جواد جواهری

جواد جواهری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

طراحی الگوی مدیریت عملکرد در صنایع خلاق و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۶۱۶
هدف: صنایع خلاق یا فرهنگی مفهوم نسبتاً نوظهوری است که در دهه های اخیر و در سیاستگذاری های اقتصادی و فرهنگی به آن توجه شده است. با توجه به وابستگی بسیار به خلاقیت نیروی انسانی، مدیریت صحیح منابع انسانی در این سازمانها از کلیدی ترین فعالیتهای مدیریت است. یکی از سازوکارهای مهم مدیریت منابع انسانی که می تواند نقش مؤثری در استفاده بهینه از سرمایه انسانی داشته باشد، نظام مدیریت عملکرد است. با توجه به مشخصه های خاص صنایع خلاق و فرهنگی، هدف اصلی این پژوهش ارائه الگو برای نظام مدیریت عملکرد در این حوزه بود. روش: اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان، گردآوری و سپس با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد(رویکرد گلیزر) تحلیل و الگوی مد نظر استخراج شد. یافته ها: الگوی استخراجی متشکّل از ۹ مؤلفه اصلی است که عبارتند از: مؤلفه های فرایندی، مؤلفه های کلیدی، مؤلفه های مبنایی، بافتار سازمانی، مؤلفه های اقتضائی، مؤلفه های مدیریتی، مؤلفه های ورودی مدیریت عملکرد، مؤلفه های خروجی مدیریت عملکرد و مؤلفه های اثربخشی مدیریت عملکرد، که مؤلفه های فرایندی، کلیدی و مبنایی، هسته محوری الگو را تشکیل داده اند. نتیجه گیری : با تکیه بر الگوی ارائه شده، می توان یک نظام کارامد و متناسب مدیریت عملکرد برای اعمال در صنایع خلاق و فرهنگی ارائه کرد.
۲.

تدوین راهبردهای کسب و کار در بازی های رایانه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی های رایانه ای تحلیل محیطی تدوین راهبرد روش دلفی صنعت بازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۱۷
پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبرد های کسب وکار بازی های رایانه ای در ایران انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، پس از بررسی ادبیات حوزه راهبرد و مدیریت راهبردی، جنبه های مختلف صنعت بازی با نگاهی به وضعیت آن در ایران، و با بهره گیری از روش های کیفی، مانند مصاحبه با خبرگان و فن دلفی، تحلیل شده است. برهمین اساس، اطلاعاتی از نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود در این حوزه در کشور گردآوری شده است. پس از این مرحله و با استفاده از تحلیل سوات و بهره گیری از چارچوب چندمرحله ای پژوهش، راهبردهای کسب و کار لازم برای بهبود وضعیت این صنعت در کشور تدوین شده و نتایج به دست آمده در قالب چهار راهبرد و هفت راهکارِ بسترساز، ارائه شده است.
۳.

تحلیل انیمیشن های هالیوودی با رویکرد تربیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوای کیفی تربیت انیمیشن کودک و نوجوان هالیوود

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات آموزش و ارتباطات اقناعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات سینمایی، موسیقی و بصری مطالعات سینمایی
تعداد بازدید : ۳۵۰۱ تعداد دانلود : ۱۴۲۴
امروزه یکی از تأثیرگذارترین و پرطرفدارترین تولیدات رسانه ای در دنیا، از نظر اثرگذاری بر تربیت کودکان و نوجوانان، تولیدات سینمایی انیمیشن، به ویژه انیمیشن های هالیوودی است. از زمانی که انیمیشن های سینمایی سه بعدی به وجود آمده اند، این نوع تولیدات در محتوا نیز دستخوش تحولات زیادی شده و مفاهیم و محتوای آن ها به ویژه از جنبه تربیتی، به طور محسوسی ارتقا یافته است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، محتوای این انیمیشن ها بررسی شده است. در این راستا شش انیمیشن «عصر یخبندان»، «پاندای کونگ فوکار»، «یخ زده»، «شجاع»، «راتاتویل» و «هر کسی قهرمان است»، تحلیل، و کدهای معنایی و در پی آن، مضمون های هریک از آن ها استخراج شده است. در ادامه مضمون های موجود در قالب مفاهیم دسته بندی شده اند که منجر به استخراج 26 مفهوم از آن ها شده و اثرات تربیتی این مفاهیم نیز در سه سطح، بررسی شده اند. از مهم ترین مفاهیم یافت شده می توان به نسبیت در ارزش ها، تقدس زدایی، تأکید بر جایگاه مهم خانواده، درونی بودن رشد و پیشرفت، لزوم باور به کاری که باید انجام شود، و... اشاره کرد. درنهایت نیز تأثیر مفاهیم سطح های گوناگون از نظر اثرات مثبت و منفی و نیز ابعاد نظری و عملی، بررسی و مقایسه شده است.
۴.

تدوین استراتژی برای رسانه های دیجیتال در کشور با هدف تأثیرگذاری دینی و فرهنگی بر قشر دانشجو(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۴۰۶
هدف: هدف اصلی این پژوهش، تدوین استراتژی برای حوزه بازی های رایانه ای در ایران با رویکرد استراتژی های لازم جهت اجرا توسط نهادهای بالادستی است؛ استراتژی هایی در جهت پاسخگویی به مسائل دینی و فرهنگی موجود در این عرصه به خصوص در رابطه با اثرات فرهنگی و دینی روی قشر دانشجوی کشور به عنوان یکی از گروه های بزرگ مخاطب این صنعت. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های کاربردی بوده و از لحاظ روشی، کیفی محسوب می شود. روش های مورد استفاده در این پژوهش شامل مصاحبه با خبرگان، تکنیک دلفی، و تحلیل سوآت می شود. یافته ها: یافته های این پژوهش شامل آن دسته از نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت ها و تهدیدهای صنعت بازی ایران است که در حوزه فرهنگ و دین می توانند اثرگذار باشند. در مجموع، عوامل محیطی شامل 1 نقطه قوت، 4 نقطه ضعف، 3 فرصت و 6 تهدید محیطی می شود. سپس با استفاده از تحلیل سوآت، 8 استراتژی مختلف حاصل شده که به طور کلی شامل موضوعات استعدادیابی و آموزش، تسهیل مراحل قانونی و حقوقی، بهبود سیستم توزیع، ایجاد مراکز رشد و صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر می شود. نتیجه گیری : همان طورکه اشاره شد، در این پژوهش 8 استراتژی حاصل شده که این استراتژی ها بایستی توسط نهادهای بالادستی اجرایی شود. این استراتژی ها در جهت تسهیل کسب و کار شرکت های بازی سازی بوده و با اجرای آن ها، کسب و کار بازی در ایران رونق گرفته و زمینه تولید بازی مناسب با فرهنگ ایرانی-اسلامی ایجاد شده و روند تأثیرگذاری منفی فرهنگی حوزه بازی را به روند مثبت تبدیل می کند.
۵.

بررسی رابطه ابعاد شخصیت با تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع2(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیابت صفات شخصیتی سبک های مقابله تبعیت از درمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۲ تعداد دانلود : ۷۸۳
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی های ابعاد شخصیت برون گرایی در برابر درون گرایی، صفات روان رنجور خویی در برابر ثبات هیجانی با تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد. روش: در یک طرح پژوهشی مقطعی تعداد 100 بیمار دیابتی نوع 2 با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند. این بیماران پرسشنامه های تجدید نظر شده شخصیت آیزنگ (فرم کوتاه) و پرسشنامه تبعیت از درمان را تکمیل کردند. در این مطالعه از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها: به جزء متغیر درون گرایی و برون گرایی بقیه متغیرها با تبعیت از درمان ارتباط معناداری داشتند. بدین صورت که بین صفات شخصیتی روان رنجوری با تبعیت از درمان رابطه معناداری وجود دارد و بر اساس تحلیل رگرسیونی خطی با افزایش روان رنجوری، تبعیت از درمان کاهش می یافت. بین صفات شخصیتی ثبات هیجانی با تبعیت از درمان رابطه معناداری وجود داشت که بر اساس تحلیل رگرسیونی خطی با افزایش باثبات بودن، تبعیت از درمان افزایش می یابد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر تأثیر صفات شخصیتی ثبات هیجانی و روان رنجوری بر پیروی و تبعیت از درمان در بیماران دیابتی تأکید می کند. کلید واژه: دیابت، صفات شخصیتی، سبک های مقابله، تبعیت از درمان
۷.

ارائه الگویی جهت ارزیابی چابکی شرکت سایپا با استفاده از سیستم های استنتاج فازی

کلید واژه ها: چابکی سازمانی قابلیت های چابکی سیستم استنتاج فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۴
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت ارزیابی قابلیت های چابکی (رضایت مشتری، تشریک مساعی، مدیریت تغییر و افراد و اطلاعات) شرکت خودرو سازی سایپا با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) است. در ابتدا، پیش مدل تحقیق که مبتنی بر ادبیات تحقیق بود، در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از اصلاحات انجام شده مبتنی بر اجماع نظر خبرگان و تکنیک دلفی مؤلفه ها و شاخص های مدل پژوهش نهایی شد. ابهام و پیچیدگی موجود در خصوصیات قابلیت های چابکی شاخص های کیفی و همچنین استفاده از متغیرهای زبانی جهت کسب اطلاعات از خبرگان، محقق را بر آن داشت که از سیستم استنتاج فازی برای تحلیل اطلاعات مؤلفه های مدل استفاده نماید. با مقادیر به دست آمده از FISهای طراحی شده، بررسی و ارزیابی وضعیت قابلیت های چابکی سازمان مورد نظر امکان پذیر خواهد بود. همچنین جهت استخراج قوانین سیستم استنتاج فازی که مبتنی بر دانش خبرگان است با آنها مصاحبه شد. سپس با مقادیر بدست آمده از سیستم استنتاج فازی طراحی شده بررسی و ارزیابی وضعیت قابلیت های چابکی سازمان مورد نظر امکان پذیر خواهد بود. به طور کلی دو نوع پرسشنامه در این تحقیق به کار گرفته شده که پرسشنامه اول به منظور اعتبارسنجی مدل مفهومی طراحی گردیده است و پرسشنامه نهایی جهت اندازه گیری مولفه های چابکی (ورودی های FIS) در سازمان مورد مطالعه توزیع و جمع آوری گردیده است. این  ارزیابی مدیر را در تجزیه و تحلیل شکاف بین سطح موجود و سطح مطلوب قابلیت ها یاری می رساند و اطلاعات معتبرتری را جهت تصمیم گیری در اختیار آنها قرار می دهد. خروجی بدست آمده از سیستم نشان دهنده آن است که میزان چابکی قابلیت های رضایت مشتری، تشریک مساعی، مدیریت تغییر و افراد و اطلاعات در سطح متوسط قرار دارند. بر اساس این نتایج، وضعیت قابلیت های چابکی شرکت سایپا متوسط ارزیابی شد. در نهایت پیشنهاداتی به منظور بهبود وضعیت کنونی شرکت سایپا ارائه شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان