اکبر طاهری

اکبر طاهری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود بهزیستی روان شناختی و تقویت معناداری زندگی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال ذهنی -رشدی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: درمان متمرکز بر شفقت بهزیستی روان شناختی معناداری زندگی اختلال ذهنی- رشدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۷
اهداف: تعیین اثر بخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود بهزیستی روان شناختی و تقویت معناداری زندگی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال ذهنی- رشدی بود. مواد و روش ها: روش این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را همه مادران کودکانِ مبتلا به اختلال ذهنی- رشدی اهواز در سال تحصیلی 1398-1397 تشکیل دادند که از میان آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 30 نفر از مادرانی که نمره های بهزیستی روان شناختی و معناداری زندگی شان یک انحراف معیار پایین تر از میانگین نمونه اولیه بود، انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. سپس طرح آزمایش برای گروه آزمایش اجرا شد. برای جمع آوری داده از فرم 84 سؤالی مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف و پرسش نامه معنا داری زندگی استیگر استفاده شد. داده ها از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریانس تجریه و تحلیل شدند. یافته ها: آزمون های آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری در گروه های آزمایش و کنترل نشان می دهد که این گروه ها حداقل در یکی از متغیرهای وابسته با یکدیگر تفاوت معنا داری دارند. نسبت F تحلیل کوواریانس تک متغیری برای متغیر بهزیستی روان شناختی (32/48 = F و 0/001≥P) و برای متغیر معناداری زندگی (51/32= F و 0/001≥P) به دست آمد. به علاوه، نسبت F تحلیل کوواریانس تک متغیری برای متغیر بهزیستی روان شناختی (61/45 = F و 001/0 ≥P ) و برای متغیر معناداری زندگی (33/60= F و 0/001≥P) به دست آمد. بنابراین در متغیرهای وابسته (بهزیستی روان شناختی و معناداری زندگی) بین گروه های آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معنا داری مشاهده شد. نتیجه گیری: نتیجه مطالعه نشان داد درمان متمرکز بر شفقت به شکل معناداری منجر به بهبود بهزیستی روان شناختی و تقویت معناداری زندگی شد. یک دوره پیگیری چهار هفته ای نیز تغییرات درمانی را پایدار نشان داد. بنابراین درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود بهزیستی روان شناختی و تقویت معناداری زندگی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال ذهنی- رشدی مؤثر است و این روش درمانی به عنوان یک درمان مفید برای ارتقای سطح بهزیستی روان شناختی و معناداری زندگی به درمان گران پیشنهاد می شود.
۲.

بررسی موانع و مشکلات اجرای حسابرسی عملیاتی و ارائه راهکارهای مطلوب در فرماندهی انتظامی استان همدان

کلید واژه ها: حسابرسی عملیاتی نگرش سازمانی پاسخگویی مدیران استانداردهای مناسب حرفه ای و قانونی اصول و ضوابط حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۳۶۰
در تحقیق حاضر به بررسی موانع و مشکلات اجرای حسابرسی عملیاتی و ارائه راهکارهای مطلوب در فرماندهی انتظامی استان همدان در تابستان 1392پرداخته شده است. حسابرسی عملکرد (عملیاتی) در سطح این نوشتار شامل یک فرایند سیستماتیک جهت ارزیابی عملیات واحدهای تحت کنترل مدیریت از لحاظ کفایت کنترل های مدیریتی و رعایت صرفه اقتصادی، کارائی و اثر بخشی برنامه ها در دستیابی به اهداف مشخص سازمان می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر در جهت کشف موانع و مشکلات اجرای حسابرسی عملکرد در حد مقدورات تحقیق ارائه راهکارهای مطلوب در فرماندهی انتظامی استان همدان است که حائز اهمیت فراوانی در زمینه مالی و عملیاتی استان است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای می باشد، در این تحقیق یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی مطرح که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه و فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان دهنده این بود که، عدم وجود تخصص و مهارت کافی در حسابرسان-عدم تدوین اصول و ضوابط مناسب قانونی -عدم تغییر نگرش قانونی دیوان محاسبات در نحوه برخورد با موارد تخلف، عدم کارایی و اثر بخشی- عدم تدوین استانداردهای مناسب با نوع فعالیت سازمانی- عدم صراحت و شفافیت قوانین و مقررات بعنوان برخی از موانع اجرای حسابرسی عملیاتی مورد تأیید و شناسایی قرار می گیرند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان