آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در نت نیروهای مسلح در راستای توسعه پایدار و افزایش بهره وری است. جامعه آماری این پژوهش 33 نفر از کارکنان شاغل در معاونت آماد و پشتیبانی ف.ا.ا. همدان بود، که با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این پژوهش ازنظر روش شناسی، توصیفی از نوع همبستگی است و بر اساس زمان جمع آوری داده ها، از نوع پژوهش های مقطعی بود. جهت نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف–اسمرینوف(k-s) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss نسخه20 تجزیه وتحلیل شدند و با تدوین ابزار پرسشنامه، نسبت به اجرای آن اقدام شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین نقش HSE در نت نیروهای مسلح رابطه وجود دارد. در ارتباط با رابطه بین HSE در نت نیروهای مسلح سازمان باید اهداف بهداشت شغلی و ایمنی مدونی در هر بخش و سطحی در درون خود که مرتبط باشد، ایجاد کرده و برقرار نگهدارد و هنگام تعیین و بازنگری اهداف خود الزامات قانونی و سایر الزامات، خطرات (عوامل زیان آور) بهداشتی ایمنی و ریسک ها، گزینه های فن آوری، الزامات مالی و عملیاتی و بازرگانی خود و نیز نظرات طرف های ذینفع را در نظر گیرد.

تبلیغات