عبدالحسین فرهودی مقدم

عبدالحسین فرهودی مقدم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۲.

بررسی رابطه وظیفه شناسی، عزت نفس و نظم و ترتیب با پرورش نظامی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عزت نفس وظیفه شناسی نظم و ترتیب پرورش نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۱ تعداد دانلود : ۷۲۲
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین متغیرهای وظیفه شناسی، عزت نفس و نظم و ترتیب دانشجویان و ابعاد پرورش نظامی(دین داری، همبستگی یگانی و اعتماد یگانی) بود. این پژوهش از حیث هدف، پژوهش کاربردی، از نقطه نظر زمان گردآوری، از نوع پیمایشی و از نظر روش های جمع آوری داده ها و اطلاعات، میدانی است. پرسش نامه ای محقق ساخته بین 269 نفر از دانشجویان دا.اف، به روش تصادفی طبقه ای، توزیع گردید. داده ها، توسط نرم افزار SPSS و به کمک روش های آماری همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی چند متغیره تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان دادند که در بین متغیرهای مستقل پژوهش، به ترتیب متغیر نظم و ترتیب، عزت نفس و وظیفه شناسی و در بین ابعاد منتسب به پرورش نظامی به ترتیب متغیر دین داری، همبستگی و اعتماد یگانی، دارای بیشترین میانگین در بین دانشجویان دا.اف می باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان