چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی تابستان 1396 شماره 30

مقالات

۱.

اثر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر ترجیح برند با استفاده از طرح چهارگروهی سالومون

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۷۰
در پژوهش کاربردی حاضر، با رویکرد پژوهش تجربی و در قالب اجرای طرح چهارگروهی سالومون، اثر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر ترجیح برند پگاه بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان برند پگاه از میان کارکنان اداره های شهرستان استهبان استان فارس هستند که با روش تصادفی ساده 200 نفر از آن ها در چهار گروه انتخاب شده اند. روایی پرسشنامه با روش ظاهری تأیید شده است؛ درحالی که در سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بر اساس آزمون پنج گانه روش سالومون به طورکل مسئولیت پذیری اجتماعی برند (ترکیب ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی) بر ترجیح برند پگاه اثرگذار است. یافته دیگر نشان داد که از میان ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی، بُعد اقتصادی در مقایسه با دو بُعد دیگر تأثیر کمتری بر ترجیح برند پگاه دارد.
۲.

تأثیر ابعاد شخصیت برند بر تصویر برند و وفاداری مشتریان

تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۲
امروزه شرکت ها به دنبال حفظ مشتریان هستند. تصویری که از شخصیت برند در ذهن مشتریان نقش می بندد از سازه های برجسته در شکل گیری وفاداری به برند یک سازمان است. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط شخصیت برند و وفاداری با توجه به متغیر میانجی تصویر برند است. با بررسی مبانی نظری پژوهش مشخص شد که ابعاد شخصیت برند دربرگیرنده پنج بُعد ناهمواری، پیچیدگی، شایستگی، هیجان و صداقت بوده و وفاداری در دو بُعد رفتاری و نگرشی تحلیل شده است. این پژوهش از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی - غیرآزمایشی است. جامعه آماری، خریداران «بیمه کارآفرین» در تهران هستند. حجم نمونه 197 نفر بود و آزمون کیزر - میر - اولکین برای سنجش کفایت نمونه گیری به کار رفت. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و با روش معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج بیشترین اثرگذاری بُعد شایستگی بر تصویر برند و همچنین تأثیر بیشتر تصویر برند بر وفاداری نگرشی نسبت به وفاداری رفتاری را نشان می دهد. نقش تصویر برند به عنوان میانجی تأیید شد. این نتایج نقش برجسته ای در تصمیم گیری مدیران بازاریابی و بیان ارزش شخصیت برند دارند.
۳.

طراحی و تبیین الگوی ارتباط کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی بازارگرایی

تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۶
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی و با لحاظ کردن بازارگرایی، به عنوان متغیر میانجی، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در میان نمونه ای متشکل از 292 نفر از مدیران شرکت های صنایع شیمیایی و فرآورده های نفتی ایران توزیع شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 80/8 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کارآفرینی سازمانی طبق الگوی تحلیل مسیر ارائه شده بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ همچنین بازارگرایی، به عنوان متغیر میانجی، در ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی نقش ایفا می کند.
۴.

الگوی مدیریت راهبردی سازمان مادر

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۵
با توجه به ضرورت مدیریت راهبردی، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت راهبردی برای یک سازمان مادر است. به منظور طراحی چنین مدلی چهار مرحله اصلی انجام شده است: بررسی مبانی مدیریت راهبردی؛ مطالعه تطبیقی سازمان های مشابه داخلی و خارجی؛ بررسی نتایج آسیب شناسی برنامه راهبردی پنج ساله نخست سازمان و بررسی ویژگی های سازمان موردمطالعه. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده اکتشافی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد منتخب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و گروه مشاوره است که درمجموع 36 نفر هستند. بر اساس نتایج، هیچ مدل جامعی برای همه سازمان ها وجود ندارد. نتیجه مطالعه تطبیقی، باعث شناسایی دو نوع سازمان شد که در طراحی مدل بر ویژگی های مثبت این سازمان ها تأکید و از ویژگی های منفی پرهیز شده است. ازآنجاکه در آسیب شناسی برنامه قبلی، کنترل و اجرا بیشترین شکاف را با وضع مطلوب داشته اند، در مدل نهایی لایه ای تحت عنوان عوامل زیرساختی که تضمین کننده اجرای موفق راهبردهای سازمان است، مدنظر قرار گرفت. پس از طراحی الگوی اولیه، برای مطابقت با سازمان، از جامعه آماری نظرسنجی صورت گرفت و پس از تحلیل و اعمال نظرها، الگوی نهایی باعنوان «الگوی مدیریت راهبردی سازمان مادر»، طراحی شد
۵.

رابطه خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان در بانک

تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۷
ارائه خدمات منصفانه و کیفیت خدمات در بانک، تأثیر زیادی بر میزان رضایت مشتریان دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان «بانک ملت» در شهر تهران است. الگوی پژوهش نسخه ای توسعه یافته از پژوهش های کاسیم و اسیاه عبداله (2010) و چنو همکاران (2012)، است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان بانک ملت در شعبه های منطقه 3 شهر تهران است که از این جامعه آماری نمونه ای 400 نفره انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت مشتریان از بانک، سطح اعتماد و وفاداری آن ها از بانک رابطه دارد و از میان 13 فرضیه موجود، 10 فرضیه تأیید شد. در این پژوهش متغیر کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با سطح اطمینان 99 درصد بیشترین تأثیر را بر درک از منصفانه بودن خدمات بانک داشته است و متغیر اعتماد مشتریان در سطح اطمینان 95 درصد کمترین رابطه با متغیر خدمات منصفانه را داشته است.
۶.

عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کننده با نقش میانجی ترجیح برند سبز

تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۲
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳی ترجیح نام تجاری سبز، اعتماد به برند سبز و ارزش ویژه برند سبز اﺳﺖ. این ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف، کﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع آوری داده ها، ﭘیﻤﺎیﺸی - ﺗﻮﺻیﻔی اﺳﺖ. جامعه آماری شامل دانشجویان «دانشگاه مازندران» بود که از طریق نمونه گیری تصادفی، اطلاعات از 370 نفر به صورت پرسشنامه جمع آوری شد و ﻣﻮرد تجزیه وتحلیل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠیﻞ ﻋﺎﻣﻠی تأییدی و آزﻣﻮن الگوی پژوهش، نرم افزار PLS 3.0 و به منظور ﺑﺮرﺳی ﭘﺎیﺎیی و آمار توصیفی، نرم افزار SPSS21 به کار رفت. ﻧﺘﺎیﺞ ﺣﺎکی از آن اﺳﺖ کﻪ رابطه مثبت و معناداری بین تصویر نام تجاری سبز، رضایت از برند سبز و اعتماد به برند سبز با ترجیح برند سبز وجود دارد؛ همچنین ترجیح برند سبز با رفتار خرید مصرف کننده رابطه مثبت و معناداری دارد.
۷.

رویکردهای تعامل پذیر در صنایع خدماتی سنجش شبکه های نظام سلامت

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۹
هدف از پژوهش حاضر، توسعه رویکردهای تعامل پذیر در صنایع خدماتی و سنجش خوشه های نظام سلامت کشور مبتنی بر شبیه سازی کارکردهای تعامل پذیر در مراکز بهداشتی و درمانی و تبیین روابط چند سطحی میان متغیرهای تعریف شده در سطوح مختلف است. الگو های عملیاتی تعامل پذیری در حوزه سلامت از سطوح و ابعاد متعددی برخوردار است که تبیین دقیق و صحیح سازوکارهای مربوط به آن ها، تسهیل کننده فرایندهای اجرایی ذی ربط خواهد بود. در همین راستا در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تبیین الگوی تعامل پذیری در این حوزه، رویکردهای رایج در این بخش استخراج و سپس مطابق با رویکرد شبیه سازی به کار رفته، چارچوب پیشنهادی برای تعامل پذیری دولت الکترونیکی در حوزه سلامت کشور ارائه شود. جامعه آماری موردمطالعه کارشناسان، مدیران و خبرگان حوزه سلامت، فناوری اطلاعات و مدیریت درمان بودند که با بهره گیری از الگوی نمونه گیری خوشه ای-تصادفی و با برگزاری جلسه های دلفی، مؤلفه ها و ابعاد موردنظر الگوی پیشنهادی اعتبارسنجی شد. درنهایت، چارچوب پیشنهادی با استفاده از نظرسنجی از خبرگان اعتبارسنجی و تبیین شد؛ به نحوی که با ضرایب نزدیکی مربوط به خوشه ها، رویکردهای بهینه تعامل پذیری بر حسب شاخص های هزینه ای، درآمدی، زمانی و کیفی ارائه شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵