احمد عباسی

احمد عباسی

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کننده با نقش میانجی ترجیح برند سبز

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۲
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳی ترجیح نام تجاری سبز، اعتماد به برند سبز و ارزش ویژه برند سبز اﺳﺖ. این ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف، کﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع آوری داده ها، ﭘیﻤﺎیﺸی - ﺗﻮﺻیﻔی اﺳﺖ. جامعه آماری شامل دانشجویان «دانشگاه مازندران» بود که از طریق نمونه گیری تصادفی، اطلاعات از 370 نفر به صورت پرسشنامه جمع آوری شد و ﻣﻮرد تجزیه وتحلیل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠیﻞ ﻋﺎﻣﻠی تأییدی و آزﻣﻮن الگوی پژوهش، نرم افزار PLS 3.0 و به منظور ﺑﺮرﺳی ﭘﺎیﺎیی و آمار توصیفی، نرم افزار SPSS21 به کار رفت. ﻧﺘﺎیﺞ ﺣﺎکی از آن اﺳﺖ کﻪ رابطه مثبت و معناداری بین تصویر نام تجاری سبز، رضایت از برند سبز و اعتماد به برند سبز با ترجیح برند سبز وجود دارد؛ همچنین ترجیح برند سبز با رفتار خرید مصرف کننده رابطه مثبت و معناداری دارد.
۲.

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، ابراز وجود و پرخاشگری در دانش آموزان پسر دبیرستان شهرستان فریدن

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۵۸
باتوجه به اهمیت مهارت های زندگی در حل مسائل بین فردی و بهبود سلامت روان دانش آموزان دبیرستانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس، افزایش ابراز وجود و کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره دبیرستان انجام شده است. این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل اجراء گردید. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان فریدن که در سال تحصیلی 95 -94 در حال تحصیل بودند، تشکیل داده اند. نمونه گیری در این پژوهش بصورت غیرتصادفی (در دسترس) بوده و آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 30 نفر) قرار گرفتند. در این پژوهش، از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه ابراز وجود (قاطعیت) گمبریل و ریچی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS با روش تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصله از تحلیل نشان می دهد که در دو گروه آزمایش و کنترل از نظر افزایش عزت نفس، افزایش ابراز وجود و کاهش پرخاشگری تفاوت معنی داری وجود دارد )05/0 (P<. یافته های این پژوهش نشان دهنده تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس، افزایش ابراز وجود و کاهش پرخاشگری می باشد.
۳.

جایگاه تاریخی و مشخصه های فکری حسیدیزم نوین در بستر دیگر جریان های عرفانی یهود

کلید واژه ها: صدیقحسیدیزم متأخرعرفان یهودبعل شم طوودوقوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۷۳
حسیدیزم یا حسیدیم نوین نام جنبش مذهبی یهود است که توسط بعل شم طوو و شاگردانش در اروپای شرقی در نیمه قرن هجدهم میلادی بنیاد نهاده شده و مبانی فکری متفاوت و جذابی نسبت به جریان های عرفانی پیش از خود در عالم یهودیت، حتی نسبت به جنبش های حسیدی، یافت و همین امر، مایه ماندگاری آن شده که هنوز هم، بویژه در ایالات متحده و اسرائیل پیروانی دارد. این مقاله پس از بیان اجمالی زمینه ها، چگونگی پیدایش و تاریخچه گسترش این نهضت، وضعیت کنونی و شخصیت های اثرگذار آن، آیین ها و همچنین باورهای ویژه آنان را توصیف می کند و اختلافات آموزه های حسیدیزم نوین(متأخر) را با دیگر طریقت های عرفانی یهود از قبیل حسیدیزم نخستین، اسنیان، عرفان مرکبه، حسیدیزم اشکنازی و قباله نشان می دهد. این بررسی نشان می دهد مهم ترین آموزه حسیدیزم متأخر، اهمیت بی نظیر صدیق - تا دوازده نفر همزمان در مناطق مختلف- در ارتباط سالک با خداوند و تقلید از آنان در همه امور است. البته آموزه های اتحاد با خدا یا دوقوت، عبادت شادمانه همراه با موسیقی و رقص، تأکید بر نجات فردی به جای نجات اجتماعی و سیاسی قوم یهود و غیره به گونه ای که در این نهضت وجود دارد، از ممیزات این جنیش عرفانی در مقایسه با دیگر طرایق عرفانی یهود به شمار می رود.
۴.

بررسی رابطه مصرف انرژی ورشد اقتصادی؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران

کلید واژه ها: رشد اقتصادیتولید ناخالص داخلیمصرف انرژیپانل دیتاکشورهای منتخب سند چشم انداز بیست ساله ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۴۲۰
تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران ، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر به تبین سیاستهای بخش انرژی کمک موثری می نماید. در این پژوهش از داده های تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی برای کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران طی سالهای 2009-1990 استفاده گردیده است. در این راستا مدل پانل دیتا بکار گرفته شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان