آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

اعتیاد به مواد مخدر از دغدغه های بزرگ جوامع امروزی است. استفاده از مواد مخدر سبب ایجاد عوارض بالینی گسترده در مصرف کنندگان می شود. مورفین نوعی داروی ضد درد و مخدر بسیار قوی است که در کبد، لوله های گوارش و کلیه، زیست دگرگونی ایجاد نموده و از طریق کلیه ها دفع می شود. این تحقیق به منظور بررسی اثر تزریق صفاقی مورفین در رت نر بالغ، در قالب آزمایشی بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 30 سر موش در یک دوره پرورشی 28 روزه و تقسیم موش ها به دو گروه شاهد و تجربی، اجرا شد و روزانه به گروه تجربی مورفین با دوز (10 میلی گرم بر کیلوگرم یک بار در روز) تزریق شد. در پایان هفته چهارم، پس از بیهوشی از موش ها نمونه خون اخذ شد. سپس، موش ها به روش قطع مهره های گردن کشته شده و بعد از باز کردن حفره شکمی، بیضه و اپی دیدیم آن ها خارج شد. مقادیر کلسترول، تری گلیسرید، گلوکز، HDL، LDL، هورمون های جنسی (تستوسترون، FSH، LH) و تعداد و درصد زنده مانی اسپرم ها در آزمایشگاه تعیین شد و داده های آزمایشی بعد از انجام آزمون نرمال با استفاده از نرم افزار SAS، مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دادند، تأثیر تزریق صفاقی مورفین، باعث افزایش معنی دار غلظت گلوکز، LDL و تستوسترون شد (05/0 > P). همچنین، بر غلظت کلسترول، HDL، تری گلیسرید معنی دار نبود. اما باعث افزایش نسبی کلسترول و کاهش HDL و تری گلیسرید شد (05/0< P). همچنین به طور معنی داری باعث کاهش تعداد و حرکت پیش روندگی شد (05/0 > P).

تبلیغات