آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

مقاله حاضر به بررسی و مطالعه علل ارتکاب جرم در میان جوانان حاشیه نشین شهر همدان پرداخته است. آمارهای موجود حکایت از این دارد که بیشتر جوانانی که مرتکب جرایم گوناگون می شوند عموماً در مناطق حاشیه شهر ساکن می باشند. این مناطق بیش از سایر مناطق در معرض انواع فعالیتهای غیر قانونی است که غالبا با جرایم بیشتری روبه رو هستند. هدف کلی پژوهش این است که ببینیم آیا نیاز و فرصت در بروز جرم نقش دارند یا خیر. و در صورت مثبت بودن پاسخ ، هر یک از این دو عامل ( نیاز ، فرصت ) تا چه اندازه در بروز وپیشگیری از جرم مؤثر می باشد. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شامل جوانان ساکن شهر همدان در محدوده سنی 29-18 سال می باشد که تعدادشان 38000 هزار نفر برآورد شده است و با استفاده از جدول مورگان 380 نفر از جوانان به عنوان جمعیت نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.یافته های تحقیق نشان میدهد که بین متغیر مستقل نیاز و جرم رابطه مثبت و بین متغیرهای مستقل فرصت و جرم رابطه منفی وجود دارد بدین معنا که هر چه بر میزان نیاز افراد در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزوده شود احتمال ارتکاب جرم توسط آنها افزایش می یابد .

تبلیغات