روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی

روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی سال شانزدهم پاییز 1398 شماره 61 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطه هوش هیجانی کلاس و جو روانی اجتماعی کلاس با بهزیستی مدرسه: نقش واسطه ای ارضای نیاز های اساسی روان شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۷۳
هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه ای ارضای نیاز های اساسی روان شناختی در مدرسه در رابطه بین ابعاد جو روانی اجتماعی کلاس و هوش هیجانی کلاس با بهزیستی مدرسه بود. شرکت کنندگان در پژوهش، 384 نفر(183 دختر و 201 پسر) از دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان شیراز بودند که با روش نمونه برداری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، شرکت کنندگان فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه (تیان، وانگ و هوبنر، 2015)، مقیاس نیاز های اساسی روان شناختی دانش آموزان نوجوان در مدرسه (تیان، هان و هوبنر، 2014)، مقیاس فراخلق رگه گروه باسک (آریتزتا و دیگران، 2016) و سیاهه کلاس من (فریزر، گیدینگز و مک رابی، 1995) را در محل کلاس های عادی خود تکمیل کردند. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که بر اساس ابعاد جو روانی اجتماعی کلاس و هوش هیجانی کلاس، می توان ارضای نیاز های اساسی روان شناختی در مدرسه را پیش بینی کرد و ارضای نیاز های اساسی روان شناختی در مدرسه نیز متغیر پیش بین معنا دار بهزیستی مدرسه بود. همچنین نقش واسطه ای ارضای نیاز های اساسی روان شناختی در مدرسه در رابطه بین ابعاد جو روانی اجتماعی کلاس و هوش هیجانی کلاس با بهزیستی مدرسه، مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که بهبود هوش هیجانی کلاس، جو روانی اجتماعی کلاس و ارضای نیاز های اساسی روان شناختی در مدرسه، می تواند در ارتقای بهزیستی مدرسه دانش آموزان مؤثر باشد.  
۳.

تعارض های زناشویی و سرمایه گذاری هیجانی اجتماعی والدین: پیش بینی تمایزی مشکل های رفتاری بیرونی کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۹۴
هدف از این پژوهش، پیش بینی تمایزی مشکل های رفتاری بیرونی کودکان بر اساس تعارض های زناشویی و سرمایه گذاری عاطفی اجتماعی والدین کودکان شهر اهواز بود. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه پژوهش مادران دارای کودک 6 تا 12 ساله شهر اهواز بود. تعداد 702 نفر به روش نمونه برداری داوطلبانه به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش انتخاب شدند.به منظور گردآوری داده ها از سنجش رفتار کودک و بزرگسال(مورین، میلر، اسمیت و جانسون، 2016)، پرسشنامه تعارض زناشویی (ثنایی ذاکر، 1387) و سرمایه گذاری والدین بر روی کودکان (بردلی و کالدول، 1997) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تمایز استفاده شد. نتایج نشان داد که تعارض های زناشویی و سرمایه گذاری عاطفی اجتماعی والدین قادر به پیش بینی عضویت گروهی کودکان دارای مشکل های رفتاری بیرونی و بدون مشکل های رفتاری بیرونی هستند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که کاهش تعارض های زناشویی و افزایش سرمایه گذاری عاطفی اجتماعی والدین می تواند مشکل های رفتاری بیرونی کودکان را کاهش دهد.  
۴.

دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه ای کمک طلبی تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۳۸۳
هدف از این پژوهش بررسی نقش واسطه ای کمک طلبی تحصیلی در رابطه دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه در قالب یک مدل علی بود. بدین منظور 456 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان لردگان به شیوه خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سیاههآگاهی های فراشناختی (شرا و دنیسون، 1994)، پرسشنامهرفتار کمک طلبی (رایان و پینتریچ، 1997) و مقیاس بهزیستی مدرسه (کاپلان و ماهر، 1999) استفاده شد. مدل پیشنهادی پژوهش با روش تحلیل مسیر آزمون شد. یافته ها نشان دهنده اثر مستقیم دانش روندی و دانش بیانی بر بهزیستی مدرسه بود. همچنین، انواع دانش فراشناخت اثر مستقیم بر پذیرش کمک طلبی تحصیلی نشان دادند. انواع کمک طلبی تحصیلی نیز بهزیستی مدرسه را تحت تأثیر قرار دادند. نتایج بوت استراپ حاکی از نقش واسطه ای پذیرش کمک طلبی تحصیلی در رابطه بین انواع دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه و نقش واسطه ای اجتناب از کمک طلبی تحصیلی در رابطه بین دانش روندی و بهزیستی مدرسه بود. در کل، نتایج این پژوهش شواهدی را مبنی بر نقش واسطه ای کمک طلبی تحصیلی در رابطه بین دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه فراهم آورد.  
۵.

سبک های هویت و رفتار غیرمولد تحصیلی: نقش واسطه ای تعهد و خودنظم جویی رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۰
هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه ای تعهد و خودنظم جویی رفتاری در رابطه بین سبک هویت و رفتار غیرمولد تحصیلی بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. تعداد 299 نفر دانشجوی دختر (میانگین سن: 71/2 ±17/21 سال، دامنه سن: 26-18 سال) دانشگاه مازندران با روش نمونه برداری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از سیاهه سبک های هویت(برزونسکی، سوئننز، لوییکس، اسمیتس و پاپینی، 2013)، مقیاس رفتار غیرمولد تحصیلی (ریمکوس، 2012) و پرسشنامه کوتاه خودنظم جویی رفتاری (کاری، نیل و کالینز، 2004). نتایج برآورد حداکثر درست نمایی و فرایند خودگردان سازی نشان داد که الگوی مفهومی پیشنهادی، برازش مناسبی با داده های پژوهش دارد. بر اساس یافته ها، سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری از طریق تاثیر بر تعهد و خود نظم دهی رفتاری، با رفتار غیرمولد تحصیلی همبستگی منفی و با سبک هویت سردرگم/اجتنابی همبستگی مثبت دارد. به این ترتیب، نقش واسطه ای تعهد و خودنظم جویی رفتاری در رابطه بین سبک هویت و رفتار غیرمولد تحصیلی تأیید شد. در نتیجه، سبک هویت فرد از طریق تأثیر بر تعهد و خودنظم جویی رفتاری، رفتار غیرمولد تحصیلی را پیش بینی می کند.  
۶.

اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشانی و مهارت های ارتباطی نوجوانان بزهکار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۷
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشیآموزشگروهیتحلیلرفتارمتقابلبرتحملپریشانیومهارت های ارتباطینوجوانانِبزهکار انجام شد. روش پژوهش شبه تجربی از نوع طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری و جامعه آماری، نوجوانانپسر بزهکارِ مقیم در کانون اصلاح و تربیت شهر قم بود که به روش نمونه برداری هدفمند، تعداد 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند. آزمودنی ها به مقیاستحملپریشانی (سیمونز و گاهر، 2005) و آزمون مهارت های ارتباطی (کوئیندام، 2004) پاسخ دادند.آموزشگروهیتحلیلرفتارمتقابلبرای گروه آزمایش در 10 جلسه 90 دقیقه ای به اجرا گذاشته شدسپس، در پایان مداخلات درمانی و مجدداً پس از دو ماه، آزمودنی های گروه های آزمایش و گواه، توسط پرسشنامه های پژوهشمورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج تحلیلواریانس با اندازه گیری مکررنشان داد که در گروه آزمایش، تحملپریشانیومهارت های ارتباطیبه شکل معناداری افزایش یافته است. نتایج پژوهش اثربخشی به کارگیریآموزشگروهیتحلیلرفتارمتقابل را بر افزایش تحملپریشانیوبهبود مهارت های ارتباطینوجوانانبزهکارتأیید کرد.  
۷.

افسردگی، ترس از جا ماندن و پراکندگی هویت: اعتیاد به تلفن همراه در نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۷۴
هدف این پژوهش پیش بینی اعتیاد به تلفن هوشمند بر اساس افسردگی، ترس از جا ماندن و پراکندگی هویت در نوجوانان بود. ۳۸۲ دانش آموز دبیرستانی با استفاده از روش نمونه برداری در دسترس انتخاب شدند و نسخه کوتاه مقیاس اعتیاد به تلفن هوشمند (کوون، کیم، چو و یانگ، ۲۰۱۳)، مقیاس ترس از جا ماندن ابل (ابل، باف و بر، ۲۰۱۶)، مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر (لبلان، المودوار، بروکس و کوتچر، ۲۰۰۲) و سیاهه مراحل روانی اجتماعی اریکسون(روزنتهال، گورنی و مور، ۱۹۸۱) را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون همزمان انجام شد. نتایج نشان داد که افسردگی، ترس از جا ماندن و پراکندگی هویت اثر پیش بینی کنندگی معنا داری بر شاخص اعتیاد به تلفن همراه هوشمند در نوجوانان دارند. بر اساس این یافته ها می توان برنامه های پیشگیری به منظور کاهش افسردگی، ترس از جا ماندن و پراکندگی هویت و در نتیجه کاهش اعتیاد به تلفن همراه در نوجوانان را طراحی کرد.  
۸.

جو عاطفی خانواده و بی صداقتی تحصیلی: نقش واسطه ای خودپنداشت تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۴۵۷
هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه ای خودپنداشت تحصیلی در ارتباط بین جو عاطفی خانواده و بی صداقتی تحصیلی بود. شرکت کنندگان پژوهش 209 (96 دختر و 113 پسر) دانش آموز دوره ابتدایی شهر فسا بودند که به شیوه نمونه برداری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به مقیاس جو عاطفی خانواده هیل برن (1964)، سیاهه خودپنداشت تحصیلی چن و تامپسون (2004) و مقیاس بی صداقتی تحصیلی مک کیب و تروینییو(1996) پاسخ دادند. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که جو عاطفی خانواده از طریق خودپنداشت تحصیلی، پیش بینی کننده بی صداقتی تحصیلی است. یافته های این پژوهش نشان دهنده اهمیت توجه به نقش جو عاطفی خانواده و خودپنداشت تحصیلی در بی صداقتی تحصیلی دانش آموزان است.  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵