داریوش محمدی

داریوش محمدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

شناسایی عناصر سازمان جهادی و بررسی تاثیر آنها بر اثربخشی سازمانی(مورد مطالعه: نزاجا)

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱۶
تاکنون در خصوص عناصر سازمان جهادی، تحقیق منسجمی صورت نگرفته است و تبیین و تئوریزه کردن اجزا و عناصر این نوع سازمان در سطوح کلان، میانی، و خرد شایان توجه است. بنابراین، هدف این تحقیق شناسایی عناصر سازمان جهادی از یک طرف و تعیین ارتباط این عناصر با اثربخشی سازمانی از طرف دیگر است. در همین راستا، ابتدا از طریق تحلیل محتوای کیفی و بر محوریت اندیشه مقام معظم فرماندهی کل قوا، و منابع علمی و اسلامی، عناصر سازمان جهادی در سه مقوله انسانشناختی، ساختاری، و سیاستگذاری شناسایی شد و سپس اجزای این 3 مقوله از طریق اجرای پنل دلفی در بین 8 متخصص علوم اجتماعی  و در دو مرحله شناسایی شد. در خصوص اعتبار یافتههای تحقیق باید گفت که در کل فرآیند اجرای مرحله دلفی سعی شد علاوه بر پنل، از تعدادی خبره حوزه مدیریت جهادی در کنترل سؤالات اولیه استفاده بهعمل آید. روایی و پایایی مرحله کمی تحقیق هم به ترتیب با اتکا به خبرگان و ضریب الفای کرانباخ بوده است.  مساعدت نظری تحقیق، شناسایی و دستهبندی ابعاد انسانشناختی، ساختاری، و سیاستی سازمانهای جهادی و تعیین ارتباط آنها با اثربخشی سازمانی است. بر اساس یافتههای تحقیق، 16 مفهوم /مضمون مرتبط با انسانشناسی،13 مفهوم /مضمون مرتبط با ساختارها و 11 مفهوم /مضمون مرتبط با سیاستگذاری، شناسایی و دستهبندی شد. در مرحله دوم تحقیق از طریق مدلسازی معادلات ساختاری و نمونهگیری تصادفی از یکی از مراکز نزاجا میزان تأثیر عناصر سازمان جهادی بر اثربخشی سازمان مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس یافتههای تحقیق، تأثیر سازمان جهادی بر اثربخشی سازمانی مثبت و معناداری میباشد. همچنین تأثیر ساختار سازمان جهادی و انسانشناسی سازمان جهادی بر اثربخشی مثبت میباشد و بالأخره، در این تحقیق تأثیر سیاستگذاری بر اثربخشی معنادار نبود.  نتیجه نهایی این است که انسانِ جهادی با سیاستگذاریهای خوب در بستر ساختارهای پویا میتواند اثربخشی سازمانی را ارتقاء دهد.
۲.

تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش موبایلی خدمات الکترونیکی صنعت بیمه با استفاده از فرایند تحلیل شبکه فازی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۵
امروزه ارتباط الکترونیکی با مشتریان به مسئله مهم و حیاتی در شرکت های بیمه تبدیل شده است و این شرکت ها می کوشند با به کارگیری فناوری های مناسب، رضایت مشتریان را جلب و روابط بلندمدتی را با آنها برقرار کنند. استفاده از موبایل به همراه ابزارهای کارآمدش، سبب سهولت کار برای شرکت ها شده است. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش کاربرد موبایل در خدمات الکترونیکی صنعت بیمه باتوجه به چارچوب مدل پذیرش فناوری (TAM) و نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB) و درنهایت، ارزیابی و رتبه بندی این عوامل است. عوامل بررسی شده در این مطالعه شامل ریسک ادراک شده، تأثیرات اجتماعی، سود (ارزش) ادراک شده، هزینه مالی، اعتماد و امنیت بوده و استراتژی ها (گزینه های) پیشنهادی نیز شامل به کارگیری استراتژی جایگزینی یک باره، جایگزینی بخشی و اجرای موازی است. جامعه آماری این پژوهش گروهی از متخصصان حوزه بازاریابی الکترونیک و نیز مدیران شرکت های بیمه ای است و نمونه پژوهش، به شکل هدفمند و قضاوتی انتخاب شده و برای  جمع آوری اطلاعات از این آزمودنی ها نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تحلیل داده های حاصل از این پرسشنامه ها نیز با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه فازی انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد تأثیرگذارترین عوامل در پذیرش موبایلی خدمات الکترونیکی صنعت بیمه، ریسک ادراک شده و سود ادراک شده و سپس به ترتیب اعتماد، امنیت، تأثیرات اجتماعی و هزینه اند. پس از تعیین درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارها و ترسیم رابطه درونی آنها، رتبه نهایی استراتژی ها (گزینه ها) انجام گرفت و بدین ترتیب مهم ترین استراتژی ها، استراتژی جایگزینی بخشی و اجرای موازی است. نتایج این پژوهش در صنعت بیمه درک روشن تری از الزامات بازاریابی موبایلی خدمات الکترونیکی در این بازار را به مدیران ارائه می دهد و به آنها در تعیین مهم ترین محورهای برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی های ارائه خدمات و بازاریابی ازطریق موبایل کمک شایانی خواهد کرد
۳.

طراحی الگوی ریاضی مسیریابی موجودی‌ها در زنجیره تأمین با بررسی موردی در شرکت دونارخزر

کلید واژه ها: زنجیره تامین توزیع ناب متوسط‌ گیری فازی مسیریابی موجودی مدل ریاضی عدد صحیح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۶
هماهنگی و یکپارچه‌سازی مراحل و رده‌های مختلف در یک زنجیره تامین، به تعادل مبادلات بین مراکز و دسترسی به عملکرد برتر در آن زنجیره خواهد انجامید[4]. با توجه به رابطه معکوس میان دو دسته هزینه های موجودی و هزینه های حمل و نقل، مسیریابی موجودی‌ها، به مسأله هماهنگی موثر سیاست‌های بازپرسازی و برنامه‌های توزیع موجودی‌ها در سطح مراکز یک زنجیره تمرکز دارد. در واقع مسیریابی موجودی دو جزء مهم از زنجیره تأمین، یعنی فعالیت‌های حمل‌و‌نقل وکنترل موجودی را ادغام می‌نماید. در مسیریابی موجودی‌ها، یک یا چند مرکز توزیع موجودی به موازات مجموعه‌ای متفاوت و غالباًً پرشمار از مراکز فروش که هر یک دارای نرخ تقاضای بخصوصی می باشند، وجود خواهد داشت. مقاله حاضر، هماهنگ‌سازی دو مولفه مهم حمل و نقل و کنترل موجودی زنجیره‌های تأمین را در قالب یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح به تصویر کشیده است. در بخش اول مقاله، به بیان مسأله و اهمیت آن پرداخته شده، دسته‌بندی و مرور مطالعات مرتبط با مبانی تئوریک مسأله در بخش دوم ارایه شده است. بخش سوم، به تبیین الگوی ریاضی طراحی شده، روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و شیوه‌های محاسبه پارامترهای مدل پرداخته و بالاخره در بخش پایانی مقاله، تحلیل جواب‌ها و نتایج عددی حاصل از اجرای مدل در بررسی موردی یک زنجیره تأمین تجاری ارایه شده است.
۴.

بررسی و شناسایی عناصر هویت­ساز در سازمانهای ایرانی

کلید واژه ها: هویت ارتباطات هویت سازمان نمادگرایی رفتار سازمان شخصیت سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۰ تعداد دانلود : ۵۴۵
در این مقاله، مفهوم هویت سازمان و شناسایی عناصر هویت ساز در سازمان های ایرانی بررسی شده است. هم چنین، تعیین اولویت و اهمیت عناصر هویت ساز در سازمان های منتخب دیگر، فعالیت مهم این پژوهش است. جمع آوری و تحلیل اطلاعات از شعبه های هفت بانک دولتی مستقر در شهر تهران نشان می دهد، مؤلفه های: رفتار سازمان، شخصیت سازمان، ارتباطات و نمادگرایی، عناصری هستند که هویت سازمان ها را ایجاد می کنند. هم چنین، اهمیت این عناصر به ترتیب عبارت اند از: شخصیت سازمان، نماد گرایی، رفتار و ارتباطات سازمان.
۵.

ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران

کلید واژه ها: دولت الکترونیکی حاکمیت خوب طرح تکفا مرحله ی ظهور مرحله ی تکامل یافته مرحله ی تعاملی مرحله ی تراکنشی مرحله ی یک پارچه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی
تعداد بازدید : ۱۹۱۷
در این پژوهش میزان تحقق دولت الکترونیکی در ایران باتوجه به ویژگی های دیدارگاه1 وب سایت های دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی ویژگی های دیدارگاه های دستگاه های اجرایی مدل مراحل دولت الکترونیکی سازمان ملل به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در مجموع وزارتخانه ها و مؤسسه های دولتی در مراحل اولیه ی تحقق دولت الکترونیکی قرار دارند، اما تحقق دولت الکترونیکی از یک الگوی خطی پیروی نمی کند.
۶.

رویکرد مصداقی سنجش عملکرد زنجیره عرضه همراه با مطالعه موردی در صنعت خودرو

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد عوامل کلیدی موفقیت مدیریت زنجیره عرضه رویکرد فرایند محور روش مصداقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۷ تعداد دانلود : ۴۳۵
اگرچه تحقیقات بسیاری در زمینه نظریه‌‌‌های علمی و تجربه‌‌های عملی در حوزه مدیریت زنجیره عرضه (SCM ) به‌عمل آمده و ارزیابی عملکرد آن نیز از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، باوجود این، موضوع ارزیابی عملکرد SCM از نقطه نظر‌های متعدد از جمله انتخاب مقیاس‌‌ها و شاخص‌‌های مناسب ، توسعه فنون ریاضی اندازه گیری عملکرد و نیز دستیابی به بسیاری از ویژگی‌‌های کاربردی حاصل از محاسبات عملکرد، می‌تواند توسعه یابد. اشکال‌‌ها و نقص‌‌های اساسی بسیاری باعث می‌شوند تا سیستم‌‌های ارزیابی عملکرد فعلی در توسعه و بهبود SCM از کارایی و اثربخشی کافی برخوردار نباشند. به‌منظور پاسخ‌گویی و پوشش نارسائی‌‌های ماهوی سیستم‌‌های ارزیابی عملکرد در زنجیره عرضه و نیز جامعیت ارزیابی زنجیره ، در این مقاله مدل جامعی تدوین و ارایه می‌شود که بر دو رویکرد اصلی اثربخشی اجرای اهداف استراتژیک زنجیره و تامین رضایت مراکز ذی‌نفع در آن مبتنی بوده و در صدد نمایش توانمندی زنجیره عرضه در یک مدل چندسطحی و رویکردی فرایند محور است. رویکرد ابتکاری مدل در مورد تامین رضایت مراکز و گروه‌‌های ذی‌نفع در زنجیره سبب شده تا شاخص‌‌های مناسب سنجش نیز بر مبنای روش جدیدی , تحت عنوان روش مصداقی استخراج شاخص‌‌ها تعیین و مورد بررسی قرار گیرند. این روش بر ملاحظه مصادیق اهداف راهبردی زنجیره عرضه و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در هر رده از زنجیره مبتنی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان