مهدی اشکانی

مهدی اشکانی

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

تاثیر ارتباطات برند مصرف کننده بر بشارت برند تلفن همراه

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۷۱
در جامعه مصرف کننده امروزی، که امکان نشان دادن طرفداری برند برای مصرف کننده، به آسانی وجود دارد، برای صاحبان بازار فهم رفتارهایی که منجر به انتخاب برند می شوند مهم است. هدف این مطالعه، بررسی چگونگی تاثیر ارتباطات برند مصرف کننده بر متغیرهای بشارت برند است که منجر به رفتارهای حمایتی از برند می شود. این مطالعه پیشنهاد می دهد که صاحبان بازار می توانند بشارت برند خود را به وسیله ایجاد اطمینان برند، تعهد برند و هویت پذیری برند ترویج دهند. به طور خاص، این مطالعه به بررسی اثر سه مولفه از مولفه های ارتباطات برند مصرف کننده (صمیمیت برند، اشتیاق برند و هویت پذیری برند) بر روی مولفه های بشارت برند (قصد خرید برند، توصیه مثبت برند، توصیه منفی برند) می پردازد. داده ها از طریق پرسشنامه و از نمونه آماری شامل 350 نفر از دانشجویان، در مورد برند تلفن همراه به دست آمد. فرضیات این پژوهش با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که ارتباطات برند مصرف کننده، بر روی بشارت برند تاثیر مثبت می گذارد، ولی از راه های گوناگون؛ به طوری که هویت پذیری برند، روی توصیه مثبت و منفی برند؛ تعهد برند، روی قصد خرید و توصیه منفی برند؛ و اطمینان برند، روی قصد خرید و توصیه مثبت برند تاثیر مثبت می گذارد. همچنین مشخص شد که متغیر قصد خرید، روی دو متغیر توصیه مثبت و منفی برند تاثیر مثبت دارد؛ و توصیه مثبت برند نیز روی توصیه منفی برند رقبا تاثیر مثبت دارد.
۲.

تأثیر ارتباطات برند مصرف کننده بر بشارت برند

تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۰
در جامعه مصرف کننده امروزی، جایی که برای مصرف کننده به آسانی امکان نشان دادن طرفداری برند وجود دارد، برای صاحبان بازار، فهم رفتارهایی که به انتخاب برند منجر می شوند مهم است. هدف مطالعه حاضر بررسی چگونگی تأثیر ارتباطات برند مصرف کنندگان بر متغیرهای بشارت برند است که به رفتارهای حمایتی برند منجر می شود. مطالعه حاضر اثر سه مؤلفه از مؤلفه های ارتباطات برند مصرف کننده را بر مؤلفه های بشارت برند بررسی می کند. داده ها به وسیله پرسشنامه از جامعه آماری شامل 350 نفر از دانشجویان و در مورد برند گوشی همراه به دست آمد. فرضیه های پژوهش حاضر با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل شده و سه فرضیه رد و هشت فرضیه تأیید شد. یافته های پژوهش نشان داد که مفهوم ارتباطات برند مصرف کننده بر بشارت برند تأثیر مثبت می گذارد؛ به عبارت دیگر هویت پذیری برند بر توصیه مثبت و منفی برند، تعهد برند بر قصد خرید و توصیه منفی برند و اطمینان برند بر قصد خرید و توصیه مثبت برند تأثیر مثبت می گذارد؛ همچنین مشخص شد که متغیر قصد خرید بر دو متغیر توصیه مثبت و منفی برند تأثیر مثبت دارد.
۳.

ارزیابی انصاف قیمتی ادراک شده بر اساس نظریه اِسنادی

کلید واژه ها: وفاداری تمایل به پرداخت انصاف قیمتی نظریه إسنادی واکنش احساسی مقایسه قیمتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۹
انصاف قیمتی یکی از مهمترین مسائل در حوزه قیمت گذاری می باشد و تأثیر زیادی روی رفتار خرید مشتریان دارد. با این حال محققان کمی در دنیاو ایران به این موضوع پرداخته اند. این مطالعه با هدف سنجش عوامل مؤثر بر انصاف قیمتی ادراک شده و نتایج حاصل از آن انجام پذیرفته است. برای این منظوراز مدل مفهومی بر پایه دیدگاه إسنادی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانشجویانساکن در کوی دانشگاه تهران که به طور مکرر از حمل و نقل بین شهری استفاده می کنند، می باشد، داده های تحقیق از طریق پرسشنامه از طریق نمومه گیری تصادفی جمع آوری شده و به وسیله مدل معادلات ساختاری (SEM) تجزیه و تحلیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شده است. فرضیه های تحقیق بر اساس تحقیقات گذشته ارائه شده که همگی تأیید شدند و به این نتیجه رسیده شد که مفهوم إسناد شناختی و واکنش احساسی تأثیر مستقیم و مقایسه قیمتی تأثیر معکوس روی ادراک انصاف قیمتی دارد و همچنین به این نتیجه رسیده شد که انصاف قیمتی همانطوری که تأثیر مستقیم روی رفتارهای مثبت مشتریان (مفاهیم وفاداری و تمایل به پرداخت ( دارد به طور همزمان تأثیر معکوس روی رفتارهای منفی مشتریان(مفاهیم رفتارهای تلافی جویانه و شکایت آمیز) دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان