آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی صورت گرفته است. داده های این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از نمونه ای با حجم 256 نفر (جامعه آماری 741 نفر) متشکل از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان به شیوه نمونه گیری طبقه ای و تصادفی جمع آوری گردید با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند و سپس به روش تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار spss و از طریق شاخص رگرسیون تک متغیره، و رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان داد که هر پنج متغیر مستقل (سرمایه فکری (01/0> sig، 336/0=r)، سرمایه انسانی (01/0> sig، 344/0=r)، سرمایه ساختاری (01/0> sig، 252/0=r)، سرمایه معنوی (01/0> sig، 583/0=r)، سرمایه رابطه ای (01/0> sig، 376/0=r))، بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی داشته اند. همچنین، نتایج رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشان داد که در گام اول، سرمایه معنوی (01/0>P، 771/130=F، 337/0=R 2 ) از قابلیت پیش بینی عملکرد سازمانی برخوردار است و در گام دوم، بعد از سرمایه معنوی، سرمایه انسانی (01/0>P، 167/134=F، 511/0=R 2 ). از قابلیت پیش بینی نمرات عملکرد سازمانی برخوردار است؛ همچنین، در گام سوم، بعد از سرمایه معنوی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (01/0>P، 634/98=F، 535/0=R 2 ). از قابلیت پیش بینی نمرات عملکرد سازمانی برخوردار است.

تبلیغات