اسدالله کرمی

اسدالله کرمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

نقش HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در نت نیروهای مسلح (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایمنی بهداشت و محیط زیست نیروهای مسلح نت همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۴۶۱
هدف این پژوهش، بررسی نقش HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در نت نیروهای مسلح در راستای توسعه پایدار و افزایش بهره وری است. جامعه آماری این پژوهش 33 نفر از کارکنان شاغل در معاونت آماد و پشتیبانی ف.ا.ا. همدان بود، که با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این پژوهش ازنظر روش شناسی، توصیفی از نوع همبستگی است و بر اساس زمان جمع آوری داده ها، از نوع پژوهش های مقطعی بود. جهت نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف–اسمرینوف(k-s) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss نسخه20 تجزیه وتحلیل شدند و با تدوین ابزار پرسشنامه، نسبت به اجرای آن اقدام شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین نقش HSE در نت نیروهای مسلح رابطه وجود دارد. در ارتباط با رابطه بین HSE در نت نیروهای مسلح سازمان باید اهداف بهداشت شغلی و ایمنی مدونی در هر بخش و سطحی در درون خود که مرتبط باشد، ایجاد کرده و برقرار نگهدارد و هنگام تعیین و بازنگری اهداف خود الزامات قانونی و سایر الزامات، خطرات (عوامل زیان آور) بهداشتی ایمنی و ریسک ها، گزینه های فن آوری، الزامات مالی و عملیاتی و بازرگانی خود و نیز نظرات طرف های ذینفع را در نظر گیرد.
۲.

مسیریابی بهینه در سفرهای درون شهری با تأکید بر لایه های ذهنی افراد (نمونه مطالعاتی: محله پاسبانان کرمانشاه)

کلید واژه ها: ترافیک حمل و نقل شهری لایه های ذهنی شهر کرمانشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۴
امروزه یکی از مسائل مهم در بحث ترافیک، تسهیل و بهبود حمل ونقل است. در این زمینه اطلاعات مکانی از جمله محاسبه کوتاه ترین مسیر به دلیل کاهش هزینه های اقتصادی، اجتماعی، روانی و زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است. تاکنون معیارهای مختلفی برای یافتن کوتاه ترین مسیر مد نظر گرفته شده که از آن جمله می توان به مواردی چون مسافت، زمان سفر، راحتی مسیر و زیبایی مسیر اشاره کرد. البته عوامل دیگری چون ساختار فضایی و فرم شهر، ویژگی های فردی و اقتصادی و موارد بسیار دیگر در این زمینه موثر می باشد، از این رو این پژوهش باهدف بررسی سهم اثرگذاری عوامل مختلف فضایی، اقتصادی، زیرساختی و کیفیت وسایل حمل ونقل و مهم تر از همه عوامل ذهنی بر رفتار شهروندان در انتخاب یک مسیر شهری در شهر کرمانشاه انجام گرفته است. در این مقاله به طور اخص رفت وآمد ساکنین محله پاسبانان کرمانشاه به مرکز شهر مورد بررسی قرارگرفته شده است. محله مذکور ناحیه ای به مساحت 520/107 متر مربع را در بر می گیردکه با توجه به اطلاعات طرح های شهرسازی و طرح جامع حمل و نقل کرمانشاه با تراکم متوسط و قطعات میانگین 150 تا 250 متر مربع قرار گرفته است که دارای جمعیت 3864 نفر و حدود 1000 خانوار است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان