آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

این مقاله که به تبیین رابطه میان فرهنگ شهروندی با تمایل به ارتکاب جرم پرداخته است به دنبال این است تا میزان تأثیر ابعاد فرهنگ شهروندی را در تمایل شهروندان به ارتکاب جرم تبیین نماید. طرح آن از نوع توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام شده است. جامعه تحقیق را کلیه شهروندان استان تشکیل می دهند که از میان آنها تعداد 147 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری تحقیق نیز پرسشنامه ای 28 سؤالی می باشد که پایایی آن 87/0 می باشد. داده های به دست آمده نیز با استفاده از آزمون t، همبستگی و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل و نتایج نشان داد که میزان فرهنگ شهروندی در شهر از حد میانگین بالاتر است و میانگین مؤلفه مسئولیت پذیری نسبت به مؤلفه های دیگر بیشتر است. میانگین میزان تمایل به ارتکاب جرم در نمونه های مورد مطالعه از میانگین کل نمونه ها بالاتر نیست و پایین است. متغیر فرهنگ شهروندی با تمایل به ارتکاب جرم رابطه معنادار و منفی از لحاظ آماری دارد و هر اندازه فرهنگ شهروندی بالا باشد به همان میزان تمایل به ارتکاب جرم پائین خواهد آمد و متغیر مشارکت اجتماعی بیشترین ارتباط را با میزان تمایل به ارتکاب جرم دارد.

تبلیغات