روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی

روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی سال هجدهم زمستان 1401 شماره 74 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

مدل یابی روابط علّی باورهای خودکارآمدی تحصیلی، جهت گیری های هدفی، هیجان های پیشرفت و بهزیستی تحصیلی در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 686
۶.

اثربخشی آموزش مهارت حل همیارانه تعارض های بین فردی بر صلاحیت اجتماعی و ابرازگری هیجانی در دانش آموزان با نشانه های قلدری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 24 تعداد دانلود : 41

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۴