بود. تحقیق حاضر توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان ورزشکار دانشگاه های شهرستان جهرم بود. 148 نفر طبق جدول مورگان و با استفاده از نمونه گیری تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه های سلامت معنوی الیسون و پالوتزیان (1982)، منش ورزشی والراند و همکاران (1997) و پرخاشگری باس و هری (1992) استفاده شد. برازش و آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوهای ساختاری، از روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد.نتایج حاصل نشان دهنده همبستگی مثبت و معنادار بین سلامت معنوی با منش ورزشی ورزشکاران و در مقابل همبستگی منفی و معناداری بین سلامت معنوی و پرخاشگری ورزشکاران بود. اگر چه نقش میانجی پرخاشگری در مدل پژوهش مورد تأیید قرار نگرفت. بنابراین پیشنهاد می شود جهت ارتقأ منش ورزشی و دوری از پرخاشگری، به ابعاد سلامت معنوی دانشجویان توجه بیشتری شود.
۵.

تدوین مدل ساختاری کیفیت زندگی کاری بر اساس متغیرهای سرمایه روان-شناختی و هویت ورزشی در ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری سرمایه روان شناختی هویت ورزشی ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری کیفیت زندگی کاری بر اساس متغیرهای سرمایه روان شناختی و هویت ورزشی در ورزشکاران انجام شد.روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی ورزشکاران تیم های ملی بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود. همبستگی بین متغیرهای سرمایه روان شناختی و هویت ورزشی با کیفیت زندگی کاری مثبت بود. نتایج نشان داد متغیرهای هویت ورزشی و سرمایه روان شناختی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی کاری داشته اند.بر اساس نتایج می توان گفت سرمایه روان شناختی، میزان هویت و تعلق به رشته ورزشی نقش مهمی در ارتقأ کیفیت زندگی کاری ورزشکاران ایفا می نماید و لازم است مسئولان تلاش های لازم را در این زمینه به عمل آورند.
۶.

تدوین مدل علی عزت نفس ورزشکاران بر اساس سرسختی روانشناختی و کمال گرایی با میانجی گری کنترل عواطف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عزت نفس سرسختی روانشناختی کمالگرایی کنترل عواطف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۸۳
هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین مدل علّی عزت نفس ورزشکاران بر اساس سرسختی روان شناختی و کمال گرایی با میانجی گری کنترل عواطف بود. این مطالعه از نوع همبستگی است. روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری بررسی شده است. شرکت کنندگان پژوهش 320 نفر از ورزشکاران شهر تهران در سال 2019 بودند که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آنها پرسش نامه های عزت نفس روزنبرگ (1989)، سرسختی روان شناختی اهواز کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند (1998)، کمال گرایی چندبعدی هویت و فلت (1991) و کنترل عواطفویلیامز، چامبلس و آهرنس (1997) را تکمیل کردند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت. جهت آزمون روابط غیر مستقیم از روش بوت استراپ در دستور کامپیوتری ماکرو پریچر و هیز استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش، مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود. به طورکلی نتایج نشان داد تمام مسیرهای مستقیم معنادار شدند. همچنین نتایج نشان داد مسیرهای غیرمستقیم کمال گرایی و سرسختی روان شناختی نیز از طریق کنترل عواطف با عزت نفس معنادار بود. مدل ارزیابی شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر عزت نفس ورزشکاران است.
۷.

تحلیل اهمیت- عملکرد کیفیت خدمات در اماکن ورزشی استان سمنان بر مبنای مدل پیوستار روان شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماکن ورزشی تحلیل اهمیت - عملکرد رضایتمندی مشتریان کیفیت خدمات مدل پیوستار روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۸۲
هدف از این پژوهش تحلیل اهمیت-عملکرد کیفیت خدمات در اماکن ورزشی استان سمنان بر مبنای مدل پیوستار روان شناختی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه های ورزشی استان سمنان تشکیل دادند. از بین آنها 402 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای - طبقه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل اهمیت-عملکرد و مدل پیوستار روان شناختی تحلیل شد. نتایج نشان داد همه ابعاد کیفیت خدمات در ناحیه "تمرکز در آن" قرار گرفتند. همچنین مشتریانی که در مرحله وفاداری قرار داشتند نارضایتی کمتری را از ابعاد کیفیت خدمات در مقایسه با سطح جاذبه و دلبستگی گزارش دادند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر مدیران می بایست نسبت به انتظارات مشتریان خود حساس باشند و خدماتی متناسب با انتظارات آنها ارائه دهند تا سطح رضایت مندی از خدمات افزایش یابد. افزایش رضایت مندی می تواند باعث پیشرفت افراد در مراحل پیوستار روان شناختی گردد و آنها را به مشارکت مستمر رهنمون سازد.
۸.

طراحی و ویژگی های روان سنجی پرسش نامه خود گزارشی انگیزش حرکتی در کودکان 9 الی 12 ساله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش حرکتی کودکان روان سنجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۹۵
هدف پژوهش حاضر طراحی و روان سنجی پرسش نامه خود گزارشی انگیزش حرکتی در کودکان 9 الی 12 ساله بود. طراحی پرسش نامه با استفاده از روش چهار مرحله ایی والتز انجام شد. برای بررسی این مراحل،656 کودک 9 الی 12 ساله به صورت تصادفی خوشه ای از مدارس شهر خرم آباد انتخاب شدند و در مطالعه شرکت کردند. 24 گویه اولیه، بر اساس مروری بر مطالعات منطبق با نظریه های انگیزشی استخراج گردید. ویژگی های روان سنجی پرسش نامه با بهره گیری از روایی صوری، محتوا و سازه بررسی شد. پس از تعیین روایی صوری و محتوا به صورت کمی و کیفی، 6 گویه حذف و 18 گویه برای ارزیابی در مراحل بعدی حفظ شدند. در ادامه، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، تعداد گویه های پرسش نامه (18گویه) را حفظ و آنها را در قالب سه عامل فعالیت، انگیزش و سازگاری دسته بندی نمود. لذا، پرسش نامه 18 سؤالی انگیزش حرکتی برای کودکان 9 الی 12 ساله مناسب و از قابلیت به کار گیری در موقعیت های مختلف توسط والدین، مربیان، پرستاران و کاردرمانان برخوردار است.
۹.

تأثیر رهبری تسهیم گرا بر تعهد تیمی بازیکنان حرفه ای هندبال ایران: نقش تعدیل کنندگی توانمندسازی روان شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری تسهیم گرا توانمندسازی روان شناختی تعهد تیمی هندبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۲۰۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رهبری تسهیم گرا بر تعهد تیمی بازیکنان حرفه ای هندبال ایران با نقش میانجی گری توانمند سازی روان شناختی طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی بازیکنان حرفه ای هندبال ایران در رده های بزرگسالان، جوانان و نوجوانان در بخش آقایان است. بر اساس اطلاعات کسب شده تعداد آنان حدود 600 نفر بودند. از طریق جدول مورگان تعداد 234 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. از طریق نمونه گیری تصادفی ساده پرسش نامه های رهبری تسهیم گرا، تعهد تیمی و توانمند سازی روان شناختی بین نمونه ها توزیع شد. در نهایت 211 پرسش نامه تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد رهبری تسهیم گرا به صورت مستقیم بر تعهد سازمانی و غیر مستقیم از طریق توانمند سازی روان شناختی بازیکنان حرفه ای هندبال ایران تأثیر معناداری دارد. بنابراین این نتایج پژوهش مشخص نمود مربیان با استفاده از سبک رهبری تسهیم گرا، می توانند نقش مهمی در بروز توانمند سازی روان شناختی و تعهد تیمی بازیکنان حرفه ای هندبال ایران داشته باشند.
۱۰.

مقایسه اثر تمرین به صورت بازی در زمین کوچک و سنتی بر هوش هیجانی فوتبالیست های جوان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی در زمین کوچک هوش هیجانی فوتبالیست های جوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۶۱
هوش هیجانی به عنوان یک عامل روانی، بر ارزیابی موقعیت های خاص پیش آمده در حین ورزش و تصمیم گیری مؤثر در رابطه با آنها، اثرگذار است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر تمرینات متفاوت فوتبال بر هوش هیجانی فوتبالیست ها بود. 22 فوتبالیست مرد جوان با میانگین سنی 5/14 سال به دو گروه 11 نفرِ تقسیم شدند (گروه تمرین سنتی و گروه بازی در زمین کوچک) و در 18 جلسه تمرینی متناسب با گروه خود شرکت نمودند. از پرسش نامه هوش هیجانی برادبری و گریور برای اندازه گیری هوش هیجانی در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره تفاوت معناداری را بین دو گروه نشان نداد؛ اما نتایج آزمون تی وابسته تفاوت معناداری را در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه تجربی نشان داد. نتایج این پژوهش نشان داد تمرینات ورزشی باعث بهبود هوش هیجانی در افراد می گردد؛ اما بازی های زمین کوچک با توجه به ماهیت خود، این امر را بیشتر تسهیل می نماید
۱۱.

بررسی نقش رشد شخصیت بر رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد شخصیت داوطلبان ورزش محیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۴۴
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل نقش رشد شخصیت بر رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی بود. جامعه آماری را کلیه نیروهای داوطلب شرکت کننده در تورنمنت دوچرخه سواری دور آذربایجان تشکیل داد. تعداد آنان شامل 50 نفر بود. به دلیل پایین بودن حجم جامعه آماری، بر اساس روش نمونه گیری تمام شمار، تمامی جامعه آماری به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. در نهایت پس از پخش و جمع آوری پرسش نامه های پژوهش، تعداد 43 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد رشد شخصیت بر رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی تأثیر معناداری دارد. همچنین مشخص گردید رشد شخصیت سبب می گردد تا داوطلبان رضایت مندی بیشتری از حضور در رویدادهای ورزشی داشته باشند. بنابراین پیشنهاد می گردد تا متولیان رویدادهای ورزشی ضمن توجه به مقوله رشد شخصیت، زمینه را جهت رشد شخصیت داوطلبان  از طریق محول نمودن فعالیت ها و وظایف مهم و در سطح توان افراد در رویداد های ورزشی را فراهم نمایند.
۱۲.

بررسی نگرش ضمنی و آشکار دانشجویان ایرانی ورزشکار نسبت به داروهای نیروزا و مکمل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش ضمنی نگرش آشکار دوپینگ مکمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۲۳۶
امروزه استفاده از مواد نیروافزا به دلایل مختلفی توسط ورزشکاران رو به افزایش است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نگرش ضمنی و آشکار دانشجویان زن ایرانی ورزشکار نسبت به داروهای دوپینگی و مکمل بود. برای این منظور 200 دانشجوی ورزشکار دختر داوطلب در این آزمون شرکت کردند. برای بررسی نگرش دانشجویان از ابزار آزمون تصاویر مبتنی بر دوپینگ استفاده شد. نتایج نشان دهنده نگرش منفی نسبت به مواد دوپینگی (52±99/11-) و نگرش مثبت نسبت به مکمل های ورزشی (29±56/1) در هر دو نگرش (ضمنی و آشکار) است. همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بین نگرش ضمنی و آشکار دانشجویان به دوپینگ اختلاف معناداری وجود دارد اما اختلافی در نگرش نسبت به مکمل های غذایی مجاز دیده نشد. به نظر می رسد با برنامه های آموزشی مبتنی بر کنترل و پیشگیری دوپینگ با متد ارزیابی غیرمستقیم نگرش و تفکر ورزشکاران می توان از پیامدهای ناگوار دوپینگ پیشگیری نمود
۱۳.

تبیین شادکامی و تنظیم رفتاری در ورزش بر مبنای رضایت از درآمد مالی والیبالیست های ساحلی تیم های ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درآمد شادکامی تنظیم رفتاری ذهن رفتار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۳۳۲
پژوهش حاضر با هدف تبیین شادکامی و تنظیم رفتاری در ورزش بر مبنای رضایت از درآمد مالی والیبالیست های ساحلی تیم های ملی طراحی گردید. این پژوهش از نوع همبستگی است و از منظر هدف، جز پژوهش های کاربردی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. والیبالیست های ساحلی عضو تیم های ملی ایران در رده های مختلف سنی که دارای قرارداد حرفه ای با باشگاه ورزشی در رشته خود بودند، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون رگرسیون استفاده گرید. نتایج پژوهش نشان داد رضایت از درآمد مالی والیبالیست های ساحلی تیم های ملی توانایی پیش بینی شادکامی و تنظیم رفتاری در ورزش آنان را دارا است. با توجه به این نتایج، ارتقأ رضایت از درآمد مالی والیبالیست های ساحلی تیم های ملی می تواند آثار مثبت رفتاری و ذهنی در میان این ورزشکاران ایجاد نماید
۱۴.

تحلیل عوامل روان شناختی پدیده طرد شدگی از ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل روان شناختی طردشدگی عوامل فردی و رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
 پژوهش حاضر تحلیل عوامل روان شناختی پدیده طرد شدگی از ورزش (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان غرب کشور) بود. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از حیث شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرهای کرمانشاه، ایلام، سنندج و همدان (n=250) تشکیل دادند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 152 نفر محاسبه و به منظور جلوگیری از افت نمونه ، 200 پرسش نامه به صورت تصادفی طبقه ای توزیع شد. در این پژوهش از پرسش نامه های محقق ساخته استفاده شد. پرسش نامه بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت تنظیم شده بود. برای بررسی روایی صوری از نظر ده تن از اساتید مدیریت ورزشی بهره گرفته شد و برای روایی محتوایی سئوال های پرسش نامه از مدل لاشه استفاده شد. همچنین پایایی پرسش نامه به وسیله آزمون آلفای کرونباخ بررسی شد. نتایج نشان داد بین طردشدگی و عوامل روان شناختی (610/0-) همبستگی وجود دارد. همچنین بیشترین تأثیر مستقیم مربوط به عوامل روان شناختی–طرد شدگی و کمترین تأثیر مستقیم مربوط به عوامل اجتماعی–عوامل روان شناختی است. لذا مدیران وزارت ورزش و جوانان بایستی جهت جلوگیری از طردشدگی بیشترین تلاش را برای ایجاد جو صمیمیت و همدلی در بین کارکنان به کار ببندند تا با کاهش ادراک طردشدگی در کارکنان بی نزاکتی و عواقب مرتبط بر آن در محیط کار کاهش یابد.
۱۵.

اثر افزوده تحریک الکتریکی مستقیم مغز به همراه تمرین هوازی بر تحکیم حافظه حرکتی آشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحکیم حافظه حرکتی فعالیت بدنی تحریک الکتریکی مغز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۲۹
در پژوهش حاضر اثر افزوده تحریک الکتریکی مستقیم مغز به همراه تمرین هوازی بر تحکیم حافظه حرکتی آشکار بررسی شد. شرکت کنندگان 45 جوان راست دست در دامنه سنی 20تا 25 سال بودند. ابزار پژوهش، پرسش نامه های جمعیت شناختی، کیفیت خواب پترزبورگ، دست برتری ادینبرگ، آزمون زمان واکنش تطبیق رنگ زنجیره ای، دستگاه تحریک الکتریکی مستقیم جمجمه ای و ساعت ضربان سنج بود. آزمودنی ها به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی (تمرین هوازی، تحریک الکتریکی مغز همراه با تمرین هوازی و کنترل) تقسیم شدند. یافته ها نشان داد آزمودنی ها در بلوک تمرینی سوم نسبت به بلوک تمرینی اول و دوم عملکرد بهتری داشتند (05/0≥P). در اجرای آزمون یادداری فوری و بعد از 1 ساعت، گروه تمرین هوازی و گروه کنترل بهترین و گروه تمرین ترکیبی ضعیف ترین عملکرد را داشت. در آزمون یادداری بعد از 48 ساعت، گروه تمرین ترکیبی بهترین و گروه کنترل ضعیف ترین عملکرد را داشت. با توجه به یافته های پژوهش حاضر جهت افزایش تحکیم حافظه، انجام فعالیت بدنی هوازی و تحریک الکتریکی مغز بعد از خواب شبانه توصیه می شود.
۱۶.

اثر محیط حامی-نیاز بر اضطراب، توجه بینایی و عملکرد دانشجویان غیر ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویکرد حامی - نیاز اضطراب شناختی اضطراب جسمانی موج آلفا عملکرد گلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۹
هدف پژوهش حاضر تعیین اثر محیط حامی-نیاز بر اضطراب، توجه بینایی و عملکرد دانشجویان غیر ورزشکار بود. آزمودنی­ها 30 دانشجوی دختر با میانگین (سن 3/2±2/22) سال بودند که با توجه به شرایط تحقیق و پس از اجرای پیش­آزمون به ‌طور تصادفی در دو گروه حامی–نیاز و کنترل قرار گرفتند. اضطراب یادگیرندگان با استفاده از پرسش‌نامه آمادگی روانی، موج آلفا با استفاده از دستگاه نوروفیدبک دو کاناله و عملکرد نیز به صورت خطای شعاعی ضربه پات گلف در پیش‌آزمون و پس‌آزمون اندازه‌گیری شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد رویکرد حامی–نیاز بر اضطراب، موج آلفا و عملکرد ضربه گلف، تأثیر معنادار داشته است. میزان اضطراب شناختی و اضطراب جسمانی، همچنین موج آلفا و خطای عملکرد در گروه حامی-نیاز نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. یافته­های اخیر نشان می­دهد سبک آموزشی حامی–نیاز رویکردی مناسب در زمینه کاهش اضطراب، پردازش کارآمد بینایی و ارتقأ عملکرد است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴