سید مرتضی غیور باغبانی

سید مرتضی غیور باغبانی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه امام رضا (ع)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۱.

بررسی تاثیر ترویج فعالیت های خیرخواهانه در شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه موسسات خیریه (نیکوکاری)؛ تحلیل نقش تعدیلگری منحصر به فرد بودن ادراک شده و میانجی گری تجربه برند (مورد مطالعه: خیریه گلستان علی (ع))

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۶
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر ترویج فعالیت های خیرخواهانه در شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه مؤسسات خیریه گلستان علی(ع) ازطریق نقش میانجی تجربه برند و تعدیل گری منحصربه فرد بودن ادراک شده بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه نیکوکارانی است که سابقه همکاری با مؤسسه گلستان علی(ع) را داشته اند که تعداد آنها نامشخص بوده است. تعداد اعضای 280 نفر براساس روش سرانگشتی کلاین (5 تا 10 برابر تعداد گویه ها) و به روش غیرتصادفی دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد برگرفته از پژوهش های پیشین با 28 گویه بوده که برای آزمودن روایی از روایی محتوا و تأیید خبرگان و برای روایی سازه از روایی سازه، همگرا و واگرا بهره گرفته شده است. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ و پایایی مرکب (بیش از 7/0) انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس 4 انجام شده است. نتایج نشان دادند تأثیر فعالیت های خیرخواهانه در شبکه های اجتماعی بر ارزش برند مؤسسه خیریه و تجربه برند معنادار بوده است. به علاوه، فعالیت های خیرخواهانه در شبکه های اجتماعی ازطریق نقش میانجی تجربه برند و تعدیل گری منحصربه فرد بودن ادراک شده بر ارزش برند مؤسسه خیریه نیز معنادار گزارش شده است. همچنین، نقش میانجی تعدیل شده در مدل نیز تأیید شد
۲.

تاثیر برند دانشگاهی بر وفاداری دانشجویان با نقش میانجی اعتماد و رضایت

کلید واژه ها: برند دانشگاهی وفاداری رضایت اعتماد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
امروزه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در حال جهانی شدن هستند، دانشجویان جهت انتخاب دانشگاه خود بسیار به دنیال این هستند که رتبه بندی های بین المللی دانشگاه ها را ببیند و یا از طریق مقایسه هایی بهترین دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب نماید در این تحقیق سعی کرده ایم تا با بررسی عوامل تاثیر گذار در وفاداری دانشجویان را بررسی نماییم. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بین تصویر برند دانشگاهی بر وفاداری دانشجویان با نقش میانجی اعتماد و رضایت می باشد که در آن اهداف فرعی مرتبط با آن نیز بررسی شده اند. این پژوهش در حوزه ی رفتارمصرف کننده، جامعه دانشجویان سال آخر کلیه رشته ها و کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه های غیر انتفاعی(خیام، سجاد و امام رضا (ع)) را پوشش می دهد. قلمرو مکانی این پژوهش سه دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا، خیام و سجاد واقع در استان خراسان رضوی می باشند. تحقیق حاضر در دسته تحقیقات توصیفی از شاخه توصیفی -همبستگی قرار می گیرد. همچنین بکار گیری نتایج حاصله از آن می تواند بسیار مفید واقع گردد، بنابراین این تحقیق از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی واقع می گردد. در این تحقیق برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از روش لاوشه استفاده گردید؛ لاوشه یک روش پر کاربرد را برای سنجش اعتبار محتوا ابداع کرد. در این تحقیق برای بررسی سوالات تحقیق در جامعه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. پس از بررسی هریک از عوامل تاثیرگذار، تمامی فرضیه های تحقیق برری شده و نتایج آن در انتهای پژوهش به تفصیل آورده شده اند.
۳.

Effect of Market Orientation and Technological Innovation on Business Performance: Moderating Role of Ethical Leadership(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۳۴
Introduction: The purpose of the current study is analyzing the moderating role of ethical leadership in relation to the effect of market orientation and technological innovation on business performance of companies producing saffron in Iran. Material & Methods: The current study is of descriptive-correlational type, in terms of nature, and it is at the level of applied-developmental studies, in terms of objectives. The statistical population of the study includes the managers and employees of 58 companies which are members of the union, out of which 232 individuals who had the ability to answer the questions were selected, and by referring to the Morgan Table, the sample size was determined to be 144 individuals. Considering the higher number of questionnaires distributed, 147 questionnaires were taken into consideration for analysis, and the hypotheses of the study were analyzed by employing the statistical test of partial least squares structural equation modeling. Results: The findings of the study showed that the market orientation and technological innovation significantly affect the business performance. Moreover, the moderating role of ethical leadership in relation to the effect of market orientation on the business performance was proved; however, the moderating role of ethical leadership in relation to the effect of technological innovations on the business performance was not proved. Conclusion: Considering the statistical results, the variables of market orientation and technological innovation, and also the moderating role of ethical leadership in market orientation positively affect the business performance of companies, but the moderating role of ethical leadership in relation to the effect of technological innovations on the business performance was not proved
۴.

تاثیر گرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار وگرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار: بررسی نقش میانجی توسعه محصول جدید

کلید واژه ها: گرایش به کارآفرینی گرایش به بازار گرایش به مدیریت دانش مزیت رقابتی پایدار توسعه محصول جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
مزیت رقابتی مجموعه ای از توانایی های منحصر به فردی یک واحد اقتصادی است که اجازه نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن فراهم می کند. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیرگرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار، گرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار و تحلیل نقش میانجی توسعه محصول جدید در یک شرکت لبنیاتی در استان خراسان رضوی بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان این شرکت لبنیاتی در استان خراسان رضوی است که تعداد آنها600 نفر بوده و نمونه آماری مناسب با استفاده از جدول مورگان 234 نفر انتخاب شد و روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس بوده است. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه استاندارد جولیو (2018) و مو و همکاران (2017) می باشد. جهت پایایی ابزار از آزمون کرونباخ استفاده شد که برای همه متغیرها بالاتر از0.7 بدست آمد و روایی پرسشنامه با روش روایی محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان داد که گرایش به کارآفرینی،گرایش به بازار،گرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر دارد. همچنین تاثیر توسعه محصول جدید بر مزیت رقابتی پایدار تایید شد. در نهایت اثر میانجی گری توسعه محصول جدید بین گرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار، گرایش به مدیریت دانش و مزیت رقابتی پایدار تایید شد.
۵.

تاثیر همسویی راهبردی یک پارچه گرایی بر عملکرد با همسویی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۶۸
یکی از درگیری های ذهنی سازمان های امروزی همسویی اجزاء سازمان به منظور اجرای موفقیت آمیز راهبردها است. در این راستا ایجاد همسویی راهبردی یک پارچه گرای: محصول ، کیفیت و بازار نقش پررنگی ایفا می کنند. هدف پژوهش بررسی تاثیر ابعاد سه گانه همسویی بر عملکرد با نقش همسویی سازمانی در شرکت های واقع در شهرک صنعتی مشهد است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده که از نظر گردآوری داده ها، پیمایشی، از نظر روش، علّی و از نظر ماهیت داده ها، کمّی است. جامعه ی آماری، شرکت های واقع در شهرک صنعتی مشهد به تعداد 820 شرکت است که با استفاده از جدول مورگان نمونه ی 260 شرکت با روش در دسترس تعیین شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی استاندارد استفاده شد که روایی محتوایی در قسمت تدوین گویه ها را اساتید مورد تأیید قرار دادند. در بُعد کمّی از تحلیل عاملی، روایی همگرا و روایی واگرا به منظور بررسی روایی استفاده گردید و پایایی ابزار نیز از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید واقع شد. برای بررسی و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که همسویی راهبردی محصول گرا، همسویی راهبردی بازارگرا و همسویی راهبردی کیفیت گرا تاثیر مثبتی بر عملکرد و همسویی سازمانی دارد و همچنین ابعاد سه گانه مذکور از طریق همسویی کلی سازمان تاثیر مثبتی بر عمکرد دارد و در نهایت تاثیر همسویی سازمانی بر عملکرد مورد تایید قرار گرفت.
۶.

بررسی تاثیر مشتری محوری بر جذب مشتریان با در نظر گرفتن نقش کیفیت خدمات در نظام بانک داری

تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
با افزایش روزافزون بانک ها و موسسات مالی، رقابت برای جلب و نگهداری مشتریان افزایش یافته است. از طرفی هزینه جذب هر مشتری جدید، چندین برابر هزینه حفظ مشتریان سابق می باشد، لذا وفاداری مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه، شناسایی عوامل موثر بر حفظ مشتریان با در نظر گرفتن نقش کیفیت خدمات در بین مشتریان بانکی می باشد. جامعه آماری این مطالعه، مشتریان بانک می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع آماری بدست آمده است. جامعه آماری مورد بررسی در این مطالعه شامل 384 پرسشنامه که هر کدام دارای سه قسمت وفاداری، کیفیت خدمات و مشتری محوری می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان می باشد. همچنین ارتباط معناداری بین مشتری مداری و کیفیت خدمات بانک ملاحظه شده است. به علاوه تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان و تاثیر مشتری مداری از طریق کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان بانک تایید شده است.
۷.

بررسی تأثیر ارزیابی اولیه در رفتارهای تقابلی فعالانه و منفعلانه مشتریان با نقش میانجی عوامل شناختی و احساسی (مورد مطالعه: هتل بین المللی قصر طلایی مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی اولیه عوامل شناختی عوامل احساسی مقابله منفعلانه مقابله فعالانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
صنعت گردشگری تأثیر بسزایی در اقتصاد کشورها دارد. هتل داری به منزله یکی از ارکان این صنعت مطرح است. در بازاریابی خدمات، پیش بینی رفتار مشتریان در رویارویی با شرایط نامساعد و دور از انتظار اهمیت فراوانی دارد، زیرا در واکنش های رفتاری تأثیر مستقیم می گذارد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ارزیابی اولیه در رفتارهای تقابلی فعالانه و منفعلانه مشتریان با نقش میانجیگری عوامل شناختی و احساسی در هتل بین المللی قصر طلایی مشهد است که به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی   پیمایشی است. جامعه آماری را مشتریان هتل بین المللی قصر طلایی مشهد تشکیل داده اند. به منظور جمع آوری داده ها 300 پرسش نامه به شیوه غیراحتمالی در دسترس توزیع شد که در طی تحقیق تعداد 221 پرسش نامه برگشت داده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بومی سازی شده مبتنی بر پژوهش کای و همکاران بوده است که روایی محتوایی بر اساس نظر خبرگان و روایی سازه بر اساس تحلیل عامل تأییدی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ تأیید شده است. برای بررسی فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارزیابی اولیه در عوامل شناختی و عوامل احساسی اثرگذار است، درحالی که ارزیابی اولیه در رفتارهای تقابلی فعالانه و منفعلانه تأثیرگذار نیست. بنابر نتایج فرضیه ها، تأثیر عوامل شناختی بر رفتارهای تقابلی منفعلانه و فعالانه و همچنین تأثیر عوامل احساسی در رفتار تقابلی فعالانه تأیید می شود. در نهایت، نتایج فرضیه های میانجی نشان می دهد که عوامل شناختی و احساسی از نوع میانجی کامل اند.
۸.

واکاوی عوامل مؤثر بر اشتراک گذاری دانش در مورد مقصد گردشگری در شبکه اجتماعی اینستاگرام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سهولت ادراک شده مزیت های کاربردی هنجارهای ذهنی اعتقاد به یکپارچگی تمایل به اشتراک گذاری دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۴۵
شبکه های اجتماعی به عنوان نیروی رو به رشد در زمینه تجارت الکترونیک شناخته شده اند و به نحوی ارتباط افراد با یکدیگر و سایر شرکت ها را متحول کرده است. این اتفاق به طور ویژه در صنعت گردشگری رخ داده؛ زیرا گردشگران بیش از پیش در مراحل مختلف برنامه ریزی سفر در شبکه های اجتماعی با دیگر افراد تعامل دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر اشتراک گذاری دانش در رابطه با مقصد گردشگری انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش انجام توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری، کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام می باشند که به منظور تعیین مقاصد گردشگری خود از صفحات گردشگری بهره می-برند. همچنین تعداد 420 کاربر به روش نمونه گیری چند مرحله ای جهت گرد آوری داده ها انتخاب شده اند. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل نشان داد که سهولت ادراک شده بر مزیت های کاربردی، اعتقاد به یکپارچگی و هنجارهای ذهنی تأثیر مثبت و معناداری دارد. هنجارهای ذهنی نیز بر هزینه های تغییر و نگرش به اشتراک گذاری دانش تأثیر دارد؛ و نهایتاً نگرش فرد تنها عامل مؤثر بر تمایل به اشتراک گذاری دانش و تجربه سفر خود در صفحات گردشگری می باشد.
۹.

ارائه الگوی ساختاری تفسیری عوامل مقصد محور موثر بر جذب و ماندگاری گردشگران (مطالعه موردی: شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جذب گردشگر طول مدت اقامت گردشگر عوامل مقصدمحور الگوی ساختاری تفسیری خوشه بندی عوامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۸۱
امروز گردشگری از اهمیت بالایی در اقتصاد جهانی برخوردار بوده و از منابع مهم درآمدهای ارزی کشورها و برون رفت از مشکلات اقتصادی در صحنه های بین المللی، ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی است. کلان شهر مشهد، به دلیل وجود بارگاه مقدس امام رضا (ع) و دارا بودن جاذبه های متنوع دیگر، پتانسیل و ظرفیت قابل توجهی در جذب گردشگران دارد. ازآنجایی که برنامه ریزی و ارزیابی صنعت گردشگری، مهم ترین بخش از فعالیت های گردش گری اس ت و بسیاری از محققین معتقدند میزان اثرات مثبت گردشگری بر جوامع به طول اقامت گردشگران وابسته است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر سطح بندی عوامل مقصدمحور مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر در شهر مشهد و ارائه الگوی ساختاری تفسیری و خوشه بندی این عوامل به منظور کمک به متولیان صنعت گردشگری در این کلان شهر در جهت برنامه ریزی مطلوب تر است. به منظور دستیابی به این هدف از رویکرد کیفی بهره گرفته شده است. بدین ترتیب که نظرات خبرگان در ارتباط با سطح بندی عواملی که می توانند بر جذب و ماندگاری گردشگران در شهر مشهد مؤثر باشند، طی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و همچنین توزیع پرسشنامه جمع آوری شده و پس از تجزیه وتحلیل داده های حاصل و دستیابی به اشباع نظری، الگوی تعاملات عوامل حاصل با روش مدل سازی ساختاری تفسیری و خوشه بندی آن ها نیز با روش MICMAC انجام پذیرفت. نتایج نشان می دهد که عوامل «قانونی و دولتی» و «مدیریتی» به عنوان عوامل محرک تأثیر فراوانی بر عوامل «رفاهی»، «زیرساختی»، «اقتصادی»، «فرهنگی اجتماعی» و «بازاریابی» به عنوان عوامل پیوندی دارند.
۱۰.

تحلیل تاثیر امضای تجاری برند در صنعت هتل داری

کلید واژه ها: مشتری مداری هتل داری برند مراجعه مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۹۵
صنعت گردشگری از جمله صنایع مهم و درآمدزایی است که کشورهای توسعه یافته این صنعت را در کشور خود به لحاظ برنامه ریزی های اولیه، فراهم آوری امکانات اولیه، جذب گردشگر، هتلداری و... مورد توجه خاص قرار داده اند. با توجه به تأثیرگذاری برندها در ذهن مشتریان و مسافران، در این مطالعه عناصر مهم که در توسعه برند یک هتل اثرگذار است با هدف بررسی تحلیل مسیر تأثیر امضای تجاری برند بر توصیه برند و مراجعه مجدد در صنعت هتلداری انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی عِلّی است. جامعه آماری این پژوهش، میهمانان هتل جواد مشهد هستند که با استفاده از قاعده - 5برابر 238 نفر به روش نمونه گیری غیر تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق برای مقایسه متغیرهای تحت بررسی، پرسشنامه تلفیقی امضای تجاری برند، آگاهی از برند، شهرت برند، مراجعه مجدد و توصیه برند مورد استفاده قرار گرفته است. استمرار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی گردید و روایی محتوایی این پرسشنامه نیز توسط اساتید دانشگاهی و متخصصان و کارشناسان این حوزه مورد تائید و تصدیق قرار گرفت و همچنین روایی عاملی انجام شد، بنابراین هیچکدام از گویه های پرسشنامه حذف نگردید. نتایج این پژوهش نشان داد امضای تجاری برند بر آگاهی از برند به میزان 0.39 تأثیر دارد و آگاهی از برند بر شهرت برند به میزان 0.62 تأثیر دارد و شهرت برند بر مراجعه مجدد و توصیه برند به ترتیب به میزان 0.48 و 0.52 تأثیر دارد.
۱۱.

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه کارآفرینی سازمانی ساختار کارآفرینانه مدیریت کارآفرینی یکپارچه محیط کارآفرینانه آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۵۴۱
امروزه کارآفرینی سازمانی بستری برای ارتقای عملکرد سازمانها و توسعه مشارکت کارکنان در فرایندهای سازمانی متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی در راستای کسب بهره وری سازمانی به شمار می آید. اهمیت موضوع کارافرینی سازمانی در مدیریت سازمانها تا جایی پیش رفته است که علاوه بر مجموعه های صنعتی و تولیدی، مجموعه های غیرانتفاعی و خدمات- محور نیز توجهی ویژه به عوامل ایجادکننده توسعه کارآفرینی سازمانی دارند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی و ارائه مدلی برای توسعه کارآفرینی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی انجام شده که از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از نظر روش توصیفی پیمایشی با جهت گیری اکتشافی است. پس از انجام 12 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان کارآفرینی، اشباع نظری حاصل شد و با روش داده بنیاد، عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در هشت مفهوم کلان، شناسایی شد. به منظور سنجش اهمیت عوامل، پرسشنامه ای با 41 سؤال طراحی و براساس جدول مورگان میان 180 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در هشت معاونت توزیع شد. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی با تأیید خبرگان و نیز روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأیید شد. داده ها بر اساس آزمونهای فریدمن و تحلیل عاملی و با نرم افزار لیزرل تحلیل شدند. در پایان، مدل توسعه کارآفرینی سازمانی، مبتنی بر نظر خبرگان، در قالب مدل سه شاخگی مشتمل بر سه بعد ساختار (ساختار کارآفرینانه، استراتژی سازمان، سیستم تحقیق و توسعه و سیستم ارزیابی عملکرد)، رفتار (مدیریت کارآفرینی یکپارچه و شرایط کارکنان) و زمینه (محیط کارآفرینانه و حمایت اسناد بالادستی) ارائه شد.
۱۲.

ارائه مدل عوامل مقصد محور مؤثر بر گرایش به مقصد و طول مدت اقامت گردشگران مطالعه موردی: شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گرایش گردشگر به مقصد طول مدت اقامت گردشگر عوامل مقصد محور گردشگری مشهد داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
ازجمله مهم ترین راه های درآمدزایی و برون رفت از مشکلات اقتصادی درصحنه های بین المللی، ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی تقویت صنعت گردشگری و توجه ویژه به آن است. کلان شهر مشهد، به دلیل وجود بارگاه مقدس امام رضا (ع) و دارا بودن جاذبه های متنوع دیگر، پتانسیل و ظرفیت قابل توجهی در جذب گردشگران دارد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی عوامل مقصد محور مؤثر برجذب و مدت اقامت گردشگر در شهر مشهد می باشد که به منظور دستیابی به این هدف از رویکرد کیفی با استراتژی داده بنیاد بهره گرفته شده است. بدین ترتیب که نظرات خبرگان در ارتباط با عواملی که می توانند بر گرایش و طول مدت اقامت گردشگران در شهر مشهد مؤثر باشند، طی مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شده سپس به کمک روش داده بنیاد، مفاهیم، کدهای باز و مقوله های مرتبط استخراج و استنباط گردید. پس از انجام دوازده مصاحبه و بررسی و تفسیر داده ها، 34 مقوله فرعی در قالب 7 مقوله اصلی استخراج گردید و اشباع نظری حاصل شد. نتایج نشان می دهد که عوامل «قانونی و دولتی» (مدیریت یکپارچه، تدوین و اجرای قوانین حامی گردشگر، عوامل ایدئولوژیک و روابط بین المللی، ثبات حاکمیت و امنیت ملی، استقرار و توسعه دولت الکترونیک)، «مدیریتی» (مدیریت فضای کالبدی شهر، توجه به مبلمان شهری، مدیریت تصویر برند مقصد، مدیریت ترافیک، سوغات، توسعه سرمایه گذاری پایدار)، «رفاهی» (اقامت و اسکان، تسهیلات حمل ونقل، خوراک، رویدادها، مراکز تجاری و بازارهای محلی، ایمنی و امنیت، تبدیل ارز و سهولت خرید، راهنمای گردشگر، بهداشت و درمان)، «زیرساختی» (مسیرهای دسترسی به مقصد و جاذبه های آن، زیرساخت های گردشگری و فضاهای سرگرمی و تفریحی، پایگاه های داده و اطلاعات، امکانات ارتباطی و مخابراتی)، «اقتصادی» (هزینه های گردشگری، تسهیلات مالی گردشگری)، «فرهنگی اجتماعی» (اعتماد اجتماعی، نگرش جامعه میزبان، تعامل جامعه میزبان) و «بازاریابی» (آموزش، هوشمند سازی، آگاهی رسانی و تبلیغات برای گردشگران، آگاهی رسانی و تبلیغات برای سرمایه گذاران، تحقیقات) به عنوان عوامل مقصد محور بر گرایش و طول مدت اقامت گردشگر در شهر مشهد تأثیر دارند.
۱۳.

نقش‌آفرینی معنویت و تجاری‌سازی در شکل‌گیری برند مقاصد گردشگری مذهبی با رویکرد داده‌بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند مقصد گردشگری مذهبی تجاریسازی ‌ تعامل معنویت و تجاری‌سازی تئوری داده‌بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۳۹۷
سفرهای دینی نقش بارزی در گردشگری دارند و ارتباط مطلوب میان معنویت و تجاری‌سازی برند مقاصد گردشگری مذهبی باید از طریق تحلیل جامع منافع ذی‏نفعان هدایت شود. پژوهش حاضر با هدف‌ واکاوی ارتباط معنویت و تجاری‌سازی برند گردشگری مذهبی در مشهد می‌باشد که با استفاده از رویکﺮد کیﻔی و داده‏ﺑﻨیﺎد اجرا شده است. ﮔﺮدآوری داده‏ها مبتنی بر مبانی نظری، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘی و انجام مصاحبه‌های ﻋﻤیﻖ، ﺑﺎز، نیمه‌ساختاریافته ﺑﺎ خبرگان بوده که به صورت هدفمند انتخاب شدند. ﺑﺮای ﺗﺤﻠیﻞ دادهﻫﺎ از روش ﻣﻘﺎیﺴﻪ مستمر در ﻃی ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ کﺪﮔﺬاری ﺑﺎز، ﻣﺤﻮری و اﻧﺘﺨﺎﺑی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. نتایج ﻧﺸﺎن داد که 153 مفهوم در تعامل معنویت و تجاری‌سازی برند در 5 مقوله زمینه‌ای، 5 مقوله علّی، 3 مقوله مداخله‌ای، 3 مقوله راهبرد، 10 مقوله پیامد و 3 مقوله (ناهمسویی اقدامات کلان ملی با منافع ذی‏نفعان شهری، تضاد درون‏‌سازمانی و بین‏‌سازمانی و بهینه‏ سازی بخشی) به عنوان موانع اجرای راهبردها وجود دارد.
۱۴.

برنامه ریزی راهبردی توسعه کسب و کار های گردشگری شهر مشهد با استفاده از تکنیک متا سوات Meta-SWOT(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی راهبردی کسب وکارهای گردشگری متاسوات مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۷۲
تحقیق حاضر با هدف برنامه ریزی راهبردی توسعه کسب کارهای گردشگری با استفاده از تکنیک متاسوات، به شناسایی منابع، توانایی ها و قابلیت های شهر مشهد با استفاده از رویکرد مبتنی بر منبع می-پردازد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان حوزه گردشگری شهر مشهد تشکیل می دهند. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار متاسوات استفاده شد. نتایج به دست آمده از نقشه رقابتی حاکی از آن است که کسب وکار های خدماتی حوزه سلامت مهمترین رقیب کسب وکارهای خدماتی حوزه گردشگری محسوب می شوند. وجود بارگاه مقدس امام رضا علیه السلام، حضور سالانه بیش از 28 میلیون زائر در شهر مشهد و وجود مراکز متعدد تجاری و تفریحی به ترتیب با ضریب اهمیت 26%، 11% و 9% مهم ترین منابع، توانایی ها و قابلیت ها هستند. نوسانات شدید نرخ ارز، عدم وجود اعتماد در روابط بازرگانی خارجی و داخلی، افزایش تورم، تحریم های سیاسی بین الملل، روند رو به رشد تجارت الکترونیک نیز با اندازه حباب 5 دارای بیشترین اثرگذاری بر توسعه کسب وکارهای خدماتی حوزه گردشگری می باشند. ارائه خدمات گردشگری در بستر ابزارهای تجارت الکترونیک همچون وب سایت ها و سامانه های الکترونیکی و توسعه رابطه گردشگران داخلی و خارجی با کسب وکارهای گردشگری از طریق وب سایت های B2C به عنوان برخی از مهم ترین راهبردها ارائه شده اند.
۱۵.

تاثیر مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری کارکنان پلیس+10(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت برند داخلی کیفیت زندگی کاری رفتار شهروندی سازمانی پلیس+10 سازمان خدمات محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۳
زمینه و هدف: با توجه به پیچیدگی مأموریت های نیروی انتظامی، استفاده از نیروهای واجد رفتارهای شهروندی سازمانی، می تواند در موفقیت این سازمان بسیار مهم باشد. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق کیفیت زندگی کاری در میان کارکنان پلیس+10 استان خراسان جنوبی است. روش: پژوهش حاضر از جنبه هدف، کاربردی بوده که به شیوه توصیفی  پیمایشی داده های لازم گردآوری شده است و از نظر نوع به دلیل بررسی تاثیر میان متغیرهای پژوهش، در زمره پژوهش های همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری، کارمندان دفاتر پلیس+10 خراسان جنوبی به تعداد 80 نفر است و به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان تعداد 66 نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه به وسیله شاخص های پایایی معرف ها و پایایی مرکب و روایی همگرا و روایی افتراقی بررسی شد. یافته ها: نتایج پژوهش تاثیر مدیریت برند داخلی بر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین تاثیر کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی را تایید کرد و درنهایت تاثیر مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری تایید شد. نتایج: با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود که مدیران دفاتر پلیس+10 به مدیریت برند داخلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان برای ایجاد و تقویت رفتار شهروندی سازمانی و درنهایت بهبود عملکرد سازمان خود توجه ویژه کنند.
۱۶.

شناسایی عوامل مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر مذهبی در کلانشهر مشهد با رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری مذهبی ماندگاری گردشگر جذب گردشگر کلانشهر مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۸۷
گردشگری که در فرهنگ و تمدن اسلامی با اندیشه و باور مسلمانان پیوندی محکم دارد، یکی از سودآورترین صنایع در عرصه بین المللی و یکی از مهمترین راه های درآمد زایی و برون رفت از مشکلات اقتصادی در عرصه های محلی، ناحیه ای، منطقه ای، ملی و بین المللی است. کلان شهر مشهد، به دلیل وجود بارگاه مقدس امام رضا (ع) ظرفیت قابل توجهی در جذب گردشگران مذهبی دارد، اما در دهه های اخیر تعداد زائرین و گردشگران آن افزایش و متوسط ماندگاری آنها کاهش یافته است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در جذب و ماندگاری گردشگر مذهبی در کلانشهر مشهد است که به منظور دستیابی به این هدف از روش پژوهش کیفی و راهبرد داده بنیاد با رویکرد گلیزری بهره گرفته شده است. در این راستا، نظر خبرگان در ارتباط با عواملی که می تواند در جذب و ماندگاری گردشگران مذهبی کلانشهر مشهد مؤثر باشد، طی مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری، و به کمک روش داده بنیاد، شناسه های باز، انتخابی و نظری از مفاهیم مستخرج، استنباط شد. پس از 12 مصاحبه و بررسی و تفسیر داده ها، 37 شناسه اولیه در قالب 12 مقوله فرعی استخراج شد که در پنج مقوله اصلی ویژگیهای مقصد گردشگری، ویژگیهای جامعه میزبان، مدیریت مقصد گردشگری، ویژگیها و نیازهای زائر یا گردشگر مذهبی و ویژگیهای سفر طبقه بندی گردید. در پایان الگوی عوامل مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر مذهبی در کلانشهر مشهد ارائه، و ارتباط مقوله ها تبیین شد.
۱۷.

بررسی رابطه اصالت برند و عشق به برند با توجه به نقش نیاز به منحصر به فرد بودن در هتل های پنج ستاره شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصالت برند عشق برند نیاز به منحصر بفرد بودن هتل های پنج ستاره شهر مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۹۸
امروزه سرمایه گذاری در روابط مصرف کننده با برند به موضوع اساسی برای بسیاری از شرکت هایی که به دنبال بقا و کسب سود مستمر از طریق مشتری هستند، تبدیل شده است. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین اصالت برند و عشق به برند با ملاحظه نقش نیاز به منحصر بفرد بودن در هتل های پنج ستاره شهر مشهد می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. ابزار اندازه گیری در این مطالعه، پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینه ای و شامل 23 گویه است. همچنین جهت تعیین پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شده است که مقدار بدست آمده مورد تأیید می باشد. نمونه آماری این تحقیق 223 نفر از میهمانان هتل های پنج ستاره شهر مشهد می باشند. داده های آماری گردآوری شده طی 6 ماهه اول سال 1397میباشد. جهت تحلیل توصیفی داده ها از نرم افزار SPSS و جهت آزمون فرضیات با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ( SEM ) و با کمک نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهدکه بین اصالت برند و عشق به برند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما نیاز به منحصر بفرد بودن، رابطه اصالت برند بر عشق به برند را در بین مهمانان هتل های پنج ستاره شهر مشهد تعدیل نمی کند.
۱۸.

تاثیر تصویر کشور مبدا بر وفاداری به برند؛ تحلیل نقش میانجی آگاهی از برند و کیفیت درک شده در میان مصرفکنندگان خودروهای وارداتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویر کشور مبدا مدیریت برندهای جهانی ارزش مد آگاهی از برند کیفیت درک شده وفاداری به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۴
امروزه تصویر کشور مبدا به یکی از حوزههای مهم در ادبیات مربوط به بازاریابی بینالمللی و رفتار مصرفکننده تبدیل شدهاست. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مفهوم تصویر کشور مبدا بر وفاداری به برند، با نقش میانجی-گری آگاهی از برند و کیفیت درک شده برند میباشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و نحوه انجام پژوهش در زمره پژوهش توصیفی، از شاخه همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مصرفکنندگان ایرانی خودروهای وارداتی با کشورهای مبدا اروپایی و آسیایی میباشد. حجم نمونه مورد نیاز بر اساس قانون سرانگشتی، 5 تا 15 برابر تعداد گویهها برآورد شد و روش نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس می-باشد. ابزار جمعآوری پژوهش، پرسشنامه الکترونیکی بومیسازی شده مبتنی بر پژوهش جانگ و همکارانش (2014) مشتمل بر ۱7 سوال میباشد. روایی با استفاده از روایی محتوایی، تحلیل عاملی تاییدی و نیز پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (948/0) مورد تایید است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش معادلات ساختاری، از نرمافزار آماری آموس نسخه 24 استفاده شدهاست. نتایج نشان میدهد که مفهوم تصویر کشور مبدا بر آگاهی از برند با ضریب 943/0، آگاهی از برند بر کیفیت درک شده با ضریب 810/0 و کیفیت درک شده برند بر وفاداری به برند با ضریب 895/0 دارای تاثیر مثبت و معناداری میباشند. همچنین، وجود تاثیر مثبت و معنادار میان تصویر کشور مبدا (که ساختارهای آن شامل داراییهای فرهنگی، ارزش مد و پیشرفت تکنولوژی) و وفاداری به برند با نقش میانجیگری آگاهی از برند و کیفیت درک شده برند با ضریب 795/0 به اثبات رسیده است.
۱۹.

تحلیل عوامل موثر بر تبادل دانش و نقش آن ها در عملکرد زنجیره تامین از طریق یکپارچه سازی تامین کننده بیمارستان های مشهد(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: عملکرد زنجیره تامین یکپارچه سازی فن آوری اطلاعات یکپارچه سازی تامین کننده تبادل دانش اعتماد بیمارستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۹
مقدمه: بیمارستان به عنوان یک سازمان ارائه کننده خدمات حساس در حوزه سلامت انسان ها تلقی می شود. عملکرد زنجیره تامین بیمارستان می تواند با تبادل دانش و اعتماد بین تامین کننده و بیمارستان به یکپارچه سازی تامین کنندگان و فن آوری اطلاعات برسد و زمینه ساز رقابت در دنیای رقابتی امروز به ویژه در بخش خدمات باشد. هدف این پژوهش تحلیل عوامل موثر بر تبادل دانش و نقش آن ها در عملکرد زنجیره تامین از طریق یکپارچه سازی تامین کننده بیمارستان های مشهد می باشد. روش کار: مطالعه حاضر به صورت کاربردی بوده که در سال 97-96 انجام گردید. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان تامین کننده بیمارستان های شهر مشهد بوده اند. تعداد 273 نمونه بر اساس نمونه گیری چند مرحله ای از بیمارستان های خصوصی، خیریه و دولتی شهر مشهد انتخاب شدند. پرسش نامه استاندارد با پنج مولفه اعتماد، یکپارچه سازی تامین کننده، یکپارچه سازی فن آوری اطلاعات، تبادل دانش و عملکرد زنجیره تامین بین نمونه ها توزیع گردید. روایی سازه ای پرسش نامه از طریق آزمون تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با آلفای کرونباخ 871/0 تایید شد. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار SPSS، لیزرل وارد شده و با آزمون های رگرسیونی تحلیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که تاثیر ضرایب مسیر اعتماد و یکپارچه سازی فن آوری اطلاعات بر تبادل دانش (53/0 و 48/0)، اعتماد و یکپارچه سازی فن آوری اطلاعات بر یکپارچه سازی تامین کننده (33/0 و 35/0)، تبادل دانش، یکپارچه سازی تامین کننده بر عملکرد زنجیره تامین (36/0و 71/0) می باشد و آزمون فرضیه های میانجی تاثیر اعتماد، تبادل دانش و یکپارچه سازی تامین کننده بر عملکرد زنجیره تامین را تایید می کند. نتیجه گیری: عملکرد زنجیره تامین بیمارستان ها نیازمند اعتماد بین بیمارستان و تامین کنندگان است و این اعتماد صورت گرفته موجب تبادل دانش و یکپارچه سازی بین تامین کنندگان و فن آوری اطلاعات می گردد که در نتیجه کاهش هزینه، افزایش سرعت و کیفیت بهتر را در پی دارد.
۲۰.

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ وقف با رویکرد تحلیل مضمون در آستان قدس رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه فرهنگ وقف پیش فرض ها و باورها ارزش ها ظواهر و مصنوعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۵۵۳
وقف به عنوان یکی از مصادیق مهم خیرات در دین اسلام و ادیان دیگر به شمار می رود. وقف همواره پشتوانه نیرومندی برای تأمین زندگی مادی خصوصاً برای مردم کم درآمد و مستضعفان و نیز توسعه فرهنگ دینی، معارف غنی قرآنی و اسلامی و بهبود وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده است. پژوهش حاضر در تلاش است با اتخاذ رویکرد کیفی مبتنی بر روش تحلیل مضمون که به دنبال خروجی مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر مرتبط با مسئله تحقیق است به این پرسش پاسخ دهد که آیا می توان عواملی را درگستره سطوح فرهنگ شناسایی کرد که باعث توسعه سنت حسنه وقف در آستان قدس رضوی گردد؟ این پژوهش بر اساس هدف تحقیق از نوع اکتشافی و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق جهت انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته شامل اساتید، سیاست گذاران، عوامل اجرایی، متولیان و واقفین بودند. نمونه گیری به روش گلوله برفی انتخاب گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفت که در مجموع 75 مضمون پایه و 13 مضمون سازمان دهنده ذیل سه مضمون فراگیر ظواهر، ارزش ها و باورها استخراج گردید. در سطح باورها 3 مقوله عامل ایجاد گفتمان وقف، اعتمادسازی و بسترسازی و در سطح ارزش ها نیز 3 مقوله تکریم واقفین، تقویت ارزش های اجتماعی و دینی توسعه وقف مشارکتی و در سطح ظواهر و مصنوعات 8 مقوله تخصصی کردن مقوله وقف، سیاست گذاران ومجریان، گسترش اشکال و زمینه های وقف، حذف موانع و تنگناهای وقف، بازسازی موقوفات، اطلاع رسانی و تبلیغات شناسایی گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان