جستارهای زبانی (پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی) - نشریه علمی (وزارت علوم)

جستارهای زبانی (پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی) (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوماهنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس

مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار

سردبیر: دکتر حمیدرضا شعیری

هیئت تحریریه: دکتر صادق آئینه وند، دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر فرامرز میرزایی، دکتر محمد دبیر مقدم، دکتر سید حسن زهرایی،  دکتر ناصر نیکوبخت، عباسعلی رضایی، دکتر علی عباسی، دکتر محمدرضا محمدی، دکتر غلامرضا کیانی، فردوس آقا گل زاده

نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکـدة علوم انسـانی، طبقة چهارم، دفتر مجلة جستارهای زبانی. صنـدوقپســتی 139- 14115.

تلفن:   82884686(021)   فکس: 82883623(021)

وب سایت: http://lrr.modares.ac.ir

پست الکترونیک: modaresllc@modares.ac.ir , modaresuniversity@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
دوره انتشار: دو ماهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹