مطالب مرتبط با کلید واژه

نگرش به برند


۱.

بررسی تاثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران

کلید واژه ها: خدمات برند ابعاد برند نگرش به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۷۴
مقاله حاضر نتیجه یک تحقیق میدانی است که هدف آن بررسی تاثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد در بخش های خدماتی است. نام گذاری تجاری خدماتی در سال های اخیر به موضوع مهمی برای کارشناسان و محققان بازاریابی تبدیل شده است و تحقیقات تجربی در این حوزه رو به گسترش است. پژوهش حاضر به دنبال ارائه و آزمون مدلی در حوزه برند خدمات و دارای هفت فرضیه است. جامعه تحقیق، مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران است که به روش نمونه گیری خوشه ای، 275 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده است و به منظور آزمون مدل از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد شواهد برند (خدمت اصلی، کارمندان، برند، محیط خدمت، قیمت، احساسات و همخوانی با برداشت شخصی) و نیز ارتباطات برند بر رضایت، نگرش و نیات رفتاری تاثیر مستقیم می گذارد.
۲.

سنجش تجربی هم افزایی در بازاریابی

کلید واژه ها: تبلیغات ارتباطات یکپارچه بازاریابی هم افزایی روابط عمومی نگرش به برند قصد خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۹۰
در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها برای حفظ بقای خود بیش از پیش نیازمند ارتباطات مؤثرتر و کارآمدتر با مشتریان خود هستند و از سویی با توجه به ترکیب شدن روش های بازاریابی، توجه به ایجاد هم افزایی در ابزار ارتباطی به منظور ارتباط مؤثرتر با مشتریان در حال افزایش می باشد.ارتباطات یکپارچه بازاریابی یکی از جدیدترین دیدگاه ها و مدل ها در هدفگذاری تبلیغات و ارتباطات تجاری است. این مدل نظام مند در جستجوی ارتقای اثربخشی و هم افزایی در فعالیت های ارتباطی و تبلیغاتی شرکت ها به منظور دستیابی به اهداف خود که مهمترین آن ها ایجاد نگرش مثبت به برند و قصد خرید است، می باشد . اما با وجود اهمیت ایجاد هم افزایی از طریق ارتباطات یکپارچه بازاریابی در نگرش به برند و قصد خرید پژوهش های کمی در این خصوص صورت گرفته است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی این موضوع که آیا رویکرد ارتباطات یکپارچه بازاریابی در ایجادهم افزایی در نگرش به برند و قصد خرید تأثیر دارد می پردازد . این تحقیق از نوع یک پژوهش تجربی از نوع پس آزمون با 2 گروه کنترل و 4 گروه آزمایش می باشد. علاوه براین، جهت روایی سازی آن از طریق تصادفی سازی و استفاده از آزمون های آماری انجام شده است. تعداد نمونه شرکت کننده در آزمون تحقیق حاضر در مجموع 206 نفر از فعالین 10 سایت بازاریابی که خرید اینترنتی انجام داده اند، می باشند که به صورت تصادفی وارد گروه ها شده اند. نتایج اطلاعات حاصل از پاسخ های آن ها به پرسش نامه، از طریق آزمون آماری مانکوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابراین، در سطح معناداری 0.05 ، نتایج تحقیق حاضر نشان داده است که قصد خرید و نگرش به برند در بین گروه های آزمایش و کنترل متفاوت می باشد و همچنین نتایج حاصل از آزمون توکی در سطح (p-value < 0.001)، نشان داد که میانگین نمرات نگرش به برند و میانگین نمرات قصد خرید در بین افراد قرار گرفته در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل می باشد. که این امر بیانگر تأیید فرضیه های تحقیق حاضر می باشد. یعنی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که فرضیه اول تحقیق که بیان می کند استفاده از رویکرد ارتباطات یکپارچه بازاریابی در ایجاد سینرژی در نگرش به برند تأثیر دارد تأیید می شود. و همچنین فرضیه دوم تحقیق که بیان می کند استفاده از ارتباطات یکپارچه بازاریابی در ایجاد سینرزی در قصد خرید تأثیر دارد، نیز مورد تأیید قرار می گیرد. و نتایج آماری تحقیق در نمونه مورد بررسی معنادار می باشند.
۳.

برند، کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصتهای پادگانهای نظامی

کلید واژه ها: کیفیت خدمات تبلیغات شفاهی نگرش به برند تصویر برند برند شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۹۳۲
هستند تا بازده سرمایهگذاریهای خود را بالا ببرند. یکی از ارزانترین و البته ارزشمندترین مسیرهای توسعه گردشگری، توجه به تبلیغات شفاهی بوده که توجه بسیاری از مجریان و محققان را به خود معطوف نموده است. برای این منظور میتوان با نگاهی متفاوت به نیروهای نظامی، آنها را به عنوان یک منبع تبلیغات شفاهی ملاحظه و مورد توجه قرار داد. چرا که هرساله تعداد زیادی نیروی نظامی در حال آموزش و خدمت در پادگانهای مستقر در شهرهای مختلف میباشند که میتوانند به عنوان ابزارهای تبلیغات شفاهی برای شهر مربوطه عمل نمایند. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر کیفیت خدمات محل خدمت سربازان بر تبلیغات شفاهی آنها به واسطه رضایت آنها از کیفیت خدمات، تصویر و نگرش آنها نسبت به شهر محل خدمت است. روش تحقیق: این پژوهش از لحاظ هدف توصیفی-کاربردی و به لحاظ گردآوری دادهها، پیمایشی است. بدین ترتیب برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده که ضمن آن 390 نفر از نیروهای وظیفه پادگانهای شمال و شمال شرق تهران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و طی آن با دادههای جمعآوری شده از نمونه مورد smart PLS استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرمافزار 2 تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافتهها: نتایج حاکی از معناداری؛ تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت گردشگران و تصویر برند، تأثیر رضایت و تصویر برند بر نگرش نسبت به شهر محل خدمت و تأثیر رضایت، تصویر برند، نگرش نسبت به شهر محل خدمت بر تبلیغات شفاهی است. کیفیت خدمات، برند شهری، تصویر برند، نگرش به برند، تبلیغات
۴.

بررسی نقش شخصیت برند در شکل گیری ارزش ویژه برند

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند نگرش به برند شخصیت برند اعتماد به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۵۸۶
از آنجاکه ارزش ویژه نام تجاری در تدوین استراتژی کسب وکار کمک شایانی کرده و در بلندمدت به سودآوری سازمانها منجر می شود، بنابر این، شناسایی تأثیر شخصیت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مشتریان بسیار مهم است. اما از آنجا که در رابطه با تاثیر مستقیم شخصیت برند بر ارزش ویژه برند مستندات کمی وجود دارد، از این رو با توجه به ادبیات موضوع تحقیق و پیشینه ی تحقیقات گذشته، از مفاهیم اعتماد به برند و نگرش به برند به عنوان متغیر های میانجی در رابطه غیر مستقیم شخصیت برند بر ارزش ویژه برند استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق را 384 نفر از مشترکان یکی از اپراتورهای مطرح کشور در منطقه پنج تهران را در بر میگیرد. ابزار گردآوری داده در این تحقیق ، پرسشنامه می باشد که از پایایی و روایی مورد نظر برخوردار می باشد.جهت آزمون فرضیه های تحقیق نیز از روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار Smart PLS نسخه دو، استفاده گردید. نتایج تحقیق حکایت از وجود اثر مثبت اما غیر مستقیم شخصیت برند بر ارزش ویژه برند دارد، همچنین اثر مستقیم متغیرهای اعتماد به برند و نگرش به برند بر ارزش ویژه برند مورد تایید قرار گرفت.
۵.

تاثیر نوسازی لوگو بر نگرش مشتریان به برند (مطالعه موردی لوگوی بانک مهر اقتصاد)

کلید واژه ها: نگرش به برند نوسازی لوگو نگرش به لوگو شخصیت لوگو طرح لوگو

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۷۴۶
هویت یک شرکت به طور استراتژیک در تمایز آن نقش دارد. برخی عناصری که به ایجاد این تمایز کمک می کنند عبارتند از ساختمان ها، پوشش کارکنان و لوگوی شرکت که از آن ها به عنوان هویت بصری شرکت نام برده می شود. تغییر و نوسازی لوگوها به دلیل تغییرات عمده مدیریتی یا استراتژیکی و یا عدم تطابق لوگوی شرکت با ماموریت شرکت، در سازمان ها صورت می گیرد. آنچه که در این پژوهش بدان پرداخته شده است، تاثیر طرح های مختلف لوگو بر: 1) شخصیت و نگرش لوگو، 2) نگرش مشتریان نسبت به برند است. مطالعه موردی این پژوهش، لوگوی بانک مهر اقتصاد است. نمونه آماری پژوهش 341 نفر از مشتریان بانک مهر اقتصاد را در بر می گیرد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که طرح لوگو بر نگرش مشتریان به لوگو و نیز نگرش مشتریان به برند تاثیرگذار بوده و همچنین طرح های مختلف لوگو دارای شخصیت های مختلفی نسبت به یکدیگر می باشند
۶.

ارزیابی تاثیر واسطه ای تصویر ذهنی برند روی شکل گیری ارزش ویژه برند

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند نگرش به برند شخصیت برند تصویر ذهنی برند صنعت شکلات تاثیر واسطه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۳۷۳
هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیر واسطه ای تصویر ذهنی برند بین شخصیت و نگرش به برند با ارزش ویژه برند می باشد. بعد از بررسی اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثر کل، تاثیر گذارترین متغیر برون زا در شکل گیری ارزش ویژه برند در صنعت شکلات ایران شناسایی می شود تا در آینده، شرکت های فعال در این صنعت بتوانند با سرمایه گذاری روی این عامل، ارزش ویژه برند خود را، که مهمترین دارایی نامشهودشان است، افزایش دهند. گرایش این پژوهش کاربردی، رویکرد آن استقرائی، استراتژی آن علی، هدف روش شناسی آن تبیین(آزمون فرضیات)، و افق زمانی آن تک مقطعی می باشد. برای گردآوری داده ها در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه استاندارد شده استفاده شده است. برای بررسی روابط علی بین ابعاد ارزش ویژه برند، مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عامل تاییدی مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون مدل طراحی شده، یک نمونه 432 نفری با روش نمونه گیری خوشه ای از بین مراجعین به فروشگاه های بزرگ محصول شکلات در ایران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تست مدل حاکی از آن است که تصویر ذهنی برند مهمترین عامل تاثیرگذار در ایجاد ارزش ویژه برنددر صنعت شکلات می باشد. علاوه بر این، با استناد به داده های گردآوری شده ، تاثیر واسطه ای تصویر ذهنی برند، در شکل گیری ارزش ویژه برند، مورد تایید است. مزیت این مدل، در نظر گرفتن سازه شخصیت برند بعنوان یکی از ابعاد تاثیر گذار روی ارزش ویژه برند است که در مدل های ارائه شده در کشورمان کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، این مدل بر اساس داده های گردآوری شده از صنعت شکلات ایران مورد آزمون قرار گرفته در صورتی که، اکثر مدل های ارائه شده در زمینه ارزش ویژه برند در کشورهای دیگری مثل آمریکا، کره و ... مورد آزمون قرار گرفته اند.
۷.

بررسی اثر برانگیزاننده ها ی خرید خیرخواهانه بر نگرش مشتریان به برندهای خیرخواه و قصد خرید آن

تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۶۱
فضای کسب و کار امروز، مسئولیت پذیری اجتماعی را از برندها طلب می کند. برندهای خیرخواه برآمده از این تفکر هستند. آن ها می کوشند ضمن پاسخ گویی به خواسته ها ی ذینفعان و ایفای نقشی موثر نسبت به بخش ها ی آسیب خورده اجتماع، نگرش آن ها را به سمت خرید بیش تر سوق دهند. بر این اساس، هدف از این مقاله بررسی اثر آن دسته از برانگیزاننده ها ی خرید خیرخواهانه است که بر نگرش و قصد خرید برندهای خیرخواه از جانب مشتریان موثر می باشد. با توجه به این هدف، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی/پیمایشی و با کمک پرسشنامه ای پژوهشگرساخته که روایی (سازه و محتوایی) و پایایی (کرونباخ 5/83% و دو نیم کردن 77%) آن به اثبات رسیده است، روابط میان متغیرهای پژوهش را بررسی می نماید. نتایج نشان می دهد که برانگیزاننده ها در کل با تاثیرگذاری بر نگرش مشتری به برندخیرخواه، بر قصد خرید برندهای خیرخواه از جانب مشتریان موثرند. با این همه از میان برانگیزاننده ها ی سه گانه شامل درونی، اجتماعی و شرکتی، تنها برانگیزاننده ی شرکتی بوده است که توانسته است با تاثیر گذاری بر نگرش مشتری به برند خیرخواه، بر قصد خرید مشتریان نسبت به این گونه برندها موثر باشد. از سوی دیگر، تنها تناسب اقدامات خیرخواهانه توانسته است رابطه میان نگرش به برند خیرخواه و قصد خرید آن را تعدیل نماید
۸.

تأثیر نقش طبقه محصول در تبلیغات هیجانی مبتنی بر ویژگی ها و یا کارکرد نهایی

تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۶
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر نقش طبقه محصول در تبلیغات هیجانی مبتنی بر ویژگی ها یا کارکرد نهایی است. در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش تجربی (آزمایشی)، چارچوب مفهومی این موضوع، بررسی و تأثیر هرکدام از متغیر های مستقل، جاذبه تبلیغاتی، نوع محصول، شیوه نمایش و درگیری ذهنی محصول بر روی متغیر های وابسته همچون نگرش به برند و نگرش به تبلیغات سنجیده شده است. در این مطالعه، با استفاده از روش تجربی به 400 دانشجو عکس های تبلیغاتی داده شده است؛ عکس هایی که درباره طرح های عاملی با تعداد 2×2×2×2 (لذت گرا- فایده گرا)، (درگیری ذهنی کم- درگیری ذهنی زیاد)، (نمایش تصویری- نمایش نوشتاری) و (جاذبه هیجانی- جاذبه غیرهیجانی) است. بر اساس یافته ها، جاذبه هیجانی در تبلیغات، نگرش به برند و هم چنین اثر تبلیغات را افزایش می دهد. جاذبه تبلیغاتی هیجانی هنگامی که محصول با درگیری ذهنی کم و لذت گراست، نگرش به برند و اثر تبلیغات را افزایش می دهد. نتیجه دیگر این است هنگامی که تبلیغ هیجانی است، نگرش به برند در محصولات دارای درگیری کم، شیوه نمایش تصویری بهتر از نوشتاری و محصول با درگیری زیاد، شیوه نمایش نوشتاری بهتر از تصویری است.
۹.

ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی

تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۷۴
هدف از تحقیق حاضر ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی است. در این تحقیق از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. در این مطالعه کارمندان شرکت آی سودا به عنوان مصاحبه شوندگان مورد بررسی قرار گرفتند که با انجام مصاحبه با 4 نفر، اشباع نظری اتفاق افتاد. برای تایید پایایی تحقیق در این مطالعه به داده های خام رجوع شد تا ساخت بندی نظریه با داده های خام مقایسه و ارزیابی شود. همچنین از تکنیک ممیزی نیز استفاده گردیدو جهت ارزیابی اعتبار از روش زاویه بندی استفاده شده است. نتایج حاصل از استخراج مفاهیم و مقوله ها و مضمون های حاصل از 4 مصاحبه با مدیران و فعالان صنعت شکلات، منجر به شناسایی متغیرها (مضمون ها) و مولفه های هر متغیر از دید فعالان و مدیران صنعت شده است. همچنین، با توجه به اینکه تمامی مصاحبه شوندگان از جمله فعالان در شرکت آی سودا می باشند، لذا کدهای به دست آمده حاصل از مصاحبه آزمودنی ها، قابلیت اتکای بیشتری پیدا می کنند. 9 مولفه تعیین کننده متغیر (مضمون) محتوای پیام تبلیغاتی شامل موارد ذیل است: نگرش به صنعت تبلیغات، نگرش به برند، نگرش به صنعت تولید، نگرش به بازار، نگرش به بسته بندی، نگرش به واردات، نگرش به صادرات، نگرش به خرید، نگرش به مصرف.
۱۰.

تأثیر استفاده از تأیید کننده های مشهور در پیام های بازرگانی تلویزیون بر نگرش و قصد خرید مخاطبان

تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
یکی از رایج ترین ترفندهای مورد استفاده در تبلیغات تلویزیونی استفاده از افراد مشهور است که محصول را مورد تأیید قرار می دهند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از تأیید کننده های مشهور بر قصد خرید با توجه به نقش میانجی نگرش، به نام تجاری(برند) و تبلیغات است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مصرف کنندگان شهر یزد بوده که در معرض تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما (شبکه سراسری) قرار گرفته اند. از این جامعه با استفاده از رابطه کوکران، نمونه ای به حجم 420 نفر و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های تأیید کننده مشهور بر نگرش نسبت به تبلیغات تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین، نگرش نسبت به تبلیغات بر نگرش به برند تأثیر معناداری دارد. همچنین نگرش نسبت به تبلیغات در رابطه بین ویژگی های تأیید کننده و نگرش نسبت به برند نقش میانجی ایفا می کند. در واقع استفاده اصولی و علمی از تأیید کننده های مشهور در تبلیغات می تواند بر نگرش مخاطبین تأثیرگذار باشد.
۱۱.

تأثیر بیگانه گرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات خارجی: تحلیل نقش تصویر کشور تولید کننده و نگرش به برند

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۶۱
هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر بیگانه گرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات خارجی: تحلیل نقش تصویر کشور تولید کننده و نگرش به برند می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مصرف کنندگان پوشاک خارجی در مشهد است. نمونه آماری این تحقیق 220 نفر از مصرف کنندگان پوشاک خارجی در سطح مشهد (براساس 4-10 برابر تعداد گویه های پرسشنامه) است و داده های آماری گردآوری شده طی 6 ماهه اول سال 1399 به روش نمونه گیری غیراحتمالی داوطلبانه می باشد. ابزار اندازه گیری در این مطالعه، پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینه ای و شامل 22 گویه بوده است. همچنین جهت تعیین روایی از روایی محتوا و سازه و جهت پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار بدست آمده مورد تأیید می باشد. جهت تحلیل توصیفی داده ها از نرم افزار SPSS و جهت آزمون فرضیات با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ( SEM ) و با کمک نرم افزار Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیگانه گرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات خارجی تاثیر معناداری دارد، همچنین تصویر کشور تولید کننده رابطه بین بیگانه گرایی مصرف کننده و قصد خرید محصولات خارجی را میانجی گری می کند و درنهایت نگرش به برند رابطه بین بیگانه گرایی مصرف کننده و قصد خرید محصولات خارجی را میانجی گری می کند.